Schepen Bral is een ware lefgozer

Een politicus kan best over een dosis lef beschikken. Evenwel niet over een overdosis.
En dit is nu juist een kant in de persoonlijkheidsstructuur van schepen van Cultuur en Evenementen Stefaan Bral waar wij Kortrijkenaars ons best zorgen kunnen over maken.

In “Het Laatste Nieuws” van vandaag 11 juni ( pag. 37) bedreigt hij alweer de Kortrijkse horeca.
Ieder verstandig politicus weet dat er bepaalde bevolkingscategorieën zijn waar men als mandataris uiterst zorgvuldig moet mee omspringen: pompiers, taxichauffeurs, boeren bijvoorbeeld. En neringdoeners, café-bazen. Die zijn het beroepshalve ook gewoon om mensen buiten te smijten. Zonder escorte van de politie.

En toch durft schepen Bral alweer onze plaatselijke kasteleins schofferen door ermee te dreigen dat hij met zijn eigenste vzw Bruisende Stad volgend jaar op de Grote Markt zelf zal uitpakken met terrassen en tapinstallaties. In eigen beheer ! Dat wordt dan een schone casus voor de Raad voor Mededinging. (In feite staat er daar nu al zo’n tent in het kader van de evenementen rondom “Kortrijk Strandt”.)
Dit alles naar aanleiding van het feit dat de horeca volstrekt onwillig is om de zogenoemde “vergoedingen” te betalen voor de uitbreiding van terrassen tijdens evenementen die Bruisende Stad organiseert.
Zie overigens nog onze vorige stukken hieromtrent.

Journalisten mogen zich niet laten om de tuin leiden door schepen Bral en kunnen dan een beetje meer de essentie van de commotie in het oog houden.
Om te beginnen is de vzw Bruisende Stad geen gewone “vereniging”. Het is een gemeentelijke vzw, net als bijvoorbeeld Sportplus, de Musea, het JOC, enz. Schepen Bral wil dit nog altijd niet geweten hebben en weigert tot op heden om bijvoorbeeld de begroting 2005 van de vzw voor te leggen aan de gemeenteraad.

In de komende gemeenteraad van overmorgen maandag 13 juni wordt hij hierover eindelijk geïnterpelleerd. Burgemeester-voorzitter van de Raad zal zijn schepen lefgozer goed moeten in toom houden. (Net als Manu de Bethune indertijd.)
En de raadsleden mogen zich ook niet laten bedotten. Schepen Bral zal als argument inroepen dat hij zijn begroting niet kon indienen omdat er begin dit jaar – nu los van Bruisende Stad – nog een nieuwe vzw zou opgericht worden die zou instaan voor Promotie en Toerisme Kortrijk (PTK). We zijn halfweg het jaar en dat is nog niet gebeurd.

Overigens is dit niet de echte reden van het uitstel. In werkelijkheid is er tussen Bral en rest van het College (meer speciaal de burgemeester) een langdurige rel geweest omtrent de bezetting van het openbaar domein door Bruisende Stad en de “vergoeding” die Bral daarvoor naar zijn vzw kanaliseert. Die rel is op een bepaald moment zo erg geweest dat schepen Bral zich een keer met opzet niet in het College heeft vertoond.

Die vergoedingen die Bral zomaar via een factuur opeist bij de horeca zijn wel degelijk belastingen of retributies. En die moeten goedgekeurd worden door de gemeenteraad.
Volgens de gazet verwacht Bral vanwege de horeca “een inbreng” van 15.000 euro. Vanwaar haalt hij dit bedrag? In de mij bekende begroting 2005 is voor “verkoop ruimte Kortrijk Bruist” 10.000 euro aan inkomsten voorzien. Verwacht hij daarnaast ook nog sponsoring? Vermoedelijk wel, want in de begroting 2005 is er nog een artikel “structurele sponsoring evenementen ” met een bedrag van nog eens 10.000 euro.
Maar misschien baseert schepen Bral zich op de resultatenrekening van 2003. Die vermeldt onder de post “sponsoring horeca” inderdaad 15.080 uro. (De resultatenrekening 2004 geeft geen specifieke inkomsten meer aan vanwege de horeca, maar er is een algemeen bedrag aan sponsoring geweest van 113. 657 euro. )

Nu ja.
De kritiek op het financieel beleid van Bruisende Stad kan veel breder en vooral dieper gevoerd. De kern van de zaak wordt in de pers althans niet bereikt. En schepen Bral is zich zelfs niet bewust van the heart of the matter.
Het gaat om veel meer dan die aangevochten terrasvergoedingen.
Om te beginnen moet de vzw eindelijk eens beginnen met accurate cijfergegevens te verstrekken. Dat is een absolute vereiste om de innigste wens van schepen Bral in vervulling te brengen: “stoppen met foeteren” en “leren samenwerken“.

Ik ben lid van de Algemene Vergadering van Bruisende Stad. De besprekingen van rekeningen en begrotingen zijn een hutsepot. Op 25 mei laatstleden werden twee verschillende resultaatrekeningen voorgelegd. De ene was “juist” en de andere dan waarschijnlijk niet.
De uitleg over balans en rekening heeft niemand begrepen, en er is niemand in de Vergadering die dit durft zeggen. De begroting 2005 in mijn bezit dateert van 23 november vorig jaar, maar is intussen waarschijnlijk al wel fel gewijzigd.
In elk geval, cijfers die Bral opgeeft in “Het Laatste Nieuws” van vandaag kloppen niet met de mij bekende gegevens.
Belangrijker nog is dat ik bepaalde bedragen zou durven in twijfel trekken.

Over dit alles meer in een volgende kolom. We beloven van eerst nog wat te “foeteren” om dan wat ernstiger te worden.

www.designregio-kortrijk.be

Het is niet gelukt.
De website van Kortrijk Design zou vandaag 10 juni van start gaan.
Dus vlug gekeken, want ik wil altijd graag weten hoe men dit soort zaken financiert en hoe de budgetten voor de verscheidene doelstellingen of projecten over de twee jaren zijn verdeeld.
Niet gelukt.
De website vertoont een frontpagina en zegt uitdrukkelijk online te zijn op vandaag. Maar er is geen beweging in te krijgen.

Vorige woensdag zijn de twee nieuwe designmeesters (architecten) Marc Dubois en mevrouw Dominique Pieters afgezakt naar brasserie ‘t Eiland om in het kader van de Buda-gesprekken hun project toe te lichten.
Marc Dubois is een beetje een spraakwaterval. En bekijkt het project toch wel vanuit een sterk commerciële invalshoek. Hij was trouwens vroeger een medewerker van “Interieur”.
Waarom kan Kortrijk een designstad worden? En Oostende dan weer niet? Haha! Omdat Oostende geen bedrijven noch scholen heeft. Vande Lanotte zal het graag horen.

Minister van Economie Fientje Moerman verleende aan de “Designregio Kortrijk” een subsidie van 150.000 euro. Op de website zullen we straks hopelijk ook vernemen wat de inbreng is van de vijf partners: de stad, de Stichting Interieur, de Kamer van Koophandel-Voka, de Hogeschool PIH , en Leiedal. En hoeveel de designmeesters krijgen voor hun opdracht mag ook geweten worden. Corporate governance !
Misschien mikt men ook op Europese subsidies, want de designmeesters zoeken contact met andere Europese steden. Welke documenten (specifieke plannen, visies) hiervoor naar die andere steden zijn verstuurd, daar kon mevrouw Pieters nog niet echt een antwoord op geven.
Het is allemaal nog zeer embryonaal.

Doelstellingen van het project zijn:
1. Aantrekken van topdesigners om hiermee dan ook de ondernemerswereld en het onderwijs te sensibiliseren voor design en productontwikkeling.
2. Organiseren van lezingen, workshops, tentoonstellingen.
3. Een netwerk opbouwen van Europese designsteden. (Ik ben benieuwd wat Milaan daar zo over denkt.)
4. Tegen eind 2006 een soort stand van zaken opmaken.

De twee spoorloos verdwenen vroegere designmeesters (Rommens en Delaere) waren verondersteld om dat allemaal te doen. De vraag wat de resultaten zijn van hun werk en hoe men daar zal op voortbouwen werd vorige woensdag zeer krakkemikkig beantwoord.

Lode De Geyter van PIH zat ook in het panel. Duidelijk een man van de daad. Is samen met coördinator Hans Soenen drijvende kracht achter de “Week van het Ontwerpen”. Dat initiatief ziet er echt aanlokkelijk uit, en werd met een minimum aan financiële middelen op poten gezet.
Openingsevenement op vrijdag 24 juni om 18u30 aan de Sint-Maartenskerk.

Ik kon moeilijk akkoord gaan met de definitie die De Geyter vorige woensdag gaf aan de term “genie”. Dat is volgens hem iemand met 1001 plannen, net als de burgemeester. Een genie heeft me dunkt maar één (levens)plan en dat wordt dan helemaal tot in de diepste gronden uitgewerkt.

Onze schepen van cultuur Stefaan Bral was er vorige woensdag weer niet. En Lode De Geyter hoopt juist nog op subsidies van de vzw Bruisende Stad.
Nog iets. Niemand bracht het project “Ad!dict(ed to) Kortrijk” ter sprake. Dat was een “city branding” project.

Strandt Kortrijk of strandt Bral ?

In “Het Laatste Nieuws” van vandaag woensdag 8 juni staat in de regionale bladzijden een interessant artikel. Kop: “Horeca hekelt vergoeding voor uitbreiding van terras“.
Het stuk vergt enige aanvulling. Zie vooral nog wat we hierover al schreven op 3 juni laatstleden.

In “Het Laatste Nieuws” gaat het meer speciaal over de zogenaamde vergoedingen (in feite gaat het om een retributie) die horecazaken op de Grote Markt betalen voor de uitbreiding van de terrassen tijdens de evenementen rondom “Kortrijk Strandt”, subsidiair “Beach Tennis” en “Beach Volley”.
De horeca vindt de “bijdragen” die schepen Bral (als een brandschatter gelijk) met zijn vzw Bruisende Stad incasseert veel te hoog.

Reden genoeg om een en ander te berekenen.

Vijf zaken op de Markt worden verondersteld om per evenement 250 euro te betalen. Of een jaarlijks forfait van 1.200 euro.
Het gaat om Café Leffe, Nata, De Klokke, Arte en Soussol.
Als ze per evenement betalen wordt dit voor deze vijf zaken in het totaal vijf maal 250 euro of 1.250 euro per evenement. Voor Beach Tennis, Beach Volley en Kortrijk Strandt wordt dit dan 3.750 euro. Kortrijk Paard(t) van 25 en 26 juni is hier nog niet inbegrepen.

Wat u Kortrijkenaars en alle café-bazen zelf ook mogen weten is dat de schepen van cultuur Bral er van uitgaat dat iedere kastelein telkens opnieuw tenminste ten laatste op de woensdag voor de gebeurtenis zijn bijdrage cash moet inleveren in het stadhuis. Vandaar dat uw pleisterplaats weeral niet open was. Net als het stadhuis.

Zes zaken betalen 175 euro per evenement: Cesar, West-Vlaanderen, Kopke, Byblos, Allo Allo en Kantate. (Voor Kantate is de te betalen penning niet duidelijk: de ene keer staat de zaak op de lijst van de twee betalers van 200 euro, de andere keer niet.) Maar goed, zes zaken betalen dus in het totaal voor de drie hier beschouwde evenementen 1.050 euro maal drie is 3.150 euro. (Men kan ook kiezen voor een jaarlijks forfait van 1.225 euro.)

Daarmee betalen de 11 geviseerde exploitanten op de Grote Markt in het totaal 2.300 euro, per evenement.
Nogmaals en voor alle duidelijkheid.
In de brief van schepen Bral (dd. 1 juni) aan de horeca worden er van 4 tot en met 19 juni drie te betalen afzonderlijke evenementen opgesomd: Beach Tennis, Beach Volley en Kortrijk Strandt.
Voor deze drie evenementen samen zouden de neringdoeners van de Grote Markt dus in het totaal 6.900 euro betalen.
Je moet daar al wat pintjes voor verkopen. De pure winstmarge op een pint bedraagt zowat één euro. Maar de garçons zijn daarmee nog niet betaald ! En de tafels en stoelen ook niet.

Ben nu echt verstrooid.
Waarom is er een tentcafé voorzien op de Markt tijdens “Kortrijk Strandt”?
Is dit een een procedure waard bij de Raad voor de Mededinging?
Voor het overige vind ik in de begroting 2005 geen specifieke inkomsten voor drankverkoop.

Verder.
Hoeveel kost “Kortrijk Strandt” nu aan de vzw Bruisende Stad ?
Belangrijke vraag.
Maar dat is niet gemakkelijk of helemaal niet te achterhalen. Zowel de begroting als de rekening van Bruisende Stad heeft het enkel over Kortrijk Strandt en niet over de twee Beachparty’s. Die zijn blijkbaar buiten het budget gehouden. Betekent dit dat ze door een andere instantie dan de vzw Bruisende Stad worden bekostigd? Ik weet het niet. En er kunnen ook inkomsten en uitgaven verscholen zitten in andere posten: vergoeding medewerkers, publiciteit, sponsoring, verzekering, catering, honoraria, enz.

Maar goed. We kunnen dus in de ons bekende documenten enkel kijken naar het artikel onder de specifieke naam “Kortrijk Strandt”.

Hoe zat het vorig jaar?
De resultaatrekening 2004 vermeldt een uitgave van 20.636 euro, terwijl er 15.000 euro was begroot.
Er waren voor 500 euro aan inkomsten voorzien, en uiteindelijk werd er 74 euro ontvangen.
(Waar dat bedrag vandaan komt weet geen mens. Heeft er iemand zijn geldbeugel verloren?)

Nu even kijken naar de begroting 2005.
Tenminste de begroting die ik ken en die dateert alreeds van 23 november 2004. (Die begroting 2005 is nog altijd niet voorgelegd aan de gemeenteraad en kan intussen gewijzigd zijn. Die betaalde penningmeester van de vzw plus dienstchef Peter Baljuw hebben er een handje van weg om steeds met nieuwe gegevens op te duiken en de toezichthoudende boekhouder Bamelis laat dit allemaal maar gebeuren. Ik heb van die kant nog nooit een verslag gezien.)
De post “Kortrijk Strandt” vermeldt een uitgave van 20.000 euro en alweer traditioneel 500 euro aan inkomsten. Beach Tennis en Beach Volley komen niet ter sprake.

Ik heb hier al een keer gewaarschuwd voor Antwerpse toestanden bij onze vzw Bruisende Stad.

Voor de goede orde nog even de lijst van de komende evenementen waarvoor de horeca alweer verondersteld wordt een penning bij te dragen.
Kortrijk Paard(t) op 25 en 26 juni.
Kortrijk Proeft van 1 tot 4 juli.
Liesbeth List op 7 juli.
Waarom komt uitgerekend deze madam naar onze Bruisende Stad? Hoeveel kost ze?
Ik vraag dit omdat in het kader van Kortkan’ t (wie vindt er toch die namen uit?) in oorsprong Ozark Henry was gevraagd. Maar men (wie?) vond hem te duur. In de begroting 2005 was voor dit evenement 25.000 euro voorzien aan uitgaven. Maar ook inkomsten: 15.000 euro. Wou Piet Goddaer eigenlijk wel komen?
Levend Vlaanderen op 9 juli.
Kortrijk Danst op 17 en 18 september.

N.B.
Neringdoeners alhier worden ook verondersteld om
echte belastingen te betalen op het plaatsen van terrassen, tafels en stoelen. De begroting 2004 voorzag hiervoor 26.507 euro.
Maar de rekening 2004 geeft zero euro aan inzake vastgelegde rechten . NUL !
Dat vergt ook enige uitleg.

Buda-symposia

Morgen woensdag 8 juni om 20u30 is er in de brasserie ‘T Eiland (Kapucijnenstraat) alweer een gesprek over het Buda-project.
We hebben u daar al een keer over bericht: zie stuk van 20 mei, en nog vele andere.
Morgenavond gaat het over design in Kortrijk en de vraag of Buda-eiland daar ook iets kan mee aanvangen. De twee nieuwe designmeesters Marc Dubois en Dominique Pieters zullen er zijn, samen met de directeur van PIH Kortrijk, Lode De Geyter.

Zullen de twee vroegere designmeesters ook eens oversteken?
Dat zou pas informatief kunnen zijn. Dat we dan een antwoord krijgen op de vraag wat ze al die tijd hebben uitgericht in hun kantoor in de collegetoren. Hebben ze wel degelijk dat gevraagde rapport geschreven over Kortrijk als designstad? En wat staat daar dan in? Zijn ze ergens tot een concrete realisatie gekomen? Waarom zijn ze het afgetrapt? Of werden ze vriendelijk aan de deur gezet? Werden ze nog een beetje goed betaald, en door wie? Het zijn zovele zaken waar nog niemand ooit een antwoord op heeft gekregen. Waar eigenlijk nog niemand een vraag heeft over gesteld.

Vorige week woensdag was er ook een “spannende date”.
Het thema was toen “publieksverbreding en samenwerkingsverbanden” rondom het zogenaamde Buda-verhaal.
Je verwacht daar dan natuurlijk de schepen van cultuur. Maar Stefaan Bral was voor de zoveelste keer nergens te bekennen, alhoewel hij rond 21 uur gesignaleerd werd aan de overkant van de oude Leie, vlakbij een roemrucht café.
Stefaan, kortrijkwatcher ziet u !

Volgens de burgemeester kunnen schepenen (politici) zich best wat op de vlakte houden bij die Buda-gesprekken. Dat is ook juist. Dat belet hem intussen niet om toch het woord te nemen.
Hij heeft vorige week ten andere alweer een interessant idee gelanceerd. We moeten met zijn allen denken aan een geheel nieuw soort bestuurvorm rondom het Buda-project.
Geen gemakkelijke oefening. Zullen we de drie, vier of vijf bestaande VZW’s (de kernactoren) doen samensmelten? Dat zal niet gaan. De territoriumstrijd is al te overheersend.

Op 1 juni waren nogal wat vertegenwoordigers uit de kunstensector aanwezig. Weliswaar niet in het publiek, dat uiterst karig is opgekomen. Wel in het panel.

Roos Desmet (van CK, dat is in feite de Schouwburg) was in supervorm. Heeft zij een LSP-cursus achter de rug? We kregen slides te zien over cultuurparticipatie, publiekswerving en begeleiding. Over samenwerkingsverbanden had ze het nauwelijks. Grote boodschap was dat professionele culturalisten moeten vriendelijk zijn tegenover de klanten en het publiek moeten verwennen.

Willy Malisse (vroeger van Limelight, Anno ’02 en Beeldenstorm) runt nu een vzw “Tegenstroom”. Die zorgt voor allerhande logistieke steun voor artiesten. Zeg maar subsidies, overnachtingen, ruimte waar ze hun ding kunnen doen.
Voor zijn doen was Willy nogal braaf. Een statement om te onthouden was: “Alle grote theorieën zijn achteraf geschreven.” Met andere woorden: we moeten met zijn allen opnieuw het café in, want daar worden de plannen gesmeed. Willy dacht daarbij aan een soort Kortrijkse “zevende dag” voor de culturalisten. Hij diste ook een mooie metafoor op over het “labo” (voor de artiesten) waaruit producten voortspruiten die dan moeten verkocht worden door de “apothekers”.

Pol Coussement (Polydans) was verstaanbaar en concreet. Een aangename verrassing. Als danser staat hij uit de aard der zaak met zijn voeten op de grond.
Hij had het tenminste nog over “samenwerkingsverbanden”. We moeten de Tacktoren “openbreken”. Misschien met zijn allen een gemeenschappelijke krant uitgeven.

Geert Six (Unie der zorgelozen) sprak nogal in het “amadees”. En over alles en nog wat. Een humorist.

Kristof Jonckheere (Limelight) was letterlijk moeilijk te verstaan, vanwege slechte micro en ook een beetje “amadese” tongval. Een nogal verward betoog, waarbij de term “missie” viel.

Nog iets over de komende “spannende date”

Op 15 juni mag er niemand ontbreken. Thema: “
beeldende kunsten op Buda“.
Dan zetelt er waarlijk een gynaecoloog in het panel: Gery Van Tendeloo van “Liebaerts Projects” !
Samen met niemand minder dan Isabelle Dejaegere, curator van het Broelmusem. (“Zwijg me van curators”, zegt schepen Bral wel eens.)
En wie is er nog? De als vermist gewaande Kurt Vanbelleghem, coördinator van de vzw Buda I.
Ruzie gegarandeerd !

Op 22 juni gaat het over de “zichtbaarheid van de artistieke identiteit van het kunsteneiland“.
En tenslotte op 29 juni over “Buda als broeinest voor jongeren“. Deelnemers aan de gesprekken zijn nog niet gekend.

Schepen en ruwaard Stefaan Bral brandschat de horeca

De hertog van Alva was al erg genoeg.
Maar daar zijn al een aantal jaren overheen gegaan.
Het was in 1569 dat hij de “tiende penning” heeft ingevoerd.
ALS die omzetbelasting van 10 procent op roerend goed (bijvoorbeeld drankverkoop) voor de bevolking van de Nederlanden toen een tachtigjarige oorlog waard was, DAN is de Kortrijkse horeca nu zo apathisch geworden als een driemaal overreden slak.

Ruwaard Stefaan Bral is namelijk minstens al even erg als de bloedhertog.
Ten eerste heeft hij op eigen houtje (zonder de gemeenteraad hierover te raadplegen) een contributie opgelegd voor de horeca-exploitanten die bij evenementen in de stad eventjes hun terras willen uitbreiden. Die “bijdragen” zijn nog niet eens ten voordele van de stad, maar wel van zijn eigen vzw Bruisende Stad.
Ruwaard Bral staat niet bekend als een fervent lezer van geschiedenisboeken maar zou als politicus-schepen toch wel moeten weten dat die gehate penning al in 1574 (onder Requesens) werd afgeschaft. Eigenlijk werd die nooit effectief geïnd. (Over de tarieven in het zogezegde reglement van deze retributie hebben we het nog.)

Maar er is meer van dat aan de knikker.
Ruwaart Bral past een volkomen middeleeuwse methode toe bij de inning van zijn tiende penning. Bijgestaan door zijn undercover-lijfwacht Peter Baljuw en schildknaap Dries De La Montagne gaat hij als een middeleeuws belastingsambtenaar gelijk (een “schatter” of “zetter”) persoonlijk bij zijn onderdanen de achterstallige penning opeisen. Cash in zijn handje! En café-exploitanten die een beetje tegenpruttelen worden ermee bedreigd dat hij de politie zal oproepen (alleen de burgemeester kan dat) om samen met ZIJN logistieke ploeg van ZIJN stad het terras te verwijderen. Zo is hij wel.
In vroeger tijden noemde men zoiets “brandschatten”.

Niet te begrijpen hoe het College toestaat dat één van zijn schepen volstrekt onwettelijk zijn gang gaat.
Een schepen die persoonlijk en met de nodige dreigementen een retributie gaat ophalen! In baar geld ! En zonder een ontvangstbewijs af te leveren.
En nog wel in aanwezigheid van de klanten van de betrokken zaak. Wat moeten die daar dan van denken? Een kastelein die voor schut staat in zijn eigen zaak. Door een gerenommeerd schepen-ruwaard. Dan ga je daar als toevallige klant toch niet meer terug, bij zo’n oplichter van gemeenschapsgeld, daar achter de toog van uw toekomstig stamcafé?

De arrogantie van de macht is dusdanig groot dat de ruwaard-deurwaarder over zijn confiscatie zelfs nog openlijk fier gaat. Niemand smijt hem buiten.
Au fond zou het het beste zijn om op te houden met allerhande optredens van schepen Bral als “onwettelijk” te bestempelen. Het is een veel te mooi woord om hem te kapittelen. De ruwaard kent gewoon geen normen en waarden. Hij staat buiten alle categorieën. (Vroeger burgemeester baron Manu Bethune wist dit heel goed. En snoerde de toenmalige schepen van vuilnis e.d.
bij gelegenheid onverbiddellijk de mond. Baron vond hem vervelend. ONGEPAST. Beetje spelmaker, en nog van alles. Ik ga nu niet uitweiden.)
Tamelijk veel mensen zien Stefaan niet meer graag. En het is zijn schuld. Hij moet maar niet zo zijn.

De “leges” die café-bazen betalen voor de occasionele uitbreiding van hun terrassen is wel degelijk te beschouwen als een retributie. En moet zoals alle retributies eerst goedgekeurd worden door de gemeenteraad.
(Ik ben lid van de Algemene Vergadering van de vzw “Bruisende Stad”. Heb ook nog nergens gehoord of gezien in welk bestuursorgaan van die vzw het nieuwe reglement is goedgekeurd.)

Vandaar dat schepen Bral in zijn brieven aan de horeca zorgvuldig het woord “retributie” of “belasting” vermijdt. Men heeft het over een “bijdrage”.

Hoe staat het nu met die “bijdragen” voor het uitbreiden van terrassen?
Volgens de grootte van de uitbreiding en min of meer ook de ligging wordt per afspanning een tarief bepaald.
De kleinste bijdrage is 150 euro per evenement. Dit slaat dan op 19 drankgelegenheden (den Bras, Salonske, Petit Paris, enz. )
Negen zaken (De Middenstand, Kopke, Café Rouge bijv.) betalen 175 euro.
Voor twee doeningen bedraagt de penning 200 euro: De Komedie en Kantate.
Tenslotte betalen vijf kasteleins (Nata, De Klokke, Café Leffe, Arte, Soussol) 250 euro.
MAAR.
HOE ZIT DAT MET DE NERINGDOENERS OP BUDA-EILAND?
En met de evenementen in de RANDGEMEENTEN ? Dat feest in Bisssegem, met dat beeldje?

De geviseerde exploitanten uit de binnenstad kunnen ook een jaarlijks forfait betalen, gaande van 800 tot 1.200 euro.
(Vroeger was het meer, en dat geld werd toen opgehaald door Рverschiet niet Рhet Handelscomit̩ Grote Markt.)
Aan al wie een forfait betaalt tolereert de stad “stilzwijgend” dat ook op andere momenten (bij mooi weer) de terrassen worden uitgebreid. Vraag 1: wat is mooi weer? En wat zijn momenten?
Is vijf vóòr twaalf een moment? Bij nachte ook, volle maan, subtropische wind, en de gidsenkring komt voorbij?

De brief van schatter Bral aan de horeca waarin hij de tarieven van de retributie mededeelt is niet vergezeld van een betalingsstrook. Kasteleins moeten hun “bijdrage” persoonlijk gaan betalen op het stadhuis, ten laatste op de woensdag vóór het evenement.
Ze krijgen dan een “factuur”. Van wie? Waarom? Met BTW? Aftrekbaar? Dat is al vraag 2.

Vraag 3 : wat is een evenement? Alleen iets dat georganiseerd is door Bruisende Stad? Maar op de ene lijst staan ook de Braderie, en de Guldensporenfeesten. En op een andere lijst van komende evenementen dan weer niet.
Het jaarforfait moet ten laatste op 10 juni worden betaald. Vraag 4 : wat is één jaar? Wanneer begint dat te lopen?

Hoe het College dit alles kan billijken – met inbegrip van een betalende inbeslagname van het openbaar domein door de vzw – is al lang geleden beantwoord door niemand minder dan Thomas Jefferson.
“Elke regering ontaardt als die uitsluitend wordt overgelaten aan de leiders (=ruwaards) van het volk. Het volk zelf is daarvoor de enige veilige bewaker (=kortrijkwatcher).

P.S.
De volgende gemeenteraad gaat door op 13 juni.
Op de agenda nog altijd geen spoor van een begroting 2005 van de stedelijke vzw Bruisende Stad. En ook geen jaarrekening 2004.
Als de gemeenteraadsleden dit nu weer over hun kop laten gaan, gedragen ze zich als een slak die al zes keer (6 raden) is overreden. In de goeie ouwe tijd, toen de SP nog in de oppositie
zat zou het kot te klein geweest zijn. Met Schaepmeester, met Juul, Mark, Rudi, Jacques, Frank, Philippe viel er nog wat te beleven. Het College moest niet zitten slapen zoals nu maar al te vaak het geval is.
Het wordt het een beetje tijd dat we hier opnieuw raadsleden hebben waar wij – Kortrijkzanen – weer kunnen achter staan. Maar geen ruwaards.

De camera’s hebben niets gezien ???

Ik lig in een deuk.
Inbrekers hebben op dinsdagochtend 31 mei de nachtwinkel Sadik (op het Stationsplein, om de hoek van deBurgemeester Reynaertstraat) leeggeplunderd.
Zoals u weet (zie stuk van 30/5) staan er op het Schouwburgplein camera’s die de omliggende straten in de gaten houden. De korpschef was nog heel fier om te melden dat ook het Stationsplein in het vizier ligt.
De camera’s hebben niets gemerkt. In elk geval moest ‘s morgens (nadat de exploitant het geforceerde luik had opgemerkt) de politie gealarmeerd worden en die kwam natuurlijk te laat.

Zijn er beelden van verkenners of wegvluchtende daders vastgelegd? Zullen zij hiermee nog gevat kunnen worden?
Ik hoop het, want zoals ik aan het eind van mijn vorig stuk opmerkte zal de korpschef zo spoedig mogelijk met een succesverhaal over die camerabewaking willen naar buiten komen.

In mijn artikel van 30 mei wist ik u nog te melden dat het cameratoezicht zoals het nu loopt volkomen in strijd is met het stedelijk reglement terzake (de art. 5 en 9).
Dat reglement kunt u vinden op de Kortrijkse website bij de agenda en memorie van toelichting van de gemeenteraad van maart laatsleden. Punt 1.4.

Men vraagt mij hoe daartegen klacht neer te leggen.
U schrijft een brief naar de “Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer” in de Hoogstraat 139 te 1000 Brussel. (Tel. 02/213 85 89.)

Er zijn minstens twee overtredingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Een tekort aan publiciteit (pictogrammen bijvoorbeeld) en de toezichthouders in de transmissieruimte zijn niet specifiek aangeduid. Iedereen kan daar zomaar binnenlopen.
Nadere inlichtingen vindt u nog op www.privacy.fgov.be .

Het tsiganologisch project te Heule (3) Een nieuwe wending in het dossier !

Zoals u weet – GADGO! – (zie de stukken van 13 maart) was de streefdatum voor de aanleg van een doortrekkersterrein langs de ringlaan R8 (vlakbij de WAAK) voor so-called “zigeuners” wel degelijk het jaar 2003. In elk geval moest heel het zaakje beklonken zijn in 2004.
Dat wil zeggen: geruime tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Want de bewoners van de wijk “Kromme Olm” te Heule-Watermolen zijn niet van plan om zonder slag of stoot woonwagenbewoners in hun buurt te accepteren.
Net zoals vroeger ook de inwoners van Aalbeke en de baronie van Marke en schepen Bral van Bissegem zich met gunstig resultaat hebben verzet tegen de komst van de Rom in hun backyard.

Voortrekkers van het doortrekkersterrein alhier bij het stadsbestuur zijn schepen Frans Destoop en officieel althans het gehele ACW, minus raadslid Patrick Jolie. De top van de SP.A is ook niet tegen, zonder daarbij zijn basis te raadplegen. (De Venning als mogelijke vestingsplaats werd spontaan afgevoerd.)
Als men het waagt om bijvoorbeeld eind dit jaar of in het jaar van de verkiezingen te starten met de aanleg van het terrein zullen de voorstanders ervan – en daarmee heel de CD&V-lijst -gegarandeerd veel stemmen verliezen. Bij gebrek aan programma zal het Vlaams Blok er geweldig veel garen bij spinnen.

Voor schepen Frans Destoop persoonlijk is dat alles minder erg, want hij doet niet meer mee in 2006. (Alhoewel! Als het ACW niet gunstig behandeld – positief gediscrimineerd – wordt bij de CD&V-lijstsamenstelling en de daarbij horende nieuwe verdeling van mandaten zie ik hem toch nog een stunt uithalen.)

Ik moet altijd een beetje lachen met die hyper-democraten en aanhangers van de directe democratie. Het zijn dezelfden die bij gelegenheid luidop poneren dat men in verkiezingstijden geen diepgaande, structurele (lees impopulaire) maatregelen kan treffen.
Let even goed op kiezer. Partijen zijn al min of meer bezig met het bedenken van een programma voor de gemeenteraadsverkiezingen. Welnu, die partij die het waagt om daarin uitdrukkelijk te schrijven dat het “zigeunerpark” er eindelijk en absoluut moet komen heeft er gelegen.
Of men zal het heel goed moeten uitleggen. (Dat kan.)

Waarom begin ik daar nu weer over?
Omdat het er toch weer naar uitziet dat de aanleg van het woonwagenterrein niet voor morgen is.
In het pas verschenen nummer (11) “Lokaal” (dat is een blad voor gemeentemandatarissen) komt schepen Frans Destoop aan het woord over de vorderingen van het Kortrijkse woonwagenproject.
We lezen dan dat de werking van de werkgroep, het “overlegorgaan” van Heulse buurtbewoners, middenveld en partijen met de stad “op een laag pitje” staat. (Die vergadering komt al duizend jaar niet meer bijeen.) En wel omdat het dossier in een administratieve fase zit. Maar daar zal ongetwijfeld verandering in komen als het onderzoek over het BPA wordt opgestart.
Administratieve FASE…
We zijn al bijna twintig jaar bezig.

Schepen Destoop: “We hebben het BPA ook nodig om eventueel te kunnen onteigenen. Er is namelijk één eigenaar die voorlopig weigert zijn grond te verkopen.” Om die reden is het nog onduidelijk wanneer het Kortrijkse doortrekkersterrein af zal zijn.

Tja.
Zo’n niet-Kortrijkse lezer van het blad “Lokaal” slikt dat wel allemaal.

Eigenlijk vraag ik me soms af waarom er per se nog grond nodig is.
We kochten bij Leiedal en het Vlaamse Gewest al bijna 6.000 m². (Hebben daar veel subsidies voor gekregen: 154.201 euro.)
Een zogenaamd kwaliteitsvolle standplaats vraagt 240 m² , en men voorziet er 20.

De plaatskeuze van het terrein is er gekomen zonder enige (democratische) inspraak van de zigeuners zelf.
Zullen ze daar op Heule-Watermolen wel voor enige tijd willen pleisteren? Onder het toeziend oog van onze strenge maar rechtschapen schepen?

Ik vraag dit ook omdat er in Noord-Frankrijk alreeds vijf bestaande terreinen zijn: Lille, Villeneuve d’Ascq, Wattrelos, Saint-André, Lomme.
En ons stadsbestuur weet dit waarschijnlijk niet, of gebaart van Kromme Haas, of laat het in elk geval niet weten aan de Heulse werkgroep: tegen 2008 komen er in de Préfecture du Nord nog een vijftiental nieuwe opvangterreinen bij !

Van die 15 zijn er trouwens eind vorig jaar al twee ingehuldigd, te Pérenchies en Wattignies.
Door niemand minder dan Pierre Mauroy. De vroegere burgemeester van Lille en nu voorzitter van de Communauté urbaine de Lille (CUDC).
En het gemeentebestuur van Leers heeft onlangs ook beslist om een terrein in te richten.

Schepen Frans Destoop die ook voorzitter is van Leiedal en in die hoedanigheid vast en zeker contacten heeft met de intercommunale LMCU zou dit toch moeten weten. Er is een vereniging van grensintercommunales uit Noord-Frankrijk en België (COPIT) waar hij van deel uitmaakt.
Twintig terreinen voor voyageurs in 2008 in onze onmiddellijke buurt ! En we weten nergens van !
(Dank u, kortrijkwatcher.)

Waarom zegt de schepen dat dan niet aan de Kortrijkse bevolking?
En waarom wordt er niet stante pede een Kortrijkse delegatie van mandatarissen en burgers gevormd om een keer die huidige en toekomstige terreinen te bezoeken en om een praatje te slaan met de “gens du voyage”?
En met de buren? En met Pierre Mauroy die zich waarlijk persoonlijk inzet voor de realisatie van de dossiers?
We kunnen er maar bij leren.

Als de “gens de voyage” zelf vinden dat ze genoeg levensruimte hebben in de regio, de métropole Franco-Belge, dan zit schepen Frans Destoop in zijn laatste jaar als mandataris wel met een groot probleem.

Een infame daad: de camera’s op het Schouwburgplein draaien en nog wel volkomen onwettelijk ook

De camera’s op het Schouwburgplein houden ons vanaf deze week in de gaten.
Volkomen onwettelijk, maar daarover straks meer.

De inhuldiging ervan is zoals hier vroeger al voorspeld geruisloos en in absolute mineur verlopen.
Er werden geen lintjes doorgeknipt. Traditioneel mediageile en hiervoor verantwoordelijke schepenen (Guy Leleu van mobiliteit, Hilde Demedts van veiligheid) waren in verslagen op WTV en in de gazetten nergens te bekennen.
Er is ook niet het minste protest of ludieke actie te zien of te horen geweest van onze libertijnse VLD-jongeren, noch van die van de SP.A (“Animo”). Spirit en Groen waren ook niet van de partij, alhoewel raadslid Piet Missiaen tegen de installatie heeft gestemd en Cathy Matthieu zich heeft onthouden. En de anarcho-jongeren die “het straatje” (Burgemeester Reynaertstraat) frequenteren weten waarschijnlijk niet eens dat de camera’s nu draaien.

(Wist u dat in juli 2004 slechts 26 raadsleden het cameratoezicht hebben goedgekeurd?
De rest van de 41 waren taktisch aan een plaspauze toe of waren verontschuldigd. Zo bijvoorbeeld ook schepen Philippe De Coene.)

De installatie van die camera’s is tot nog toe dan ook de meest infame beleidsdaad van het schepencollege.
Geen van de regerende coalitie-partijen alhier heeft ooit het invoeren van camerabewaking in zijn kiesprogramma 2000 opgenomen. Ook in de lokaal veiligheidsplan 2002-2004 was daarover absoluut geen sprake.

We zijn eigenlijk allemaal een beetje beschaamd over wat we nu weer hebben uitgericht.
Onze lezers weten waarom men deze affaire als schandelijk dient te bestempelen.
We hebben hierover al 25 pagina’s volgeschreven. Zie onze krant van 29, 11 (tweemaal), 10, 9, 8 en 6 maart.

De beslissing om cameratoezicht op openbaar domein in te voeren is zonder enige kennis van zaken genomen. Ik zeg dit nu voor één keer klaar en duidelijk, want het is een van de weinige onderwerpen waar ik werkelijk iets van afweet.
Zo’n korpschef kan dus maar weer eens zonder enige tegenspraak beweren dat de criminaliteit in een of andere voorstad van Londen (hij bedoelde Newham maar was het vergeten) door het cameratoezicht met 40 procent is gedaald. Een totaal onwetende journalist is dan niet in staat om enig weerwerk te bieden. Zelfs niet capabel om een beetje serieuze vragen te stellen. Of om gewoon enige bedenkingen te maken.

Luister.
Alle onafhankelijke en waarlijk deskundige onderzoekers zijn het inzake cameratoezicht op openbaar domein over één zaak eens: evaluaties van de effecten van camerabewaking zijn tot op heden ondeugdelijk, onbetrouwbaar, tegenstrijdig en daarom onbruikbaar.
Wedden dat onze beleidsmensen nog nooit de studies terzake hebben gelezen van bijvoorbeeld Ditton, Welsh, Faringhton, Hesseling?

Meegesleept door persoonlijke obsessies (de drang naar gadgets) en vooral door het lobbywerk van de veiligheidsindustrie zijn onze bestuurders nooit in staat geweest om tot een intern en extern debat te komen. Het “omslagpunt” in het beslissingsproces (dat er niet is geweest) is nooit bereikt: de vraag of men misschien ook zou kunnen besluiten om net géén camera’s te plaatsen.

De eis van subsidiariteit is niet beantwoord.
Dat wil zeggen: de vraag of andere minder ingrijpende maatregelen al tevoren beproefd zijn en al of niet hebben gefaald.
Blijkbaar hebben ze dus toch gefaald? Het mobiele politiekantoor, de agenten op de fiets, de hondenbrigade, de buurtwerkers, de pakmadams, de hulpagenten, de preventiewerkers, de politiewinkel, de alarmknoppen, de paaltjes, de Fox’en, BIN, de gerichte patrouilles, de convenanten met de cafébazen.
In elk geval: razzia’s op de Vlasmarkt zullen nodig blijven. Want dat is ook weer van een onvoorstelbare, stuitende lichtzinnigheid: de camera’s aan het Schouwburgplein bestrijken die markt niet. En ramkraken in de Lange Steenstraat zijn ook niet te zien.
Net die plaatsen waar mogelijk gevaar dreigt vallen buiten het gezichtsveld. Ge moet er maar opkomen.

Geen journalist ook die zich afvraagt of is voldaan aan de eis van proportionaliteit:
de verhouding van de ingezette middelen (financiële en personele) tot de doelstelling (beetje vandalisme aan de Golffontein).
Ik heb hier al een keer berekend dat men met de kosten van de installatie en de exploitatie zeker één agent gedurende zes jaar kan laten postvatten op het Schouwburgplein.
Over die kostprijs (zogezegd 95.000 euro) wordt weer op een handige manier gelogen.
Gelogen in de vorm van het feit dat gezwegen wordt over allerhande “nevenkosten” in verband met de exploitatie. Personeelskosten, kosten voor opleiding, inrichting meekijkruimte, de opslag van gegevens, onderhoud, herstellingen.

Het cameratoezicht is onwettelijk.
In de huidige situatie overtreedt het College zelfs twee artikels van het eigenste stedelijk reglement inzake camerabewaking.

Het gebruik van camera’s op openbaar domein dient namelijk uitvoerig kenbaar gemaakt aan de bevolking en de passanten. Tenminste aan de buitengrenzen van het bestreken domein moet er een signalisatie zijn aangebracht. Waarschuwingsborden met de afbeelding van een camera.
Voor het Kortrijkse cameratoezicht is in gemeenteraad van maart een reglement goedgekeurd (neenstemmen van Groen en Spirit). Art. 9 voorziet een globale informatieplicht en pictogrammen, en die zijn er dus niet.

Ik vraag me ook af of het stadsbestuur wel melding heeft gemaakt van de installatie bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Dat is namelijk verplicht.
Geen document hierover gevonden.

Dat kan niet! Dat mag niet !
Er is blijkbaar in het politiekantoor geen speciale ruimte voorzien voor de monitoring.
Iedere agent die daar toevallig passeert of aan het werk is kan de beelden bekijken.
Dat kan niet. Dat mag niet.
Er moeten speciaal aangestelde en opgeleide toezichthouders zijn met een absolute zwijgplicht.
Art. 5 van het Kortrijkse reglement voorziet dat de burgemeester specifiek de personen aanduidt die toegang hebben tot de beelden en de verwerking ervan. En volgens de gazetten gaat hij er nu prat op dat meerdere agenten occasioneel de video’s kunnen bekijken. (De insinuatie is: dit betekent een besparing in de personeelskosten.)

Nog volgens de gazetten is er ook nog geen software beschikbaar om de privacy van de bewoners te beschermen. Ook dat is niet koosjer.

Geen haan (raadslid, pennelikker, burger) die daarnaar kraait.
Is er dan werkelijk geen enkele wakkere burger die klacht gaat neerleggen?

Weet u waar we ons in de toekomst ook nog mogen aan verwachten?
1. Dat die camera’s ons zullen betrappen op verkeersovertredingen.
2. Dat er nog camera’s zullen komen.
3. En dat ze ook zullen toegerust worden met het grote nieuwste snufje: in Groningen nemen ze nu ook al geluid op. Ze horen ons !!
Het stadsbestuur (de korpschef) zal ook zo spoedig mogelijk proberen uit te pakken met een of ander succesverhaal bij het gebruik van die camera’s. Zonder een nulmeting voor te leggen. Want die is er gewoon niet.

Vriendelijke waarschuwing voor schepen Hilde Demedts

Van Hilde Demedts, onze schepen voor Burger en Welzijn, is bekend dat zij een scherp oog heeft voor schijnhuwelijken.
Hoeveel zij er al geweigerd heeft is mij onbekend. Een raadslid zou dat een keer kunnen durven vragen. Want de schepen heeft er toch wel al miserie mee gehad. En wordt me dunkt dan een beetje in de steek gelaten door collega’s of parket.

Goed geteld sluit de Kortrijkse schepen zo’n 300 (beetje meer soms) huwelijken af per jaar.
Bij toch zeker een twintigtal gevallen wordt er hierbij één van de partners Belg door huwelijk.
In het gerechtelijk arrondisement Kortrijk (dat is groter dan de stad Kortrijk) zijn er in 2003 (laatst bekend cijfer) 36 huwelijken aan een voorafgaand onderzoek onderworpen bij het parket. Er waren in datzelfde jaar slechts 3 dagvaardingen. En 7 nietigverklaringen.

In de ministerraad van 25 maart 2005 heeft de regering beloofd om een wetsontwerp in te dienen dat schijnhuwelijken (en gedwongen huwelijken) krachtdadiger zal aanpakken. Zelfs pogingen tot het afsluiten van schijnhuwelijken worden dan strafbaar.
De vice-minister en minister van Justitie Laurette Onkelinx heeft zich daar altijd krachtdadig tegen verzet.

Dat ze nog altijd een soort obstructie pleegt blijkt nu weer uit een antwoord op een schriftelijke vraag van Kamerlid Schoofs. Zijn vraag dateert van 2 maart en kreeg waarlijk een spoedig antwoord van de minister in het bulletin van Vragen en Antwoorden van 25 maart. (OVRA 51 -075, pag. 12527.)
Net op de dag dat de ministerraad besloten heeft om tot enige sanctioneringen over te gaan.

Wat willen we nu eigenlijk vertellen aan schepen Hilde Demedts?
Dat zij nog altijd goed moet opletten op wat ze bij huwelijksvoltrekkingen in haar stadhuis van plan is.
Immers, de schepen van de burgerlijke staat (in het Bulletin van de Kamer nog “stand” genoemd) gaat volkomen zelfstandig tewerk wanneer hij een huwelijk voltrekt of bepaalde feiten vaststelt.
(Bij pastoors is dat anders. Volgens de meest fundamentele ortodoxe kerkelijke leer akteren zij gewoon dat twee mensen voor zichzelf beslist hebben dat ze tot die daad willen overgaan. Katholieken trouwen gewoon met mekaar en laten het aan anderen eventjes over om dat te constateren. Een ingewikkelde kwestie. Je bent zelfs nog niet getrouwd als je nog niets hebt gedaan!)

Letterlijk citaat van meermaals gehuwde Laurette Onkelinx:
Hierbij zet de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn eigen verantwoordelijkheid op het spel.”

Laurette is ook juriste.
Vandaar de toevoeging:
“En deze verantwoordelijkheid van de schepen is drievoudig:
burgerlijk, strafrechtelijk en administratief. “

In geval van twijfel kan de ambtenaar een advies inwinnen bij de procureur des Konings.
Maar dat advies is niet bindend. De schepen van Burgelijke Staat alléén beslist om het huwelijk al dan niet te voltrekken.

Hilde !
Bent wel u goed verzekerd?
In andere steden is er bij de de ambtenarij een soort “cel” die de ambtenaar-schepen beschermt tegen mogelijke verkeerde percepties.

P.S.
In mei vorig jaar was er een huwelijksaangifte waarbij de huwelijksvoltrekking negatief werd geadviseerd door het parket. De betrokkenen zijn daarvan verwittigd in maart dit jaar. De zaak is in onder de rechter. Zal onze stadverzekeraar B.A (Ethias) tussenkomen?

Het actiecomité tegen het bezoekerscentrum Libel vergeet een paar vragen

Het actiecomité dat ageert tegen de komst van een bezoekerscentrum “Libel” in het zuiden van de stad heeft vorige zondag aan het College 13 bijzonder interessante vragen gesteld. Ze zijn wel nogal technisch van aard. En men heeft er enkele vergeten.

Eén eerder politiek getinte vraag (de laatste) is leuk.
“Wie van de leden van de Kortrijkse gemeenteraad is reeds ter plekke geweest op de site van de Libel?”
U moet namelijk weten dat in de gemeenteraad van januari 2005 slechts twee raadsleden tegen het project van schepen Philippe De Coene hebben gestemd: Godelieve Vanhoutte (NV.A) en Catthy Matthieu (nog wel van Groen!) . Dat zijn dus de kenners.

Voor we verder gaan veronderstel ik nu wel dat onze lezers een beetje weten waarover het gaat.
Reeds geruime tijd droomt de schepen van milieu van een uniek bouwwerk in het kader van Groen Lint Zuid (stadsgroen Marionetten). Hij wil op de afgedekte stortplaats in de Bosstraat een panoramapunt maken, een bezoekerspaviljoen optrekken dat tegelijk zal dienen als educatieve tentoonstellingsruimte, uitkijkpunt (60 meter boven MSL) en schuilplaats.
Het paviljoen zou de gedaante aannemen van een libel.

Omliggende bewoners vrezen voor rustverstoring.
(Tussen haakjes: er is al een bezoekerscentrum gepland op het Hof te Coucx.)

Waar heeft de schepen het idee gehaald?
Waarschijnlijk is hij nogal toevallig gestoten op een bouwwerk van de Floriade 2002 die toen plaats greep in Haarlemmermeer. (Daar stond nóg een prachtig paviljoen dat een beetje de vorm had van een opstijgend vliegtuig.)

Ene Thijs vanderWal (uit Amsterdam) van de landbouwuniversiteit van Wageningen mocht in Haarlemmermeer (Vijfhuizen) toen aan de slag gegaan. Zijn universiteit wou namelijk via de wereldfloriade naamsbekendheid verwerven door het opzetten van een tentconstructie in de vorm van een vlinder.

Over heel dit Nederlandse project valt nogal wat te lezen op internet.
Zie ondermeer: www.wau.nl of www.wageningen-ur.nl/floriade .
Of de website van de ontwerper, het ingenieursbureau : www.tentech.nl.
Of dat van de firma die het zeildoek maakte: www.buitinkzeilmaking.nl .
Of van de firma die instond voor de grondwerken: www.seignette.nl.
En zie natuurlijk ook www.haarlemmermeer.nl. De zoekterm “floriade” levert daar honderden items op.

Thijs vanderWal vertelt onbeschroomd op internet hoe hij op dat vlinderidee is gekomen.
En dat is goed.
“Op een vrijdagavond, na het consumeren van een fles goede rode wijn, heb ik de eerste schets gemaakt van het vlinderpaviljoen. Was ik nu beneveld of had ik een creatieve bui?”

Onze schepen van milieu wil ook naamsbekendheid verwerven en heeft de vlinder in een gelijkaardige bui omgetoverd tot een “waterjuffrouw”. (Of wordt het een echte “glazenmaker”?)
Hoeveel zal zijn streven naar naamsbekendheid kosten aan de stad?
We zullen dat ook weer nooit goed weten.

In de gemeenteraad van januari was er sprake van 300.000 euro.
Dat wil zeggen: voor het construeren, het coördineren, het definitief plaatsen van het paviljoen en voor alle kosten van het ontwerpen.
O.K.
Wat met de omgevingsaanleg? Wat zal het interieurwerk kosten? Komt er daar een beetje film? Enige P.C’.s? Video? En hoe staat het later nog met de exploitatie? (Altijd hetzelfde probleem hier in de stad, bij de plannenmakers.)
Van voorstudies (75.000 euro, zo las ik een keer in een begroting) en allerhande contacten is ook al geen sprake.

Onze Thijs vanderWal is hier toch al geweest?
Die Thijs is een Hollander!
Lees in dit verband even mee op internet.
De hoofdaannemer (Gielissen) van het Nederlanse vlinderpaviljoen herinnert zich nog dat er in de opstartfase van het bouwwerk in Haarlemmermeer vele werklunches en diners waren. En nu komt het.
Maar Thijs zijn creditkaart werd bijna nooit geaccepteerd. En hij had nooit contant geld opzak. Dus moest ik vaak de rekening betalen.”

Mag ik meteen en wel een keer iets zeggen?
Het vlinderpaviljoen op de Floriade 2002 waar de schepen zich op inspireert heeft in het totaal 900.000 euro gekost !
Exclusief de vele sponsorbijdragen. Exclusief het vele vrijwilligerwerk, bijvoorbeeld van studenten en scholen. Exclusief het ondersteunend werk van 9 (negen) ambtenaren uit de gemeente Haarlemmermeer. Ze staan met naam en toenaam op www.
(Over openbaarheid van bestuur heeft stad Kortrijk nog iets te leren.)

Ik heb ook een technisch-juridische vraag.
Als wijze van gunnen koos het stadsbestuur voor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Om dan meteen maar te kiezen voor de ontwerper Thijs vanderWal.
Hoe wordt dit dan gemotiveerd?
Omwille van de technische en artistieke specificiteit van het werk kon men slechts voor die ene persoon kiezen.
Dat is natuurlijk larie.
Schepen van milieu kon geheel anders gehandeld hebben. Gezegd: ik wil nu echt een keer een educatief bezoekerscentrum op het hoogste punt van de stad. Als schepen van milieu tenminste één bouwwerk achter mij laten. Met panoramisch uitzicht.
En dan kon hij bijvoorbeeld ook europees gevraagd hebben aan een aantal Рdus m̩̩r dan ̩̩n Рontwerpers om mee te doen aan de prijskamp.
Voor mijn part mocht die Thijs ook meedoen.

Maar nee, vriend Thijs (koosnaam: Creditkaartje) moest en zou de ontwerper worden.
Nog iets.
Welke firma’s zullen instaan voor de werken? Zal er alweer geen mededinging zijn?
Heel concreet: brengt Thijs zijn vroegere medewerkers (ingenieurs en aannemers) mee naar Kortrijk?

Is kortrijkwatcher wééral tegen??
Bah, neen! Niet echt.
(Het bouwwerk komt toch niet in mijn backyard.)
Het eventueel verkeersprobleem op Sint-Anna dient wel aangepakt.
De ware kostprijs moet ook ietwat bekend worden.
En heel de procedure zou best ook enigszins juridisch correct verlopen. Wat dus tot op heden niet het geval is.

Ik zou ook graag willen weten op welk soort van libel het ontwerp is gebaseerd.
Wereldwijd zijn er 6000 bekend. Bij ons in de Nederlanden toch wel 70. Ik zou opteren voor de “Cordelugaster Philippus Hero”, de grootste Europese echte libel.

Geen censuur
Voorts ben ik van mening dat de bezoekers (scholieren) ook educatief voorlichting moeten krijgen over het voorplantingsritueel van de libellen en/of waterjuffers. Geen censuur. a.u.b.
Tijden de paring vormen libellen namelijk een alhier minder bekend “paringsrad“.
Dit gaat als volgt.
Het mannetje vliegt boven en achter het wijfje. Gebruik makend van zijn flaps landt het op haar kop nog wel. Vervolgens buigt hij zijn achterlijf tussen zijn poten naar voren en pakt haar met een tangvormig aanhangsel, cercus genaamd. En zo vliegen ze in tandemhouding verder tot zij via een bepaald acrobatisch te noemen vliegmaoeuvre een paringswiel vormen. Dat kan uren duren en tegen een hoge grondsnelheid.
Als we niet even opletten daar in het observatorium zullen we het nooit in werkelijkheid zien.

P.S.
Een gerucht dat ik niet kon (wil) controleren. Het vlinderpaviljoen van Thijs zou verkocht zijn en een plaats krijgen in Kalkar.
Telefoon van Thijs: 0317-485653 of 06-22486753.
Bellen maar. Met de groeten van kortrijkwatcher. Moest dat nummer maar niet publiceren op www.

Weblog over het reilen en zeilen in de Kortrijkse politiek door Frans Lavaert