U wou toch zo graag agent (inspecteur) worden?

We zullen u dààr bij helpen.Maar wat richt die communicatieverantwoordelijke van de politiezone VLAS (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) eigenlijk uit?
Op de website www.pzvlas.be staat nog altijd te lezen dat er geen vacatures zijn bij het korps.
Dat is dus onjuist. De politieraad van 27 juni heeft 13 betrekkingen vacant verklaard. 12 voor het operationeel kader en 1 betrekking (een arbeider) in het administratief en logistiek kader.

De website van de politiezone is overigens ook niet om over naar huis te schrijven. Geen woord over het politiecollege. Niet eens een lijst van de leden van de politieraad. Geen verslagen van die politieraad. (Wel een voorafgaande toelichting, maar die is niet altijd volledig.)
Het laatste zonaal veiligheidsplan mogen we niet kennen.
De vacatures worden overigens ook niet vermeld op de website van de stad. Op die website staan trouwens niet altijd alle vacatures te lezen. Om die te kennen moet men de notulen van het schepencollege bijhouden en die worden niet gepubliceerd. Openbaarheid van bestuur…

U merkt dat we vandaag niet goed gehumeurd zijn.
Vandaar dat we nog een beetje gaan lachen met ons veiligheidsbeleid.
Onze meer trouwe lezers weten dat het nieuwe politiegebouw er ongeveer dit of alleszins volgend jaar moest staan. Zij weten ook dat het korps beschikt of zou nu toch reeds moeten beschikken over anonieme gepantserde interventiewagens en nieuwe kantoorwagens. Maar niet in het bezit is van een frankeermachine. Een of andere agent moet als een postbode gelijk met al die enveloppes naar het stadhuis lopen.

OP NAAR EEN OBJECTIEF ONVEILIGHEIDSGEVOEL

Onze lezers weten ook dat er veel meer bestuursorganen over onze veiligheid waken dan een normaal mens kan vermoeden. Er is een politiecollege, een politieraad en een zonale veiligheidsraad. Ja. (Van die zonale veiligheidsraad nog nooit ook maar één woord vernomen.)

Maar voor Kortrijk bestaat er ook nog een “beperkt stuurcomité” bestaande uit de burgemeester en/of de contractmanager, de zonechef, de preventieambtenaar, de interne evaluator en de administratief en financieel coördinator. Het is dit stuurcomité dat onder andere moet instaan voor een goede informatiestroom. Dat wil zeggen: voor alles wat u allemaal kunt lezen op de stadslog van Kortrijkwatcher.

Voor de afstemming van het (lokale) “veiligheids- en preventiecontract” (VPC) met de federale overheid en het zonale veiligheidsplan is er een “Consultatieve Preventieraad” voorzien. EN EEN …(niet beperkt) STUURCOMITE ! De CPR wordt voorgezeten door de burgemeester en komt in de regel driemaal per jaar bijeen. Al gezien? U moet weten dat die Preventieraad soms “open” en soms “gesloten” is.

De contractmanager – in de feiten of in theorie is dit niemand minder dan de schepen van veiligheid, mevrouw Hilde Demedts – waakt over de toepassing van de maatregelen in het VPC.
De administratief en financieel coördinator (Luc Vermander) staat in voor het vlot verloop van de administratieve en logistieke taken binnen het VPC. Hij zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat de beschikbare middelen correct worden ingeschreven in de stadsbegroting. Dat zijn er heelwat. Zeker een half miljoen per jaar.
De preventieambtenaar (ook Luc Vermander) coördineert, steunt en begeleidt de verschillende preventiemaatregelen door de stad genomen, niet enkel deze van het VPC maar ook van het lokaal en het zonale veiligheidsplan.
De interne evaluator (Joeri Beulque) is verantwoordelijk voor de permanente evaluatie van de verschillende projecten van het contract. Alhoewel ! Het contract wordt (voor het V.S.P. dan) ook opgevolgd door mevrouw Annelies Hermans. Niet te verwarren met die andere Annelies, secretaresse van de politieraad.
De naleving van het contract wordt van hogerhand ook nog op het terrein opgevolgd door medewerkers (meervoud) van de FOD Binnenlandse Zaken.

Eigenlijk zijn er twee stuurgroepen. Want binnen de cel Preventie en Welzijn functioneert ook nog de stedelijke welzijnsdienst.
De cel preventie en welzijn mag absoluut niet verward met de cel Preventie en Veiligheid.
Die cel betaat uit de korpschef van de lokale politie, de secretaris van de politieraad (Annelies Verplaetse) en een afgevaardigde van de burgemeester.
De cel P&W daarentegen bestaat uit de schepen van Welzijn (dat is nu wel h̩̩l knudde, Рde naam ontsnapt me) , de directie van de dienst Burger en Welzijn, een adjunct van de directeur van die dienst en de co̦rdinator van het buurtwerk, het straathoekwerk en de drugspreventie.
Het Stedelijk Preventieteam bestaat uit de preventieambtenaar, de preventiemedewerker, de
interne evaluator, de stadwachtcoördinator, de stadswachten, de lijnhelpers/preventiehelpers en de jongeren/FOXen.
Van de federale overheid krijgen we voor de medewerkers inzake preventie 96.678 euro personeelskosten uitbetaald. Voor twee universitairen en één van niveau 2.

En nu we het toch hebben over tussenkomsten van de Staat inzake personeelskosten, nog even dit.
De ambtenaar van het centraal meldpunt krijgt 27.268 euro.
De vier voltijdse maatschappelijke assistenten voor het buurtwerk krijgen 109.073 euro.
De straathoekwerker: 27.268 euro. Voor de werkingsmiddelen nog 31.655 euro.
De 22 stadswachten krijgen multicheques (36.419 euro), kledij (4.090 euro), werkingsmiddelen (6.817 euro).
De 6 lijnhelpers 32.127 euro.
De 2 drugbestrijders 54.536 euro en voor 9.915 euro werkingsmiddelen.
De maatschappelijke assistent die de vier stedelijke buurtprojecten coördineert wordt met 27.268 euro bedeeld.
Werkingsmiddelen voor het preventieteam: 49.578 euro.

Kortom, voor de uitwerking van het VPC krijgt de stad dit jaar nog VAN DE FEDERALE OVERHEID een totaal bedrag van 515.671 euro.
En !!
We hebben het daar nu even niet over.
Tussen de stad en de Minister van Justitie is er ook een overeenkomst voor dit jaar.
Over financiële hulp voor de aanwerving van bijkomend personeel belast met de begeleiding van alternatieve strafrechtelijke maatregelen. (Voor het geval uw kind op het verkeerde pad is geraakt.) Voor de aanwerving van één voltijds universitair personeelslid (in feite voor de vzw Kompas) ontvangt de stad 39.662 euro. En de CAW De Piramide (al van gehoord?) krijgt via de federale overheid , subsidiair via de stad, nog twee voltijdse personeelsleden van niveau 2+ voor de som van 64.452 euro.
Aldus komen we ter behartiging van onze Kortrijkse veiligheid aan een totaal gesubsidieerd bedrag van 619.786 euro , uit onze zak getoverd en via de federale overheid terug geschonken aan Kortrijk.

Wat zeg ik nu?
Maar gauw, ‘ t is allemaal al goed. Het zal je kind maar wezen.

U vraagt zich intussen waarschijnlijk af hoe het komt dat het Veiligheids- en Preventiecontract 2005 pas deze maand juli wordt goedgekeurd in de gemeenteraad.
Ik ook.
En wat gaat men allemaal nog doen dit jaar?
Wel, er zijn acties voorzien ter voorkoming van vermogenscriminaliteit, projecten ter bevordering van de verkeersveiligheid, projecten ter voorkoming van sociale overlast, acties ter bescherming van bepaalde bevolkingsgroepen. En nog “projecten met een ander preventief
karakter”.
Al die projecten kregen een naam. Bijvoorbeeld: Wij-kK-ijken, Doeda, MAG, Stop wild parkeren, ‘ t Licht aan jou, WIN, BIN, Kris-Kras, Toeka en Miembo, DOK, j-Komma, Portalen vrij, iedereen blij, Hip zonder trip, Hei die, La(os)t shot, Weer brand met eindejaar. Ook iets van Spinazie.
U hoort er in de tweede helft van dit jaar nog wel van.

Aspirant-agenten ! Leer deze drie bladzijden vanbuiten.