Doe zaken met de stad !

Vorige week (26 maart) ontving het stadsbestuur onder instigatie van UNIZO (schepen Scherpereel is nog altijd bestuurslid) bijna 200 ondernemers van allerlei slag die zich geroepen voelden om zich in te schrijven als
– aannemer van werken,
– leverancier van producten,
– of dienstverlener voor de stad, en eventueel voor partners zoals het OCMW.
Zij kregen van een jurist en van de schepen van economie toelichting bij de wet op de overheidsopdrachten en informatie over de aankooppolitiek van de stad.

Nu een woordje over de heersende aankooppolitiek, ter stede, NU.

Het zou ons ten zeerste verbazen indien de aanwezigen inzage hebben gekregen van een nogal scherpe brief die het schepencollege zowat midden december vorig jaar ontving vanwege het Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling Lokale Besturen, – dienst Financiën.

De administratie van dat Agentschap heeft blijkbaar onderzoek gedaan naar de financiële verrichtingen van stad in het kader van projecten die zijn gefinancierd met gelden van het Vlaams Stedenfonds.
Welnu, de Brusselse administratie is ronduit verbolgen over het feit dat bepaalde opdrachten steeds verleend worden aan dezelfde firma’s.

Heilig principe

Het Agentschap herinnert onze schepenen in strenge bewoordingen aan regels uit de de wet op de overheidsopdrachten waarbij men een heilig principe hanteert, met name dat van de verplichte medededinging bij alle mogelijke gunningswijzen. Ook als het gaat om relatief kleine opdrachten van dagelijks bestuur, ook als men werkt met een onderhandelingsprocedure.

Tja.
Het zou goed zijn als er voortaan enkele raadsleden de moed zouden vinden om beurtelings en systematisch de lijst van bestelbons en aanrekeningen in te kijken.
Naar verluidt waren er op die infovergadering van UNIZO bijvoorbeeld architecten aanwezig, en projectontwikkelaars, IT-leveranciers, ondernemers in voedingswaren, tuinaannemers, projectontwikkelaars, enz. Bij de redactie van kortrijkwatcher circuleren er namen van firma’s die daar vermoedelijk – of haast zeker – NIET aanwezig waren. Gewoon omdat ze al vele jaren om een of andere reden een monopoliepositie bezitten bij de toewijzing van bepaalde opdrachten.
Het totaal niet nuttig vonden om zich die avond in het stadhuis te vertonen.

Stad en OCMW bijvoorbeeld werken graag met raamcontracten die soms een looptijd hebben van vijf jaar. Nieuwe, potentiële leveranciers van IT-materiaal, van voedingswaren, bedden, WC- en ander papier (bijvoorbeeld) maken daarom voor vele jaren geen schijn van kans om een overheidsopdracht van Kortrijk in de wacht te slepen.
Zou de schepen van economie die avond van 26 maart dat allemaal verteld hebben?

Neem nu dat wonderlijke verhaal over de mislukte gezamenlijke aankoop van briefpapier en enveloppen. Het OCMW wil niet meer meedoen. Stad had na een eerste mislukte procedure (men wou voor diverse percelen slechts één leverancier in aanmerking nemen) zijn toevlucht genomen tot een onderhandelingsprocedure.
Hierbij is jammerlijk genoeg de huidige papierleverancier van het OCMW over het hoofd gezien. En het OCMW-bestuur wil nu ook absoluut te weten komen waarom er van de zeven aangeschreven drukkerijen slechts één een offerte ingediend. Overigens met een immens hogere prijs dan initieel was geraamd.

Er zijn nog manieren waarbij op een systematische wijze het concurrentiebeginsel kan worden vermeden.
Zo heeft Leiedal alweer kunnen bedingen dat voor bepaalde materies (nu acht) de intercommunale een volstrekt exclusieve dienstverlener is.
Ambtenaren hebben daar van oudsher inhoudelijk en juridische bezwaren tegen, maar het valt nog te bezien of de voorzitter van Leiedal (die tegelijk schepen is) daar zal in meestappen. (Algemene Vergadering op 27 mei.)

Wat waren de aanwezigen op die UNIZ0-vergadering toch brave naïevelingen!
Stad Kortrijk maakt nogal eens gebruik van het beruchte art.26 van de wet op de overheidsopdrachten. Aanvullende werken of herhalingen van soortgelijke werken gaan dan weer steevast naar de oorspronkelijke aannemer. Idem voor aanvullende leveringen (van dezelfde aard) of van uitbreidingen van leveringen. Idem voor voortgezette studies in bijvoorbeeld stadsinfrastuctuur. Secchi en Farrando krijgen hier al decennia en voor de rest van hun leven opdrachten voor stadsontwikkeling.

Weet u wat er ook helpt om nieuwe inschrijvers bij overheidsopdrachten uit te sluiten?
Als men bij de gunning tot de vaststelling kan komen dat een bepaalde kandidaat al heel wat kennis en ervaring heeft opgedaan bij gelijkaardige projecten, hier of elders. (Dat is vooral voor beginnende architecten, advocatenbureaus en startende bouwondernemingen een onoverkomelijke handicap.)

Tenslotte willen we bepaalde Kortrijkse ondernemers nog waarschuwen voor mogelijk al te optimistische gedachten over hun kansen om “stadsleverancier” te worden.

– Gemeentelijke VZW’s (bijv. Sportplus) en Autonome Gemeentebedrijven (bijv. SOK) zijn niet verplicht om het principe van de mededinging te volgen.
– Stad én OCMW hebben in “kleinere” – maar soms heel dure – opdrachten de gewoonte aangenomen om bij het gunnen van werken in de eerste plaats sociale overwegingen in acht te nemen. Leerwerkplaatsen krijgen dan de grootste kans. Voorbeeldje? Stad heeft nu het maaien van gras uitbesteed aan de “sociale economie”. Voor 314.600 euro. Per seizoen van 7 maanden.

P.S.
Bij de N-VA-schepenen speelt men nu met de gedachte om het begrip “stadsleverancier” in te voeren. Dat is alweer tegen de geest in van de wet op de overheidsopdrachten.

Raming en inkohiering van de belasting op geldautomaten

We hebben het daar al een keer over gehad (op 18 maart), over het bijwijlen opvallende verschil tussen de geschatte (begrote) belastingontvangsten en de werkelijk te innen bedragen.
Zoals onze trouwe lezers wel degelijk weten, heeft de nieuwe tripartite al onmiddellijk drie totaal nieuwe belastingen ingevoerd. Te weten: 1) de belasting op geldautomaten, 2) de verblijfsheffing (overnachtingen in hotels), 3) de belasting op sampling.

Het schepencollege heeft nu het kohier m.b.t. tot de heffing op geldautomaten voor het jaar 2013 vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
Er waren 46 ingeschreven voor een te betalen bedrag van 50.500 euro. Het tarief per geldautomaat en per jaar bedraagt 500 euro, dus zou het om niet minder dan 101 toestellen gaan.
Hoeveel was er dan wel begroot in het budget 2013 voor wat officieel heet “heffing op bank- en financieringsinstellingen”? Slechts 25.000 euro…

De reële opbrengst voor het jaar 2013 van de andere nieuwe belastingen kennen we nog niet.

Is dat een investering? Een hondje kopen?

Het politiecollege van onze politiezone VLAS heeft op 14 maart beslist om een drughond te kopen, van het type Labrador. Zo’n kleintje. Nog werk aan.
Mag dat?
De begroting (budget) van de zone voor dit jaar 2014 komt er pas aan in mei. Tot zolang kunnen geen investeringen gebeuren. Vandaar onze vraag, supra.

Ander feit.
Begin deze maand maart zijn er drie camera’s geplaatst op het Overbekeplein. Dit vereiste een aanpassing van de dispatching bij de politie. Kostprijs (voor rekening van de politie): 1.607 euro. Opnieuw de vraag: is dit een investering?

Ander feit.
Zolang er geen goedgekeurde begroting bestaat kan men geen niet-verplichte (facultatieve) uitgaven verrichten.
Welnu, het politiecollege van 21 februari heeft de betaalbaarstelling bevolen van de facturen voor de huldiging van gepensioneerden.

P.S.
Kortrijks burgemeester (voorzitter van het politiecollege, met als koosnaam: ASAP) motiveert het uitstellen van de agendering van de begroting met te zeggen dat men best wacht op de jaarrekening 2013, om op deze wijze te komen tot preciezere ramingen voor het budget van dit jaar.
Larie en apekool is dit.
De embedded press noteert dat dan. En de Kortrijkzanen lezen dit dan.
Op basis van deze redenering kon men ook wachten tot in mei om de stadsbegroting 2014 vast te stellen.
‘t Is toch waar zekers?

De GAS-dossiers in 2013

In 2013 zijn er 856 dossiers overgemaakt aan de sanctionerende ambtenaar met betrekking tot mogelijke Gemeentelijke Administratieve Sancties voor daden gepleegd op het grondgebied Kortrijk. Slechts 21 procent van die dossiers zijn opgemaakt op grond van bestuurlijke verslagen vanwege GAS-vaststellers. De overige komen van politieambtenaren.
In 2013 kon de sanctionerende ambtenaar 300 GAS-boetes uitschrijven. Dat is 35 procent van dat aantal dossiers. Maar we mogen hierbij niet vergeten dat er inzake gemengde inbreuken nogal wat (32 procent) door het parket worden afgehandeld en eventueel strafrechtelijk vervolgd. Bijvoorbeeld: winkeldiefstallen, beschadigingen van eigendommen. Ook nogal wat dossiers (30 procent) worden geseponeerd, ofwel om technische redenen (dader onbekend), ofwel omwille van een beslissing van de bevoegde ambtenaar (onvoldoende bewijs).
De sanctionerende ambtenaar behandelde 11 dossiers die sloegen op inbreuken gepleegd door minderjarigen. De bemiddeling slaagde in 6 gevallen. Twee kregen een boete. Twee zaken zijn nog lopend en één is technisch geseponeerd.

De tien meest voorkomende inbreuken

1. Winkeldiefstallen: 296
– behandeling door parket: 216
– boete: 33
– sepot: 36
– geslaagde bemiddeling: 3

2. Sluikstorten: 172
– boete: 78
– sepot: 76
– bemiddeling: 10

3. Wildplassen: 73
– boete: 61
– sepot: 6
– bemiddeling: 4

4. Beschadiging eigendom (onroerend): 64
– parket: 34
– boete: 10
– bemiddeling: 2

5. Nachtlawaai: 36
– boete: 11
– sepot: 11
– bemiddeling: 2

6. Hondenpoep: 28
– boete: 10
– sepot: 9

7. Beschadiging eigendom (roerend): 23
– parket: 10
– boete: 3
– sepot: 4
– bemiddeling: 1

8. Honden aan leiband: 21
– boete: 18
– sepot: 1
– bemiddeling: 1

9. Belediging politie: 19
– parket: 8
– boete: 7
– sepot: 2
– bemiddeling: 1

10. Parko (bumper rijden om niet te moeten betalen): 17
– boete: 4
– sepot: 4

Enkele merkwaardige vaststellingen

– consumptie alcoholische dranken: 3
– verboden te baden: 3 (alle drie beboet)
– geluidsoverlast: 3
– overtreden locatieverbod: 2
– zoekgedrag drugs: 2
– voederen van dieren: 1
– maaibeurt: 1
– boomcar: 1
– niet naleven meldingsplicht stedenbouw: 1

Toplocaties

– winkeldiefstallen: Steenpoort (de K), Sint-Sebastiaanlaan (Colruyt), Gentsesteenweg (Aldi en Delhaize).
– sluikstorten: Zwevegemsestraat, Veemarkt, Plein.
– wildplassen: Burgemeester Reynaertstraat, Doorniksestraat (parking sscouwburg), Schouwburgplein.
– beschadiging onroerend eigendom: President Kennedylaan, Oude-Vestingstraat, .
– nachtlawaai: Bellegemplaats, Gentsesteenweg, Hazelaartraat (horeca)
– hondenpoep: Doorniksesteenweg, De Jaegerelaan, Graaf de Smet de Naeyerlaan.

Opbrengst boetes
Niet medegedeeld. Nog even wachten op de jaarrekening.
De raming voor 2013 bedroeg 26.024 euro.

Over geraamde en ingekohierde belastingen

Een kohier is een register van welbepaalde belastingplichtigen.
Inkohieren of vestigen betekent dat het bestuur formeel vaststelt dat een welbepaalde belastingplichtige een welbepaald bedrag verschuldigd is aan de gemeente
.

Halfweg vorige maand heeft het schepencollege het kohier van de belasting op terrassen voor het aanslagjaar 2013 vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
Er zijn 136 ingeschrevenen en die zouden samen 37.655 euro moeten ophoesten. Dat is een bruto-bedrag. De netto-vastgestelde rechten zullen we pas in de maand mei kennen, als de jaarrekening 2013 ter sprake komt in de gemeenteraad. De netto-vastgestelde rechten kunnen lager liggen, vanwege onverhaalbare posten of oninvorderbare ontvangsten. De horeca zal ongetwijfeld ook bezwaarschriften indienen.
Voor 2013 raamde men de ontvangsten inzake belasting op terrassen op 52.603 euro.
In 2012 was er voor 24.000 euro begroot en bedroegen de netto-vastgestelde rechten 52.602 euro.

Vorige maand heeft het schepencollege ook de leegstandheffing op gebouwen en woningen voor het aanslagjaar 2013 ingekohierd.
Er zijn 1O3 ingeschreven voor een bruto bedrag van 160.925 euro.
Er was voor slechts 51.353 euro begroot !
In 2012 is er namelijk 51.350 euro vastgesteld aan netto-rechten. De raming bedroeg toen 65.001 euro.
Over de belasting op leegstand lopen er telkenjare veel bezwaarschriften binnen. Het schepencollege verwerpt die praktisch altijd. Maar wie enig energieverbruik kan bewijzen haalt het wel.

Kan het OCMW nu al drie maanden lang geen brieven meer versturen?

Voor de frontpagina van onze editie van 24 februari bedacht onze eindredacteur een HUMO-riaanse kop: “Kan Stad en OCMW een maand lang geen brieven versturen?”
Heel kort misschien nog even de voorgeschiedenis van het onthullend stuk dat onder deze ludieke titel alhier in KW het licht zag, maar (zoals steeds meer gebruikelijk is) niet de minste weerklank kreeg in de ’embedded press’ ter stede. Expliciet althans.

Zowel de gemeenteraad als die van het OCMW gaven in november vorig jaar toestemming om via een raamcontract gezamenlijk allerhande papier aan te kopen voor de periode van twee jaar, d.w.z. voor 2014 én 2015. Het bestek had het over tweemaal vier percelen, voor zowel de stadsadministratie als die van het OCMW.
Met name:
1 (Stad) en 5 (OCMW): briefpapier met eigen huisstijl
2 en 6: omslagen met eigen huisstijl
3 en 7: papier
4 en 8: plotpapier.

Stad Kortrijk ( in dit geval: de directie facility van VLD-schepen Koen Byttebier) was de aanbestedende overheid bij deze algemene offerte.
In december 2013 heeft men vier offertes gegund aan de economisch meest voordelige bieder, tegen de voorgestelde eenheidsprijs. Het ging om de percelen “papier en plotpapier” voor zowel het OCMW als Stad. Winnaar: de SA Lyreco Benelux uit Vottem.
Stad besliste in december vorig jaar evenwel tegelijk om de percelen slaande op “briefpapier en enveloppes” helemaal niet te gunnen omdat de voordeligste bieders verschillend waren.

Er moest dus voor die percelen (1 en 5 plus 2 en 6) een nieuwe prijsvraag worden uitgeschreven, en de uitkomst daarvan kwam er pas eind januari 2014. (Vandaar die intrigerende titel in onze krant van 24 februari.)
Enige bieder ditmaal (op 7 aangeschreven firma’s!) bleek de firma Continuga uit Heule. En tegen wat voor prijs! Het briefpapier en de enveloppes voor Stad zouden geen 51.122 euro kosten (zoals gedacht) maar wel 69.845 euro (incl. BTW).

Ook voor het OCMW bleek de nieuwe prijs van de leverancier Continuga voor de loten ‘briefpapier en enveloppes’ desastreus hoger te liggen dan gedacht: 9.902 euro. Terwijl de huidige leverancier van het OCMW ( Captains of Printing) het kan voor minder dan de helft: 4.734 euro.

De OCMW-raad van deze maand maart zal – in weerwil van de aanbestedende overheid, zijnde de Stad – beslissen om de percelen 5 en 6 niet te gunnen en zal hieromtrent een eigen onderhandelingsprocedure opstarten.
Meer nog.

Een ongezien feit

– Het OCMW (met als voorzitter SP.A-schepen Philippe De Coene) wil de door Stad aangeschreven drukkerijen contacteren om na te gaan wat de reden was voor het niet indienen van een offerte.
– Het OCMW is tevens uitdrukkelijk van plan om zijn huidige leverancier te betrekken bij het gebeuren, – iets wat Stad blijkbaar heeft nagelaten.

We sluiten dit verhaal daarom af met de logische vraag: wanneer zal het OCMW dit jaar beschikken over nieuw briefpapier?

Over de internationale vrouwendag in Kortrijk

Na een immens lange historische inleiding over vrouwenemancipatie heeft N-VA-raadslid Steve Vanneste al op 20 augustus 2013 drie schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur over wat men van plan was te doen ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag van 8 maart 2014, maar ook op de Nationale Vrouwendag van 11 november 2013.

Niets dus.
In het Bulletin van Vragen en Antwoorden van oktober 2013 lezen we de motivatie.

“In het verleden organiseerde stad de Internationale Vrouwendag in samenwerking met organisaties als KAV en VIVA SVV. (…) Soms werd er een land (Zuid-Afrika, Filipijnen) in de kijker geplaatst.
In 2007 besliste de KAV om niet meer deel te nemen aan de Vrouwendag in Kortrijk. Na de editie van 2011 haakte ook VIVA SVV af. Beide vrouwenorganisaties organiseren wel nog steeds activiteiten op deze dag voor hun eigen achterban. De stad helpt om deze activiteiten te promoten.
(…)
Op vandaag heeft het stadsbestuur geen plannen om de organisatie van de Vrouwendag terug op te nemen of hieraan actief te participeren. Uiteraard respecteren we de betekenis van die dagen en maken we van de strijd tegen alle vormen van discriminatie een bijzonder strijdpunt. We willen een actief beleid voeren rond non-discriminatie van alle aard. (…) Strijden tegen ongelijkheid tussen mannen en vrouwen moet een concreet aandachtspunt zijn doorheen het hele jaar.
De stad voert preventieve acties om discriminatie te voorkomen, waaronder een jaarlijkse campagne. Wie denkt op basis van zijn of haar geslacht te worden gediscrimineerd kan bij het meldpunt discriminatie van de stad terecht.”

Commentaar
* Er was op 7 maart een actie van VIVA SVV in het Moysoncentum op het President Kennedypark. Op dezelfde dag ook een actie van CD&V – Werkgroep Vrouw en Maatschappij bij de Zorgroep H.HART. Deze activiteiten werden toch niet gepromoot door Stad?
* Heeft er iemand weet van een jaarlijkse campagne inzake non-discriminatie?
* Even wat info over de verhouding M/V bij de stadsadministratie. Toestand eind vorig jaar, in Voltijdse Equivalenten uitgedrukt.
– contractuelen: 165,63 V / 190,65 M
– gesco: 124,08 V / 96,74 M
– vast benoemd: 58,74 V / 183,53 M.

Ze hangen er al !

UPDATE
WTV heeft nu (11 maart) ook de camera’s aldaar ontdekt. Geen vragen.

Het schepencollege heeft nog maar pas (vorige maandag) beslist om drie bewakingscamera’s aan te brengen op het Overbekeplein, en – jawel hoor – ze hangen er reeds. Weliswaar zonder de nodige signalisatieborden.
Het schepencollege beweert dat de politie hierop heeft aangedrongen. Mogelijk, maar opmerkelijk is wel dat het plein niet expliciet is opgenomen in het cameraplan van de firma Optimit dat is goedgekeurd in de gemeenteraad van juni 2012. (Alleen Groen stemde tegen.)

Er hangen daar nu dus drie camera’s waarvan één die blijkbaar 360 graden kan bestrijken. Kostprijs voor de levering en plaatsing: 11.944 euro (incl. BTW). De kostprijs is ietwat gedrukt aangezien men gebruik kon maken van een camera die tijdens de kerstmarkt functioneerde op het Vandaeleplein. Voor de aanpassing van de dispatching bij de politie is 1.607 euro uitgegeven. De stroomvoorziening gebeurt vanuit het SOK-kantoor.

Geen Kortrijkzaan die dat weet, of er van wakker ligt.

Hoeveel er vorig jaar is besteed aan het plaatsten van cameratoezicht op openbaar domein (stationsomgeving, Schouwburgplein, tunnel, enz.) konden we niet achterhalen.
Het budget van dit jaar voorziet 150.000 euro. Volgend jaar 260.000 euro en in 2016 nog 100.000. Een ICT-raamcontract (lot 11) voorzag in mei 2012 voor het aanbrengen van cameratoezicht op 47 plaatsten in de politiezone VLAS (2 in Kuurne en 1 in Lendelede) een bedrag van niet minder dan 847.943 euro, gespreid over een periode van zes jaar.

Nog even iets, als uitsmijter.
Onze burgervader wil TEGELIJK meer camera’s op openbaar domein, EN meer blauw op straat. Tegelijk minder uitgaven voor politie.

P.S.
Bij een raamcontract is er geen klassieke gunningsprocedure nodig voor de aankoop van goederen. De “vaste” leverancier van veiligheidscamera’s in onze politiezone is de firma RTS uit Ieper. Ja. Proficiat.

FIK genereert helemaal geen inkomsten !

De gemeentelijke vzw “Feest in Kortrijk” (FIK) voorziet in het budget 2014 (dit jaar) geen cent aan ontvangsten. Geen cent. Dat is een uniek en historisch ongezien feit. Alle gemeentelijke vzw’s realiseren op een of andere manier eigen inkomsten.
Het is ook een heel opmerkelijk gebeuren, van zodra men zich herinnert hoe kritisch en smalend het oordeel van de nieuwe (co-) voorzitter was over de werking van de FIK in de vorige bestuursperiode. (Toendertijd bestuurd door een VLD-partijgenoot, N.B.)

We citeren dus nu even een fragment uit de weblog (dd. 5 april 2013) van VLD-raadslid Arne Vandendriessche, samen met N-VA-raadslid Kelly Detavernier huidig FIK-voorzitter. Overigens een stuk met een VOLSTREKT eigenaardige titel:
“Nieuw evenementenbeleid moet vergrijzing stoppen”.

“Al het geld vliegt in één pot. We zullen meer met minder doen. Niet enkel door subsidies binnen te halen, maar ook door meer in te zetten op sponsoring. Neem nu het eindejaarsgebeuren. {Arne bedoelt hier dat van 2012 – KW.} Daar werd het gigantische bedrag van 1.200 euro sponsoring opgehaald. Komaan zeg. Dat moet stukken beter.”

Comment

De begroting 2014 van FIK vermeldt dus enkel uitgaven en …negatieve inkomsten.
Voor de Sinksenfeesten bijvoorbeeld MIN 20.000 euro voor de verkoop, en MIN 7.000 euro als inbreng van verenigingen (dat is sponsoring). Waarlijk een ongeziene vorm van budgettering. De uitgaven voor het Sinksengebeuren bedragen 220.000 euro, maar vanwege de voorziene mininkomsten is de uiteindelijk begrote uitgave herleid tot 193.000 euro. En laat dit nu net het bedrag zijn dat FIK van Stad krijgt als toelage voor dit jaar! Een toevalligheid.

We zullen dus meer met minder doen.
Naast de gebruikelijke stadstoelage voor gemeentelijke vzw’s verwacht FIK blijkbaar nog geld uit de stadsbegroting voor de organisatie van de zomerevenementen (85.000 euro) en voor de eindejaarsfeesten (90.000 euro).

Uit welke begrotingspost??
– Kan Arne Vandendriessche dat even uitleggen op de komende gemeenteraad van 10 maart?
(Dat wordt dan zijn maidenspeech.)
– Het stadsbudget (actieplan 09.01) voorziet dit jaar namelijk 296.678 euro voor evenementen. En FIK begroot voor de drie grote evenementen alreeds een totaal bedrag van 378.000 euro.
– Als de toelage aan FIK niet is vervat in het bedrag van dat actieplan blijft er nog 185.000 euro over voor andere evenementen.
– Komt daar nog bovenop dat FIK bepaalde uitgaven buiten begroting houdt. De uitgaven voor de 11 juli feesten in de deelgemeenten bijvoorbeeld zijn niet gebudgetteerd. Stad zal die wel betalen…

Waarlijk, we doen meer met minder.

P.S.
De FIK-voorzitter vond altijd nog dat de jaaruitgaven voor evenementen gerust met 30 procent konden dalen.
In 2012 (laatst gekende rekening – en nog onder de vorige coalitie) gaf FIK 302.732 euro uit.