Die guldensporenslag komt ons duur te staan ! (1)

In het nieuwe museum aan het Begijnhofpark (ook “streekbezoekerscentrum” genoemd) zal er een multimediale presentatie (evocatie) te zien zijn van de Guldensporenslag, en alles wat daar in de voorbije eeuwen en tot op vandaag mee samenhangt.De uitwerking ervan is vorig jaar – officieel dan – toevertrouwd aan de firma “Maverick ICS” uit Tienen. In april, maar men was zeker al een jaar tevoren in gesprek met de firma.
Iedereen blij ! Niet in het minst omdat regisseur Stijn Coninx door de firma (of de burgemeester himself?) werd opgevist om mee te werken aan de multimedia-film.
Ik dacht toen al: dat kan een een duur geval worden. Daar zal in de loop der tijden méér aan gedaan dan door ons Kortrijks “wetenschappelijk comité 1302” en de “kernwerkgroep” ooit is bedacht. Beetje meer acteurs nodig, wat meer settings, beetje betere pellicule. Computer graphics! Zo gaat dat. U kent dat. Artiesten!

In mei 2005 dus gunde het College (dat is niet de gemeenteraad) de opdracht voor het maken van de “videofilms en multimedia” aan Maverick voor een bedrag van 207.986 euro. (Ik ken nog een andere datum: CBS van 29 juni 2004!)
Ik dacht toen al: als dat nu een schone Vlaamse zaak wordt en “politiek gevoelige kwesties” kunnen vermeden mag dat toch wat kosten. Wat is nu 8 of 9 miljoen BEF voor de evocatie van een slag die we gewonnen hebben? Met gulden sporen die na enig geknuppel met de goedendag zomaar voor het rapen vielen.

Maar nu blijkt dat er door de zaakvoerder van de firma “Maverick ICS” een meerkost kon aangerekend van 93.433 euro. Dat is 45 procent méér dan voorzien.
Na wat besprekingen met o.a. museumconservator Isabelle De Jaegere kon het aantal draaidagen beperkt worden en bleef de meerkost steken op een bedrag van 73.105 euro.
Dat is 35,15 procent méér dan het oorspronkelijke gunningsbedrag. Zowat drie miljoen oude franken méér. Op oorspronkelijk 8 miljoen Belgische franken.

Hoe dat allemaal zo kon uitdraaien zal hier nog wel uitgelegd worden.
Waarom vandaag dan nog niet?
Wel, kortrijkwatcher is nog altijd lid van de Algemene Vergadering van de Stedelijke Musea. Amper één week geleden was er nog zo’n vergadering. (Heb toen ook nog gereclameerd dat we nooit verslagen krijgen van het Bestuur.)
U denkt toch niet dat daar ook maar één woord over deze historie werd gezegd? Ook schepen Bral van cultuur liet na om even op het probleem te wijzen terwijl de opening van het “streekbezoekerscentrum” toch wel ter sprake kwam.

We moeten het dus weer allemaal zelf uitzoeken.
En de memorie van toelichting over deze zaak die aan de eerstkomende gemeenteraad (10 april) wordt voorgelegd is waarlijk weer een kluifje voor tekstexegeten.

Tot een volgende keer.
Help!

Skateconstruct opent nieuwe gebouwen

Het beloofde debat over de kerntaken van het stadsbestuur is hier nooit van de grond gekomen.
Maar stel nu dat het wel gebeurd was. Zou u zich dan kunnen inbeelden dat Stad zich zou onledig houden met bijvoorbeeld de productie en verkoop van skatetoestellen, de aanleg en verkoop van skateparken? Ook buiten de stad? Met het leveren van allerhande technische en logistieke producten en diensten die met jeugd en “spelen” te maken hebben? Neen dus. Dat zijn pure besognes voor de privé-sector die totaal niet behoren tot het domein van een openbaar bestuur.
Dit bij wijze van inleiding.
——————————————————————————-Vandaag opent “Skateconstruct-Spel-O-kee” zijn nieuwe gebouwen in de Kampstraat (omgeving Pottelberg). De uitnodigingen komen van het stadsbestuur, meer speciaal schepen Lybeer.
Skateconstruct-Speel-O-kee is een cvba met zetel in een stadsgebouw: het JOC in de Filip van de Elzaslaan.
Opgericht in juni 2005. Tot de oprichters behoorden de vzw “Jongerenatelier” (bestaat al lang, van in 1995), het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap, de vzw “Constructief”.
EN de afzonderlijke vzw “Speel-O-kee” ook nog, opgericht in maart 2002.

Al deze instanties zouden eenvoudig weg niet (kunnen) bestaan zonder stadsubsidies, of steun van het OCMW en toelagen van andere overheden. Zouden ook niet kunnen functioneren zonder materiële (gebouwen) en personele steun van Stad.

Dat is een belangrijke vaststelling, want in de nieuwe wet op de overheidsopdrachten (dezer dagen besproken in de Kamer) is voorzien dat al dit soort besturen wel degelijk onder toezicht komen van de gemeentelijke overheid. Zullen waarschijnlijk beschouwd worden als gemeentelijke VZW’s. Nu gaan voornoemde besturen zonder enige controle compleet hun eigen gang. Met enorm veel publiek geld en ambtelijke steun.

Tot de bestuurders van Skateconstruct behoren ondermeer Lieven Lybeer. Dat is een schepen. Verder nog Bart Verhaeghe en Ronny Declercq. Dat zijn hoge ambtenaren.
Dezelfde bestuurders (met nóg een ambtenaar: Henk Vandeghinste) vindt men ook terug in de vzw Speel-O-kee en het “Jongerenatelier”.
Het maatschappelijk kapitaal van Skateconstruct én Speel-O-kee bedraagt 20.000 euro, waarvan 6.200 euro als vast wordt aangezien.

Bekijk nu eens de subsidies die vanwege de Stad gaan naar bepaalde oprichters van de cvba Skateconstruct-Speel-O-kee.
Voor dit jaar alleen al krijgt Speel-O-Kee 43.000 euro. Voor de speelpleinen en voor “projecten uitgevoerd door derden” krijgt de vzw “Jongerenatelier” dan nog apart in totaal 262.903 euro.
Geen mens die weet hoeveel daarvan specifiek gaat of afgeleid wordt naar Skateconstruct met zijn nieuwe gebouwen.

Vorig jaar zijn een aantal ambtenaren en skate-fans alhier erin geslaagd om zichzelf uit te roepen tot Vlaams Expertisecentrum voor Skate, Blade en Bike (SBB).
Van minister Bert Anciaux kregen ze hiervoor 20.000 euro, voor een half jaar.

Binnenkort is er opening van de nieuw skatebowl (rolkombaan, zie stuk van 14 maart) aan de Leie, de Groeningebrug.
Spijts al die SBB-experten is tot op de dag van vandaag nog altijd niet bekend wat er zoal staat te gebeuren op de openingsevenementen. Men zegt dat Bertje ook komt.
En stadsambtenaren spellen nog altijd de naam verkeerd van die “bowlriders” die hier een wedstrijd zullen houden.
Onze experten organiseren wel weer een infosessie over SBB voor stadsbewoners. Op 13 april in het Overleiecentrum.
En de echte skaters zorgen morgen (1 april!) weer voor een niet-officiële vooropening.

Ligt het HUIS VAN DE STREEK nu echt in duigen?

Weet het waarlijk nog niet.
Morgen wellicht meer hierover. Of overmorgen. Op deze bladzijde.
Want het wordt een echt vervolgverhaal. Met aan het eind zoals altijd een positieve noot.
Intussen nog even lezen wat hier alreeds in dit verband werd verteld op 23 januari 2005. Titel: “Huis van de Streek geraakt niet gemakkelijk in de steigers”.
De banbliksems geslingerd richting kortrijkwatcher waren toen niet uit de lucht. Ik was weeral zwaar fout. Een negativo.
———————————————————————————–In elk geval: Leiedal breidt nu wel degelijk zijn kantoren uit aan het President Kennedypark 10, en dat ziet er helemaal niet goed uit voor de toekomstige werking van het “Huis van de Streek”, gepland in en rond het kasteel van Syntra West (het Vormingsinstituut) op ” ‘t Hooghe”.
Het Huis van de Streek had als voornaamste bedoeling een “ontmoetingshuis” te zijn voor allerhande organisaties die bezig zijn op het vlak van intergemeentelijke of regionale samenwerking.
Dus ook voor Leiedal.

Dat kasteel van personen uit de Kortrijkse middenstandsorganisatie (een NV) werd trouwens gekocht door de provincie. Dat wil zeggen: op 24 februari 2005 heeft de provincieraad een machtiging gegeven aan de Bestendige Deputatie om het kasteel ‘t Hooghe te verwerven met inbegrip van de voormalige bowling, park en de rozentuin. Voor 1,3 miljoen. (Is het al wel gekocht? Daarnet nog gaan kijken: nog geen spoor van verbouwingen.)

Even recapituleren.
In maart 2002 al ondertekenden het provinciebestuur, de intercommunale Leiedal en het toenmalige streekplatform Rebak een samenwerkingsprotocol om het concept “Huis van de Streek” (HvS) uit te werken. Het HvS kreeg een voorlopig en duur (de huur) onderkomen in de Orangerie Broel aan de Dam. Die twee of drie ambtenaren die aldaar ten kantore niet weten wat te doen, zitten er nu nog. Al vier jaar.

Een stuurgroep zocht naar een definitieve locatie en de ene na de andere potentiële plaats (bijv. Collegetoren, Maria’s Voorzienigheid)werd verworpen. Want de aandeelhouders van de NV ‘t Hooghe (het Vormingsinsituut en christendemocratische middenstanders die schepen Jean de Bethune zegt niet te kennen) wilden hun kasteel kwijt. Veel kosten aan, en men had een bijkomend en nieuw onderkomen gevonden in het Ondernemerscentrum van schepen Jean de Bethune in de Overleiestraat.
De keuze viel dus op het kasteel. (Maar het OCMW oftewel ACW was daar niet zo gelukkig mee. Frans Destoop van Leiedal ook niet.)

Op de gemeenteraad van 12 mei 2003 werd beslist dat er een nieuw BPA voor de site moest worden opgemaakt en de ontwerper werd…Leiedal.
Raadsleden kregen toen ook een vermoeden van de kostprijs, naast de aankoop van de gebouwen en terreinen.
De renovatie van het kasteel zou 750.000 euro kosten. De voorlopige herinrichting van de bowling (nu klaslokalen) en de sloping ervan (ja! eerst herinrichten en dan slopen) plus de nieuwbouw waarschijnlijk 3 miljoen.
Met andere woorden: heel dat HvS zal aan het eind van de rit zeker 5 miljoen hebben gekost.

Maar het is een prachtig project ! Concept !
Bedoeling was van het Huis van de Streek een ontmoetingsplaats te maken voor alle mogelijke publieke en semi-publieke organisaties van de regio. Met vergaderzaal en kantoren voor instanties zoals het Welzijnsconsortium, LOGO, RISO, Overleg Cultuur, Open Net, het Regionaal Technologisch Centrum, STC, Conferentie voor Burgemeesters,enz. En daar zou vergaderd en getafeld worden ! Parking voor 85 plaatsen.

De bedoeling was ook om de kantoren van de intercommunale Leiedal aldaar op de site van het kasteel onder te brengen. Logisch.
En wat vernemen we nu?

Leiedal heeft een offerte uitgeschreven voor een studieopdracht om ZIJN kantoren aan het Presidentpark 10 uit te breiden. (NvdR: kunnen ze het zelf niet?) Dat is toch een eind van het kasteel weg? Die uitbreiding is er niet enkel nodig om de 47 medewerkers te huisvesten, maar ook om de verscheidene overlegstructuren van de regio een onderdak te bezorgen. Zo staat het helemaal te lezen in de toelichting bij de studieopdracht.

Kunnen we nu nog goed lezen of niet?
Die beslissing van Leiedal ondermijnt totaal het voornemen om van het Huis van de Streek een “pool van regionale diensten” te maken.
De Kortrijkse gemeenteraad weet van deze ommezwaai nog niets. Maar zal straks wel een verhoging van de bijdrage aan Leiedal moeten goedkeuren.
De Provincieraad ook niet.
De laatste Nieuwsbrief (maart) van het HvS in de Orangerie zegt er ook niets over.
En de publieke berichten van het Bestuur van Leiedal geven ook geen kik.

Hoeveel kosten de nieuwe kantooruitbreidingen van Leiedal?
Het beschikbaar bedrag is 1.022.000 euro. Exclusief BTW en erelonen.
Dat wordt de moeite waard.
Zal Leiedal nu het HvS nog één cent aan investeringen waard achten?

O ja.
Op de begroting 2006 van Leidal is er geen cent voorzien voor die uitbreiding van kantoren. Een begrotingswijziging is nodig.

Zoals beloofd, alweer een constructief voorstel.

Men is de laatste tijd druk in de weer om een zgn. grensoverschrijdend Eurodistrict uit te bouwen.
Met delen van West-Vlaanderen, Henegouwen en Noord-Frankrijk.
Als dat district er komt heeft het een maatschappelijke zetel nodig met een vergaderzaal, een secretariaat, een bar. Een STAF ! (Twintig VTE lijkt me niet overbodig.)
Welnu, burgemeester Stefaan De Clerck, en ministers, staatsecretarissen en parlementariërs alhier, en…ook bestuurders van Leiedal!
Zorg er nu een keer voor dat de zetel van het Eurodistrict in Kortrijk komt, op het KASTEEL ! Zet Kortrijk op de kaart !

P.S.
Jean de Bethune weet niet wie de aandeelhouders zijn van de NV “Kasteel ‘tHooghe”.
Is hij dan vergeten dat zijn vader in mei 2005 herbenoemd is als bestuurder?
Heel het College weigert te zeggen welke leden van de gemeenteraad aandeelhouder zijn. Dus vermelden we maar even dat de burgemeester in mei 2002 ook al werd herbenoemd als bestuurder, voor een periode van 6 jaar.

De stemmenkanonnen (6) bij de groenen

Dit is het laatste stuk uit het verhaal over de stemmentrekkers.
Het is mogelijk en al gebeurd trouwens dat er aanvullingen of correcties komen in de bestaande teksten.

Misschien eens herlezen.
En in het archief vindt u op 18 en 21 april een lange historiek over de gemeenteraadsverkiezingen sinds WO II.
——————————————————————————–
Behept met een idealisme dat tegenwoordig totaal niet meer te vinden is in de wereld van de politiek was Juul Debaere al begin ’80’er jaren in Kortrijk bezig met Anders Gaan Leven. Agalev !
Met een lijst van zeven kandidaten behaalde hij in 1982 4,4 procent van de stemmen en werd nog verkozen ook. Agalev-kiezers stemden toen nog niet op personen (persoonlijke propaganda was lange tijd zelfs verboden), maar hij kreeg toch al 409 stemmen achter zijn naam.
Het gloednieuwe raadslid heeft dan al onmiddellijk aan zijn collega’s geleerd dat het wel degelijk toegelaten was om dossiers in te kijken en dat het zelfs geoorloofd was om in de Raad vragen te stellen aan het College. Meer nog: raadsleden en schepenen vernamen tot hun verbazing dat er ook voorstellen konden toegevoegd aan de agenda.
Dat waren nog eens tijden !In 1988 veroverde Agalev twee pluche zetels. 6,6 procent. Juul kreeg 675 naamstemmen en Jan Dhaene 332.
1994 was een triomfjaar.
Drie verkozenen en 8,48 procent kiezers. Naamstemmen: Jan Dhaene (626), Juul (529) en Bérénice Lapere (304). Bérénice was er in 1982 ook al bij en behaalde toen 210 naamstemmen. In de bestuursperiode 1994-2000 is zij overleden en werd opgevolgd door Taki Addarkaoui. Jan Dhaene kreeg een wat hoge betaalde post in de partij en liet zich in 1996 opvolgen door een goede kennis: Hilde Damman. (Jan was als opvolger van Luckas Vandertaelen ooit Europees parlementslid voor Groen en pleitte voor een rioolvrije zee.)

TAKI
Tussendoor. Taki is de eerste allochtoon in Kortrijk die ooit in de Raad heeft gezeteld. (Met wie zal Groen nu uitpakken?) Polyglot Taki komt van diep uit de Marokkaanse woestijn en heeft al zodanig veel meegemaakt in zijn leven dat hij de Kortrijkse politiek rustig en met een lodderoog kon bekijken. Hij is nu medewerker van een franstalig PS-volksvertegenwoordiger uit de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde: Mohammed Boukourna.

2000 nu.
Juul mocht van de nieuwe leiders nog net lijstduwer worden en kreeg 350 naamstemmen.
Werden verkozen: lijsttrekker Piet Missiaen (326) en Cathy Matthieu (op de tweede plaats en 435 stemmen). Jan Dhaene stond op de derde plaats en viel terug op 294 stemmen (komende van 626 in 1994). Hilde Damman: 353 (324). Taki: 305 (240).
Bij Agalev vormen de vrouwen een complot om op elkaar te stemmen. Martine Vandeputte bijvoorbeeld kreeg 388 stemmen achter haar naam.

Anders Gaan Leven is intussen Groen geworden. (Dat uitroepteken achter de partijnaam krijg ik niet uit mijn pen. Stoort geweldig, zo midden in een zin en nog meer aan het eind.)
Piet Missiaen is vorig jaar met zachte drang van Groen naar Spirit uitgeweken en beroepspoliticus Jan Dhaene in 2003 naar SP.A.
Op dit ogenblik is alleen nog Cathy Matthieu Groen raadslid.
!

De stemmenkanonnen (5) bij het Vlaams Belang

Over stemmenkanonnen spreken bij het VB is relatief.
Des te meer omdat kiezers van die partij wellicht eerder geneigd zijn om een lijststem uit te brengen.
Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen van 2000 ging het bij het Vlaams Blok om 4.993 kiezers (dat is 9,6 procent), en bijna de helft stemde op de kop.Die bijna 10 procent waren in 2000 goed voor drie zetels.
In volgorde van naamstemmen:
1. Jan Vancoillie (lijsttrekker): (872)
2. Roger Bouteca (lijstduwer): (365)
3. Nadia Zonnekein (tweede plaats): (345)Allemaal nieuwelingen. Want er is geen partij (fractie) in Kortrijk waar zoveel wissels gebeuren.
In 1994 incasseerde de partij met een onvolledige lijst 6,3 procent van de stemmen en kreeg aldus voor het eerst twee verkozenen in de Raad: Joris Huysentruyt (405 naamstemmen) en Ria Gadeyne (215). Allebei intussen verdwenen in de mist. (Ria kon het echt niet.)
Ter info: het VB is al opgekomen in 1982, met één kandidaat! 237 stemmen (0,46 procent). In 1988 waren er drie kandidaten, goed voor 456 stemmen.

Vancoillie (historicus) was niet echt geïnteresseerd in (dorps)politiek. Werd in 2002 al vervangen door huidig raadslid Wilfried Depauw. En Zonnekein (wél geïnteresseerd, maar een beetje cynisch, beetje berustend) verhuisde en werd in 2004 opgevolgd door Koenraad Verschaete. Hij verzamelde in 2000 334 naamstemmen en 268 in 1994.

De huidige VB-fractie bestaat dus uit fractieleider Koenraad Verschaete, Wilfried Depauw en oud-gediende Roger Bouteca. Laatstgenoemde heeft nog nooit zijn mond open gedaan in de gemeenteraad. Tenzij voor een tussenopmerking. Depauw schiet de laatste tijd enigszins op gang, en Verschaete doet wel zijn best (hij werkt op het partijsecretariaat) en komt zelfs tussen in materies die niet per se puur Vlaams-nationalistisch zijn.

Bij de komende verkiezingen van oktober zullen noch Verschaete, noch Bouteca prominent vooraan staan op de lijst. Koenraad heeft zijn zinnen gezet op de provincie. Zijn zus zal wel meedoen, want zoals bij elke partij is het zoeken geblazen naar vrouwelijke kandidaten met enige naambekendheid.

Hoe groot wordt het electoraat van het VB dit jaar?
De lokale partij alhier kon zich in het verleden niet meten aan de landelijke succesvolle trend. In 2000 werden percentages van méér dan 20 procent behaald in plaatsen als Antwerpen, Gent, Sint-Niklaas, Temse, Lier, Ronse, Beringen.
Onze regio Kortrijk lijkt nog een beetje gespaard. In Harelbeke, Waregem, Wevelgem, Menen bijvoorbeeld zijn er op dit moment “slechts” twee verkozenen en één in Zwevegem.

Hoeveel Kortrijkse N-VA’ers zullen voor het Belang stemmen?
Al was het maar om kartelin (nieuwe term uit de politocologie) Godelieve Vanhoutte te straffen voor haar optreden in de heisa rondom het Guldensporencomité en de 11-juli-viering.
Echt zoetwaterflamingantisme van haar. Stel u voor: Guido Verreth (secretaris van de N-VA) en cs. van de vzw Guldensporen op de VB-lijst !

P.S.
Over het cordon sanitaire is nu wel alles gezegd. Uitgenomen dit. Met het VB kan een traditionele partij gewoon geen gezamenlijk programma maken. Of u nu voor of tegenstander bent van dat cordon. Allez, probeer dat nu eens voor de raadsverkiezingen in Kortrijk. Heel concreet. Zet eens wat op papier. Lukt nooit.
(Zie nog ons stuk van 21 januari 2005.)

De stemmenkanonnen (4) bij de liberalen

Onder impuls van federaal VLD-volksvertegenwoordiger Pierre Lano (was ooit CVP-burgemeester in Harelbeke) is de VLD in 2000 een kartel gaan vormen met de toenmalige Volksunie en ID21.In oorsprong wou men een kartel maken met de SP maar dat is ondermeer tamelijk op het nippertje gestrand op de lijstsamenstelling, persoonlijke gevoeligheden, tegenstrijdige afspraken, afspraken buiten de onderhandelingen ook, taktische onzekerheden over de uitslag, en ja: ook wat programmatorische kwesties, waar men nog omheen surfte.
(Dat er een bestuursakkoord tussen CVP en SP was wordt pertinent ontkend. Dat is formeel bekeken wellicht het geval. Maar in de gemeenteraad viel op dat de SP in het jaar van de verkiezingen geen echt virulente oppositie meer voerde. Het is ook mogelijk dat er op hoger niveau een en ander ter sprake kwam.)Het liberale kartel behaalde niet minder dan 20,8 procent van de stemmen en 9 zetels. Uit de aard der zaak werden er toen buitengewoon veel naamstemmen uitgebracht op de lijst: 22.569.

Mede vanwege het succes van het kartel behaalde de CVP in de stembusslag een kleiner procent (min 3,4 en min 3 zetels) dan gewoonlijk en moest het stellen met slechts één zetel op overschot in de Raad. Voor het eerst in de geschiedenis zag de CVP zich gedwongen om een coalitie aan te gaan, en om redenen die nog altijd niet helemaal zijn opgehelderd koos Stefaan De Clerck (absoluut reddende engel van zijn partij in onze stad) voor de SP.

Op de kartellijst stonden naast de “echte blauwen” zeven mensen van de VU. Ondermeer Godelieve Vanhoutte (2de plaats)en Hilda Douchy-Comeyne. Bij de drie kandidaten van ID21 was de beroemdste natuurlijk huidig staatssecretaris Vincent Van Quickenborne.
Twee volstrekte nieuwelingen in de politiek kwamen eerder uit de christen-democratische middengroepen: Antoon Descamps en Dirk Bossuyt.

De stemmenkanonnen van 2000 in volgorde (met alweer zo mogelijk het aantal naamstemmen bij vorige verkiezingen van 1994 en voor twee kandidaten dan ook die 1988).

1. Pierre Lano (lijsttrekker): 3.709 (-) (-)
2. Hans Masselis (traditioneel op de 7de plaats): 1.158 (1.018) (-)
3. Vincent Van Quickenborne (voorlaatste plaats): 1.122 (-) (-)
4. Antoon Descamps: 1.052 (-) (-)
5. Marie-Claire Vandenbulcke: 994 (731) (611)
6. Godelieve Vanhoutte (tweede plaats op de lijst!): 981 (-) (-)
7. Moniek Gheysens: 832 (762) (-)
8. Jan Kempinaire (lijstduwer): ook 832 (970) (943)
9. Dirk Bossuyt: 799 (-) (-)

Een goede score ging ook naar Georges Penneman de Bosscheyde en Vincent Salembier. Zij werden OCMW-raadslid.
Bekende VU’er Hilda Douchy kreeg 774 naamstemmen maar werd nipt niet verkozen.

Bij de liberale “oudgedienden” zijn Hans Masselis (van het studentencafé den Chips), Marie-Claire Vandenbulcke (wiens vader Leon actief was bij de CVP en een keer geen schepen mocht worden, en toen een geheim verbond wilde maken met de socialisten) en Jan Kempinaire (zoon van gewezen staatssecretaris André) de traditionele stemmentrekkers.
Jan Kempinaire wenst niet nu meer te kandideren bij de eerstkomende raadsverkiezingen.
Pierre Lano ook niet.

In vroeger eeuwen waren de koplopers bij de liberalen nog Jacques Laverge (was ondermeer ook senator) en Ivan Sabbe. Sabbe (die er wel wat van kon) heeft de politiek verlaten wegens teveel beroepswerk. (Dit strekte hem tot eer. Weinige politiekers zien in dat je geen twee dingen goed kunt doen.)
Toen Jacques Laverge ooit moest afhaken om gezondheidsredenen werd hij in de bestuursperiode 1995-2000 opgevolgd door huidig VLD-voorzitter Wout Maddens. Maddens haalde in 1994 als nieuwkomer in de stad en als opvolger op de lijst toch verrassend veel stemmen. Volkunie-verleden in de westhoek en bekende familie alhier?

Het kartel van 2000 heeft de liberalen geen windeieren gelegd. Men sprong van 6 naar 9 zetels. In procent van 15,12 (1994) naar meer dan 20 procent.
(Werden alle stemmen van de VU wel aangetrokken? In 1994 haalde die partij 4,56 procent. Maar het Vlaams Blok sprong van 6,3 naar 9,58 procent.)

Ter info. In 1976 (het jaar van de fusie van Groot-Kortrijk, met meer zetels te begeven) veroverde de PVV vier zetels (12,27 procent).
Met de oprichting van de vernieuwde VLD ging de partij in 1994 naar 6 zetels.
Maar de liberalen zijn er nooit in geslaagd om de hegemonie van de CVP te breken.
Hoe braaf (met uitzondering van de onvergetelijke Walter Weydts) zij zich ook gedroegen in de gemeenteraad of daarbuiten. Hoe Laverge ook probeerde in de gunst te komen van de christen-democratische middenstand.

In 1988 was er even een kans toen het ernaar uitzag dat de “verenigde oppositie” zich zou presenteren aan de kiezer. Maar uiteindelijk wou de puriteinse nationale leiding van toen dat Agalev met een aparte lijst zou opkomen. Juul Debaere was niet echt gelukkig.

Het kartel van 2000 is nu wel helemaal uiteengevallen. Of beter gezegd: opgelost in de mist.
VU en ID21 bestaan niet meer. VU-ID-kiezers zijn uitgezwermd naar N-VA of Spirit of het Vlaams Blok.
Bij de verscheurende strijd binnen haar partij werd VU-raadslid Godelieve Vanhoutte algauw enigszins radeloos “onafhankelijk” en toen de CD&V op nationaal vlak een kartel sloot met de N-VA (het Sint-Valentijnsakkoord) zocht zij dan maar haar heil definitief bij toekomstig minister Geert Bourgeois.
In juni 2002 bekeerde Vincent Van Quickenborne zich eindelijk officieel tot de VLD.

Alias Quickie wordt nu de nieuwe lijsttrekker.
Bekende nieuwe gezichten voor oktober worden Kaat Ballegeer-Bogaert en Koen Byttebier.

Een rare vorm van dagelijks beheer/ Maar Telenet wint !

Nagekomen bericht.
Eerst het stukje hieronder lezen. Ik versta er nog minder van dan ooit.
Het OCMW heeft al begin 2001 belist om over te stappen op Telenet. Voor telefoon, dataverkeer, netwerk, aansluitingen op internet.
De beslissing is wel degelijk besproken in de OCMW-Raad en niet in een besloten bestuur zoals bij Stad is gebeurd.
Notulen over het marktonderzoek en de technische en financiële vergelijking met Belgacom niet bekend.
Onderaan staat er nog een nagekomen bericht.
——————————————————————————

Het stond hier al meermaals te lezen.
Met dit schepencollege moet ge werkelijk op alles letten.

Transparant bestuur ! Ja, tot je een keer een seconde niet oplet.

Pas nu gezien, en dan nog naar aanleiding van de lectuur van een stuk op de webstek van raadslid Marc Lemaitre (kortrijklinksbekeken).
Stad heeft voor zijn “vaste telefonie” een nieuw contract met een geheel nieuwe parner afgesloten.
Met ingang van 1 april (geen grap) zal men gaan werken met NV Telenet, in plaats met het vertrouwde Belgacom.
Het College aanziet het afsluiten van een geheel nieuw contract met een totaal andere firma als een simpele daad van “dagelijks beheer”, waarbij dan de gemeenteraad niet moet worden betrokken.

Is dit wel een vorm van dagelijks beheer?
Voor het stellen van daden van doodgewoon beheer (bijv. een potlood kopen) krijgt het College jaarlijks vanwege de Raad de toelating om dit te doen. Als het maar niet boven een bepaald bedrag gaat. Men noemt dit: overdracht of delegatie van bevoegdheden.

Een normale zaak. Men kan niet verwachten dat een schepen voor een of ander werk (een slot laten herstellen), een levering (een stapeltje papier), een dienst (reisje bestellen) telkenmale opnieuw de gemeenteraad moet raadplegen om te zien hoe men die overheidsopdracht zal gunnen en aan wie en tgen welke prijs. (Soms komt dat wel goed uit, bijv. bij de bestelling van een boom papier bij een goede kennis.)

Bij het besluit van het CBS (dd. 28 februari) tot afsluiten van het nieuwe contract, nu met Telenet, verwijst het College daarom naar de toelating van de gemeenteraad van 22 november 2005, punt O.5 om die bevoegdheid uit te oefenen.
Even op de kalender gekeken. 22 november van vorig jaar 2005 viel op een dinsdag.
En gemeenteraden gaan altijd op maandag door. Dat klopt dus niet.
In werkelijkheid heeft de gemeenteraad van 12 december 2005 (29ste punt op de agenda) de overdracht van bevoegdheden naar het College toe goedgekeurd. Unaniem nog wel, zonder één woord kommentaar. De raadsleden waren toen al groggy, want op die avond werd niet enkel de begroting behandeld maar was er ook nog een “gewone” gemeenteraad.
De gemeenteraad heeft er toen wel bij gezegd dat opdrachten in dagelijks beheer waarvoor het College de bevoegdheid kreeg niet méér dan 150.000 euro mochten kosten (exclusief BTW).

Welnu, het nieuwe contract met Telenet zal 281.148 euro kosten. Dat slaat wel op drie jaar (tot eind 2008), maar de vraag is of dat er wel toe doet. Kan een College, dat zonder de gemeenteraad te raadplegen 150.000 euro mag verteren voor een werk, levering of dienst, zomaar op eigen houtje beslissen om voor drie jaar dan 281.148 euro te verteren?
Is dat nog wel een doodgewone daad van dagelijks beheer?
Een contract afsluiten voor drie jaar? Waarbij men daarenboven nog van plan is om ook het OCMW, de politiezone VLAS en het parkeerbedrijf PARKO erbij te betrekken?

Nog iets. Een zittend College wordt geacht in een verkiezingsjaar geen daden te stellen die een volgend stadsbestuur serieus bezwaren. Is dit hier dan niet het geval?

Ach, er zijn nog zaken rondom dit nieuwe contract die vragen doen oprijzen.

Als we in het exposé hierna fouten maken is dit te wijten aan het feit dat de CBS-notulen volstrekt onverstaanbaar zijn. (En om uitleg vragen via e-mail aan schepen Jean de Bethune helpt niet want hij gaat er prat op die niet te lezen.)

Stad en OCMW hadden al van in 2000 een voordelig contract met Belgacom. En in 2001 werd er een ander afgesloten dat nog voordeliger was. De toen toegestane kortingen en verlaagde tarieven staan nu niet meer vermeld in het Collegebesluit van 28 februari.
Intussen blijkt dat het OCMW een data- en telefoniecontract met Telenet heeft afgesloten. Geen datum vermeld. Geen toelichting. Werd Stad daarbij betrokken?

Nu heeft de directie “facility” (dat is Jean de Bethune) blijkbaar voorgesteld om een nieuw contract af te sluiten voor de vaste telefonie van Stad, VLAS, PARKO én het OCMW voor de data-communicatie. Dat laatste is niet te begrijpen maar we gaan verder.
Zoals het hoort werden meerdere operatoren gevraagd om een offerte. Maar enkel Belgacom en Telenet zijn daar op in gegaan. (Schrijven die andere dan geen brieven met vragen of bemerkingen?)
Uit de vergelijkingstabel (die weeral niet wordt kenbaar gemaakt) blijkt dat Belgacom de voordeligste operator is. De cijfers die nu volgen in de notulen zijn compleet onverstaanbaar. We nemen dan maar het bedrag dat helemaal aan het eind is aangegeven, in het beslissende gedeelte.
Geraamde kostprijs na drie jaar bij Belgacom: 243.148 euro.
Bij Telenet: 281.426 euro.
Belgacom wint dus.
MAAR NEEN !

U moet verder lezen.
Telenet is wél het voordeligst als men rekening houdt met een termijn van 6 jaar.
Verschil met Belgacom: 1.648 euro…Dat is een habbekrats, en dan hebben we het nog niet over de kwaliteit van de dienstverlening. (De notulen maken geen gewag van een puntensysteem.)
Let ook even hierop: het verschil wordt berekend op 6 jaar, maar het gaat om een contract van 3 jaar (stilzwijgend te verlengen).

Beide partners voorzien kortingen.
Belgacom 115.000 euro, te spreiden over drie jaar (voor dit jaar: 45.000 euro).
Telenet geeft dit jaar nog een cadeau weg van 50.000 euro. Over de volgende jaren wordt niets gezegd.
Dus Telenet wint: 5.000 euro m̩̩r korting Рvoor dit jaar- dan bij Belgacom!

Als u dit allemaal niet goed begrijpt: stuur een e-mail naar schepen de Bethune.
De notulen van het Schepencollege erkennen dat het financieel verschil gering is, maar vinden dat het huidig contract voor datacommunicatie van het OCMW met Telenet dient verlengd. (??? Moest het nu net niet hernieuwd worden?)

Tot slot nog even de eindcijfers voor een contract van drie jaar.
Belgacom: 243.148 euro.
Telenet: 281.426 euro (inclusief korting).

DUS TELENET WINT ! Jean, proficiat !
Is het ook al in kannen en kruiken om voor Telesenior ook met Telenet te werken? Zijn de prijsafspraken al gemaakt?
Lezer.
Begrijpt u nu hoe we met het verslag van deze ingewikkelde kwestie weer hebben geprobeerd om kandidaat-raadsleden af te schrikken voor deelname aan de verkiezingen?

——————————
De krant “De Tijd” bloklettert op de frontpagina van 31 maart 2006: “Belgacom verliest Antwerpen en Kortrijk. Ook Gent stapt deels over naar Telenet”.
Telenet heeft aldaar blijkbaar een consortium gevormd met Mobistar, Alcatel (voor apparatuur). En de groep haalde het van de tandem Belgacom-Proximus die zich verenigd hadden met IBM en eveneens met…Alcatel. Het contract is toegekend door Digipolis, een intercommunale die steden informatica en telecomdiensten levert. Gent blijft voor vaste en mobiele telefonie tot nader order bij Belgacom.
Het stuk in “De Tijd” eindigt laconiek met: “In een apart contract kiest Kortrijk voor telefonie en data eveneens voor Telenet”.

De stemmenkanonnen (3) bij de SP.A / SP

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen van 2000 behaalde de SP 15,5 procent en daarmee zes verkozenen.
(Wist u dat de BSP ooit 23 procent van de stemmen kreeg? Maar dat was in 1946, in het kader van de repressie.)In volgorde van het aantal naamstemmen (met tussen haakjes de stemmen in 1994 en eventueel ook nog 1988):
1. Lijsttrekker en nu schepen Philippe De Coene: 3.740 (814, ja “slechts 814) (-)
(In 2001 zag de almachtige CVP zich gedwongen om voor het eerst een coalitie tot stand te brengen in het College.)
2. Roger Lesaffre: 919 (550) (445)
3. Marc Lemaitre: 873 (972) (542)
4. Vakbondsman (niet fanatiek) Eddy Van Lancker: 767 (-) (-)
5. Germain Coulembier: 694 (1.079) (1.232)
6. Hilde Overbergh (stond op de tweede plaats): 668 (-) (-)Voor een procentuele berekening van de interne populariteit kunt die voorkeurstemmen ook afzetten tegenover het totaal aan uitgebrachte naamstemmen op de lijst.
In 2000 nogal veel (plebisciet voor Philippe?): 19.827. In 1994: 11.753. in 1988: 17.710.
Een grote stemmentrekker was indertijd advocaat Jules Mathys. Hij kreeg ooit (1976) 2.457 kiezers achter zich. En een figuur als Rudy Dejaegere (1.352 stemen in 1988)kon er ook wat van. Maar op een gegeven moment was hij de politiek beu (d.w.z. ook Philippe De Coene) en zocht zonniger oorden op. En wie herinnert er zich niet Eric Staelens? En Arséne van Links? Niet echt een stemmentrekker, maar je beleefde tenminste nog wat in de stad. Hij organiseerde politiek debatten! Buiten de gemeenteraad. Puur ideologisch en toch ter zake. Nu niet meer mogelijk.

In 1994 waren de stemmentrekkers: Germain Coulembier (1.079), Marc Lemaitre (972), Philippe De Coene (814). Bij de opvolgers: Ivonna De Deken-Sercu (530).De partij viel van 15,6 procent (1998) terug op 13,3 procent mede omdat heelwat Markenaars die achter Rudi Dejaeghere stonden hadden afgehaakt.

Germain Coulembier (die nu niet meer opkomt) behaalde vroeger ook méér dan 1.000 stemmen. Zelfde effect al Joël Devos indertijd bij de CVP: loketbediende. Goed bekend in Heule. SP.A zal daar naar vervanger moeten zoeken.

Roger Lesaffre is ook nog altijd populair in randgemeenten als Bellegem en Rollegem. Druk in de weer in het verenigings- en uitgaansleven. Verzamelt ook stemmen achter zich door het paradoxale gegeven dat hij het niet altijd eens is met De Coene.

Dossiervreter Marc Lemaitre laat zich dankzij zijn bescheiden karakter niet in het zonnetje zetten en vertoeft dus in de schaduw van De Coene. Blijft hij voor altijd in de luwte? Mag hij van Philippe dan nooit eens schepen worden?

De triomf van Philippe De Coene is ook te wijten aan zijn manier-van-zijn. (Door puur toeval is hij een keer terecht gekomen in het Europees Parlement en toen is zijn ster gaan rijzen.)
Beetje lefgozer, komt imponerend over en laat zich graag omringen door wat meer onderdanige karakters. Acolieten die naar hem opkijken. Heeft als gewezen journalist ook de pers achter zich (tot en met “De Morgen”) en kent iets van marketingtechnieken. (Op zijn sokken reclame maken voor zichzelf, – personal branding – schijnbaar in het algemeen belang van de partij, of de leer.)

Krijgt Hilde Overbergh straks weer de tweede plaats op de lijst? Het is geen echt politiek beest (wat haar siert).

De lijstvorming bij de SP.A wordt heel delicaat.
De Coene wil immers via een kartel met “Spirit” Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron in onze gemeenteraad. (Al die vroegere jaren heeft hij wel telkens op 1 mei gepleit voor een samengaan met Agalev. Wordt Jan Dhaene ook weer kandidaat?)
En wat zal men doen met raadslid Piet Missiaen? Nu ook van Spirit. Wordt hij opgeofferd ten voordele van Bart Caron?

De SP.A is wel degelijk op zoek naar verruiming. In de zin van verjonging (Animo!) vervrouwelijking en zelfs openingen naar meer katholieke milieus. Men wil ook wat meer professionalisering in de eigen kring door bijv. de opname van kabinetsleden op de lijst.

(Dit stuk is nog onderhevig aan correcties en aanvullingen, naargelang de reacties die we kunnen krijgen. Hetzelfde geldt voor de andere verhalen in onze serie “stemmenkanonnen”.)

BREAKING NEWS/ Vladimir Norov komt naar Kortrijk

(Wees gerust, de serie over onze stemmenkanonnen wordt nog verder gezet.) Maar eerst nu dit.
——————-
HE. Mr. Vladimir Norov komt op 5 april naar Kortrijk. Om 16u30 kunt u hem de hand schudden in het Meeting Center “Gruzenberg” van Kortrijk-XPO.
Weet u weeral niet meer wie Vladimir is?
De ambassadeur van de Republiek Uzbekistan. Ook “Head of Missions” bij de EU en zelfs de Nato.Kortrijk heeft in de republiek (het is een echte “republiek”, met een dictator als opperste absolutistische vorst) een zusterband met de stad Tasjkent.
Stad heeft ooit een keer een reis van Kortrijkzanen willen beleggen naar ginder. Veel inschrijvingen (1.750 euro).
Maar er zijn in Uzbekistan enkele “gruwelen” gebeurd waardoor het “verkenningsreisje” van oktober vorig jaar werd afgelast.

Als u meer wil weten over de huidige toestand in het volstrekt totalitair geregeerde Uzbekistan (aantal doden, politieke gevangenen, schendingen van de mensenrechten, corruptie) kunt u met vrucht onze vorige stukken raadplegen dd. 17 mei en 5 mei. Daar vindt u talloze adressen van websites in verband met Uzbekistan, en steden als Tasjkent.

Wat komt STALINIST Vladimir hier doen?
Om 16u30 (5 april) wordt hij begroet door Luc Van Rensbergen, directeur van het Meeting Center XPO. Vijf minuten later ook door Wilfried Dermul, de organisator van de COV-Trefdag. Vladimir zelf presenteert om 16u40 de hervormingen van het onderwijs in zijn republiek. Daarna (16u45 – het gaat vlug) presenteert Donish Kurbanov investeringsprojecten in het onderwijsveld van Uzbekistan. Donish is Chairman van de UZbek Company “Elxolding”.

Om 16u50 is er nog een modeshow van historische kledij uit de republiek. Het Uzbek theater “El-Meros” toont ook kostuums uit Babylon, Afrosiab, en dingen uit de periode van het Empire van Amir Temur.
De receptie start stipt om 17u20, met eten van de Uzbeekse keuken.

Geheel deze gebeurtenis is opgezet door het COV, afdeling West-Vlaanderen.
Dat is een bond van kristelijke onderwijzers !
Gelieerd met het ACV.
Het is om dood te vallen.

Ook alle mogelijke politici uit de regio zijn persoonlijk uitgenodigd door Vladimir zelf.
Dat is dus absoluut geen vrijblijvende gebeurtenis georganiseerd door een stel maffe kristelijke onderwijzers die geen kranten lezen.

En Kortrijk XPO is een concessiehoudster van Stad.
Het is algemeen bekend dat de directie van de XPO-Hallen niets moet weten van bijv. een erotica-beurs in zijn gebouwen. Het is zelfs ooit eens gebeurd dat burgemeester Jozef De Jaegere zaliger persoonlijk het licht ging uitdoen toen er een nogal pikante dame optrad in een modeshow. Bij Xpo-Kortrijk worden namelijk nog waarden en normen gehanteerd!

Nu ontvangt XPO dus de hoogste vertegenwoordiger van een door en door tirannieke president. Dat is zeer onkuis. Zijn baas is een groot schender van de mensenrechten. (Vladimir vindt dat er in zijn land “niet systematisch” wordt gefolterd. Ja, dat is nog waar ook waar: er zit echt geen systeem in.)

P.S. (1)
Op het moment waarop ik dit hier schrijf staat er op de landelijke website van het Christelijk Onderwijzersverbond nog niets over die trefdag. De ambassadeur is dus eerst met zijn (politieke) uitnodiging en met de toelichting van het programma. Dat is wel degelijk een politiek statement.
Zeer benieuwd of alle kristelijke onderwijzers (zij die wél het wereldnieuws volgen) zijn opgezet met deze manifestatie.
Laat ons de Trefdag wel met een gebed beginnen. Al was het maar voor de vele slachtoffers van het regime.
Op de webstek van COV-West wordt er wel een programma aangegeven van de Trefdag (thema: school met cultuur) maar is geenszins sprake van het optreden van Vladimir Narov.

Vooruit, kortrijkzanen van links. Telefoneer even naar het COV. Schrijf een mailtje. Kijk ook eens wat er op internet zoal is te vinden over Vladimir en zijn land. Vladimir is niet het eerste het beste klein garnaal van achter het ijzeren gordijn hoor.
Tel. Wilfried Dermul: 050/35 53 82 of GSM 0475/913 562.
E-mail: wilfried.dermul@covwvl.be .
En als u met de ambassadeur zelf even een hartig woordje wenst te spreken, tel. 02/672 88 44.
E-mail: culture@uzbekistan.be .

P.S. (2)
Nu we het toch even hebben over de Hallen.
De bouw van halle 4 kostte 5.740.060 euro. Afbraakwerken 82.186 euro. Omgevingswerken en containerpark 437.950 euro. Uitrusting bar Atrium 51.640 euro. Vervouwing kelder Gruzenberg 60.442 euro. Totaal: 6,3 miljoen.
De concessieovereenkomst met Stad loopt nog tot 30 september 2025. Bij beëindiging van de concessieovereenkomst komen al die werken kosteloos toe aan de Stad.

De stemmenkanonnen (2) bij de CD&V of CVP

In 2000 waren de eerste vijf bij de CD&V (CVP) qua voorkeurstemmen Stefaan De Clerck, Frans Destoop, Stefaan Bral, Lieven Lybeer, Hilde Demedts. Twee of drie (Bral is officieel toch een ACW’er?) daarvan kan men beschouwen als zijnde van de Gilde, alhoewel van de burgemeester kan gezegd worden dat hij een stand op zichzelf vormt. Zij behalen allen méér dan 2000 voorkeurstemmen. Alle overige verkozenen behaalden méér dan 1000 naamstemmen.KOPLOPERS

Aangezien het de bedoeling is van deze serie om te achterhalen wie de ware stemmentrekkers zijn of waren geven we bij de CD&V/CVP-verkozenen van 2000 tussen haakjes zo mogelijk ook de naamstemmen die zij in vorige gemeenteraadsverkiezingen behaalden. We gaan terug tot 1994 en zelfs tot 1988 als dat kan.
Het is opletten geblazen. Maar wacht nog even voor mogelijke gevolgtrekkingen.

Stefaan De Clerck: 15.262 (-)
Een monsterscore die een afzonderlijke studie waard is.
Frans Destoop: 3.819 (in 1994: 2.979) (in 1998: 4.429)
(Wie volgt hem op bij Leiedal? Of blijft hij daar nog wat als voorzitter?)
Stefaan Bral: 2.992 (2.436) (4.143)
Lieven Lybeer: 2.488 (1.850) (-)
Hilde Demedts: 2.081 (3.167) (-)

Dat waren de eerste vijf.
U kunt nu wel sardonisch gaan letten op de neergang van bepaalde coryfeeën, maar dan moet u daarbij wel enkele factoren in acht nemen.

Stefaan had wellicht een zuigkracht ten nadele van andere kandidaten.
En op welke plaats stonden zij bij de onderscheiden verkiezingen?
In 1994 stond Frans Destoop bijv. op de zesde plaats. En Hilde op de derde.

En wat was er bij die verkiezingen aan de hand in de traditionele soms bloedige strijd tussen de Gilde en de Middenstand/de Patria/de Boerenbond? Ten gevolge daarvan overigens krijgen de christen-democraten traditioneel zeer veel naamstemmen op hun lijst. 65.005 in 2000. 81.810 in 1994. En niet minder dan 184.259 in 1988.
Ongezien fenomeen.
We wezen er hier vroeger al op dat in Kortrijk de raadsverkiezingen eigenlijk géén verkiezingen zijn maar een strijd (een volksraadpleging) tussen de standen om het burgemeesterschap. De “middengroepen” versus de “gildemannen”.
In 1988 bijv. moest en zou Tone Sansen burgemeester worden, en niet Manu de Bethune. Er werd dus massaal voor of tegen het ACW gestemd. We kregen toen ook het fameuse Joël Devos-effect.De man aan het loket van de ziekenkas in de Wijngaardstraat kreeg een topscore aan naamstemmen in de geschiedenis. Méér dan 9.000 en dat was méér dan de lijsttrekker Antoon Sansen. Kiezers dachten dat Joël hun doktersbriefjes uit eigen zak betaalde. Uit pure goedheid. (Ik heb het ooit gewaagd om Joël erop te wijzen dat mijn tandarts de vermelde verrichtingen niet had uitgevoerd. Moest me daar niet mee bemoeien.)
Nieuwkomer Bral heeft toen in 1988 ook geprofiteerd van die kamp.
Dat was even een parenthesis.

HET PELETON

Wie scoorde er in 2000 nog goed inzake naamstemmen?
(Tussen haakjes opnieuw de vroegere voorkeurstemmen.)

Lijstduwer Carl Decaluwé: 1.892 (-) (-)
Nieuwe Jonge Turk Alain Cnudde: 1.551 (-) (-)
Oudgediende Maria Danneels: 1.754 (1.897) (4.120)
Carmen Moulin die het inmiddels heeft opgegeven als schepen: 1.698 (1.557)(-)
Mandatenverzamelaar Jean de Bethune deed nu ook mee op de voorlaatste plaats: 1.603 (-)(-). Beloond met een schepenzetel.
Dochter Franceska Verhenne: 1.551 (-) (-). Kreeg na een tijdje het OCMW-voorzitterschap. En zit daar voor jaren gebeiteld.
Gewezen schepen en OCMW-voorzitter Marcel Waegemans: 1.511 (1.968) (4.479)
Nu huidig schepen Guy Leleu nog: 1.428 (1.800) (3.862)

We gaan niet meer verder het rijtje aflopen.
Marcel Waegemans doet niet meer mee aan de volgende verkiezingen. Blijft waarschijnlijk wel gekazerneerd in het AZ Groeninge.
Jozef Vandenberghe houdt er ook mee op. Behaalde 1.483 stemmen en 1.722 in 1994.
Fractieleider Filip Santy kwam aan 1.195 voorkeurstemmen en tevoren aan 1.702.
Blijf er nochtans zeker van dat er hem nog iets belangrijks te wachten staat.
Niet het burgemeesterschap. Dat is misschien later iets voor Guy Leleu, als het ACW goed stand houdt ?? En als hij zich van zijn standenimago ontdoet?

Ha! Daar is nog gewezen burgemeester Antoon Sansen: 1.438 (6.814) (9.065). Bijna vergeten! Jeunisme. In de vorige verkiezingen van ’94 en ’88 was hij lijsttrekker.
En taaie Kathleen Segers ook nog even haar plaats toekennen: 1.194 (1.543)(-)
Verdorie. Buitenbeentje Patrick Jolie uit Heule toch niet vergeten: 1.282 (1.475).
Hij heeft het nu wel definitief verkorven bij de CD&V-bonzen. Ondermeer wegens zijn verzet tegen het “zigeunerpark”.
Wat als Stefaan De Clerck in 2007 bezwijkt voor een nieuw ministerschap op federaal niveau?

(In volgende stukken komen de andere partijen aan bod.)