Ruil uw brandgevaarlijk fluovestje in voor een dat niet kan in brand schieten

Reflecterende fluovestjes zijn in bepaalde landen en omstandigheden verplicht. Maar als die “high-visibility” jasjes gemaakt zijn van synthetisch materiaal zijn ze in de nabijheid van ontvlambare producten inderdaad een groot gevaar. Recent nog is er op een vliegveld in Frankrijk een personeelslid in een brandende toorts veranderd bij het schoonmaken van een benzinetank. Vanwege statische electriciteit.
De directie van het vliegveld Kortrijk-Wevelgem (EBKT) heeft dit – onder de indruk van de argumenten van Kortrijk Flying Club – nu ook ingezien. Daar veiligheid op een vliegveld van primordiaal belang is heeft zij besloten om morgen (tot sunset) een inruilactie te organiseren. Dus al wie beschikt over een retro-reflecterend jasje in synthetisch materiaal kan dit morgen gratis komen inruilen voor een exemplaar in zuiver vlaslinnen.
Keep it safe en meld u aan bij de politie in het luchthavengebouw.
De actie wordt gesponsord door de VZW Mobiel en het Vlasmuseum.

Maar wat is een moskee ?

Vandaag 30 maart houdt het Vlaams Belang een zgn. protestwandeling en meeting in de buurt van de Kortrijkse moskee Attakwa.
Volgens de ene bron betekent het woord ‘geloof’, anderen zeggen: ‘vrees’. (Volgens islamkenners moet je daar allemaal helemaal niet op letten.)
Protest van VB tegen wat of wie is onduidelijk. Gaat het om een protest tegen het bestaan zelf van de moskee, of tegen de erkenning van de moskee(vereniging)? Of tegen de erkenning van de islam als eredienst (al in 1974), of tegen de pure aanwezigheid van moslims in het land of tegen een mogelijke islamisering van steden? Waarschijnlijk tegen alles tegelijk.

Hier in onze redactie-hoofdkwartier (HQ) de aanleiding om de ‘protestanten’ nog net voor ze vertrekken van bij het standbeeld van de Maagd van Vlaanderen enige informatie te verstrekken over het begrip moskee. Met dank aan Oulad Si M’hamed en documentatie van de Koning Boudewijnstichting en het Vlaams Minderhedencentrum.

Een moskee is een polyvalente plek, zeker in de diaspora van de moslims

De moskee is een openbare plaats (ja! geen waterpijpen) waar men gezamenlijk God vereert. Het kan overal, maar daar gaat het wel best.
Het woord is een transcriptie van het Arabische ‘masjad‘, wat letterlijk betekent “de plaats waar men zich in gebed terneder werpt”. In België gebruikt de moslimbevolking vaak nog andere termen. Turken hebben het over de camii en Marokkanen over de masjid of ook de jama’a. Maar meer en meer evolueert een moskee (gebedsruimte) naar een plek waar nog andere activiteiten gebeuren, naar een soort ontmoetingscentrum (markaz), iets wat katholieken zouden bestempelen als een parochiezaal. Het fenomeen doet zich steeds meer voor, alleszins bij Turkse diaspora. Hun complexen omvatten behalve een gebedsruimte ook een koranschool, een school voor taallessen (niet in het Nederlands), soms een bibliotheek, een cafetaria, en zelfs een wasserij.
Op de bouwplannen van Attakwa (tekst in het Arabisch en het Frans) zien we vele zalen, maar slechts bij drie ervan wordt een functie vermeld: salle d’ études, salle de fêtes, bibliothèque. Er zijn plannen om in de toekomst binnen de moskee Nederlandse lessen te organiseren voor oudere mensen die weinig of geen Nederlands spreken. Men organiseert er sporadisch ook vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren.

Een moskee heeft ook een maatschappelijke functie, te vergelijken met taken die een OCMW of een opvoedingswinkel of een VDAB of heel de sector van sociale economie of buurtwerkers vervullen. Wij zouden zeggen: mantelzorg.
Een iman of ander personeel geeft bijvoorbeeld raad omtrent dagelijkse dingen: het kopen van een huis, de opvoeding van kinderen, het vervullen van administratieve formaliteiten. Een moskee is ook een plaats om de laatste nieuwtjes uit te wisselen, te informeren naar elkaars gezondheid. Men kan er een geboorte of huwelijk of besnijdenis vieren. En collectes dienen bijvoorbeeld om een overledene te repatriëren of om tekorten te dekken.
(In Attakwa brachten die vorig jaar 64.210,99 euro op.)

Financiering van moskeeën

De moskeeën worden voornamelijk door de gelovigen zelf gefinancierd. Met lidgelden, schenkingen, collectes. Schenkingen kunnen ook grensoverschrijdend zijn. Voor dit jaar raamt Attakwa voor 51.800 euro aan ontvangsten en uitgaven. 9.800 euro lidgelden, 7.000 euro schenkingen, 35.000 euro collectes.
Bij een erkende moskeeverening zal de federale overheid (Ministerie van Justitie, dat is onze Stefaan) de iman betalen, net zoals dat gebeurt voor priesters. Andere overheden kunnen hem een woonst bezorgen of de huurlast dragen, of tussenkomen in tekorten van de moskee. Om beroep te doen op ondersteuning zal men een Islamitisch Comité moeten oprichten, te vergelijken met een kerkfabriek.
Een moskeevereniging (een vzw) kan van gemeenten ook projectsubsidies krijgen. Voor Attakwa is een dossier door het College in behandeling en even wat uitgesteld.
Van zodra Attakwa erkend is zal de gemeenteraad de financies kunnen controleren. Dat is de wil van god.

Knelpunten

Praktisch in alle moskeeën komt er gestaag meer aandacht voor jongeren, want net zoals in katholieke kerken blijven zij ter moskee gaan , althans “totdat ze gel beginnen te gebruiken“.

Het gebruik van de Nederlandse taal in moskeeën blijft een moeilijk punt. De gebeden zelf blijven in het Arabisch, en dat mag – ook in erkende moskeeën. Maar meer en meer worden preken naar het Nederlands vertaald, aangezien jongeren niet altijd het Arabisch beheersen.

Het gebeurt dat een vraag tot erkenning niet eens wordt ingediend door de Moslimexcutieve, en – indien wel een enkele keer – wordt geweigerd. Als dit komt vanwege een negatief advies van de Staatsveiligheid volgt er officieel geen opgave van reden.
Maar vermoedelijk gaat het dan omwille van het feit dat bepaalde strenge verbintenissen niet kunnen aangegaan.
Geestelijke bedienaars dienen zich te verbinden tot het voldoen aan de bij decreet vastgestelde inburgeringsplicht. De geloofsgemeenschap moet schriftelijk verklaren dat men personen zal weren die handelen in strijd met de Grondwet en het Verdrag over de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Dat men de taalwet zal naleven.

Wat predikt men in een moskee?

In volgend stuk wat uittreksels…
Schoon hoe predikers net als pastoors improviseren op bestaande teksten, maar op arabisch eigen-wijze allerhande retorische wendingen hanteren. Het is poëzie. Duizend-en-een-nacht.

Bismi’llah (2ter), hoeveel moslims telt Kortrijk precies?

UPDATE ONDERAAN

Assalamoe alaykoem, Broeders en Zusters,

Een stadsambtenaar heeft dus becijferd dat er hier ongeveer 3.000 moslims wonen.
Daarvan gaan er dagelijks tussen de 100 en 200 gelovigen ter moskee. Tijdens het vrijdaggebed tussen de 500 en 750. Op grote feestmomenten zoals het suikerfeest en het offerfeest tussen de 1000 en 1250. Dan kan dit aantal zelfs oplopen tot 1500. Telkens is er een kleine 20 procent van de aanwezigen moslima.
Is dat veel of is dat weinig? We vroegen het via email aan raadslid Sliman You-ala, maar krijgen geen antwoord. Aan de iman Brahim Ballouti kunnen we het niet vragen want hij spreekt enkel Arabisch-Marokkaans.

Bij de aanvraag tot erkenning van de moskeevereniging Attakwa maakt het dossier wel gewag van een uitgebreide gebiedsomschrijving: heel de stad Kortrijk met zijn deelgemeenten, en de regio Zuid West-Vlaanderen. Gezegd wordt nog dat bij grote feesten ook gelovigen uit Noord-Frankrijk en de Westhoek opduiken. De moskee bereikt moslims van heel diverse origine: Algerije, Kosovo, Tsjetsenië, Somalië, Frankrijk, Pakistan… (Tiens, in het dossier wordt Turkije niet vermeld.)
Welke gemeenten tot de regio behoren is niet bekend gemaakt. Dat is nochtans van belang want bij een aanvraag tot erkenning worden al die gemeenten geacht een advies uit te brengen. Doen ze dat niet binnen de vier maanden, dan betekent dit dat het advies positief is…

Hoeveel leden telt de moskeevereniging? Alweer giswerk, want er zijn twee vzw’s: een religieuze en een culturele.
Volgens de statuten van de Islamitische én culturele vereniging bedraagt het lidgeld maximaal 100 euro per jaar, aan te passen aan de index. De financiële planning van de moskeevereniging vermeldt voor dit jaar voor 9.800 euro aan ontvangsten qua lidgelden. Betekent dit dat de vzw 98 leden telt? Raadsel want Sliman antwoordt niet. (Vorig jaar brachten de lidgelden 12.279 euro op. Is er een secularisering aan de gang?)

Ter info nog even dit.
Hoe weet men dit allemaal?
Voor dit jaar verwacht de moskee (bij erkenning) een provinciale toelage van slechts 350 euro plus een buitengewone toelage van 44.500 euro. Voor 2011: 9.900 euro en 25.000 euro. Die buitengewone toelage dient voor verbouwingen. De kosten bedroegen intussen (2006-2008) al 800.000 euro. Dat is veel. Dit jaar komt daar 35.000 euro bij, volgend jaar 58.000 en in 2011 zal de aanleg van een parking (waar?) 15.000 euro kosten. (Elders in het dossier heeft men het over een vermoedelijke kostprijs van 200.000 euro voor 2009-2010.)

Het dossier bij de aanvraag tot erkenning bevat nogal wat eigenaardigheden.
Op één daarvan willen we in het kader van onze speurtocht naar het aantal moslims toch even wijzen. Bij grote feesten met 1500 gelovigen wijkt men nu uit naar de sporthal van KTA/Drie hofsteden. Nochtans staat in het dossier te lezen dat de moskee een capaciteit heeft van drieduizend personen (2000 mannen en 1000 vrouwen) met een totale oppervlakte van 1.255 m².

Drieduizend.
Dat is net het aantal dat stad raamt aan moslims in Kortrijk.

Update
Raadslid Sliman You-la is er vlug bij. Heeft blijkbaar al dit stukje gelezen.
Hij maakt een afspraak in de gemeenteraad van april. Inch’allah.
Superdeboer !

P.S.
Over de kerkfabrieken is hier al veel verteld. We doen gewoon voort in ons HQ.
Secretaresse van HQ-KW merkt op dat burgemeester Stefaan De Clerck een keer beloofd heeft dat Stad niet meer zo meewerken bij grote moslimfeesten als vrouwen en mannen nog zouden gescheiden blijven bij die gebeurtenissen. Raadsleden van Groen en SP.a vonden het ook niet meer kunnen. Secretaresse in het HQ van kortrijkwatcher vergat helaas de namen.

Bismi’llah (2bis), hoeveel moslims telt Kortrijk precies ?

Broeders en Zusters,
We geraken er niet aan uit.
Volg hier onze speurtocht op de voet
.

Waarom wil de overheid – niet wij – nu per se het aantal moslims in een plaatselijke islam-geloofsgemeenschap (PIGG) kennen?
Wel, wil een moskeevereniging een erkenning van de Vlaamse overheid krijgen (met de daarbij behorende financiële en administratieve ondersteuning tot gevolg) dan moet die vereniging bewijzen dat zij enige “maatschappelijke relevantie” biedt. Belangrijke graadmeter voor de beoordeling hiervan is natuurlijk het aantal gelovigen. (Met een sekte van 6 leden heb je nu eenmaal geen relevantie maar kun je wel veel onheil stichten.)
Er is geen absoluut minimum aantal gelovigen vastgelegd in het besluit van de Vlaamse regering tot erkenning van een plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschap. Maar er is binnenskamers toch wel een soort onuitgesproken consensus dat de Moslimexecutieve geen aanvraag tot erkenning van een moskeevereniging zal indienen voor een werkingsgebied waar minder dan 250 moslims hun geloof al of niet belijden.

Bij de vraag naar een (niet-bindend) advies van de Kortrijkse gemeenteraad over de erkenning van de moskeevereniging Attakwa in de Stasegemsestraat heeft ons stadsbestuur een geste gedaan die in feite niet echt nodig was. De dienst Integratie heeft een raming gemaakt van het vermoedelijke aantal moslims in Kortrijk. Hoe is men daarbij te werk gegaan? Met veel (verdienstelijk) nat vingerwerk.

Men vertrekt bij de moslim-berekening van het aantal vreemdelingen (niet-Belgen) in stad. Afgerond is hierbij het getal 4.200 naar voor geschoven. Tja. Demografische statistieken in België zijn traditioneel zeer onnauwkeurig en vaak totaal niet recent. Ook verschillen ze wel eens volgens de geraadpleegde bronnen. Volgens ADSEI (het vroegere NIS) en de website Non-Profit Data telde men alhier begin 2008 3.441 vreemdelingen. Volgens ons eigenste OCMW: 4.163 (inclusief wachtregister). Volgens onze bevolkingsdienst ging het op 31 december 2008 (dus begin dit jaar) om 3.805 vreemdelingen (met wachtregister: 4.398) en op 1 maart laatstleden om 3.901 personen. Het wordt dus tijd dat men binnen het bestuur de cijfers en de gehanteerde begrippen ietwat coördineert.

1000 en 1000 geeft 2000

Nu goed.
Vertrekkend van die 4.200 vreemdelingen besluit het stadsbestuur eensklaps dat er daarvan een 1000-tal personen een nationaliteit hebben van een land waar de islam de overheersende godsdienst is. Dat is wel een hachelijke redenering. (Nog afgezien van het feit dat er Koran-rechtsgeleerden zijn die menen dat ieder mens waar ook ter wereld moslim is, maar dat nog niet weet.)
Welke landen beschouwt onze dienst integratie als Moslimlanden? Geen idee.
Tot de oemma behoren minstens 44 landen, met de Islam als staats- of hoofdgodsdienst. Heeft men voor ieder van die landen nagegaan welk percentage inwoners de Staat of iemand anders van de zedenpolitie daar als moslim beschouwt? (Zie hierover nog voorgaand stuk.)

Voor de aardigheid heb ik eens opgeteld hoeveel vreemdelingen alhier komen uit landen behorend tot de Al-oemma Al-islammiyya. Het zijn er 1.164. Het gaat hierbij dan ook om Bosniërs uit Herzogovina, Oezbekistan (51), Syrië, Somalië en dergelijke meer. Voor de klucht.

Laat ons zonder te vitten nu maar aannemen dat het er duizend zijn. Voor de Maghreb-landen zijn we bijna zeker dat het om bijna 100 procent gelovigen gaat, al of niet praktizerend. Of huichelend, net als de kaloten die wij zijn.
Begin dit jaar telden we hier 529 Marokkanen, 94 Algerijnen en 29 Tunesiërs. Plus de 90 Turken komen we alreeds aan 742 personen met een islam-erfgoed. Tel daar nog wat Irakezen bij, Iraniërs, Indonesiërs, Pakistani, Lybiërs en Egyptenaren en we komen rakelings aan dat ronde getal 1000. Goed zo.

Maar nu wordt de berekening steeds lastiger.
In Kortrijk telt men nog ongeveer 4.200 personen (4.257 volgens het OCMW) die de Belgische nationaliteit verwierven door toekenning of naturalisatie.
Kent men bij de dienst bevolking of integratie wel de origine van die personen? Het kan bij die allochtonen toch ook om Fransen gaan, Nederlanders? Het is toch een beetje raar dat de stadsdienst hier zomaar op die 4.200 nieuwe Belgen eenzelfde percentage hanteert om het aantal moslims te berekenen. Uitkomst dus: ook 1000 moslims.

2000 en 1000 geeft 3000

Tenslotte zijn er ook moslims die hier geboren zijn. De zogenaamde tweede en derde generatie. Merkwaardig is dat Stad over het aantal daarvan slechts een vermoeden heeft. Zegt dat een inschatting van het aantal hier binnen de moslimgemeenschap geboren kinderen een groot giswerk is. Hoezo? Doen die ouders dan geen aangifte meer ?
Stad vermoedt met veel twijfel dat het hier gaat om een 1000-tal personen. Kent men hun domicilie niet?

P.S.
In sommige Nederlandse gemeenten hangen aan het stadhuis lijsten uit van personen die plotseling spoorloos zijn verdwenen. Ongelooflijk. Met hun door het stadsbestuur aangeduide vermoedelijke zoektocht naar een nieuwe bestemming !! Veelal Arabische namen. Ze zijn niet dood hoor. Ze zijn gewoon weg. En de gemeente vraagt dan of je soms weet waar ze zijn. Gemeente wil waarschijnlijk ergens iets recupereren. Maar wat?

Allez.
‘t Is goed, we zijn met 3.000 in onze oemma.
Vrede zij met u. De westerse bekeerlingen laten we gemakshalve terzijde. Afvalligen ook.

Wat vermoedt de moskeevereniging Attakwa nu zelf over het aantal gelovigen?
Zie NOG een volgend stukje 2ter bismi’llah.

Bismi’llah (2), hoeveel moslims telt Kortrijk precies ?

We zijn nog altijd aan het tellen…
Uitslag kan nog lang op zich wachten.
Maar kennis van bepaalde data is nu eenmaal nodig, in afwachting van de meeting tegen de erkenning van een moskeevereniging die het Vlaams Belang op 30 maart organiseert in het V’tex-gebouw.

Het is overigens niet zo vanzelfsprekend om te definiëren wat de termen islam en moslims inhouden. De term ‘islam’ wordt meestal aangezien als godsdienst, terwijl de Islam (met hoofdletter) kan wijzen op een beschaving, een alles omvattende (totalitaire?) levensbeschouwing en bijgaand rechtssysteem.
In deze laatste betekenis van het woord Islam maakt bijvoorbeeld de Moslimexecutieve gewag van zo’n 400.000 mensen in België wiens erfgoed bepaald is door wat we maar gaan noemen islamitisch denken. Het gaat dan om personen met de nationaliteit van land van herkomst, genaturaliseerden, vluchtelingen uit islamitische landen, bekeerlingen, Belgische kinderen uit islamitische families.

Hoeveel moslims er precies zijn is dus geen gemakkelijke vraag, want bij volkstellingen informeert men ook al niet meer naar onze religieuze achtergrond. Daarnaast bestaat er bij de islam niet zoiets als een doopregister bij het toetredingsritueel. Het uitspreken van de geloofsbelijdenis (eventjes tellen hoeveel goden en profeten er zijn) verbonden aan de juiste levenswijze volstaat.

Dan maar het aantal praktiserende gelovigen tellen? Volgens een Humo-enquête (2007) bij personen van Noord-Afrikaanse en Turkse origine zetten 60 procent van de ondervraagden zelden of nooit een voet in de moskee, terwijl ze zich toch min of meer selectief houden aan bepaalde leefregels.

Schattingen van het aantal moslims in België lopen ver uit elkaar. Op internet variëren de cijfers van 350.000 (in 2004) tot 628.751 (in 2005). Het laatste cijfer komt van een socioloog (Jan Hertogen) die een wiskundige methodologie hanteert. Te lang om uit te leggen nu, maar het berekeningsprincipe is als volgt. We gaan na hoeveel procent moslims gekend zijn in het land van oorsprong van migranten, hun ouders of voorouders en passen dit procent dan toe op het in België wonend aantal inwoners van vreemde afkomst volgens hun land van oorsprong.
Per gemeente rekent de socioloog voor de Maghreb-landen en Turkijje bijvoorbeeld met een percentage van 98 procent.

In Kortrijk heeft men geprobeerd om een gelijkaardige methode toe te passen.
Maar het is bij heel grof giswerk gebleven.

(Wordt vervolgd. Bismi’llah 2bis.)

Lieven Lybeer heeft evenveel politiek bewustzijn als een cactus (2)

Als alles goed meezit start in april het productiehuis Skyline Entertainment in Kortrijk en omstreken met de opnames voor een nieuwe TV-serie getiteld “De Kronenborgs”. (In “Het Nieuwsblad” gespeld als “De Crooneborghs”.) Voor meer info over dit familiedrama zie nog de weblog van raadslid Marc Lemaitre : “kortrijklinksbekeken”.

Het schepencollege van 11 februari heeft principieel beslist om – naast logistieke steun – een bijdrage van 100.000 tot 200.000 euro te leveren uit de stadskas. (Dat is van ons.) Het definitieve bedrag zal worden bepaald naar gelang de return die Kortrijk krijgt. Bijvoorbeeld de lokaties die in beeld komen, de evenementen, de naamvermelding, de persaandacht, informatie over beurzen en grote projecten, enz.
In een vergadering van 13 december (met de burgemeester, de scenarist, het productiehuis, Westtoer, de regiocoördinator Leiestreek, het diensthoofd Communicatie Tom Delmotte en Eliza Bruneel van de dienst Toerisme) drong Stefaan De Clerck er hevig op aan dat Kortrijk naar voor zou komen als stad van innovatie, creatie en design.
Volgens de initiatiefnemers ontbreekt er begin dit jaar nog ongeveer 2 miljoen aan financiële steun.

Het is niet zeer duidelijk of Westtoer/Toerisme ook een bijdrage zal leveren, maar die provinciale instanties geven in elk geval nu al logistieke steun.

Tot daar een noodzakelijke inleiding.

Wat vernemen we nu uit “Het Nieuwsblad” van 21 maart ?
Dat stad Kortrijk definitief de toezegging kreeg dat er extra financiële steun vanuit de provincie komt voor de nieuwe VTM-fictiereeks. Onder “stad” dienen we ongetwijfeld te verstaan: waarnemend burgemeester en provincieraadslid Lieven Lybeer en schepen Jean de Bethune die ook voorzitter is van de provincieraad.

MaaRRR.
Lieven Lybeer bevestigt noch ontkent in voornoemde krant bepaalde geciteerde bedragen. “Ik noem geen bedragen,” zegt hij.
Weet de burgemeester wel wat hij zegt?
Hiermee schendt hij alle regels van openbaarheid van bestuur. Hiermee geeft hij te kennen dat hij de notulen van het Schepencollege en de Bestendige Deputatie niet wil vrijgeven ofwel wil censureren. Hiermee zet hij de gemeenteraad en de provincieraad buiten spel terwijl het juist deze raden zijn die begrotingen en rekeningen moeten goedkeuren.
Hiermee poneert hij ongegeneerd dat de burger niet mag weten wat men met zijn belastingeld aanvangt.
Borat kent waarlijk de draagwijdte niet van zijn uitspraken.

Lybeer zegt in de krant nog dat Stad in ruil voor steun aan VTM een eisenlijstje heeft. “Er moet vooral duidelijkheid komen over hoe vaak de stad in de reeks wel op tv zal komen.” Met andere woorden: politici moeten kunnen interveniëren in kunst.
Ik meen te weten dat VTM niet is ingegaan op bepaalde inhoudelijke eisen van Stad in de lopende serie “Mijn Restaurant”.

P.S.
De benchmarking (city marketing) is totaal losgeslagen. Steden bieden tegen mekaar op om toch maar een TV-serie op hun grondgebied te krijgen. Voor ‘Katarakt’ betaalde de provincie Limburg en de stad Hasselt één miljoen euro. Een gelijkaardig bedrag ging naar ‘De smaak van De Keyser’. Koksijde betaalde voor de telenovelle ‘David’ 200.000 euro.
Naar het schijnt riep Oostende de gemeenten op om niet meer mee te doen aan dergelijk onderling opbod. Kan Lieven Lybeer niet een keer aandringen bij de “Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten” (VVSG) om een of andere richtlijn uit te vaardigen? Dan zou hij blijk geven van een vorm van politiek bewustzijn.

Lieven Lybeer heeft evenveel politiek bewustzijn als een cactus (1)

Nadere uitleg volgt nog wel een keer.
Borat is niet enkel waarnemend burgemeester over een centrumstad als Kortrijk maar ook provincieraadslid in West-Vlaanderen.
Weet niemand, maar dit blijkt nu weer overduidelijk.
L.L. wil niet dat de burger (belastingbetaler) te weten komt wat hij in onze naam verzint aan uitgaven van Stad of Provincie. 100.000? 200.000? 500.000 euro? Opdat er zich alhier een TV-docudrama-reality-serie zou opgenomen worden.
Borat wil ook nog zijn zeg hebben over de inhoud.
Superdeboer.
We proberen hem (censor) aan de lijn te krijgen.
(…)

Quote van de dag: “geen specifieke reden voor vertraging”

De werken voor het megawinkelcomplex K startten op 1 augustus 2007. De opening was voorzien voor september dit jaar, later voor december en nu is er weer sprake van uitstel tot maart volgend jaar.
Volgens “Het Nieuwsblad” van vandaag verklaarde Iserbyt dat er “geen specifieke reden is voor de vertraging“.

Hoezo?
Bent u ook al eens een half jaar te laat gekomen op uw werk, zonder enige specifieke reden? Wat zei uw baas daarvan?

Rondom het project “K in Kortrijk” (ook ‘Bijstand-project’ genoemd of ‘Winnende Stad’) is er een kluwen van maatschappijen opgericht, zodat bij eventuele schadevergoedingen bij vertragingen de juristen het beste van zichzelf zullen kunnen geven.

Wie is bijvoorbeeld Pierre Yserbyt?
Dat is de vaste vertegenwoordiger en grootste bijna monopolie-aandeelhouder van de CVA Serdiser uit Brussel, een vennootschap die ongeveer alles kan doen wat men maar mag doen “en matière financière ou économique et de développement d’enterprises”. Hij heeft mede de samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen Stad, het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK) en de NV Sint-Janspoort (SJP). In die overeenkomst van september 2005 staat in paragraaf 4 dat SJP zich engageert om het bouwen van het Project binnen de zes maanden te starten, voor zover alle vereiste rechten werden verworven. En dat de verwachte uitvoeringstermijn 24 maanden bedraagt.

De papieren perse kluts al jaren van alles door mekaar.
Foruminvest is de bouwpromotor en niet de bouwheer.
De NV Sint Janspoort is de bouwheer. Het kapitaal (slechts 61.500 euro) is volgestort door Foruminvest Immo NV uit Oudergem en Foruminvest International B.V uit Naarden. Voorzitter van SJP is Michel Sava Riaskoff uit Laren. Afgevaardigd bestuurder is Patrick Huon uit Bierges van de ‘Conseils Management’ SA uit Mons.
Daarnaast krioelt het van pps-constructies. (Profs Ruimtelijke Ordeninge in Gent raken er ook niet meer wijs uit.)

Aannemer is de Tijdelijke Vereniging De Wijngaard (Van Roey en Van Laere).
Volgens de krant hangt er een prijskaartje vast aan de vertraging en zou Iserbyt de hete aardappel eventueel willen doorschuiven naar de TV De Wijngaard.
Niemand wil veel kommentaar geven, ook Yvon Vanden Abeele niet, de voorzitter van het handelsdistrict, het BID. Al de nieuwe centrummanager gehoord? (Volgens mij weten zelfs journalisten enkele specifieke redenen voor de vertraging.)

MAAK KORTRIJK MEE

Waarnemend burgemeester Lieven Lybeer zal ook wel wat geruchten hebben opgevangen. ‘t Is te hopen.
Er is namelijk al jaren geleden een Stuurgroep opgericht om ondermeer de voortgang van de werken op te volgen, en SJP heeft zich ertoe verplicht om hierover op regelmatige tijdstippen te rapporteren. Die groep is samengesteld uit twee afgevaardigden van Stad (de burgemeester en een SOK-schepen, nu Wout Maddens?) en een ambtenaar (Frans Van Den Bossche) en is verondersteld om maandelijks bijeen te komen. Secretaris is Trui Tydgat van het SOK.

Meer details

Wat oppert Lieven nu alweer in ons Nieuwsblad?
“Ik hoop dat ik snel kan samenzitten met een delegatie van Foruminvest, zodat ik wat meer details heb.”
Borat weet nergens van. Waarschijnlijk liegt hij niet helemaal. Hij kent gewoon die stuurgroep niet. Qua bestuurskracht van een burgemeester van een centrumstad en de machtsverhoudingen binnen het schepencollege ongelooflijk tekenend.

In “Het Kortrijks Handelsblad” van vandaag houdt Lybeer zich ook op de vlakte omtrent eventuele ‘boetes’.
Laat dit gezegd zijn. Of de betrokken winkelketens en zelfstandige handelaars een vergoeding zullen opeisen per dag vertraging is geen zaak voor het stadsbestuur. Kan ons geen barst schelen.
Maar heeft Foruminvest zich ooit tegenover Stad geëngageerd inzake termijnen? Dat is de vraag die Kortrijkzanen en raadsleden kan interesseren.
In de samenwerkingsovereenkomst tussen SOK, Stad en SJP was sprake van een uitvoeringstermijn van twee jaar. Een clausule over mogelijke boetes is evenwel niet te vinden.
Er is tussen het SOK en Foruminvest wel eens een ‘compromis‘ gesloten die het heeft over een schadevergoeding van 12.500 euro per dag vertraging. Is die afspraak nog geldig?

De wagens van burgemeester-minister Stefaan De Clerck (2)

“Het Nieuwsblad” van vandaag legt de politieke cultuur (deontologie) van onze burgervader even onder het vergrootglas.
Al op de eerste pagina bloklettert de krant: “Alleen peperdure BMW goed genoeg voor minister“. En op pagina 6 staat in nog grotere letters: “De Clerck dankt autootje van Vandeurzen af“.

Jo, de voormalige minister van Justitie, reed rond met een goedkope Ford-C-Max. Die monovolume vond Stefaan evenwel te min. Hij wil nu in de toekomst een BMW 730D.
Volgens de krant heeft hij voorlopig dan maar gebruik gemaakt van de BMW van oud-premier Yves Leterme. (Hoe gaat dat allemaal in zijn werk? Waarmee reed premier Herman Van Rompuy dan wel? Met die van zijn Kamervoorzitterschap? En heeft onze oud-burgemeester intussen nooit meer de Audi van stad gebruikt?)

De krant van vandaag meldt nog dat het departement van Justitie de leasingprijs van de BMW niet wil onthullen. “Het dossier is pas ingediend en nog niet definitief goedgekeurd.”

DAT HET REKENHOF (en dus het parlement) NU MAAR EEN BEETJE OPLET !!

Op 11 september 2006 is hier namelijk al onthuld hoe de burgemeester ertoe kwam om zich via leasing een Audi A6 aan te schaffen. (Geen krant die dit overnam.) De wagen werd gehuurd bij Dexia Auto Leasing en geleverd en onderhouden door garage Vanderhaegen uit Kortrijk.
Ogenschijnlijk ging het dossier zijn normale gangetje. De gemeenteraad keurde de voorwaarden en de wijze van gunnen voor het huren van dienstwagens goed. Het College schreef een offerte uit. Gunningscriteria waren: de totale huurprijs, de technische waarde, de kwaliteit van de inbegrepen diensten, het milieuaspect. Vijf firma’s dienden een prijsofferte in, waarvan twee zo stom waren dat ze vergaten wat documenten op te sturen of vergaten iets in te vullen. Hoe dom kan men wel niet zijn !

Foortrucje

Winnaar bij de prijsofferte was dus de Audi A6. Logisch met die prijs/kwaliteit en die Garage. Huurprijs per maand: 554,09 euro (exclusief BTW).
MAARRR !
Pas na de ingediende offertes bleek dat onze burgemeester nog een resem bijkomende opties op het oog had. Die hebben de huurprijs per maand achteraf opgedreven met 32,84 euro (inclusief BTW).

Met andere woorden: de parlementsleden zouden best het dossier BMW 730D van onze minister op de voet volgen.
Als de laagste inschrijver wint, mag de bedongen leasingprijs achteraf niet meer verhogen.

Minister Stefaan van Justitie toch.
Let nu toch een keer op uw zaak. Geen trucjes van de foor meer. A.u.b. zeg.

Hoe staat het met de OCMW-financies ? (3)

Als er in de gemeenteraad dan toch een keer iets wordt gezegd over het OCMW-budget, dan gaat het gegarandeerd over de gemeentelijke bijdrage. Links vindt die bijdrage steevast te laag, rechts vindt die te hoog. Men vergelijkt dan het bedrag met dat van andere gemeenten. Flauwe kul toch?

Het gemiddelde van de bijdrage per inwoner in West-Vlaanderen bedroeg 109 euro in 2006. De cijfers schommelen van 23 euro (Ruiselede) tot bijvoorbeeld 170 euro (Menen). Kortrijk hield het in dat jaar bij 110 euro. Iedere gemeente heeft zo zijn eigen noden en problemen inzake “openbaren onderstand” en vooral bepaalt iedere gemeente- of OCMW-bestuur de draagwijdte van het gevoerde sociaal beleid. Ja, in die zin is de hoogte van de bijdrage wel ideologisch gekleurd en kan men daarover in discussie gaan. Maar, ik heb hier over de vraag wat nu echt de kerntaken zouden kunnen zijn van het OCMW nog nooit een debat weten voeren. (De oprichting van een Sociaal Huis verliep heel confuus.)
Moet het OCMW maaltijden bereiden en bedelen, instaan voor een poetsdienst en kinderopvang? Een klooster en begijnhof onderhouden? De ‘cliënten’ culturele activiteiten aanbieden? Kunnen we niet een keer een beetje tabula rasa houden in de sociale welzijnssector? (Men gaat maar door met het oprichten van overkoepelende organisaties. Synergiek!)
Over een kosten-batenanalyse en streven naar meer synergieën hoort men ook weinig. Ons OCMW koopt toch nog altijd zijn gas en elektriciteit los van Stad en de politiezone VLAS?

Dit komt ook nooit ter sprake.
Naast de gemeentelijke bijdrage (9.183.673 euro) kent het OCMW nog andere inkomsten. Bijvoorbeeld hier in Kortrijk 8 procent van het Gemeentefonds. Dat is voor dit jaar 2.184.917 euro. Samen geeft dit 11,36 miljoen euro oftewel 153,7 euro per inwoner.
Een OCMW kent naast de werkingstoelage van de gemeente theoretisch in het totaal nog acht financieringsbronnen. Stramien voor een goed debat zou kunnen zijn dat men die een keer systematisch onder de loupe neemt. Worden de OCMW-goederen wel goed beheerd? Die boerderijen bijvoorbeeld. Idem voor de exploitatie van de instellingen (de activiteitencentra). Worden de mogelijke terugvorderingen van particulieren (bijvoorbeeld van onderhoudsplichtigen) van de kosten van maatschappelijke dienstverlening voldoende toegepast?

Een mooie verrassing

Slepen we wel alle mogelijke federale en gemeenschapstoelagen in de wacht?
Vandaag bereikt ons het bericht dat federaal minister van Maatschappelijke Integratie Marie Arena (PS) op bezoek was bij het OCMW en bij die gelegenheid met een subsidie van 300.000 euro subsidie over de brug kwam om werkloze jongeren te activeren. Het persbericht spreekt over “een mooie verrassing”. Ja? Wist men nergens van? Hiermee kan men 50 leerwerknemers subsidiëren zegt voorzitster Franceska Verhenne. Mogen we hierbij de hoop uitspreken dat het OCMW bij die gelegenheid geen personeelsverhoging doorvoert?

Grote klacht ter linkerzijde is dat de gemeentelijke werkingstoelage sinds 2008 en tot en met 2010 ongewijzigd blijft. Hierbij eerst een detailbemerking. Het OCMW beschikt over reserves. Nu 3,8 miljoen euro en die worden voor een deel aangewend om het jaarlijks tekort in het exploitatiebudget aan te zuiveren. Heeft er daar iemand ter linkerzijde tegen dit mechanisme geprotesteerd?
Een bevriezing van de gemeentelijke bijdrage door aanwending van overschotten van voorgaande jaren brengt natuurlijk mee dat men op een bepaald moment onvermijdelijk komt tot een verhoging van die bijdrage. Die is voorzien voor 2011. Met een sprong van welgeteld 1 miljoen naar 10,18 miljoen.

En hier komen we tot een fundamentele kwestie of vraag.
Hoe kan het zijn dat men zomaar op voorhand een werkingstoelage van Stad kan bevriezen en daarna plots met een rond getal verhogen?
Gemeenten zijn verplicht om het werkingstekort in de exploitatie van een OCMW aan te vullen. Wiskundig gezien berekent men dit tekort als volgt. Het resultaat van het boekjaar + niet-kaskosten VERMINDERD met niet-kasopbrengsten + inkomsten zonder effect op de resultatenrekening VERMINDERD met uitgaven zonder effect op de resultatenrekening.

Ha !
Kan de OCMW-ontvanger (Franceska mag ook) nu een keer aan de gemeenteraad uitleggen hoe men allerhande kosten en opbrengsten manipuleert om jaarlijks tot die vaste gemeentelijke bijdrage te komen?
Beïnvloedt die vorm van hogere wiskunde nu al of niet het OCMW-beleid? Dat is de vraag. Laat het OCMW als proef een keer een budget opstellen (een beleid voeren) alsof de gemeentelijke bijdrage NUL euro bedraagt.

P.S.
Kreeg u vanwege Stad ook dat draaischijfje in de bus over de stadsfinancieën? Een soort abacus.
Daar vinden we in de rubriek “sociaal Kortrijk” een kost per inwoner van 161,01 euro.
(Mooi initiatief. Komen daar nog op terug.)