“De Morgen” verklaart Van Quickenborne “politiek dood”! (1)

Tsja, voor zo’n statement moeten we onze serie stukken over de Kortrijkse gemeenteraad wel even onderbreken.
Het is Joël De Ceulaer van die krant die het drastische oordeel velt, en wie hem regelmatig leest weet dat hij wel eens kan doorslaan. De senior writer schrijft dus vandaag 29 december – in een editoriaal nog wel – wat volgt: “Wat gold voor Rousseau, geldt nu voor Van Quickenborne: in deze omstandigheden is hij politiek dood.
De Ceulaer heeft het hierbij over het feit dat onze burgemeester in zijn toenmalige hoedanigheid van Minister van Justitie in de nacht van 21 op 22 augustus van het jaar des heren 2021 aan een after party van de Kamping Kitsch Club heeft deelgenomen waarbij veel méér dan 8 mensen tegelijk binnenin aan het feestvieren waren. En dat mocht toen niet, vanwege de destijds in voege zijnde corona-reglementen. De Ceulaer vindt dat Quickie zich hierover onmogelijk kan blijven ‘uitkletsen’ en als verzachtende omstandigheid niet kan blijven argumenteren dat er al beslist was dat de coronaregels twee dagen later toch zouden worden versoepeld. De Ceulair poneert daarenboven nog dat Quickie zelf bij het parket moet aandringen op onderzoek en bijhorende straf. Zoniet is hij politiek dood.

Weet je wat?
Ik vind gewoon dat allerlei gedrag van Q, onze burgervader, tekenend is voor een aspect van zijn persoonlijkheidsstructuur dat het hem de facto onmogelijk zou moeten maken om nog te fungeren in publieke functies zoals die van burgermeester of minister.
Het is blijkbaar nodig om nog een keer luid en klaar te verklaren dat Vincent Van Quickenborne politiek gezien een volstrekt AMOREEL FIGUUR is. En dientengevolge tot in zijn diepste vezels een ongelooflijke huichelaar. (Zie hoe hij zich sinds enige tijd voordoet als het prototype van een voorbeeldige ‘familyman’.) Het is niet voor niets dat zo nu en dan aan het licht komt dat hij slechte vrienden heeft die het zich veroorloven om hun voeten te vegen aan coronaregels en er bij gelegenheid niet voor terugdeinzen om tijdens een feest ten huize van de minister te urineren tegen een politiecombi. Neen Quickie, het is echt niet zo als wat u ons ook in ‘De Morgen’ (van gisteren dan) wil voorspiegelen alsof “iedereen zeker wel foute vrienden heeft”.
Voor de politicologen onder ons willen we alles wel even beleefd formuleren: Vincent Van Quickenborne is een gespogen machiavellist.

Ach, eigenlijk weten we allemaal geen honderdste van wat die man zoal uitricht. Quickie is ook een bovengemiddelde intrigant. (Hoe vaak zou hij dezer dagen al niet gebeld hebben met zijn opvolger Paul Van Tigchelt, met de VLD-voorzitter Tom Ongena, met Alexander De Croo? Egbert Lachaert?) We moeten het dus noodgedwongen hebben over wat men als futiliteiten kan aanzien.

Quickie haalt nogal de pers tegenwoordig.
Gisteren 28 december – ook al ‘De Morgen’, in het katern ‘Het Vrije leven’ – met een reuzegrote foto en een bladzijdenlang interview. Daarin beklaagt hij er zich over dat men “on-waar-schijnlijk (aantal) karaktermoorden” op hem pleegt. Het moet zijn dat zijn gedragingen zich daar gemakkelijk toe lenen.
De interviewster Ann De Boeck kon het niet laten om Quickie nogmaals te confronteren met zijn berucht geworden verjaardagfeest, bijgewoond door slechte vrienden die meermaals zonodig plasten tegen een politievoertuig aan zijn voordeur. PIPIGATE. Quickie beweert in dat interview dat “niemand behalve die gasten (de daders zelf) wist wat er gebeurd was”. Ja zeg. Om daar heel zeker van te zijn zou onze plaatselijke reporter en goede vriend van Q ietwat kunnen rapporteren. De genaamde Peter Lanssens was aanwezig op het feest en hem kennende weten we dat er niks in dat genre van pikante gebeurtenissen kan plaatsgrijpen zonder dat hij het weet. Maar hij schrijft er in zijn “Laatste Nieuws” helemaal niet eens over. Met geen woord. Dat is vriendschap!
Vanzelfsprekend bevestigt Quickie nogmaals dat ook hij onwetend was over deze smadelijke daad jegens de politie vanwege zijn (foute) feestgangers. En wat maakt het uit of hij volgens beelden van zijn eigen bewakingscamera nu al of niet luchtgitaar speelde, of een plasbeweging maakte? De politiebeelden heeft hij trouwens nog altijd niet kunnen bekijken. Ha ja? Dan rest ons die ene, ongemakkelijke vraag: heeft Van Quickenborne (een jurist) dan geen gebruik gemaakt van zijn mogelijk “recht op toegang” tot de opnamebeelden van de politie? Wat wil hij eigenlijk – officieel – niet helemaal weten? (En nu is het te laat. De termijn is overschreden.)
Nog een vraag die Ann De Boeck vergat te stellen. Zijn die plassers nu al of niet gestraft? Niets daarover in de gazetten. Me dunkt dat we best vermoeden dat Vincent het in al zijn onschuld ook niet weet, want naar zijn zeggen heeft hij intussen geen contact meer gehad met die foute vrienden. (En, zoals dat nu eenmaal gaat, zeker ook niet met vrienden van vrienden?)

In dat interview van gisteren 28 december komt nog de vraag aan de orde hoever zijn persoonlijke ambitie nog wel reikt. Over het antwoord moeten we het zeker asap nog hebben: “Ik ga in 2024 voluit voor het burgemeesterschap in Kortrijk.”
We willen evenwel zelf in dit verband eerst nog een karaktermoord plegen. Deden dat eigenlijk al publiek op FB en hier in deze krant, terwijl we intussen nog altijd niet beticht worden van laster.
We bestempelen burgemeester Van Quickenborne als een leugenaar. Hij beweerde in “Het Laatste Nieuws” van 1 augustus van dit jaar dat hij in 2012 absoluut nooit een (geheim) voorakkoord heeft ondertekend om met zijn VLD een coalitie te vormen met de SP.a en de N-VA. Een pertinente leugen waar geen enkele gazet aandacht aan heeft willen besteden, terwijl dit akkoord toen ook al sloeg op de vorming van een tripartite in deze NU lopende legislatuur.
En dat is geen kattepis, als we het willen hebben over zijn lokale persoonlijke, politieke ambities.
Ook vandaag kreeg Van Quickenborne in “De Krant van West-Vlaanderen” twee volle bladzijden het woord en kwam de urgente kwestie aan bod.
Ja, Quickie is waarlijk die kat met vele levens. Zoals hij het zelf ook al toegaf: “Ik heb veel goed te maken“.

(Wordt vervolgd, dat spreekt.)


Wat doen we met de raadsleden die niets doen? (4)

In vorige edities van deze alternatieve stadskrant spraken we ons ongenoegen uit over het laakbaar gedrag van een tamelijk groot aantal raadsleden, met name die verkozenen des volks die het zich veroorloven om gedurende de zitting aan ‘thuiswerk’ te doen, of in elke geval niet bezig zijn met de gemeenteraad.
Wat valt er met die mensen aan te vangen?
Wel, als zij nog een beetje zelfrespect kunnen opbrengen zouden ze de guts moeten hebben om op de volgende raadscommissie van dinsdag 9 januari aanstaande hun ontslag aan te bieden, zodat er op de gemeenteraad van maandag 15 januari 2024 dan alreeds een potentieel waardige partijgenoot de eed als opvolger kan afleggen. Zo vlug kan dat gaan. Die opvolger kan zich dan gedurende de volgende gemeenteraden van het komende jaar grondig bekwamen in zijn/haar taak als gemeenraadslid.
Wellicht op de installatiezitting van de nieuwe Raad (6 december!) optreden als volwaardig, pas verkozene des volks.

Maar wat doen we met raadsleden die vinden dat zij hun zitpenningen niet kunnen missen en zich aan hun zetel vastklampen?
(Parenthesis. Het presentiegeld bedraagt hier momenteel 250 euro per zitting. Het maximum dat is toegestaan. Het is niet zonder reden dat we hier weinig te klagen hebben over absenties bij onze raadsleden. Wie in één maand één raadscommissie, één gemeenteraad en nog één politieraad volgt strijkt dus 750 euro op, voor – naar mijn schatting – een gemiddeld totaal van zowat 6,5 uren “zitten te zitten”. Resp. 1/2+4+2 uren)
Hier stellen we een echt alternatieve, nog niet in voege getreden gemeenteraad voor.
We maken vooreerst in het stadhuis vanuit de Beatrijszaal een toegangstrap naar de Raadskelder. (Dat is ooit een project geweest!) Zo kunnen al die raadsleden die zich steendood vervelen of overmand zijn door thuiswerk zich op ieder ogenblik – zonder op straat te komen – naar beneden spoeden. Net alsof ze even naar het toilet moeten. Als we in die kelder nog een videoscherm installeren met beelden uit de Raadszaal kunnen we al die kelder-raadsleden als aanwezig beschouwen. (Een ambtenaar kan rondgaan met de absentielijst.)
Wat met de stemmingen bij bepaalde agendapunten? Om aan het noodzakelijke aantal stemmen te komen groeperen we die agendapunten waarvoor een quorum vereist is allemààl aan het eind van de zitting. De gemeenteraadsvoorzitter Helga Kints begeeft zich dan met enkele amfora’s wijn naar beneden om de stemmen te tellen. Voor wie dat wil is er dan nog gelegenheid tot napraten, net als vroeger het geval was. (We zagen ooit een burgemeester diep in de nacht op handen en voeten uit de Raadskelder kruipen.)

Maar er dient zich nog een geheel ander probleem aan, wellicht diepgaander. De vraag dient gesteld wat we te doen met de raadsleden die waarlijk van goede wil zijn, trouwhartig de raadszitting volgen en het zelfs wagen om voorstellen of interpellaties in te dienen, maar er niets van kennen. Gewoon het métier niet beheersen.
Dit soort incompetentie willen we aanpakken (opvangen) door de invoering van een alternatieve EPISTOCRATISCHE gemeenteraad.

(Wordt vervolgd.)

Op naar een nieuwe, alternatieve gemeenteraad (3)

Wat werkt er op het eerste gezicht dan zo ontluisterend bij het volgen van de Kortrijkse gemeenteraad? Algemeen bekeken: de suffe, schoolse, verveelde sfeer die er heerst, tenzij schepen Weydts of Maddens weer eens de leden van de VB-fractie aan het uitschelden zijn, of als Quickie zich puur theatraal probeert boos te maken. De weinige raadsleden die toch nog een woordje placeren, zeggen hun lesje op zoals kindjes hun nieuwjaarsbrief. En wie het bijv. waagt om een vraag te stellen over een materie die schepen Philippe De Coene aanbelangt mag zich aan een dusdanig ellenlange exposé verwachten dat niemand nog geneigd is om in te haken. Spontane, pittige dialogen heen en weer zijn er totaal niet meer. Een steekspel tussen meerderheid en oppositie is de facto onmogelijk gemaakt door het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Een spreker onderbreken? Kan niet. Waar is de tijd van de ‘Jonge Turken’ bij de CVP, en van de ‘Verenigde Oppositie’ die burgemeesters als Tone Sansen of Manu De Béthune konden op stang jagen. (En nu ons dit te binnen valt: Manu had zelfs af te rekenen met een rebel in eigen rangen: schepen Stefaan Bral in zijn eigenste College. Die moest hij zo nu en dan de mond snoeren!)

De komst van Tinternet en de smartphone heeft veel kapot gemaakt.
We klaagden het al enkele keren aan: zelfs een gewezen gemeenteraadsvoorzitter als Tiene Castelein schrikt er niet voor terug om letterlijk van de eerste tot de laatste seconde bezig met zijn met ‘thuiswerken’. (Recent geraakte zij zelfs zichtbaar niet op tijd klaar.) Véroniqué Decaluwé, haar overbuurvrouw van Team Burgemeester, kent er bijwijlen ook iets van. Werken voor eigen rekening.
Tip voor de kijker die de live stream van de zittingen volgt: als je een raadslid ziet met een computerscherm dat bovenaan geen smalle rode band vertoont, dan gaat het om een raadslid dat onledig is met websites, of mails, of dossiers die niets met de gemeenteraad hebben te maken. (Bij Mohamed Ahouna gaat het dan over voetbal.)
Weet je wie het wonderlijk genoeg presteert om gedurende een hele raadszitting – urenlang dus – met zijn hoofd naar beneden zit te kijken? Niemand minder dan schepen De Coene! We vermoeden dat hij onder de bank continu bezig is met zijn smartphone (of laptop?) op de knieën. Dat hij er geen nekpijn van krijgt is een medisch wonder.
We kunnen niet alle raadsleden opnoemen die zich graag onledig houden met ‘buitengemeentelijk’, persoonlijk werk. Lien Claassen (Team Burgemeester) is ook een erg geval, alhoewel zij zich de laatste tijd wat meer bij de les houdt.
Er zijn daarnaast ook raadsleden die het eerder bij tijd en wijle (soms) geweldig druk hebben met hun thuiswerk. Niels Lybeer bijvoorbeeld is zo’n vaste waarde, ook weer iemand van Team Burgmeester. Dieter D’Alwein? Laat zich kennen als een fervente GSM’er. Nicolas Beugnies? Is iemand die geen enkele tool gebruikt. Niet nodig. Hij zit daar maar te zitten. (Nochtans, samen met D’Alwein was hij destijds beschouwd als een nieuwkomer waar we vast niet zouden kunnen naast kijken, maar de neofietenijver is bij beiden al vlug uitgeblust.)
Dat we tot nog toe enkel leden van het Team Q hebben geviseerd gebeurde heus zonder enig opzet. Zij zijn nu eenmaal met veel (15) en het is hen zowat – al of niet uitdrukkelijk – verboden om tussen te komen. Of ze zijn zo verstandig om te weten dat zelfcensuur geboden is. Bedenk daarbij dat de nieuwe acolieten van Quickie (de niet-VLD’ers) puur voor hun potentieel als stemmentrekker werden aangezocht om zich kandidaat te stellen, en niet omdat zij fel geïnteresseerd waren in Kortrijkse politiek.
Bij ‘Vooruit’ is het niemand minder dan Nawal Maghroud (nog wel de fractieleider!) die het ter zitting al te bruin bakt. Elektronische tools zijn bij haar helemaal overbodig. Voor Nawal is een gemeenteraad gewoon een lang, gezellig babbelavondje met haar buurvrouw. Over een partijgenoot van haar, een parlementariër als Maxim Veys willen we nog onze ontgoocheling uitspreken: hij is – tegen onze verwachting in – niet het boegbeeld geworden van de fractie. (De grote schoenen van De Coene vullen, dat gaat nu eenmaal niet.)
“Groen” dan. Matti Vandemaele is tegenwoordig als cabinetard druk bezig met ‘whatsappen’ met zijn Petra. Cathy Matthieu correspondeert graag met franstaligen op Tinternet, als het in de gemeenteraad niet gaat over de soorten fietsen en beesten.
Bij de CD&V-fractie zou men best raadslid Jean De Bethune op non-actief zetten, want hij zegt toch niets (meer). Roel Deseyn bekruipt ook al te vaak de neiging om voor zijn werk overuren te kloppen.
Bij het Vlaams Belang is het grote probleem dat heel de fractie schatplichtig is aan een bovengemiddeld werkzame en deskundige fractieleider: Wouter Vermeersch. Andere VB’ers kunnen er evenzogoed niet zijn. (Carmen Ryheul stelt wel veel schriftelijke vragen maar doet daar dan niks mee.)
We zijn ongeveer rond. Raadsleden over wie we geen aantijgingen in voorraad hebben moeten het daar maar mee doen.
O ja. De politieraad! Voor Kortrijk telt die 17 leden. Wie komt daar in beeld? Twee raadsleden. Twee! Met name Wouter Vermeersch (VB) en Pieter Soens (CD&V).

Dit alles gezegd zijnde: hoe zou een alternatieve gemeenteraad er kunnen uitzien?
Wordt vervolgd…Naast het laakbare gedrag van raadsleden vraagt immers ook de aanpak van hun ondeskundigheid om een oplossing. Niet gemakkelijk. Ik denk zelfs dat er niets anders opzit dan een toegang maken van de Raadszaal via de Beatrijszaal naar de Raadskelder. Dat is overigens ooit een bestaand, gebudgetteerd project geweest.

Naar een nieuwe, alternatieve gemeenteraad (2)

Onder dezelfde clickbait-titel als hierboven verscheen in de vorige editie van deze stadskrant een stuk dat eindigde met de drastische mededeling dat we geeneens zouden kunnen spreken van een gemeenteraad zonder het optreden van twee raadsleden uit de oppositie, met name Benjamin Vandorpe (CD&V) en Wouter Vermeersch (VB). Zij domineren de zittingen.
De eerst genoemde meer in het bijzonder door zijn gedegen tussenkomsten over gewichtige beleidskwesties (financies, grote projecten), alhoewel bijwijlen misschien ietwat te alarmistisch. En de fractieleider van het Vlaams Belang is een echte dossiervreter die het alle schepenen afzonderlijk bepaald lastig kan maken. Iemand als schepen Philippe De Coene kan zijn viscerale afkeer van de VB’er niet verbergen. Schepen Wout Maddens (nochtans een flamingant van geboorte) imiteert ongestraft Hitler als Vermeersch het woord neemt. Zo gaat dat hier dan. (En de enige repliek van de burgemeester is dat de VB’er weer eens liegt en mensen tegen mekaar opzet.)

Die boutade over de ongemene dominantie van twee raadsleden mag u gerust ernstig nemen.
– Bij de CD&V is fractieleider Hannelore Vanhoenacker voor haar taak niet helemaal uit het harde hout gesneden, verliest zich in nogal futiele onderwerpen. (Onbegrijpelijk. Zij complimenteert zelfs bij gelegenheid en met bloemen het optreden van Helga Kints, voorzitster van de gemeenteraad en hondstrouwe behoedster van het schepencollege.)
– Philippe Dejaegher van de N-VA is trouwens ook een nogal zacht gekookt ei. Hij ontpopt zich als een soort brave pater, een vredelievend moralist. Ja, als iemand die het echt goed meent met de maatschappij en uiteindelijk met alles. Kumbaya !
– David Wemel is met de jaren gaandeweg meer zen-monnik geworden. Hij getuigt als kopstuk van de Groen-fractie toch van een nogal fragmentarische kennis van de dossiers. Met zijn nobele, filosofisch getinte tussenkomsten beoogt hij evenwel ter compensatie de gemeenteraad op een hoger peil te brengen.
– En dan hebben we nog mademoiselle Nawal Maghroud. Hadden haar bijna vergeten! Een uiterst representatieve verschijning, dat wel, maar me dunkt zijn er ongetwijfeld niet veel mensen – of zelfs weinig raadsleden – die weten dat zij wel degelijk de fractieleidster is van de beweging “Vooruit”. Vermoedelijk heeft zij gedurende voorbije jaren van deze bestuursperiode al wel vier keer iets gezegd, met een totale spreektijd van evenveel minuten. En maar babbelen met haar gebuur!
– Ha ja, Koen Byttebier van de VLD. Een apparatsjik eerste klas terwijl hij duidelijk beoogt om tegelijk allemansvriend te zijn. Als handpop van Quickie speelt hij eigenlijk onder zijn niveau. Soms meen ik te merken dat hij tijdens de gemeenteraad via een rechtstreekse telefoonlijn (WhatsApp?) richtlijnen krijgt van de burgemeester.

U merkt, we zijn niet uiterst tevreden over de fractieleiders.
(We zijn geen negativo! In een vorig stuk – al vergeten? – spraken we ons lovend uit over de dossierkennis van onze schepenen. Ruthie Vandenberghe, de zgn. ‘superschepen’, moet zich wel nog ietwat bekwamen in haar nieuwe bevoegdheden zoals digitale transformatie en energie. En de burgemeester is een meester in ‘taqiyya’.)

Maar wat deprimeert ons als aloude gemeenteraadwatcher én ervaringsdeskundige finaal het meest?
Twee zaken die eigenlijk als een spiegelbeeld van elkaar zijn:
1. De politieke onkunde en het tekort aan politiek bewustzijn bij vele raadsleden;
2. Het volstrekt gedesinteresseerde gedrag van vele raadsleden tijdens de zitting.

Over de eerste ergernis zullen we het misschien later een keer uitvoeriger hebben. Maar we wezen in het verleden wel degelijk al meer dan een keer sporadisch op dit euvel. Er zijn bijvoorbeeld raadsleden die nu nog altijd niet weten hoe een interpellatie of een voorstel er moet uitzien. En als ervaringsdeskundige zijn we er zeker van dat een meerderheid van de raadsleden van een uiterst miniem deel van de agendapunten in de maandelijkse Raad op de hoogte zijn. Namelijk nauwelijks en enkel weet hebben van het bestaan van die punten die ter sprake komen in de voorbereidende Raadcommissie waar zij lid van zijn. De Collegebesluiten niet eens lezen. (Dat gaat soms om honderden bladzijden.) Triviale vragen stellen.
(Het is in dit verband ook dat we nog moeten uitpakken met ons voorstel voor een alternatieve gemeenteraad.)

Over het irritant gedrag van bepaalde raadsleden tijdens de zittingen zullen we het nog hebben in een volgende bijdrage. Tot op heden kwam in dat verband hier nog alleen Tiene Castelein (Team Burgemeester) met naam en toenaam ter sprake. Hoogst waarschijnlijk wijt zij dat aan het loutere feit dat zij in de live stream van de zittingen vanwege de stand van de camera op Tinternet als het ware (ongelukkig) in close up zichtbaar is. Je kunt bijna letterlijk zien wat op haar computerscherm staat. Wij hebben (of hadden) het evenwel in eerste instantie net op haar gemunt om twee redenen. Ten eerste is zij gewezen voorzitter van de Raad en vervangt zij Helga Kints indien nodig. Zij zou dus een voorbeeldig, oplettend gedrag kunnen tentoon spreiden. Maar neen, ten tweede is zij ongeveer het enige raadslid dat werkelijk continu op haar laptop en/of met haar smartphone actief bezig is met haar beroepswerk. Passief, maar ook actief aan het typen op het toetsenbord. (Het moet gezegd, zij kan dat goed.) Tegenwoordig camoufleert zij haar beroepswerkzaamheden door zich met de rug naar de camera te keren, of zelfs door zich met haar GSM te verbergen achter een grote mantel met dikke kraag (4 december). Lachwekkend triest is dat. In een andere recente zitting heeft zij daarenboven iets gepresteerd wat we enkel en ooit een zeldzame keer in raadszittingen van de vorige eeuw meemaakten: zij had haar boterhammen bij (!) en vond al om 19 uur (11 december) dat de schafttijd was aangebroken. Wel Tiene, we vinden dit getuigen van een ongeziene onbeschaamdheid, zelfs brutaliteit.
Maar blijf rustig. In een volgende editie hebben we het nog over andere raadsleden die beter zouden thuis blijven. Nooit meer deelnemen aan volgende verkiezingen. Ja, tijd voor “namen noemen”.

(Wordt vervolgd.)


Naar een nieuwe, alternatieve gemeenteraad (1)

Het is echt teveel geweest.
In een paar weken tijd twee gemeenteraden meemaken, een gewone met bijhorende raadscommissie, een speciale over een vierde aanpassing van het meerjarenplan met bijhorende “Verenigde Raad” en dan nog een zgn. Themadebat over mobiliteit.
Over ieder van deze zittingen kunnen we hier in onze alternatieve stadskrant meerdere katernen vullen. Zoals zo vaak ‘edgy” als een doorgewinterde, negatief ingestelde observator verslag kan doen over wat onze beleidsmakers (het College van Burgemeester en Schepenen) zoal uitkramen. Hoe ze er weer eens in slaagden om niet te antwoorden op een aantal vragen (of zelfs weigerden te antwoorden) een ‘onwaarheid’ verkondigden, rond de pot draaiden, zich bezondigden aan electoraal bedoelde aankondigingspolitiek, raadsleden schoffeerden, beleidsfouten glad streken, flutantwoorden gaven. En degelijke meer.
En ja, zekere leden van het CBS komen wel eens protserig over, verwaand, arrogant, of kijken neer op bepaalde raadsleden. Maar dit moet wel gezegd, en we doen dit “zonder tong in de wang: één uitzondering daar gelaten kennen de schepenen over het algemeen hun dossiers, ook als zij iets verzwijgen, ook als ze niet geloofwaardig zijn. (Burgemeester Quickie is zelfs met zoveel branie behept dat hij kan doen alsof hij op de hoogte is.)

Maar zoals onze lezers weten, hebben we traditioneel geen goed woord over voor de figuur van Helga Kints, de voorzitter van de gemeenteraad. Zo is zij er deze maand maar weer eens in geslaagd om zowat de belangrijkste, actuele interpellatie van tegenwoordig onontvankelijk te verklaren. Carmen Ryheul (VB) wou wel eens wat meer weten over het standpunt van het bestuur inzake de hervormingen bij De Lijn. Die zgn. nieuwe “vraaggerichte” basismobiliteit. En die trambus. Helga vond evenwel dat de vragen te technisch waren, niet beleidsmatig en dacht zelfs (in zijn naam) dat schepen Weydts onvoldoende spreektijd zou hebben om ze te behandelen. (Ja, zelfs in het latere speciale themadebat over mobiliteit – waar geen tijdslimiet geldt – vond Weydts dan nog dat hij de vragen van Ryheul kon negeren omdat ze niet op voorhand waren ingediend en te talrijk waren.)
Helga Kints is gewoon de voorzitter van de meerderheid, doet er alles aan om het College te behoeden voor aantijgingen vanuit de oppositie. Zij heeft als voorzitter absoluut geen oog voor – laat ons zeggen – de ‘prerogatieven’ van de controlerende gemeenteraad. Maar dat beseft zij dus in niet in het minst, en dat zal dus ook niet veranderen, ook al wekt ze tegenwoordig een wat andere indruk.

We hebben dus als gemeenteraadwatcher ten opzichte van het bestuur – de tripartite – altijd al een bijzonder kritische houding aangenomen. Beter gezegd: wel degelijk met opzet net die feiten en meningen weergegeven die de coalitie onwelgevallig zijn. Waar de Kortrijkzaan, vooral door toedoen van de onkundige, luie en “embedded” (slaafse en bange) lokale pers, absoluut geen weet van heeft. We zullen daarmee doorgaan, wees gerust.
De voorbije gemeenteraadszittingen hebben ons inmiddels wel nogal moedeloos gemaakt.
Steeds meer volgen we de zittingen (online) zonder enig jolijt. Vreugdeloos, gedeprimeerd. Om het cru te zeggen: zelfs met enige tegenzin. En dat zit zo. Steeds meer ervaren we dat de raadsleden zichzelf aan het ridiculiseren zijn.
Allez zeg! Wat voor een gemeenteraad is dat nu die uit eigen wil aan de fracties een spreektijd oplegt van maximaal tien minuten om een meerjarenplan te bespreken? (Een raadslid vond laatst dat hij aan vijf minuten genoeg had.) Wat voor een gemeenteraad is dat die vindt dat twee themadebatten per jaar voldoende zijn om het beleid te bespreken? (Enkel het Vlaams Belang vindt dat niet kunnen.)
En dan. Iets waar we het heel ongaarne over hebben: de kwaliteit van de raadsleden.
We gaan er geen karikatuur van maken en toch durven we zeggen dat er als het ware geen gemeenteraad zou bestaan als Benjamin Vandorpe (Cd&V) en Wouter Vermeersch (VB) geen raadsleden zouden zijn.

Wordt vervolgd. We moeten even bekomen.
Wat te denken over een gemeenteraad die zichzelf marginaliseert? En over een schepencollege dat raadsleden ook nog ridiculiseert? En daarenboven nog een onkundige en “embedded” pers die de Kortrijkzaan onwetend houdt?

Ja, wat een titel…
De toelichting bij die vragen én het antwoord erop blijft maar uit.
Het is te merken. Kortrijkwatcher heeft het daar allemaal niet graag over. Stelt een stuk over al die miserie alsmaar uit. Altijd dat gezeur.
Het laat zich raden dat we ons gaan moet intomen.
Er is nu al een raadslid te bespeuren dat in volle zitting prominent boterhammen zit te eten. Gelukkig waren die al op voorhand voorzien van broodbeleg.
We moeten voor het laatste jaar van deze bestuursperiode zelf absoluut nog een ander soort van gemeenteraad bedenken. Zodat we weer blijgemoed verslag kunnen uitbrengen over de wijze waarop Kortrijk steeds meer de beste stad van Vlaanderen aan het worden is.


Ongezien ! Kortrijks schepen berispt openlijk de raadsleden

Dat hebben we dus nog nooit meegemaakt, in heel onze (al drie decennia overspannende) carrière als gemeenteraadwatcher: een schepen die heel zijn kudde raadsleden ter zitting openlijk berispt, terechtwijst, beknort.
Ik denk ook niet dat zo’n terechtwijzing van het gedrag van raadsleden door een schepen al in veel andere gemeenteraden van het land is voorgekomen. Dat een schepen zijn toehoorders in de Raad tot de orde roept is absoluut de normale, de legale taak van de voorzitter, hier van onze Helga Kints. (Helga had dus de schepen moeten terechtwijzen, maar dat doet ze niet. Zal ze nooit doen. Zij is voorzitter van de meerderheid.)

Uiteraard wenst u nu al onmiddellijk te weten om wie het gaat, want uit onze gazetten kon u – zoals te verwachten – dit waarlijk historisch gebeuren niet vernemen. Ach, lezer, weet u echt nog niet om wie het gaat?
Axel Weydts toch!
Amaaikes zeg. Weet u het niet meer? Dat het niet anders kan dan gaan over de schepen die we hier – niet zonder raadpleging van de laatste DSM (de nummer 5) – al geruime tijd bestempelen als een caractériel! (De DSM is een handboek voor de classificatie van psychische stoornissen.)

Wanneer deed dat effenaf ongezien en onwaarschijnlijk politiek gebeuren zich voor?
Wel, in een – wat men noemt – “Verenigde Raadscommissie” (VR) of kortweg “Verenigde Raad” van 5 december, om 20u13′.
Een “Verenigde Raadscommissie” “is een verkapte gemeenteraad waarbij gedebatteerd wordt over één op voorhand welbepaald beleidsthema, zonder dat over een of ander standpunt of voorstel wordt gestemd.
Die VR van 5 december ging over “mobiliteit in de toekomst“, en dat is natuurlijk een thema dat bij schepen Axel Weydts zowel mentaal als lichamelijk al op voorhand tot nervositeit leidt. Zonder enige kalmerende meditatie of grootmoedersmiddel komt hij zo’n debat niet normaal door. (Kan dan niet eens op zijn plaats blijven zitten.) Kwam op 5 december daar nog bij dat hij al bij het begin van zijn tussenkomst (om 19u48′) liet weten fysiek niet echt in vorm te zijn. Zijn stem was trouwens al enigszins gehavend.
En dat bleek dus toen hij ‘out of the blue’ de verenigde raadsleden streng maar rechtvaardig aanmaande om eindelijk eens hun “vervelende” geroezemoes te staken aangezien hij er met zijn hese stem niet eens klaar genoeg bovenop geraakte.

En ongehoorde reprimande, zeiden we toch?
Jawel, maar we beschouwen zijn vermaning niettemin als een geoorloofde blaam.
We hebben namelijk de laatste weken de raadsleden meer dan genoeg bezig gezien, gehoord en/of gelezen. Twee raadszittingen met bijhorende voorbereidende Commissies en daarenboven nog twee Verenigde Raadscommissies. Raadsleden zijn daardoor uitgeput. Doen nog minder dan gewoonlijk.

Het volgen van al die zittingen en commissies heeft de senior writer van deze alternatieve stadskrant moedeloos gemaakt. Zelfs neerslachtig. Neen, niet vanwege de duur of het aantal ervan, heus niet. Wel vanwege de lage kwaliteit van de interventies, van het feit dat de grote hoop van de raadsleden werkelijk niets weet te vertellen dat de moeite waard is en zichtbaar verveeld zit te wachten tot de zitting is afgelopen. Een aantal raadsleden camoufleren hun onkunde en onverschilligheid door continu bezig te zijn op hun meegebrachte laptop of smartphone. Een enkeling permitteert het zich gewoon om zichtbaar aan ‘thuiswerken’ te doen, zonder opkijken.

JaweL. Een volgende keer pakken we uit met een positief alternatief. We zijn bepaalde zaken beu en zullen die aanstippen. We schaffen de gemeenteraden af, met redenen omkleed. En vervangen die door een ander soort vergadering waar we nog een naam moeten voor uitvinden.
Nog wat geduld. Moeten zelf nog bekomen. (De gemeenteraad van vandaag is pas afgelopen. Ook met een incident.)

Quote van de dag: “kanttekening”

We zijn nog altijd aan het dubben of we wel zullen verhalen over de laatsleden gemeenteraad van 4 december die een “koninginnedebat” moest worden, gewijd aan het nieuwe, aangepaste meerjarenplan 2020-2027. We zijn er nog altijd niet goed van. De inhoudelijke kwaliteit en het formele verloop van de gemeenteraad heeft namelijk een dieptepunt bereikt. En we hebben redenen om te betwijfelen of de raadsleden dat zelf beseffen.
Nu, intussen kunnen we het niet laten om te verwijzen naar de “quote van de dag”, ditmaal te vinden in ‘Het Laatste Nieuws” van vandaag 7 december op pag.23 en geuit door – wie anders – onze 0.00%-journalist Peter Lanssens.
Het Schepencollege pakt maar weer eens uit met een triomfantelijke aankondigingspolitiek. (Weer komisch om te zien hoe de schepenen Maddens en Weydts in de gazetten proberen om de eer naar zich toe te trekken.)
Het gaat erom dat de stad Kortrijk, én De Lijn én het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op sinterklaasdag een samenwerkingsovereenkomst hebben “bekrachtigd” om tegen 2029 nog wel te zorgen voor de sinds lang beloofde nieuwe, betere verbinding tussen het centrum en Hoog Kortrijk.
(De vorige generatie had het er al over.) Nu met dat – ook al lang geleden bedachte, unieke Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV), nl. de elektrische trambus. Voorts is er nog sprake van een tweede stelplaats voor De Lijn, een P&R parking, een bredere brug over de E17, en natuurlijk een totale heraanleg (‘omvorming’) van de Doorniksewijk. Dat moet een Champs-Elysées worden! (We hebben altijd gedacht dat hiermee een andere straat was bedoeld: die tussen de Grote Markt en het Casinoplein.)
Bij wijze van inleiding schrijft reporter (lps) nog dat “alle neuzen nu in dezelfde richting staan en er ook een tijdspad” is uitgetekend.
En dan komt het. Volgende laconieke zin, letterlijk: “Kanttekening: er is nog geen budget.”

Ja zeg, KANTTEKENING !! Wie houdt men hier voor de gek?
We mogen dus veronderstellen dat De Lijn (net als AWW?) geen geld heeft, net zoals vroeger al is gemeld. Wie weet dat nog? In februari 2020 heeft De Lijn aan stad laten weten dat de studie X20/N50.73/ ‘on hold’ werd gezet. Er was nog nergens geld voor. (Het stadsaandeel bedroeg toen 650.000 euro!)

P.S.
We hebben ook een kanttekening. Gazetteschrijvers (en schepenen) moeten op hun woorden letten.
Wie aandachtig het bericht leest over de zaak op de website van Stad leest daar dat de samenwerkingsovereenkomst nog moet geconcretiseerd.


Naschrift
Gewoon uit een onoverkomelijke, ziekelijke nieuwsgierigheid hebben we een keer de jaarlijkse aangepaste Meerjarenplannen (MJP) doorploegd op zoek naar de begrote uitgaven voor het actieplan 2.4.6. Dat slaat op de post “heraanleg Doorniksewijk en Doorniksesteenweg i.f.v. trambus“.
Hierna dus de jaarlijks geraamde uitgaven van Stad voor dit project. De bedragen zoals voorzien in het oorspronkelijke MJP goedgekeurd eind 2019 tot en met de recente, vierde aangepaste (A)MJP. Dus achtereenvolgens krijgt u de begrote uitgaven voor de vijf meerjarenplannen van 2020 t/m 2025. Zie eens wat een absurde schommelingen er zich hebben voorgedaan.
– Oorspronkelijk MJP van 2020: over heel de periode tot 2025 nog géén uitgaven voorzien.
– Eerste AMJP: nul/80.000/10.000/24.694/24.594
– Tweede AMJP: 300.000/96.000/40.000/25.306
– Derde AMJP: 300.000/99.200/48.000/96.000/101.850
– Vierde AMJP: 3.200.000/24.800/88.060/90.045/90.045
– Vijfde AMJP: 2.200.000/nul/113.940/63.955/63.955

Dat waren geraamde bedragen.
Nu nog eens kijken wat men reëel heeft uitgegeven?
Voor de lopende bestuursperiode komen twee (gekende) rekeningen in aanmerking.
– In 2021 dachten we dus initieel om 80.000 euro uit te geven, maar dat vonden we aan het eind van het jaar teveel en begrootten we slechts 10.000 euro. Uiteindelijk gaven we toch 24.694 euro uit.
– 2022 dan. Initieel begroot: 40.000 euro. Dat werd herleid tot 25.306 euro. Werkelijk besteed: 20.656 euro.
We gaven dus voor dat project in twee jaar tijd 45.350 euro uit. Waaraan juist? Dat weten we niet.
De jaarrekening 2023 is nog niet gekend. Hiervoor is het wachten geblazen tot mei volgend jaar.P.S.


Koninginnedebat

De gemeenteraad (inclusief Raad van Maatschappelijk Welzijn) van morgen 4 december (live te zien vanaf 19 uur) is hoofdzakelijk gewijd aan de vierde aanpassing van het zgn. Meerjarenplan. Dat ‘plan’ slaat ditmaal op de jaren 2020-2027. Concreet gaat het eigenlijk over wat men vroeger het ‘begrotingsdebat‘ noemde. Wijlen journalist Gerrit Luts had het omwille van het belang ervan altijd over het “koninginnedebat” en hij wijdde daar meerdere volle bladzijden aan in “Het Nieuwsblad”. (Heden ten dage is het zelfs al gebeurd dat de aanwezige lokale journalisten net dan naar buiten liepen als men over het budget begon.)
Zoals onze lezers weten acht mevrouw Helga Kints, de voorzitter van de gemeenteraad, het als haar opperste plicht om de oppositie zoveel als mogelijk de mond te snoeren. Zij wil dus opnieuw dat de fractieleden hun commentaar op het aangepaste Meerjarenplan tot 10 minuten beperken. Dat is dus ongehoord als u een beetje beseft waarover het gaat: de exploitatie- en investeringsuitgaven voor dit en volgende jaren. Een document van 191 bladzijden. (Zonder de omgevingsanalyse, die niemand leest.)
Het was overigens onder het CVP-bewind vele jaren geleden gebruikelijk om het begrotingsdebat op te splitsen in twee avonden. De eerste avond kregen alle fractieleiders elk de gelegenheid om een half uur te wijden aan een soort algemene beschouwing, en de tweede avond werden bepaalde begrotingsartikels per rubriek afzonderlijk besproken.

Benieuwd of het opnieuw zo zal zijn dat enkel het Vlaams Belang tegen deze inperking van het controlerecht van de gemeenteraad protesteert.
Nu moeten we wel zeggen dat fractieleiders van de meerderheid alleszins méér dan genoeg hebben aan de hun toegewezen spreektijd. De geheel uit vriendelijkheid opgetrokken Koen Byttebier (Team Burgemeester) zal de financiële directeur en de ambtenaren van de financiële dienst bedanken voor het vele werk dat zij hebben gepresteerd. (Overigens met recht en reden.) De aimabele Philippe De Jaegher (N-VA) zal zich daar graag bij aansluiten, waarbij hij dan uiteraard partijgenoot Kelly De Tavernier (schepen van Financiën) in de bloempjes zal zetten. En dan hebben we nog Nawal Maghroud van Vooruit die – als zij niet druk bezig is met een babbeltje te slaan met haar buurvrouw – ook een poging zal doen om iets te zeggen. Aan 20 seconden heeft zij normaliter voldoende om iets te vertolken over een materie waarvan zijn niks afweet.
Het spreekt dat Kortrijkwatcher over de materie stof genoeg heeft om zijn dagen te vullen.
We zullen komende stukken proberen gemoedelijk en populair te houden!

Inzake exploitatie kan bijv. onze aandacht uitgaan naar de retributies inzake GAS (GASS!) en parkeren, de personeelskosten (uitsplitsing loonkost stadsmedewerkers en die van de zusters Augustinessen), de geïndexeerde gemeentelijke belastingen, de nieuwe leningen, de energiekosten (waarover Ruthie nu bevoegd is, – zal zij het woord nemen?), het Lago S&R-dossier (de NV krijgt een lening hoor, aandeel van Kortrijk wordt 2,1 M), de miljoenenhulp die we krijgen voor de Oekraïense vluchtelingen (waarover de gazetten nooit iets zeggen). Enzovoort.
Vlug even zeggen dat het geraamde totaal van de exploitatie-ontvangsten dit lopende jaar significant stijgt met 11,2 miljoen.
De schuldgraad ! Dat wist ik heus niet. De geraamde historische schuld bedraagt 261,8 M. Ten overstaan van onze exploitatie-uitgaven is dat 96,9 procent. Het is ooit méér dan 100% geweest. Maar goed. Daar zitten en zaten ook die verdomde doorgeefleningen in.

En dan die investeringen ! Ons stokpaardje.
De schouwburg zal ons nog 10 miljoen meer kosten dan gedacht. Het onderhoud van onze gebouwen ook. Schepen Weydts krijgt weer ruim zijn deel. Kost voor vernieuwen straten stijgt netto met bijna 9 miljoen. Maar geen paniek. De autofinancieringsmarge (AFM) is weer positief en bedraagt voor dit jaar 7,2 miljoen. (De AFM is wat men federaal het primair saldo zou noemen. We hebben puur met het exploitatiesaldo – zonder rekening te houden met de rentekosten van dat jaar – genoeg om onze leningslasten te dragen.)
P.S.
Nawal Maghroud mag gerust nog heel de nacht bellen om wat uitleg te krijgen. (Hier is het nu zondag-avond 19u30.) Ik wil zelfs zonder scrupules nog vlug haar ghoswriter (“nègre”) zijn voor de zitting van morgen.