Category Archives: mandatarissen

Wat doen we met de raadsleden die niets doen? (4)

In vorige edities van deze alternatieve stadskrant spraken we ons ongenoegen uit over het laakbaar gedrag van een tamelijk groot aantal raadsleden, met name die verkozenen des volks die het zich veroorloven om gedurende de zitting aan ‘thuiswerk’ te doen, of in elke geval niet bezig zijn met de gemeenteraad.
Wat valt er met die mensen aan te vangen?
Wel, als zij nog een beetje zelfrespect kunnen opbrengen zouden ze de guts moeten hebben om op de volgende raadscommissie van dinsdag 9 januari aanstaande hun ontslag aan te bieden, zodat er op de gemeenteraad van maandag 15 januari 2024 dan alreeds een potentieel waardige partijgenoot de eed als opvolger kan afleggen. Zo vlug kan dat gaan. Die opvolger kan zich dan gedurende de volgende gemeenteraden van het komende jaar grondig bekwamen in zijn/haar taak als gemeenraadslid.
Wellicht op de installatiezitting van de nieuwe Raad (6 december!) optreden als volwaardig, pas verkozene des volks.

Maar wat doen we met raadsleden die vinden dat zij hun zitpenningen niet kunnen missen en zich aan hun zetel vastklampen?
(Parenthesis. Het presentiegeld bedraagt hier momenteel 250 euro per zitting. Het maximum dat is toegestaan. Het is niet zonder reden dat we hier weinig te klagen hebben over absenties bij onze raadsleden. Wie in één maand één raadscommissie, één gemeenteraad en nog één politieraad volgt strijkt dus 750 euro op, voor – naar mijn schatting – een gemiddeld totaal van zowat 6,5 uren “zitten te zitten”. Resp. 1/2+4+2 uren)
Hier stellen we een echt alternatieve, nog niet in voege getreden gemeenteraad voor.
We maken vooreerst in het stadhuis vanuit de Beatrijszaal een toegangstrap naar de Raadskelder. (Dat is ooit een project geweest!) Zo kunnen al die raadsleden die zich steendood vervelen of overmand zijn door thuiswerk zich op ieder ogenblik – zonder op straat te komen – naar beneden spoeden. Net alsof ze even naar het toilet moeten. Als we in die kelder nog een videoscherm installeren met beelden uit de Raadszaal kunnen we al die kelder-raadsleden als aanwezig beschouwen. (Een ambtenaar kan rondgaan met de absentielijst.)
Wat met de stemmingen bij bepaalde agendapunten? Om aan het noodzakelijke aantal stemmen te komen groeperen we die agendapunten waarvoor een quorum vereist is allemààl aan het eind van de zitting. De gemeenteraadsvoorzitter Helga Kints begeeft zich dan met enkele amfora’s wijn naar beneden om de stemmen te tellen. Voor wie dat wil is er dan nog gelegenheid tot napraten, net als vroeger het geval was. (We zagen ooit een burgemeester diep in de nacht op handen en voeten uit de Raadskelder kruipen.)

Maar er dient zich nog een geheel ander probleem aan, wellicht diepgaander. De vraag dient gesteld wat we te doen met de raadsleden die waarlijk van goede wil zijn, trouwhartig de raadszitting volgen en het zelfs wagen om voorstellen of interpellaties in te dienen, maar er niets van kennen. Gewoon het métier niet beheersen.
Dit soort incompetentie willen we aanpakken (opvangen) door de invoering van een alternatieve EPISTOCRATISCHE gemeenteraad.

(Wordt vervolgd.)

Op naar een nieuwe, alternatieve gemeenteraad (3)

Wat werkt er op het eerste gezicht dan zo ontluisterend bij het volgen van de Kortrijkse gemeenteraad? Algemeen bekeken: de suffe, schoolse, verveelde sfeer die er heerst, tenzij schepen Weydts of Maddens weer eens de leden van de VB-fractie aan het uitschelden zijn, of als Quickie zich puur theatraal probeert boos te maken. De weinige raadsleden die toch nog een woordje placeren, zeggen hun lesje op zoals kindjes hun nieuwjaarsbrief. En wie het bijv. waagt om een vraag te stellen over een materie die schepen Philippe De Coene aanbelangt mag zich aan een dusdanig ellenlange exposé verwachten dat niemand nog geneigd is om in te haken. Spontane, pittige dialogen heen en weer zijn er totaal niet meer. Een steekspel tussen meerderheid en oppositie is de facto onmogelijk gemaakt door het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Een spreker onderbreken? Kan niet. Waar is de tijd van de ‘Jonge Turken’ bij de CVP, en van de ‘Verenigde Oppositie’ die burgemeesters als Tone Sansen of Manu De Béthune konden op stang jagen. (En nu ons dit te binnen valt: Manu had zelfs af te rekenen met een rebel in eigen rangen: schepen Stefaan Bral in zijn eigenste College. Die moest hij zo nu en dan de mond snoeren!)

De komst van Tinternet en de smartphone heeft veel kapot gemaakt.
We klaagden het al enkele keren aan: zelfs een gewezen gemeenteraadsvoorzitter als Tiene Castelein schrikt er niet voor terug om letterlijk van de eerste tot de laatste seconde bezig met zijn met ‘thuiswerken’. (Recent geraakte zij zelfs zichtbaar niet op tijd klaar.) Véroniqué Decaluwé, haar overbuurvrouw van Team Burgemeester, kent er bijwijlen ook iets van. Werken voor eigen rekening.
Tip voor de kijker die de live stream van de zittingen volgt: als je een raadslid ziet met een computerscherm dat bovenaan geen smalle rode band vertoont, dan gaat het om een raadslid dat onledig is met websites, of mails, of dossiers die niets met de gemeenteraad hebben te maken. (Bij Mohamed Ahouna gaat het dan over voetbal.)
Weet je wie het wonderlijk genoeg presteert om gedurende een hele raadszitting – urenlang dus – met zijn hoofd naar beneden zit te kijken? Niemand minder dan schepen De Coene! We vermoeden dat hij onder de bank continu bezig is met zijn smartphone (of laptop?) op de knieën. Dat hij er geen nekpijn van krijgt is een medisch wonder.
We kunnen niet alle raadsleden opnoemen die zich graag onledig houden met ‘buitengemeentelijk’, persoonlijk werk. Lien Claassen (Team Burgemeester) is ook een erg geval, alhoewel zij zich de laatste tijd wat meer bij de les houdt.
Er zijn daarnaast ook raadsleden die het eerder bij tijd en wijle (soms) geweldig druk hebben met hun thuiswerk. Niels Lybeer bijvoorbeeld is zo’n vaste waarde, ook weer iemand van Team Burgmeester. Dieter D’Alwein? Laat zich kennen als een fervente GSM’er. Nicolas Beugnies? Is iemand die geen enkele tool gebruikt. Niet nodig. Hij zit daar maar te zitten. (Nochtans, samen met D’Alwein was hij destijds beschouwd als een nieuwkomer waar we vast niet zouden kunnen naast kijken, maar de neofietenijver is bij beiden al vlug uitgeblust.)
Dat we tot nog toe enkel leden van het Team Q hebben geviseerd gebeurde heus zonder enig opzet. Zij zijn nu eenmaal met veel (15) en het is hen zowat – al of niet uitdrukkelijk – verboden om tussen te komen. Of ze zijn zo verstandig om te weten dat zelfcensuur geboden is. Bedenk daarbij dat de nieuwe acolieten van Quickie (de niet-VLD’ers) puur voor hun potentieel als stemmentrekker werden aangezocht om zich kandidaat te stellen, en niet omdat zij fel geïnteresseerd waren in Kortrijkse politiek.
Bij ‘Vooruit’ is het niemand minder dan Nawal Maghroud (nog wel de fractieleider!) die het ter zitting al te bruin bakt. Elektronische tools zijn bij haar helemaal overbodig. Voor Nawal is een gemeenteraad gewoon een lang, gezellig babbelavondje met haar buurvrouw. Over een partijgenoot van haar, een parlementariër als Maxim Veys willen we nog onze ontgoocheling uitspreken: hij is – tegen onze verwachting in – niet het boegbeeld geworden van de fractie. (De grote schoenen van De Coene vullen, dat gaat nu eenmaal niet.)
“Groen” dan. Matti Vandemaele is tegenwoordig als cabinetard druk bezig met ‘whatsappen’ met zijn Petra. Cathy Matthieu correspondeert graag met franstaligen op Tinternet, als het in de gemeenteraad niet gaat over de soorten fietsen en beesten.
Bij de CD&V-fractie zou men best raadslid Jean De Bethune op non-actief zetten, want hij zegt toch niets (meer). Roel Deseyn bekruipt ook al te vaak de neiging om voor zijn werk overuren te kloppen.
Bij het Vlaams Belang is het grote probleem dat heel de fractie schatplichtig is aan een bovengemiddeld werkzame en deskundige fractieleider: Wouter Vermeersch. Andere VB’ers kunnen er evenzogoed niet zijn. (Carmen Ryheul stelt wel veel schriftelijke vragen maar doet daar dan niks mee.)
We zijn ongeveer rond. Raadsleden over wie we geen aantijgingen in voorraad hebben moeten het daar maar mee doen.
O ja. De politieraad! Voor Kortrijk telt die 17 leden. Wie komt daar in beeld? Twee raadsleden. Twee! Met name Wouter Vermeersch (VB) en Pieter Soens (CD&V).

Dit alles gezegd zijnde: hoe zou een alternatieve gemeenteraad er kunnen uitzien?
Wordt vervolgd…Naast het laakbare gedrag van raadsleden vraagt immers ook de aanpak van hun ondeskundigheid om een oplossing. Niet gemakkelijk. Ik denk zelfs dat er niets anders opzit dan een toegang maken van de Raadszaal via de Beatrijszaal naar de Raadskelder. Dat is overigens ooit een bestaand, gebudgetteerd project geweest.

Naar een nieuwe, alternatieve gemeenteraad (2)

Onder dezelfde clickbait-titel als hierboven verscheen in de vorige editie van deze stadskrant een stuk dat eindigde met de drastische mededeling dat we geeneens zouden kunnen spreken van een gemeenteraad zonder het optreden van twee raadsleden uit de oppositie, met name Benjamin Vandorpe (CD&V) en Wouter Vermeersch (VB). Zij domineren de zittingen.
De eerst genoemde meer in het bijzonder door zijn gedegen tussenkomsten over gewichtige beleidskwesties (financies, grote projecten), alhoewel bijwijlen misschien ietwat te alarmistisch. En de fractieleider van het Vlaams Belang is een echte dossiervreter die het alle schepenen afzonderlijk bepaald lastig kan maken. Iemand als schepen Philippe De Coene kan zijn viscerale afkeer van de VB’er niet verbergen. Schepen Wout Maddens (nochtans een flamingant van geboorte) imiteert ongestraft Hitler als Vermeersch het woord neemt. Zo gaat dat hier dan. (En de enige repliek van de burgemeester is dat de VB’er weer eens liegt en mensen tegen mekaar opzet.)

Die boutade over de ongemene dominantie van twee raadsleden mag u gerust ernstig nemen.
– Bij de CD&V is fractieleider Hannelore Vanhoenacker voor haar taak niet helemaal uit het harde hout gesneden, verliest zich in nogal futiele onderwerpen. (Onbegrijpelijk. Zij complimenteert zelfs bij gelegenheid en met bloemen het optreden van Helga Kints, voorzitster van de gemeenteraad en hondstrouwe behoedster van het schepencollege.)
– Philippe Dejaegher van de N-VA is trouwens ook een nogal zacht gekookt ei. Hij ontpopt zich als een soort brave pater, een vredelievend moralist. Ja, als iemand die het echt goed meent met de maatschappij en uiteindelijk met alles. Kumbaya !
– David Wemel is met de jaren gaandeweg meer zen-monnik geworden. Hij getuigt als kopstuk van de Groen-fractie toch van een nogal fragmentarische kennis van de dossiers. Met zijn nobele, filosofisch getinte tussenkomsten beoogt hij evenwel ter compensatie de gemeenteraad op een hoger peil te brengen.
– En dan hebben we nog mademoiselle Nawal Maghroud. Hadden haar bijna vergeten! Een uiterst representatieve verschijning, dat wel, maar me dunkt zijn er ongetwijfeld niet veel mensen – of zelfs weinig raadsleden – die weten dat zij wel degelijk de fractieleidster is van de beweging “Vooruit”. Vermoedelijk heeft zij gedurende voorbije jaren van deze bestuursperiode al wel vier keer iets gezegd, met een totale spreektijd van evenveel minuten. En maar babbelen met haar gebuur!
– Ha ja, Koen Byttebier van de VLD. Een apparatsjik eerste klas terwijl hij duidelijk beoogt om tegelijk allemansvriend te zijn. Als handpop van Quickie speelt hij eigenlijk onder zijn niveau. Soms meen ik te merken dat hij tijdens de gemeenteraad via een rechtstreekse telefoonlijn (WhatsApp?) richtlijnen krijgt van de burgemeester.

U merkt, we zijn niet uiterst tevreden over de fractieleiders.
(We zijn geen negativo! In een vorig stuk – al vergeten? – spraken we ons lovend uit over de dossierkennis van onze schepenen. Ruthie Vandenberghe, de zgn. ‘superschepen’, moet zich wel nog ietwat bekwamen in haar nieuwe bevoegdheden zoals digitale transformatie en energie. En de burgemeester is een meester in ‘taqiyya’.)

Maar wat deprimeert ons als aloude gemeenteraadwatcher én ervaringsdeskundige finaal het meest?
Twee zaken die eigenlijk als een spiegelbeeld van elkaar zijn:
1. De politieke onkunde en het tekort aan politiek bewustzijn bij vele raadsleden;
2. Het volstrekt gedesinteresseerde gedrag van vele raadsleden tijdens de zitting.

Over de eerste ergernis zullen we het misschien later een keer uitvoeriger hebben. Maar we wezen in het verleden wel degelijk al meer dan een keer sporadisch op dit euvel. Er zijn bijvoorbeeld raadsleden die nu nog altijd niet weten hoe een interpellatie of een voorstel er moet uitzien. En als ervaringsdeskundige zijn we er zeker van dat een meerderheid van de raadsleden van een uiterst miniem deel van de agendapunten in de maandelijkse Raad op de hoogte zijn. Namelijk nauwelijks en enkel weet hebben van het bestaan van die punten die ter sprake komen in de voorbereidende Raadcommissie waar zij lid van zijn. De Collegebesluiten niet eens lezen. (Dat gaat soms om honderden bladzijden.) Triviale vragen stellen.
(Het is in dit verband ook dat we nog moeten uitpakken met ons voorstel voor een alternatieve gemeenteraad.)

Over het irritant gedrag van bepaalde raadsleden tijdens de zittingen zullen we het nog hebben in een volgende bijdrage. Tot op heden kwam in dat verband hier nog alleen Tiene Castelein (Team Burgemeester) met naam en toenaam ter sprake. Hoogst waarschijnlijk wijt zij dat aan het loutere feit dat zij in de live stream van de zittingen vanwege de stand van de camera op Tinternet als het ware (ongelukkig) in close up zichtbaar is. Je kunt bijna letterlijk zien wat op haar computerscherm staat. Wij hebben (of hadden) het evenwel in eerste instantie net op haar gemunt om twee redenen. Ten eerste is zij gewezen voorzitter van de Raad en vervangt zij Helga Kints indien nodig. Zij zou dus een voorbeeldig, oplettend gedrag kunnen tentoon spreiden. Maar neen, ten tweede is zij ongeveer het enige raadslid dat werkelijk continu op haar laptop en/of met haar smartphone actief bezig is met haar beroepswerk. Passief, maar ook actief aan het typen op het toetsenbord. (Het moet gezegd, zij kan dat goed.) Tegenwoordig camoufleert zij haar beroepswerkzaamheden door zich met de rug naar de camera te keren, of zelfs door zich met haar GSM te verbergen achter een grote mantel met dikke kraag (4 december). Lachwekkend triest is dat. In een andere recente zitting heeft zij daarenboven iets gepresteerd wat we enkel en ooit een zeldzame keer in raadszittingen van de vorige eeuw meemaakten: zij had haar boterhammen bij (!) en vond al om 19 uur (11 december) dat de schafttijd was aangebroken. Wel Tiene, we vinden dit getuigen van een ongeziene onbeschaamdheid, zelfs brutaliteit.
Maar blijf rustig. In een volgende editie hebben we het nog over andere raadsleden die beter zouden thuis blijven. Nooit meer deelnemen aan volgende verkiezingen. Ja, tijd voor “namen noemen”.

(Wordt vervolgd.)


Naar een nieuwe, alternatieve gemeenteraad (1)

Het is echt teveel geweest.
In een paar weken tijd twee gemeenteraden meemaken, een gewone met bijhorende raadscommissie, een speciale over een vierde aanpassing van het meerjarenplan met bijhorende “Verenigde Raad” en dan nog een zgn. Themadebat over mobiliteit.
Over ieder van deze zittingen kunnen we hier in onze alternatieve stadskrant meerdere katernen vullen. Zoals zo vaak ‘edgy” als een doorgewinterde, negatief ingestelde observator verslag kan doen over wat onze beleidsmakers (het College van Burgemeester en Schepenen) zoal uitkramen. Hoe ze er weer eens in slaagden om niet te antwoorden op een aantal vragen (of zelfs weigerden te antwoorden) een ‘onwaarheid’ verkondigden, rond de pot draaiden, zich bezondigden aan electoraal bedoelde aankondigingspolitiek, raadsleden schoffeerden, beleidsfouten glad streken, flutantwoorden gaven. En degelijke meer.
En ja, zekere leden van het CBS komen wel eens protserig over, verwaand, arrogant, of kijken neer op bepaalde raadsleden. Maar dit moet wel gezegd, en we doen dit “zonder tong in de wang: één uitzondering daar gelaten kennen de schepenen over het algemeen hun dossiers, ook als zij iets verzwijgen, ook als ze niet geloofwaardig zijn. (Burgemeester Quickie is zelfs met zoveel branie behept dat hij kan doen alsof hij op de hoogte is.)

Maar zoals onze lezers weten, hebben we traditioneel geen goed woord over voor de figuur van Helga Kints, de voorzitter van de gemeenteraad. Zo is zij er deze maand maar weer eens in geslaagd om zowat de belangrijkste, actuele interpellatie van tegenwoordig onontvankelijk te verklaren. Carmen Ryheul (VB) wou wel eens wat meer weten over het standpunt van het bestuur inzake de hervormingen bij De Lijn. Die zgn. nieuwe “vraaggerichte” basismobiliteit. En die trambus. Helga vond evenwel dat de vragen te technisch waren, niet beleidsmatig en dacht zelfs (in zijn naam) dat schepen Weydts onvoldoende spreektijd zou hebben om ze te behandelen. (Ja, zelfs in het latere speciale themadebat over mobiliteit – waar geen tijdslimiet geldt – vond Weydts dan nog dat hij de vragen van Ryheul kon negeren omdat ze niet op voorhand waren ingediend en te talrijk waren.)
Helga Kints is gewoon de voorzitter van de meerderheid, doet er alles aan om het College te behoeden voor aantijgingen vanuit de oppositie. Zij heeft als voorzitter absoluut geen oog voor – laat ons zeggen – de ‘prerogatieven’ van de controlerende gemeenteraad. Maar dat beseft zij dus in niet in het minst, en dat zal dus ook niet veranderen, ook al wekt ze tegenwoordig een wat andere indruk.

We hebben dus als gemeenteraadwatcher ten opzichte van het bestuur – de tripartite – altijd al een bijzonder kritische houding aangenomen. Beter gezegd: wel degelijk met opzet net die feiten en meningen weergegeven die de coalitie onwelgevallig zijn. Waar de Kortrijkzaan, vooral door toedoen van de onkundige, luie en “embedded” (slaafse en bange) lokale pers, absoluut geen weet van heeft. We zullen daarmee doorgaan, wees gerust.
De voorbije gemeenteraadszittingen hebben ons inmiddels wel nogal moedeloos gemaakt.
Steeds meer volgen we de zittingen (online) zonder enig jolijt. Vreugdeloos, gedeprimeerd. Om het cru te zeggen: zelfs met enige tegenzin. En dat zit zo. Steeds meer ervaren we dat de raadsleden zichzelf aan het ridiculiseren zijn.
Allez zeg! Wat voor een gemeenteraad is dat nu die uit eigen wil aan de fracties een spreektijd oplegt van maximaal tien minuten om een meerjarenplan te bespreken? (Een raadslid vond laatst dat hij aan vijf minuten genoeg had.) Wat voor een gemeenteraad is dat die vindt dat twee themadebatten per jaar voldoende zijn om het beleid te bespreken? (Enkel het Vlaams Belang vindt dat niet kunnen.)
En dan. Iets waar we het heel ongaarne over hebben: de kwaliteit van de raadsleden.
We gaan er geen karikatuur van maken en toch durven we zeggen dat er als het ware geen gemeenteraad zou bestaan als Benjamin Vandorpe (Cd&V) en Wouter Vermeersch (VB) geen raadsleden zouden zijn.

Wordt vervolgd. We moeten even bekomen.
Ongezien ! Kortrijks schepen berispt openlijk de raadsleden

Dat hebben we dus nog nooit meegemaakt, in heel onze (al drie decennia overspannende) carrière als gemeenteraadwatcher: een schepen die heel zijn kudde raadsleden ter zitting openlijk berispt, terechtwijst, beknort.
Ik denk ook niet dat zo’n terechtwijzing van het gedrag van raadsleden door een schepen al in veel andere gemeenteraden van het land is voorgekomen. Dat een schepen zijn toehoorders in de Raad tot de orde roept is absoluut de normale, de legale taak van de voorzitter, hier van onze Helga Kints. (Helga had dus de schepen moeten terechtwijzen, maar dat doet ze niet. Zal ze nooit doen. Zij is voorzitter van de meerderheid.)

Uiteraard wenst u nu al onmiddellijk te weten om wie het gaat, want uit onze gazetten kon u – zoals te verwachten – dit waarlijk historisch gebeuren niet vernemen. Ach, lezer, weet u echt nog niet om wie het gaat?
Axel Weydts toch!
Amaaikes zeg. Weet u het niet meer? Dat het niet anders kan dan gaan over de schepen die we hier – niet zonder raadpleging van de laatste DSM (de nummer 5) – al geruime tijd bestempelen als een caractériel! (De DSM is een handboek voor de classificatie van psychische stoornissen.)

Wanneer deed dat effenaf ongezien en onwaarschijnlijk politiek gebeuren zich voor?
Wel, in een – wat men noemt – “Verenigde Raadscommissie” (VR) of kortweg “Verenigde Raad” van 5 december, om 20u13′.
Een “Verenigde Raadscommissie” “is een verkapte gemeenteraad waarbij gedebatteerd wordt over één op voorhand welbepaald beleidsthema, zonder dat over een of ander standpunt of voorstel wordt gestemd.
Die VR van 5 december ging over “mobiliteit in de toekomst“, en dat is natuurlijk een thema dat bij schepen Axel Weydts zowel mentaal als lichamelijk al op voorhand tot nervositeit leidt. Zonder enige kalmerende meditatie of grootmoedersmiddel komt hij zo’n debat niet normaal door. (Kan dan niet eens op zijn plaats blijven zitten.) Kwam op 5 december daar nog bij dat hij al bij het begin van zijn tussenkomst (om 19u48′) liet weten fysiek niet echt in vorm te zijn. Zijn stem was trouwens al enigszins gehavend.
En dat bleek dus toen hij ‘out of the blue’ de verenigde raadsleden streng maar rechtvaardig aanmaande om eindelijk eens hun “vervelende” geroezemoes te staken aangezien hij er met zijn hese stem niet eens klaar genoeg bovenop geraakte.

En ongehoorde reprimande, zeiden we toch?
Jawel, maar we beschouwen zijn vermaning niettemin als een geoorloofde blaam.
We hebben namelijk de laatste weken de raadsleden meer dan genoeg bezig gezien, gehoord en/of gelezen. Twee raadszittingen met bijhorende voorbereidende Commissies en daarenboven nog twee Verenigde Raadscommissies. Raadsleden zijn daardoor uitgeput. Doen nog minder dan gewoonlijk.

Het volgen van al die zittingen en commissies heeft de senior writer van deze alternatieve stadskrant moedeloos gemaakt. Zelfs neerslachtig. Neen, niet vanwege de duur of het aantal ervan, heus niet. Wel vanwege de lage kwaliteit van de interventies, van het feit dat de grote hoop van de raadsleden werkelijk niets weet te vertellen dat de moeite waard is en zichtbaar verveeld zit te wachten tot de zitting is afgelopen. Een aantal raadsleden camoufleren hun onkunde en onverschilligheid door continu bezig te zijn op hun meegebrachte laptop of smartphone. Een enkeling permitteert het zich gewoon om zichtbaar aan ‘thuiswerken’ te doen, zonder opkijken.

JaweL. Een volgende keer pakken we uit met een positief alternatief. We zijn bepaalde zaken beu en zullen die aanstippen. We schaffen de gemeenteraden af, met redenen omkleed. En vervangen die door een ander soort vergadering waar we nog een naam moeten voor uitvinden.
Nog wat geduld. Moeten zelf nog bekomen. (De gemeenteraad van vandaag is pas afgelopen. Ook met een incident.)

Gemeenteraadsvoorzitter krijgt opnieuw reprimande van de gouverneur (3)

Eigenlijk herinnert onze gemeenteraadswatcher zich (in heel zijn dertigjarige functie ) geheel niet dat een voorzitter van de Kortrijkse gemeenteraad al (zo vaak dan nog) fundamenteel door de hogere overheid werd terechtgewezen. We hebben het nu wel degelijk over klachten van raadsleden over het pure optreden van Helga Kints, haar manier van leiding geven in de zitting, en niet over een of ander opgeworpen juridisch geschil. De klachten komen er telkens weer op neer dat zij de controlerende rol van de raadsleden “op onaanvaardbare wijze” inperkt. (Zie nog ons vorig stuk over en met de gouverneursbrief van 5 juli 2022.)

In de laatste gemeenteraad van 13 februari was het weerom prijs.
Helga moest niet minder dan drie brieven van de gouverneur voorlezen als antwoord op klachten van de Groen-fractie, een burger, en het Vlaams Belang. Zoals gezegd, op die eerste twee klachten (overigens niet geweldig erg belangrijk) gaan we niet in omdat die handelden over technische procedurekwesties waarover men van mening kan verschillen, – niet over het politiek functioneren van de voorzitter. Helga in persoon als voorzitter is hier nu de punch-bal !
En even een detailkwestie tussendoor, om nog maar eens te illustreren hoe we van plan zijn om haar onaardig te behandelen.
Helga Kints leest die gouverneursbrieven traditioneel voor bij het begin van de zitting, en doet dit altijd zéér selectief, zeker als haar manier van optreden zelf hierbij in het gedrang komt. (Eigen commentaar laat zij voorzichtigheidshalve achterwege, en burgemeester Ruthie laat de kelk ook in rust en vrede aan haar voorbijgaan.) Daarbij komt het nog vaak voor dat de indiener van de klacht op de zitting nog niet eens zelf kon kennis nemen van de visie van de gouverneur, – dat het betrokken raadslid die brief nog moet opvragen. Toch niet te geloven?! Ook dat is natuurlijk tekenend voor de wijze waarop Helga omgaat met (de oppositie in) de gemeenteraad.

Allez, nu vlug over naar de laatste klacht, handelend over de aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in het bestuur van de Watergroep. Een agendapunt nr. 1 uit de gemeenteraad van 12 december vorig jaar.
De brief van 14/12/2022 (rechtstreeks gericht aan Vermeersch) komt van het Agentschap Binnenlands Bestuur (Afdeling Lokale Organisatie en Werking) en is ondertekend door Koen Surdiacourt, waarnemend gouverneur.
Aanklager is (wat dacht u?) fractieleider Wouter Vermeersch (VB) en het voorwerp van ongenoegen is tweeledig: 1° zijn tussenkomst bij dat punt werd door de voorzitter geweigerd, 2° alle informatie over de voorgestelde kandidaten ontbrak.
We citeren die brief van de toezichthoudende hogere overheid zo uitgebreid als precies nodig, en soms – cursief getypt – gevolgd door wat commentaar of uitleg van onzentwege.

M.b.t. de geweigerde tussenkomst
1. “Wanneer het gaat om een discussiepunt, is het evident dat raadsleden hierover het woord kunnen vragen – ook als zij zelf dit punt niet als discussiepunt hebben aangeduid. “
Ons Helga vond stellig dat dit niet kon en niet mocht.
2. “Het is niet duidelijk of u al dan niet het woord had gevraagd voordat de stemming geopend werd. (…) In elk geval probeerde u alsnog het woord te vragen bij handopsteking eens de stemming al geopend was. Wanneer de stemming al geopend is, kunnen raadsleden echter niet meer tussenkomen.”
Dat is juist en Helga wees daar ook op. Maar zie even verder.
“Het is voor mijn ambt niet mogelijk om uit te maken of u het woord al dan niet terecht werd geweigerd voordat de stemming geopend werd. Er was geen inleiding bij dit agendapunt vanuit het schepencollege zodat er heel snel tot de stemming werd overgegaan. Het is m.i. aan te bevelen dat (…) de voorzitster expliciet vraagt of er iemand wenst tussen te komen, alvorens de stemming effectief te openen (…)”
Ons Helga is een andere keer hierover ook al aangesproken. Wie het interesseert kan nog altijd de live-stream van de zitting bekijken. Vermeersch steekt zeker vier keer zijn hand op met de bedoeling om tussen te komen. Helga herhaalt dat dit niet kan, omdat de stemming nog loopt. Maar zij opent en sluit die stemmingen in een hels tempo zodat Vermeersch geeneens de kans krijgt. Het gaat allemaal bewust heel snel. Helga wil gewoon niet dat hij tussenkomt.

M.b.t. de informatie over de voorgestelde kandidaten die ontbrak
“Uit de informatie die de stad mij bezorgde, blijkt dat de raadsleden pas op het moment van de zitting zelf, bij het agendapunt in kwestie, wisten wie de kandidaten waren waarover zou gestemd worden.”
Dat is hier in Kortrijk immer zo, of toch ongeveer in 99,99 procent van de gevallen: de memorie van toelichting vermeldt wel wie ontslag neemt maar nooit wie de nieuwe kandidaat is. Tenzij het om een raadslid gaat. Het valt me dunkt evenwel te betwijfelen of de raadsleden van de meerderheid (of zeker hun fractieleiders!) niet weten om wie het gaat: het is toch altijd iemand uit hun midden, hun partij? Er zijn toch bestuursvergaderingen? En fractievergaderingen? Of niet soms??
“Het is dus maar logisch dat de gemeenteraadsleden ook effectief en tijdig weten wie de kandidaten zijn voor deze mandaten om een geïnformeerde en overwogen stem te kunnen uitbrengen. Zeker wanner het, zoals in casu, niet om gemeenteraadsleden gaat.”
De waarnemend gouverneur wijst nog ten overvloede naar een decreet en naar het huishoudelijk reglement waarin bepaald wordt wat er zoal in een agendapunt (een volledig dossier) moet omschreven worden.

P.S.
Naar aanleiding van die klachten en andere voorvallen wil raadslid Vermeersch dat het Bureau van Fractieleiders bijeenkomt om het functioneren van de gemeenteraadsvoorzitter te bespreken. Van ons Helga ! Nooit meegemaakt.
Kortrijkwatcher wil ook wel een duit in het zakje doen doen, maar dan om HEEL het functioneren van de gemeenteraad eens “in de groep” te gooien. Er doen zich waarlijk zaken en toestanden voor die echt niet meer kunnen. Om bloed te spuwen, jawel.
Bij de verjaardag van de Kortrijkse gemeenteraadsvoorzitter, Helga Kints

Vandaag alweer gemeenteraadszitting en toevallig tegelijk de verjaardag van Helga Kints die voorzitter werd van de gemeenteraad op de dag dat Ruthie vervangend (waarnemend) burgemeester werd. Dat was op 12 oktober 2020. Toeval bestaat niet.
Vanzelfsprekend zullen er vandaag vanuit alle fracties complimentjes worden uitgedeeld, Evenwel, door de fractieleider van het Vlaams Belang waarschijnlijk met een kleine toevoeging in de rand. Een kanttekening. Want er is waarlijk geen raadslid uit de oppositie dat door onze Helga vijandiger wordt behandeld dan Wouter Vermeersch. (Gazetten hebben het daar nooit over, dus weet u dat niet, beste lezer.)

Het spreekt dat ook kortrijkwatcher een bijdrage wil leveren bij de heilswensen die Helga straks om 19 uur zullen ten deel vallen.
We hadden het haar trouwens al beloofd, dat we haar ooit een keer zouden herinneren aan een berisping die zij als voorzitter van de Raad kreeg van onze West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé, nog wel een echte Kortrijkzaan. Helga nam toen duidelijk en luidop het voornemen om haar leven als voorzitter van de Raad te beteren. Ze bekende toen letterlijk: “U mag daarop rekenen“.
Die ootmoedige reactie kwam nadat zij fragmenten van een brief van de gouverneur had voorgelezen waarin onder meer deze alinea voorkwam:
“Aan de gemeenteraadsvoorzitter zal verzocht worden dat deze naar de toekomst toe zich er steeds uitdrukkelijk van vergewist of de betrokken fracties/raadsleden al dan niet afstand wensen te doen van de bespreking van een punt.”

Die missive van de gouverneur dateert van 5 juli 2022, en kwam er na de zoveelste klacht van Vermeersch, ditmaal aangaande het niet-houden van een stemming.
Over de zaak zelf zullen we nu niet hebben. Dit zou ons te ver leiden, op zo’n verjaardagsfeest.
Maar Helga heeft toen in de gemeenteraad die gouverneursbrief wel zeer selectief voorgelezen.
Wij doen nu hetzelfde.

Wat opperde de gouverneur zoal nog?
– “Voorafgaande handelswijze van de gemeenteraadsvoorzitter is niet verenigbaar met het huishoudelijk reglement.”
– “Door voorbij te gaan aan de bespreking, druist de voorzitter in tegen de artikelen 18 en 48 van het huishoudelijk reglement. (…) Bovendien wordt op deze wijze ook de controlerende rol van de betrokken raadsleden op onaanvaardbare wijze ingeperkt.”
– “Overigens dient uw klacht (dat is die van Vermeersch, N.V.D.R) ook te worden gevolgd in de stelling dat het betrokken agendapunt in een aanzienlijk tempo afgewerkt is geweest. (…) Daarbij wordt de indruk gewekt dat een reactie vanuit de Vlaams Belang-fractie niet wordt afgewacht en wordt het uitblijven van en snelle reactie geïnterpreteerd als een ‘nee’. Dat is onwenselijk.”

Ja zeg !
Wat een vermaning van hogerhand !
In dit verband is het wellicht nuttig om Helga Kint op dit feest ervan te verwittigen dat een nieuw decreet over lokaal bestuur aan de gemeenteraad de mogelijkheid zal toekennen om een individuele constructieve motie van wantrouwen aan te nemen tegen de voorzitter van de Raad.

Dag Helga !
En tot een volgende keer.
Uw,
kortrijkwatcher,
genegen.


Stemgedrag: zoek de verschillen

De vzw Ajko (een geesteskind van SP.A-schepen Bert Herrewyn) doet aan jeugdwelzijnswerk met specifieke aandacht voor “de meest kwestbare jongeren”.
Aangezien de organisatie nog altijd (waarom?) een gemeentelijke vzw is zijn alle fracties in de gemeenteraad ipso facto en statutair bepaald vertegenwoordigd in het bestuur.
Zo konden in de gemeenteraad van 9 december 2019 alle voorgedragen kandidaten “eenparig goedgekeurd”. Anders gezegd: men ging niet eens over tot de stemming. Zo kwam dus ook Jacques Demeersseman namens het Vlaams Belang zonder enig probleem in het bestuur terecht. Maar omdat hij zich in juli 2021 bekeerde tot onafhankelijk raadslid moest er dus voor een vervanger gezorgd worden als vertegenwoordiger van het VB in het bestuur van Ajko.

VB-raadslid Wouter Vermeersch werd in de gemeenteraad van 15 november dit jaar voorgedragen als kandidaat.
Groen raadslid David Wemel vroeg zich nog even vertwijfeld af waarom er over die voordracht eigenlijk nog moest gestemd als het immers principieel toch zo is overeengekomen dat er 6 gemeenteraadsleden deel uitmaken van het Ajko-bestuur “evenredig bepaald over de (momenteel 6) fracties”.
Voorzitter Helga Kints liet het toch tot een stemming komen.
Op de 41 raadsleden namen er de in een opgesplitste stemming de ene keer (volgens de notulen) slechts 36 deel aan de stemming, de andere keer 28. (Er was nochtans slechts één lid verontschuldigd.)
Voor de Algemene Vergadering van Ajko was de uitslag voor Vermeersch als volgt:
– 4 ja (van het VB)
– 11 neen (tegen)
– 21 onthoudingen
Voor de Raad van Bestuur:
– 4 ja
– 10 neen (tegen)
– 14 onthoudingen
Besluit van de voorzitter: VB-raadslid Wouter Vermeersch haalt onvoldoende stemmen (wat is hier eigenlijk “voldoende”?) en maakt bijgevolg geen deel uit van het bestuur van Ajko.

In de gemeenteraad van 13 december laatstleden is de stemming hernomen, met wel degelijk dezelfde kandidaat Wouter Vermeersch.
Uitslag? (Er was geen enkel van de 41 raadsleden verontschuldigd.)
Voor de Algemene Vergadering:
– 4 ja
– 30 neen
Voorzitter Helga Kints maakt – mondeling – geen melding van enige onthouding!
(We moeten dus wachten op de notulen om de juiste toedracht te kennen.)
Voor de Raad van Bestuur:
– 4 ja
– 31 neen
– 4 onthoudingen (hier is dus wel sprake van onthoudingen)

Wat nu?
Het bestuur van Ajko is bijgevolg onvolledig samengesteld en statutair onjuist ingevuld…
Het stadsbestuur heeft intussen het Agentschap van Binnenlands Bestuur om raad gevraagd.
Het Agentschap liet weten dat de procedure wel degelijk moet herhaald worden wanneer de voorgedragen kandidaat niet de vereiste meerderheid haalt. Als steeds dezelfde kandidaat wordt voorgedragen en niet verkozen wordt, – tja – dan raakt het mandaat niet ingevuld…
Volgens het Agentschap moet de fractie dan maar leven met deze consequentie.
Tja.

P.S.
Fijn dat u hebt gekeken.


Bij het afscheid van schepen Arne Vandendriessche

Welja, bij het vertrek van schepen Arne uit de Kortrijkse politiek verwijzen we graag naar ons laatste stuk over hem, meer speciaal over zijn concreet politiek functioneren. Het stuk verscheen hier op de frontpagina van onze editie van 15 september met als titel “Schepen Arne Vandendriessche haalt weerom de pers“. Gemakkelijk terug te vinden met onze zoekmachine door gewoon de naam Arne in te tikken. Zo komt u tegelijk terecht op nog meerdere artikels (minstens 7) over deze toch wel bijzondere figuur.
Veel meer moeten we daar dus niet meer aan toevoegen, tenzij later ietwat over zijn opvolger.
Komt Arne nog terug als politieker?
Enkel en alleen als hij 1) zijn bedrijf met gerust gemoed kan verlaten of overlaten en 2) daarbij een uitermate zekere kans ziet op een hoger (uitvoerend) mandaat zoals dat van staatssecretaris of minister, of – ja – als partijvoorzitter.


Deze inhoud is momenteel niet beschikbaar !

Dit gebeurt omdat de redactie van kortrijkwatcher de bijlage alleen heeft gedeeld met een kleine groep mensen en de tekst met toelichtingen daarna stante pede heeft verwijderd.
P.S.
Enkel en alleen onze burgemeester Ruthie en Helga, de voorzitter van de Raad, mogen onze voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad (zitting van september a.s.) kennen. Onze trouwe lezers zullen dit onmiddellijk begrijpen en billijken als we zeggen dat het gaat om voorstellen die de macht en prerogatieven van de Raad nog meer ondermijnen dan nu al het geval is.