Kortrijkzanen, maak uw wijk leefbaar en verdien 5.000 euro

Sinds 18 november is er hier een nieuwe premie in werking voor al wie de leefbaarheid van zijn wijk of deelgebied wil versterken. Nog niet te vinden op www.kortrijk.be
Met een maximum van niet minder dan 5.000 euro. U moet daarvoor een éénmalige actie op touw zetten en het project indienen via uw gebiedswerker. (Maar wat als u die niet kent, of als er nog geen ambtenaar in functie is?)

Uw burgerinitiatief zal beoordeeld worden door een commissie op basis van een aantal criteria. Heeft uw project een wervend karakter? Is het origineel en creatief? Kan het “overdraagbaar” zijn naar andere wijken?
Haast u maar met de indiening van uw voorstel, want men heeft waarschijnlijk al iets op het oog. Voor dit jaar is er nog een budget van 8.830 euro ter beschikking. Volgend jaar wordt de begrotingspost voor dit soort gebiedswerking verhoogd van 30.000 naar 40.000 euro.

Ik broed al op een plan dat kan beantwoorden aan de voorwaarden. Voor Kooigem. Het dorp telt ongeveer 790 inwoners en is ‘s avonds en bij nachte volstrekt onleefbaar. Geen kat te zien. Je kunt aan niemand zelfs maar de weg vragen naar Kortrijk-stad. Stel dat er in Kooigem ongeveer 200 “gezinnen” wonen. Dan kunnen we aan ieder gezin (met een stadspremie van 5.000 euro) elk 25 euro geven als het gedurende een zomerweek lang belooft het TV-toestel uit te schakelen. En dan kijken wat dat oplevert inzake sociale cohesie. Of er opnieuw als in de goeie ouwe tijd gekaart wordt op straat.

Er is dus op de gemeenteraad van afgelopen 17 november een nieuw reglement goedgekeurd waarbij specifiek onze gebiedswerkers in naam van schepen Lieven Lybeer met toelagen kunnen zwaaien voor het geval u weer een idee hebt.
Er is namelijk tussen diverse stadsambtenaren en schepenen (cultuur, jeugd, evenementen, sport, cel socio-culturele verenigingen, gebiedswerking, buurt- en nabijheidsdiensten, sociale economie) een concurrentie- en territoriumstrijd aan de gang.
Hoe al die subsidiepotten verdelen?

Voor de verbetering van het woonklimaat, de versterking van het gemeenschapsgevoel, het bevorderen van ontmoetingsmomenten, het opkrikken van het imago van Stad zijn er nu drie soorten premies te innen.
1.
Eén volgens het nieuwe reglement “gebiedswerking”. Maximum 5.000 euro.
2.
Eén volgens het subsidiereglement “ondersteuning van straat-, buurt- en dorpsfeesten”. Maximum 2.000 euro. (Straatfeesten apart 100 euro.)
3.
En één volgens het reglement “evenementen”. Maximum 6.000 euro.

Om de drie maanden komt er een beoordelingscommissie bijeen die zich afvraagt of uw project of actie past in een of ander reglement.
Leden daarvan zijn: 2 gebiedswerkers, 2 van evenementen, 1 van de jeugddienst, 1 van sport, 1 van socio-culturele verenigingen.
(Dienst ‘evenementen’ opereert buiten de vzw Feest in Kortrijk. Die laatste organisatie is sinds de perikelen met schepen Bral van Bruisende Stad alleen nog verantwoordelijk voor drie grote evenementen.)

Dit jaar was (voor de drie reglementen samen) een pot van 70.000 euro voorzien op de begroting. Art. 83050/332-02 en 762/332-02.
Me dunkt zit daar nog wat in.
In juli kreeg het openluchtevenement “Vlaanderen zingt” van de commissie 1.500 euro. Straatfeesten en dergelijke ontvingen 4.600 euro. (Grote winnaar was hier het feestcomité van Sente met 1.250 euro.)
In oktober heeft men in totaal 4.500 euro uitgekeerd. Voor de septemberkermis van Bellegem:750 euro. De kerstmarkt in Rollegem: 500 euro. Kastanjefeesten Overleie: 400 euro. Veemarktcomité: 150 euro. Enzovoort.
Maar buiten de commissie om ging er wel 2.500 euro naar de opening van het buurthuis ‘t Sente, ter gelegenheid van de kermis.
Voor april vanwege de commissie geen bedragen gevonden.

Welke burgerinitiatieven hebben het niet gehaald?
De Johnny Turbo Happening. De beoordelingscommissie was van oordeel dat dit gebeuren kaderde in de Tinekesfeesten.
De Carribean Pool Party. Omdat het ging om een betalende openluchtfuif. (Evenementen moeten gratis en gezinsvriendelijk zijn.)
Heule Rondt 2008. Aanvraag te laat ingediend. Subsidies dienen acht weken op voorhand aangevraagd, althans voor straatfeesten. Voor openluchtevenmenten vind ik geen deadline in het reglement.
Anderzijds hebben organisatoren achteraf nog drie maanden de tijd om een afrekening en evaluatie in te dienen.

Ik peins op nog een project.
Zet al die reglementen eens netjes, duidelijk op een rij en vindbaar op de website van Stad. En rapporteer wie wat heeft gekregen.
Administratieve vereenvoudiging met (elektronisch) aanvraagformulier zou ook kunnen.

Gebiedswerkers weten niet wat te doen ?

“Gebiedswerkers breken zich momenteel het hoofd over wat ze in 2009 dan wel niet moeten, kunnen en willen aanpakken.”
Dat staat letterlijk te lezen op de Kortrijkse website, in de rubriek kortrijk.idee.be
Niet te geloven.

Gebiedswerkers niet verwarren met gemeenschapswachten of geitenwollensokkenstraathoekwerkers of een buurtsportmedewerker. Want dat bestaat ook. Hij krijgt jaarlijks van onze raamwerkers 15.000 euro. Loonkost. Weet er iemand wie dat is? Hij zorgt voor de Red Site.

Groot-Kortrijk is ingedeeld in 17 deelgebieden (stad zelf: acht). Maar hoeveel gebiedswerkers in hun gebied door het raam zitten te staren weet ik niet. Vier? Vijf? Is er soms nog een coördinator?
(Op de website van Stad geeft de zoekmachien geen resultaat bij het invoeren van de term “gebiedswerking”.)

Eén werker is bij iedereen wel bekend aangezien hij al sinds 17 mei een dagboek bijhoudt op www.kortrijk.be. Onzen Berthiel.
Nu vraagt hij bij zijn lezers om via zijn kanaal suggesties te doen aangaande werk in gebieden. En Berthiel geeft daarbij zelf enige suggesties.
We vernoemen er twee. De uitbouw van zijn eigenste blog ! Een internationale uitwisseling tussen gebiedsgerichte werking uit Cebu (ja!) en Stad Kortrijk.
Maar Berthiel toch !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hierbij onze suggestie.
Schrap in de begroting van volgend jaar enige posten die betrekking hebben op gebiedswerking.
Die begroting komt voor in de gemeenteraad van december.
Wat we nu al wel weten is dat Stad via het Stedenfonds voor de periode 2008-2013 ongeveer 13 miljoen euro mag verwachten.
Dat is jaarlijks ca. 2,2 miljoen en een groot deel van dat geld vloeit naar Berthiel en zijn collega’s. Onder de titel: “operationele subdoelstelling 2”. Slaat op het versterken van de fysieke en sociale leefbaarheid in stad en buurten. Daar gaat in dit jaar tot en met 2013 ongeveer 7,13 miljoen naartoe. Schepen Lieven Lybeer verzorgt daarmee zijn kiescliëntele.

We zochten in de begroting van dit jaar even de artikels op die puur betrekking hebben op gebiedswerking.
Om te kijken hoeveel Berthiel en de zijnen te verteren hadden.

In de “buitengewone dienst” (investeringen) voorzag men een bedrag van 300.000 euro. Het artikel 830050/723-60 draagt de raadselachtige naam “aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering”, maar heeft wel degelijk te maken met gebiedswerking.
Wat men met die som geld juist heeft uitgericht, daar breken de werkers zich nog het hoofd over.

De “gewone dienst” nu. In het actieplan van Stad is dat nummerke 16.7.5.
Oorspronkelijk beschikten de werkers over 27.000 euro voor hun werkingskosten. Met een begrotingswijziging is dat 107.000 euro geworden. Maar anderzijds zijn de “overdrachten” van 110.000 euro gedaald naar 30.000 euro.
Het totaal waarmee Berthiel en de zijnen hun werk konden doen bleef wel onveranderd: 137.000 euro.

Wat zijn dat hier: “overdrachten” ?
Dat is geld dat Berthiel en de collega’s kunnen weggeven aan Kortrijkzanen die een of ander eenmalig project opzetten om hun wijk wat leefbaarder te maken. Onlangs is daar nog een reglement over gemaakt en is er wat geld uitgekeerd.
Dat die overdrachten bij de tweede budgetwijziging tot 30.000 euro werden herleid wijst erop dat de gebiedswerkers ook dit jaar hun hoofd braken over de vraag “wat te doen?”

EI JE NOG EEN IDEE ?

Porno op kortrijkwatcher

Om de productiviteit van onze stadsdiensten te verhogen is er op de PC’s van ambtenaren, schepenen en kabinetsleden een filtersoftware geïnstalleerd.
Vorige zomer al signaleerden een aantal gebruikers dat de STADSBLOG ‘kortrijkwatcher’ werd “getriggerd” en afgeschermd als zijnde porno. En enkele weken geleden kreeg onze redactie via “anonymus” opnieuw de mededeling dat een bezoek aan deze weblog op het stadhuis beschouwd wordt als ongewenst surfgedrag.
Staat de Acceptable Use Policy (AUP) van de ICT-directie (bevoegdheid van schepen Jean de Bethune) dan niet toe dat er hier in de teksten bijvoorbeeld een term als CUMulatie voorkomt?

Brief (via e-mail ! cc.) geschreven naar Jean. Die geen e-mails leest.
Een week later al een antwoord. Zie hierna.
In het antwoord is gesteld dat op de automatische filteringen uitzonderingen kunnen. En dat men dat doet voor www.kortrijkwatcher.be. Ingesteld op 30/05/2008.
Binnen de site van kortrijkwatcher verspringen de urls van www.kortrijkwatcher.be naar kortrijkwatcher.be (dus zonder de www). Wist ik niet.
Awel, ik ben content dat het zo is. Content van de content.

Rest nog een vraag. Gaat de filtersoftware op het stadhuis zover dat men per gebruiker alle webrequests logt, en hierbij rapporten opstelt die per ambtenaar de bekeken websites aangeven, de browsing tijd en ook de e-mails?
Als dit zo is: zijn de ambtenaren wel op de hoogte van dit toolsysteem? Staat dit in het arbeidsreglement?


Mail


Klik hier om te vergroten.

De internationale studiedag over duurzaam wonen gaat wel degelijk door !

Wanneer en waar?
Op 1 december in de Concertstudio vanaf 9u30 tot 18 uur, etentje en receptie inbegrepen. Met ontelbare sprekerds. Waaronder uit de aard der zaak Serge De Gheldere, de benoemde klimaatambassadeur van Al Gore. Stefaan Van Uffelen die start met een ‘Flemisch Green Building’. Kortom, de wereldwijde op winst beluste milieu-industrie – dit keer van de vastgoedsector – aan het woord. In ons Kortrijk.

Waarom zeggen we dit?
Opdat u het zou weten, tiens !

Gemeenteraadsleden (inbegrepen de fractieleiders) weten van toeten noch blazen. Zij werden niet uitgenodigd, en dit terwijl de guestlist bestond uit 2.500 potentiële deelnemers. Architecten, projectontwikkelaars, stedebouwkundigen, ambtenaren, huizenbouwers, investeerders, enz. Politici !

Kortrijkzanen mogen het ook niet weten. Op de officiële site van Stad geen woord over deze zeer actieve studiedag over duurzaamheid, compactheid en energiezuinigheid. Terwijl de organisatie wel degelijk in handen ligt van de dienst Stadsplanning en Ontwikkeling, plus het Stadsontwikkelingsbedrijf. (Bestuursleden van het SOK zijn niet op de hoogte.)
Misschien vertelt Filip Canfyn, directeur van S&O, wel iets wat Kortrijkzanen kan interesseren. Zijn er duurzame plannen op de Barco-site? Wat is ter stede financieel haalbaar en tegelijk marktconform inzake passiefhuizen? Mogen we onze woningen nog onderkelderen? Hoeveel premies voor groene dakpannen zijn er nog beschikbaar? Gaan we naar nog een schoorsteenveger van Stad?

Er is waarschijnlijk nog plaats in de Concertstudio. Bel naar 056/ 27 84 00.
Of schrijf naar katrien.vercruysse@kortrijk.be.
De toegangsprijs overschrijdt wel de grenzen van duurzaamheid. 193,60 euro.
Maar als er 130 betalende deelnemers opdagen klopt de rekening voor Stad misschien wel met een batig saldo, tenminste wanneer het SOK met 1.500 euro subsidie over de brug komt.

De evaluatie en inhoudelijke begeleiding van de studiedag is in handen van vastgoedexpert Kurt Reviers.

Zie nog Kortrijkwatcher van 24 september.
En http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be op datum 21/09/2008.

Dan weet u weer alles en nog veel meer.

Putsch in de Kortrijkse cultuurhuizen

De Cultuurhuizen (10 daarvan) die Kortrijk rijk is doen hun beklag op de website van Stad.
We lezen.
Ondanks vele inspanningen blijven jongeren en studenten met de gedachte rondlopen dat er hier weinig of niets te beleven valt. Straffer nog, 70 % van de jeugd (17-20) neemt nooit deel aan activiteiten van de Kortrijkse cultuurorganisatoren.
(Het is vooral straf dat men aan een dergelijk statistisch gegeven is kunnen komen… En hoeveel volwassen-participanten telt men dan wel?)

De directie cultuur doet daarom een oproep.
Men vraagt om met een of ander subliem idee op de proppen te komen om daarmee met de jongeren in de zomer van 2009 een “putsch” te plegen in de cultuurhuizen.
Hierna een mogelijkheid.

Span vanuit bijv. de studentencampus op t’ Hoge een draad of meerdere draden (kabels) naar en tussen die cultuurhuizen (schouwburg, museum, Antigone, Buda Kunstencentrum, bibliotheek, enz.). Over de daken, velden en straten heen. Mag ook een buisje zijn. En doe daar dan iets mee.
Inspiratie is op internet te vinden bij wat men “Rube Goldboy machines” is gaan noemen.

De hoofdredacteur van kortrijkwatcher leurt al jaren met de idee om in 2010 dan (naar aanleiding van het einde van de vele openbare werken) van Kortrijk een “perplexe stad” te maken. Een stad die bewoners en bezoekers met verstomming slaat. Begin dit jaar is door de cultuurdirectie over dit project een mooie, gedegen brochure opgesteld, om een cultuurprijs te winnen. Nooit meer iets gehoord over een mogelijke uitvoering van die plannen.

Hebt u ook een subliem idee?
Stuur het naar putsch@kortrijk.be.

Vraag het aan Hein Vanhaezebrouck (4): Het kan niet meer !

Niemand kan nog vragen stellen aan trainer Hein van KVKortrijk.
Op 20 november laatstleden meldde de webmaster (Webby) dat hij ermee stopt. De webstek KVK Fanpages verdwijnt van het net, en daarmee ook de aan te vinken rubriek “Vraag het aan Hein”. Twee webmasters, acht redactieleden en veertien moderatoren verliezen hierbij hun job.

Kan niet aan het geschrijfsel van kortrijkwatcher liggen, want Webby vindt zijn site overbodig geworden nu de officiële site van KvK schitterend is vernieuwd. (Vergelijk met Lokeren.)
Enkele lezers van Webby betreuren dit, omdat hiermee wat meer dissidente (‘officieuze’) berichtgeving en kommentaar dreigt gesmoord te worden.
Maar “KVK Fans Forum” blijft bestaan.
En de rubriek ‘sport’ in kortrijkwatcher ook.

Er liggen nog talloze vragen op tafel.
Morgen is er een zgn. topmatch tussen een club gerangschikt op de 13de plaats en een op de 11de plaats, rechterkolom.
We vernemen zopas via “Het Nieuwsblad” van 21 november dat de Kortrijkse burgemeester en politie de derby tussen KVK en S.V Zulte-Waregem van morgen (18 uur) heeft uitgeroepen tot een wedstrijd met hoog risico. Type C. Dat is wel rijkelijk laat. Hierbij is een combiregeling getroffen.
Dit noopt me nu wel tot een bekentenis. Al sinds jaren krijg ik vanwege de supportersclub De Klauwaert uit Waregem gratis tickets voor de matchen van Essevee. Men ziet daar namelijk graag rijk volk, chichi madammen en mensen die prijken op de regionale “power list”. Celebs. Captains of industry. Het is een compleet misverstand dat Essevee een ‘boerenclub’ is, en KVK die van ‘de dikke nekken’. De weinige Kortrijkse poepsjieke dikke nekken die nog leven vonden sinds lang de weg naar het Regenboogstadion in Waregem.
Gemiddelde Kortrijkzaan, ga maar eens kijken bij de terugwedstrijd van 18 april volgend jaar. (Voetbalkalender opgelegd door Belgacom TV.)
Met de bus, want het staat nu al vast dat de veiligheidsdienst zal aanbevelen om KVK-supporters een combiregeling op te leggen.

Mijn combiregeling maakt dat ik morgen van thuis uit al over de middag aan het station van Kortrijk een bus van De Lijn moet nemen. (Maar hoe kom ik daar?) Men verwacht ons in café “De Klauwaert”, ten laatste om 16u30. En vooraleer de twee bussen ginder op de Waregemse Markt vertrekken worden supporters geacht wat Bengaals vuur pyrotechnisch in mekaar te knutselen en zich van de nodige druppels Wortegemse jenever te voorzien.

Ik vertik het om eerst nog naar Waregem te trekken.
Om 16u45 al worden de dikke nekken van Zulte door de politie-spotters (fysionomisten) op Kortrijks grondgebied opgewacht.
Tijd zat dus om een tweede jeneverfles soldaat te maken.

Voetbal is een feest.
Als carnavalscamouflage heb ik mij bij KVK een rood-witte wintersjerp aangeschaft (15 euro), een dikke muts (15), een polo (35), een regenjas (45), een polsbandje (10), een paraplu(25) en een pin (5 euro).

Voetbal is commercie.
We hopen door de perimeter te geraken om nog op het nippertje op de hoofdtribune een seat te bemachtigen voor 50 euro.
Zou dat kunnen, bij een risicomatch?

Voetbal is oorlog.
Hier loopt zopas een e-mail binnen uit café “De Klauwaert”. De overwinning van Essevee wordt daar al vandaag zaterdag gevierd.
Lees mee.
IEDEREEN KAN FUCKIN KORTRIJK KE ZIEN VERLIEZEN, ZE HEBBEN ALLEMAAL NE GROTEN AIR DIE FUCKING DIKKENEKKEN TEGEN WAREGEM MAG IEDREEN VREZEN SHITNUBS VAN COURTRAI BERIJD JULLIE MAAR VOOR WANT DE DEGRADATIE IS ER VOOR JULLIE HOOR! FUCK COURTRAI? ESSEVEE POUR LA VIE TILL WE ALL FUCKING DIE !!!! !!!!!

Volgens “Het Nieuwsblad” zal de politiebeveiliging voor de derby aan de gemeenschap minstens 41.500 euro kosten.
Die cijfers moeten een keer nader bekeken worden.
Men rekent per uur voor de agenten een salaris van 100 euro. Ook voor het kaderpersoneel?
Met een inzet van 5 uren? Dat moeten er 6 zijn.

Vraag het aan Hein Vanhaezebrouck (3): het masterplan

In een vorig stuk kwamen we tot de uiterst gematigde vaststelling dat naar aanleiding van de promotie van KV Kortrijk naar de hoogste voetbalafdeling alle belastingplichtigen van stad onmiddellijk bereid waren om 2,2 miljoen euro te schenken aan de club.
Maar de supporters (de Reds Army en de Red Lions) weten nog niet helemaal dat wij Kortrijkzanen tot veel meer bereid zijn.

Op 16 juli reeds presenteerde de directie “facility” (dat is schepen Hilde Demedts) in het College een overzicht van de door KvK-jeugd gevraagde aanpassingen aan het voetbalcomplex ex-Stade Kortrijk. Alweer naar aanleiding van de bevordering.
Eigenlijk was die presentatie geagendeerd op het schepencollege van 15 juli, maar het punt werd uitgesteld omwille van de afwezigheid van de sportschepen (Bral!), de burgemeester en schepen Leleu. Over dat speciale College van 16 juli zijn geen notulen gekend. We moeten het dus stellen met wat we weten van het CBS van 28 oktober laatstleden.

Blijkt nu dat de problematiek rond de aanleg van de grasvelden in het voorstel van Hilde de eerste prioriteit wegdraagt.
Op Stade zal men het speelveld 1 en 2 vernieuwen. Met kunstgras. En er komt een 5de veld, met gewoon gras.
Wat moet dat kosten?

Het grondpakket kunstgrasvelden: 529.900 euro.
De uitrusting van die velden: 314.600 euro.
De aanleg van de totale natuurgrasvelden: 187.550 euro.
Diverse werken: 199.650 euro.
Hiermee komen we aan een totaal van 1.294.700 euro, incl. BTW.

Maar voor al die werken kunnen starten moet er eerst een studiebureau aangesteld. Die ontwerper zal waarschijnlijk voor 80.525 euro erelonen (incl. BTW) aanrekenen.
Werken plus ereloon geeft een totaal van 1.375.225 euro.

Denk nu vooral niet dat de promotie van KvK van ons allen slechts 2,2 miljoen plus 1,3 miljoen zal vergen !
U herinnert zich dat er aan ex-Stade nog een parking moet komen. Stad wil hiermee zijn uitstraling (prestige) verhogen bij de bezoekers van eerste klasse.
Overigens komt er nog een heel masterplan voor de totale ontwikkeling van het sportcomplex. Het aspect velden is slechts een eerste luik. (De verloning voor dit masterplan raamt men op 3.000 euro, zonder BTW.)

Waar vinden we nu de begrotingsposten voor die 1,3 miljoen?
Nog nergens. Het wordt iets voor volgend jaar. Moet alleszins behandeld in de begrotingsbespeking 2009 in de gemeenteraad van december.
Het College verwijst enkel naar het art. 764/733-60 met de benaming “studiekosten aanleg 5de veld”. Daar is nu 130.000 euro op voorzien.

**********

Supporters moeten nu totaal niet meer verder lezen.
Er rijzen enkele begrotingstechnische probleempjes waar we bij onze abonnees even de aandacht willen op vestigen.

Ten eerste vragen we ons weer af hoe de administratie (in dit geval de dienst facility) tot deze ramingen kan komen.
Waar haalt men de nodige kennis daarvoor vandaan? Bijvoorbeeld over kunstgrasvelden. Dat is een uitermate ingewikkelde materie, die voortdurend in evolutie is. Een kunstgrasveld van een procédé van pakweg drie jaar geleden kan al verouderd zijn. Hebben ambtenaren alreeds een of ander studiebureau gepolst? En zo ja, behoort dit bureau tot de potentiële kandidaten-ontwerpers?
Het College zal drie studiebureau’s aanschrijven om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure. Maar het kunnen er ook meer zijn, notuleert men in het toelichtende gedeelte… (Eén van de drie daarvan is al gefaseerd bezig met de aanleg van voetbalvelden op het sportcentrum ter Biezen in Bissegem.)

Het College werkt als wijze van gunnen niet met een openbare aanbesteding of offerte. De keuze van de ontwerper gebeurt middels onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Nou, dat kan. Het geraamde bedrag voor studieopdracht (zonder BTW) ligt immers net onder het grensbedrag van 67.000 euro. Het scheelt slechts 550 euro, of men moest een aanbesteding of offerte uitschrijven.
Om onder het grensbedrag te blijven is een uitermate luciede truc bedacht.
Voor de uitrusting van de kunstgrasvelden, de aanleg van de natuurgrasvelden en de diverse werken rekent men met een normaal percentage van 8 procent ereloon. Maar voor het grondpakket kunstgrasvelden vinden de ambtenaren 3,50 procent voldoende.
Goed bedacht zeg.
Voor de kenners hier even de motivering van deze handelswijze.
Bij de aanleg van kunstgrasvelden gaat ca. 65 procent van het budget naar het pakket grond en kunstgras. De overige 35 procent slaat op aanvullende uitrusting, veldafsluitingen en verlichting. Welnu, de inspanningen verwacht van de ontwerper om het pakket grond en kunstgras te ontwerpen staan niet in verhouding tot de totale aanzienlijke bouwsom die deze 65 % vertegenwoordigen. Vandaar dat Hilde Demedts voorstelt om het pakket grond en kunstgras met een lager ereloon (3,50 %) te honoreren.
Prachtig, zo’n vondst.
Te onthouden voor alle ontwerpers die in de toekomst nog deelnemen aan studieopdrachten van Stad.

Vraag het aan Hein Vanhaezebrouck (2): de oorspronkelijke revendicaties van KV Kortrijk

Nogmaals, voor alle duidelijkheid.
De kostenberekeningen in onze serie “Vraag het aan het Hein” slaan enkel op investeringsbedragen die zichtbaar zijn gerelateerd aan de promotie van KvK. De Kortrijkse belastingbetaler levert daarnaast nog heel wat meer financiële inspanningen ter ondersteuning van het globale voetbalgebeuren ter stede dan deze waarvan hier sprake is. Denk daar maar eens aan en over.

We hebben het bijvoorbeeld niet over schilderwerken bij White Star Bellegem (20.000 euro), over het masterplan buitensportinfrastructuur (200.000 euro, waarin bedragen verscholen zitten voor bijv. lichten op diverse velden), over de aanleg van pleinen op Ter Biezen (25.000 euro), de conciergerie van SC Wembley (75.000 euro), de traditionele “renovatie van voetbalvelden” (jaarlijks ca. 50.000 euro), enz. Dat zaaizaad.
We hebben het in principe niet over zgn. gewone uitgaven, allerhande werkingskosten (en subsidies) die gepaard gaan met de exploitatie van voetbalvelden. Het is trouwens moeilijk om die cijfers uit de veelal abstracte begrotingsposten te lichten.

In de gemeenteraad durft het niemand aan om de uitgaven voor het voetbal onder de loep te nemen. Raadsleden zijn uitermate bang van supporters, boeren, taxibestuurders en pompiers. Zij beschouwen om onnaspeurbare redenen dit soort kiezers (strata?) als hun opperste clièntele. Middenstanders ! Horeca !

De voetbaluitgaven worden dientengevolge in ̩̩n keer en zonder een woord goedgekeurd bij de bespreking van begrotingen. Zelfs voetbalfanaat Patrick Jolie zwijgt wijselijk als Рzoals in de maand oktober Рopnieuw blijkt dat er zich merkwaardige budgetstijgingen voordoen ten aanzien van zijn kaaveekaa.

Even recapituleren.

Voor het Guldensporenstadion (meer speciaal de renovatie van tribune 3) voorzag de initiële begroting voor dit jaar 100.000 euro.
Bij een eerste budgetwijziging (april) kwam er 1,5 miljoen bij. Miljoen. Bij de tweede (oktober) nog 250.000 euro. Totaal: 1.850.000 euro.
Voor de Kvk-hoofdtribune (kleedkamers, sanitair) trok men 100.000 euro uit.
Voor buitenschilderwerken: 55.000 euro.
Totaal staduitgaven voor het Guldensporenstadion tot hiertoe: 2.005.000 euro.
(Papieren pers houdt het nog altijd bij 1,6 miljoen.)

Maar.
Midden mei reageert het Schepencollege blijkbaar op een aantal revendicaties uitgaand van het KvK-bestuur.
In het algemeen wordt overeengekomen dat men ter gelegenheid van de promotie naar eerste klasse de trainingscapaciteiten van de club wil verhogen, en omwille van “de uitstraling van de Stad” de accomodatie wil opwaarderen.

Gevolg

1.
Concreet vraagt KV Kortrijk dat de voetbalvelden van het Sportcentrum Wembley maximaal ter beschikking worden gesteld van de club. Daarom zal versneld werk worden gemaakt van de bespeelbaarheid van Noordstar Heule en SV Kortrijk. Daar moet dringend een drainage komen van de (twee) tweede velden. Bestaande budgetten moeten sneller vrijgemaakt worden.
2.
Ook is al in april beslist dat het jaarlijks bedrag voor de renovatie van velden ontoereikend is en met 30.000 euro dient verhoogd. En waarlijk, we zien dat bij de tweede begrotingswijziging de post “jaarlijkse herinzaai” met 38.795 euro is opgelopen tot 88.759 euro.
3.
Het College vindt het tevens opportuun om extra budgetten te voorzien voor de renovatie van drie voetbalvelden op SC Wembley. Per veld zou het gaan om 2.500 euro.
4.
De aanleg van een extra vijfde veld op het Stade Complex van KvK wordt geraamd op 160.000 euro. (In de begroting heeft men het over “studiekosten aanleg 5de veld” ten bedrage van 130.000 euro.)
5.
Om via het voetbal het prestige van Stad op peil te houden is de aanleg nodig van een parking aan het KvK Jeugdcomplex. De raming hierover moest in mei nog opgesteld.

Voorlopig miljoenenbesluit

In onze kostenberekening aangaande de financiële repercussies van de Kvk-promotie dienen nog bovenstaande uitgaven opgeteld bij de al supra vermelde 2 miljoen. We zijn heel braaf en tellen er slechts 200.000 euro bij op. Zonder die parking.

Zie intussen vooral dat de wensen van het KvK- bestuur in mei althans totaal niet sloegen op een renovatie of drainage van het voetbalveld in het Guldensporenstadion.
Na de moddermatch tegen Standard Luik merkte trainer Hein op dat Stad vorige zomer al het geld in gebouwen stopte. Wat dus niet helemaal juist is. (Wat wou hij toen?) En hij hoopt dat men volgende zomer de grasmat van het stadion zou aanpakken.

Inmiddels staat er sinds eind oktober weeral een en ander geheel nieuw iets te gebeuren.
Iets waar u geen idee van hebt.
Er is een heel bijzonder masterplan in de maak.
In het kader daarvan wil men – opnieuw naar aanleiding van de promotie van KvK naar de hoogste voetbalafdeling – speciaal voor de KvK-jeugd allerhande “aanpassingen” aan het voetbalcomplex ex-Stade Kortrijk.
Het gaat om zoiets van minstens 1,3 miljoen euro. Zonder erelonen.
Op naar de 5 miljoen ??

U gelooft dat zeker niet?
Dachten wij al.
Volgende keer wel, na lezing van een nieuwe bijdrage in onze vragenserie ter attentie van Hein.

BREAKING NEWS / Raadslid Eric Flo weeral geroyeerd ?

We konden het hem niet meer vragen.
Wat er is juist gebeurd?

Ons raadslid, ooit verkozen op de lijst van het Vlaams Belang, werd door de partij binnen de kortste keren geroyeerd. Zetelde daarna als “onafhankelijke”, maar begon in de gemeenteraad plots teksten met briefhoofden van de Lijst Dedecker uit te delen. Is daarna naar eigen zeggen na enige tijd door de LDD gebombardeerd tot voorzitter van het Kortrijkse LDD-bestuur.
Bon.
Zijn politieke cv en optreden in de gemeenteraad kon u hier altijd wel volgen.
Die persconferentie in dat wit kasteel. De geboorte van een nieuwe, ontluikende partij ter stede.

Gisteren – maandag 17 november om 18u27 – kwam Eric Flo binnen in het historische stadhuis. Dacht nog bij mezelf: waarom loopt hij eerst nog naar het toilet op de binnenkoer? ‘t Is toch gemeenteraadsdag vandaag? Stipt om halfzeven? Kortom, hij leek me nerveus, wat verdwaald, alhoewel niet meer dan anders.

Nou.
Net toen Flo zich vervoegde in de raadszaal startte de burgemeester met de voorlezing van een aan het College ingekomen brief. (Normaal doet de voorzitter dat nooit. Geeft nooit inzage van het register van in- of uitgaande post, terwijl dat zéér vaak belangrijk is.)

Maar wat stond er nu in een brief van Ronny Aernhoudt, dat is tot op heden de provinciale West-Vlaamse voorzitter van LDD?
Dat raadslid Eric Flo in de Kortrijkse gemeenteraad nooit meer mag spreken als soort woordvoerder van, of in naam van de Lijst Jean-Marie Dedecker.

Treurig

Burgemeester probeerde nog wat zout in de wonde te gooien. Kan dat goed.
“Ik veronderstel dat u opnieuw een onafhankelijke bent?”

Eric maakte wat hulpeloze gebaren en strompelde naar zijn zetel.
Is later tamelijk vlug geluidloos verdwenen uit de vergadering.
Treurig. Ja toch? Ja toch? Voor een verkozene des volks?

Zit judoka-volksvertegenwoordiger Ulla van Lendelede achter de coup? LDD-ondervoorzitter Ivan Sabbe?
Hoe en waar en waarom is deze gang van zaken democratisch beslist?
Voor meer inlichtingen: zie de vele websites van LDD.
Contact: westvlaanderen@lijstdedecker.com.
Lijst van de nu nog althans huidige Kortrijkse bestuursleden op www.lijstdedeckerwvl.be.
A suivre !

Vraag het aan Hein Vanhaezebrouck (1): woord vooraf

De fans van de Koninklijke Voetbalclub Kortrijk (KvK) hebben een webstek waarbij zij vragen kunnen stellen aan de trainer. “Vraag het aan Hein”
Dit is een communicatiemiddel tussen de coach en de supporters. Men belooft van periodiek de (geselecteerde) vragen te beantwoorden. Geen vragen of antwoorden te zien. De rubriek “Van op de bank” van Hein is stilgevallen. Het forum is enkel toegankelijk voor de clubleden.
Het forum op de officiële website van KvK moet blijkbaar nog opgestart. En naar aanleiding van het feit dat de tweede keeper Glenn Verbauwhede op non-actief is gezet meldt men dat club noch trainer hierover wensen verklaringen af te leggen. “Want KvK heeft de gewoonte om zijn zaken binnenskamers te regelen.” Ja, wie voorzitter Joseph Allijns een beetje kent vanuit de politiek kan dit wel geloven. Joseph was ooit nog VLD-schepen in Menen maar zetelt sinds vorige maand als onafhankelijk raadslid. Ook daarover wenst hij niet te communiceren.
(In feite zou hij best de politiek verlaten.)

Dit is een lange inleiding.
Waar willen we naartoe?
Niemand vergeet nog de beelden van de veldslag tegen Standard Luik. De belabberde toestand van het terrein. De grasmatten van de oefenvelden zijn ook in heel slechte staat. Keeper Glenn zei recent nog in Voetbalmagazine dat hij er nog geen hond zou op loslaten.

Maar Stad Kortrijk is bereid om daar iets aan te doen.
Wat de Kortrijkse belastingbetaler al sinds het ontstaan van KvK (1971) heeft gespendeerd aan de club en aan het voetbal in het algemeen is niet meer te achterhalen. Vooral onder het burgemeesterschap van Tone Sansen liep het de spuigaten uit. Wist u bijvoorbeeld dat alleen al de bouw van de hoofdtribune in 1988 ons allen 55 miljoen oude BEF’s heeft gekost?

Toen in april van dit jaar de promotie van KvK naar eerste divisie mathematisch min of meer vaststond, tekende de pers aan dat Stad 1,6 miljoen euro op tafel zou leggen voor verbouwingen aan het Guldensporenstadion. Onze burgemeester had er zelfs 2,5 miljoen euro voor over. En schepen Lieven Lybeer (die zich overal mee bemoeit) dacht aan 1,9 miljoen, maar werd daarbij teruggefloten door schepen Hilde Demedts. Hilde is namelijk bevoegd voor “facility”, dat is voor de accomodatie van stadseigendommen.

Dit zou al een eerste vraag voor Hein kunnen zijn.
Hein wil ook de “wei” van het stadion laten draineren door Stad.
Wie van stadswege voert er over dit soort zaken eigenlijk de onderhandelingen? De schepen van “facility”? Die van Jeugd? (Want men heeft nu vooral miljoenen veil voor KvK-Jeugd.) De schepen van Financiën, dezelfde als voor onze Jeugd? De schepen van Sport (dat is Bral!)? De burgemeester?

VOLGENS MIJ EN VELE ANDEREN: de burgemeester. Hij moet het maar weten als hij Stad op schulden jaagt, ter gelegenheid van een financiële crisis.

In elk geval volgen wij de onderhandelingen op de voet en zullen onze lezers en supporters systematisch inlichten over de gelden die de Kortrijkzanen vanaf dit jaar spenderen aan de Koninklijke Voetbalclub. Allemaal in het teken van de bevordering naar eerste klasse.

Wat stond er in de oorspronkelijke begroting van dit jaar?
Voor de renovatie van tribune 3 in het Guldensporenstadion een bedrag van 100.000 euro.
Voor de hoofdtribune (kleedkamers en sanitair) ook 100.000 euro. Voor buitenschilderwerken: 55.000 euro.
Hoe zijn deze en andere stadssubsidies voor KvK intussen en heel vlug geëvolueerd? Wat dacht u? Verdubbeld?

Wat bespeelbaarheid van velden aangaat willen we later ter attentie van Hein (is er wel een “field manager”?) ook nog een capaciteitsberekening maken.
Kenners weten hoe graskloten ontstaan. Bij spelers van 80 kg met voetbalschoenen voorzien van de klassieke 6 noppen bedraagt de druk 0,11 Mpa. Maar bij slidings kunnen de drukken op de mat waarden bereiken tot 10 Mpa !
Dat is vooral niet goed op de zwakke plekken op het voetbalveld. Het 16metergebied en de plaatsen waar supporters bierblikken gooien naar de arbiter. Op deze vochtige plekken is een drainage op een diepte van 60 cm aangewezen, met onderlinge tussenafstand van een tweetal meter.

(Zie voor onze serie “vraag het aan Hein” nog voorgaande stukken alhier in de rubriek “sport”.)

.