BREAKING NEWS/ Gunstig advies voor mega Cora-winkeldorp Moeskroen

Het grootschalig handelscomplex Cora Moeskroen kreeg vandaag van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor Distributie met een nipte meerderheid van één stem een gunstig advies.
Dat wordt weer werk voor onze stadsadvocaat (huize Laga) terzake. WEERWERK, inclusief gigantische honoraria.

Kan Unizo niet te weten komen wie er in het Comité zoal heeft pro gestemd? En waarom?
Het NSECD bestaat uit 18 vaste stemgerechtigde leden. Elk met een verschillend aantal stemmen.
Federale ambtenaren en gewestambtenaren.
Vertegenwoordigers van consumentenorganisaties en van de grootdistributie. Vakbondsleden en middenstandsorganisaties.

U moet echt eens gaan kijken naar het terrein waar dat mega winkel- en recreatiedorp (o.a. bioscopen) komt. Het is, laat ons zeggen: bruto even groot als ons eigenste historische stadscentrum. Gemakkelijk te vinden. Vanaf onze Grote Markt en zonder snelheidsovertredingen of rode lichten ongeveer 15 minuten zuidwaarts rijden op de A17 (E403). Afrit 2 in Dottignies. Rond punt naar rechts. Nu nog een troosteloze vlakte – met rare ronddolende kwasten – die waarschijnlijk bodemsanering zal nodig hebben. Op ons kosten.
Op grondgebied van Moeskroen en Estampuis, de zgn. site Queveaucamps. Tussen de N511, N512 en E403. Stafkaart bijhebben! Praten met de buren die voor en tegen zijn. Die net als wij en ons stadsbestuur en huize Laga en UNIZO-Kortrijk van toeten noch blazen weten. Nog eens uitkijken naar dat bord, met de plannen. (Als het er nog staat, in weer en wind. Vroeger stonden er twee, verschillend van elkaar.)

Hoelang sleept die zaak nu al aan?
Sinds 1998. Bouwvergunningen en socio-economische vergunning al een keer in 2003 verleend. Nietig verklaard, ook in 2005. In september 2006 opende stad Moeskroen nog een nieuw openbaar onderzoek. Zie stuk alhier van 22 september.

Het Kortrijkse stadsbestuur (huize Laga) laat het bij de Raad van State sinds 2003 regenen van schorsings- en annulatieberoepen. Schepen Jean de Béthune zweert (weliswaar buiten de gemeenteraad) dat de Cora-vestiging er nooit komt.

Het weerwerk van Stad is nochtans tamelijk beleefd begonnen. In de gemeenteraad van 12 november 2001 is er ooit een brave motie van raadslid Carl Decaluwé gestemd waarbij men vroeg om bij de federale minister en de burgemeester van Moeskroen de bezwaren van Kortrijk toe te lichten. Men zou diverse missives schrijven, ook naar de Walen. (Is daar ooit antwoord op gekomen?) Iedereen pro. 36 stemmen. Slechts één onthouding: van raadslid Vincent Van Quickenborne, toen nog bij Spirit.

Goed om nog even het mondeling verslag van de raadszitting van 12 november 2001 in te kijken.
Raadslid Matthieu (toen van Agalev) herinnerde zich dat haar voorgangster (Hilde Damman) al in 2000 uitpakte met een motie tegen de inplanting van Cora. Maar de toenmalige burgemeester Manu De Béthune wou daar niet op ingaan want hij zei: “We houden ons hier niet bezig met zaken die niet van gemeentelijk belang zijn.”
Raadslid Van Quickenborne vond het goed dat Koen Byttebier van de overkoepeling van de handelscomités (nu VLD-raadslid) toen niets van zich liet horen. Want er wordt beter werk gemaakt van het aantrekkelijk maken van onze eigen stadskern.
“We moeten ons niet blind staren op concurrentiële initiatieven maar integendeel zelf de handschoen opnemen om het imago van onze stad en streek te verbeteren.”
En gewezen raadslid Tony Descamps (VLD) sprak achteraf bekeken (de komst van het mega winkelcomplex Sint-Jan in hartje Kortrijk) profetische woorden: “Laat ons nu meer dan ooit de handen in elkaar slaan en ervoor zorgen dat vóór CORA er is wij in Kortrijk een bruisende inkoopstad creëren waar alle inwoners wel bij varen.”

UNIZO overweegt de mogelijkheid om in beroep te gaan. Want vreest een nefaste invloed op de kleinhandel in onze provincie.
Verwijst hierbij ondermeer naar een studie van het WES over de koopstromen in West-Vlaanderen. (Ik heb die opgevraagd, krijg niet eens een antwoord. Zie nog stuk van 10.04.2007.)
Dat beroep kan slechts uitgeoefend tegen de ultieme beslissing van het Schepencollege van Moeskroen. En het kan slechts uitgeoefend door de aanvrager (wat hier natuurlijk niet zal gebeuren) en door…7 leden van het Nationaal Comité voor de Distributie zelf.
Heel de zaak komt dan voor een Interministrieel Comité voor de Distributie! Stel u voor: na de verkiezingen met CD&V-ministers en minister Q.

Vooraleer Stad met UNIZO en huize Laga verdere stappen overweegt zou de gemeenteraad spontaan kunnen ingelicht worden over het advies van het NSECD.
En ook over het feit of al dan niet een vertegenwoordiger van onze stad bij de zitting van 30 mei aanwezig was. Want de wet betreffende de vergunning van handelsvestigingen (beetje verkeerdelijk de IKEA-wet genoemd) voorziet dat voor ontwerpen tot inplanting van vestigingen met een netto handelsoppervlakte boven de 2.000 m² alle aangrenzende gemeenten worden uitgenodigd om zich uit te drukken tijdens de zitting van het Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie.

Nog dit.
Ongeveer alle partijen in onze gemeenteraad zijn voorstander van een confederale staatsinrichting, of zelfs van een onafhankelijk Vlaanderen. Moeten wij ons dan nog bemoeien met wat over de grens gebeurt? Die Walen schieten toch nog niet op ons?

VLD-programma over lokale besturen

Het Open-VLD-programma heeft geen specifiek hoofdstuk over deze problematiek.
Wel komen her en der lokale besturen even ter sprake.

Bijvoorbeeld qua veiligheid.
De wijkagent moet gepromoveerd worden en verlost van “oneigenlijke” taken.
Private bewakingsfirma’s kunnen ingeschakeld om toezicht te houden op bedrijventerreinen en winkelstraten, weliswaar in complementariteit met politie.
Zeker in de grotere steden kan een jeugdbrigade instaan voor het volgen van probleemjongeren.

Inzake sociaal beleid mag de gemeentelijke autonomie niet ingeperkt. (De problemen en situaties zijn per gemeente te verschillend.)
Het OCMW moet uitgroeien tot een echt Sociaal Huis, een uniek loket voor alle burgers. En het OCMW mag ook taken uitbesteden aan derden.
Langdurig werklozen kunnen ingezet worden in buurtjobs.
Lokale besturen kunnen ook kinderopvang realiseren.
Alle overheden dienen een voorbeeldfunctie te vervullen inzake het voeren van een open en creatief diversiteitsbeleid: rekrutering van personeel mag “minderheidsgroepen” niet laten uit de boot vallen.
Gezinshereniging kan pas als het onderhoud van de meegebrachte personen gegarandeerd is.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van de hen toegewezen asielzoekers.
In achtergestelde buurten dienen er “wijkgezondheidscentra” (medische huizen) te komen.
Steden en gemeenten moeten aangemoedigd om een lokaal holebi-gelijkekansenbeleid uit te werken.

Over gemeentefinanciën slechts één bemerking gevonden.
Qua energie dient niet een zo hoog mogelijk dividend voor de gemeenten voorop te staan, maar wel een zo gunstig mogelijke prijs voor de consument.

Over het bestuur wordt weerom gezegd dat er op alle niveaus referenda moeten mogelijk zijn. En als de helft van de bevolking eraan meedoet dienen ze bindend te zijn.
Het is nog niet bij iedereen doorgedrongen dat met een x procent aantal inwoners vragen en voorstellen kunnen ingediend bij de gemeenteraad.

CD&V-N-VA-programma over lokale besturen

De CD&V wil dat de federale regering de lokale besturen meer en beter ondersteunen.

Veel gemeenten staan in de nabije toekomst voor belangrijke uitdagingen: de brandweerhervorming, de investeringen inzake waterzuivering en riolering, de vraag naar zorgdiensten, de pensioenlasten van het personeel. Bepaalde inkomstenbronnen nemen sterk af. Bijvoorbeeld de energiedividenden.
Daarom wil de CD&V dat de brandweerhervorming voor de gemeenten budgettair neutraal blijft. En de inzet van vele vrijwilligers moet gehonoreerd blijven. Bovendien wil de partij ook deze bevoegdheid overhevelen naar de gewesten.
De financiering van de politiehervorming moet bijgestuurd worden. Geen meerkosten voor de gemeenten. Indexering van de huidige dotatie is nodig. Volledige vergoeding aan de zones voor bijkomende statutaire verhogingen. Meer aandacht voor de wijkwerking. CD&V wil ook een evaluatie van het verkeersveiligheidsfonds (het vroegere boetefonds). (CD&V wil hiermee zeggen: betere herverdeling naar Vlaanderen toe.)
De financiering van het huidige federaal grootstedenbeleid dient ook naar de deelstaten te worden overgeheveld.
Inzake de vergrijzing van de bevolking moet het RIZIV-budget voorzien in voldoende ondersteuning. En de stijging van de lokale pensioenlasten moet een “aandachtspunt” zijn voor de volgende federale regering.
De CD&V wil nog altijd een BTW-compensatiefonds dat moet toelaten dat de BTW die de lokale besturen betalen naar hen terugvloeit.

Over het samenleven met “vreemde mensen” en culturen wil de partij absoluut dat gezinshereniging niet langer kan zonder inburgering.
En de voorwaarden moeten “aangepast”: beide partners moeten 21 jaar zijn, beschikken over een behoorlijke huisvesting en een ziekteverzekering, het bewijs leveren van voldoende inkomsten. De nationaliteitswet moet de taalkennis verplicht stellen.

In het algemeen dient de “bemoeizucht” van de hogere overheden met de gemeenten ingeperkt.
Hiertoe wil men dat het Arbitragehof de bevoegdheid krijgt om de bescherming van de gemeentelijke autonomie te waarborgen. Aansluitend hierbij is de partij voorstander van een gemeentelijk effectenrapport. Dat rapport moet de verschillende regeringen verplichten om de financiële weerslag van hun maatregelen op de lokale besturen te berekenen en de middelen hieraan aan te passen.

De CD&V wil ook de gekende Vlaamse resoluties uitvoeren, maar dan wel in een door de partij (samen met de N-VA) geactualiseerde versie.
(Gekende resoluties? Nog nooit iemand tegengekomen die ze kent.) CD&V wil nu nog niet meteen van België een confederale staat maken, maar wel “ondubbelzinnig streven naar een verdere confederale evolutie“.

Nog even kijken of de kartelpartner N-VA ongeveer hetzelfde zegt.

Heel merkwaardig.
De term “gemeenten” komt slechts driemaal voor in het programma van de partij van de Barricade. Waarvan één keer in verband met de nachtvuchten in Zaventem.
Met andere woorden: de N-VA zegt niets over de verhouding federale overheid en lokale besturen. Misschien toch het logische gevolg van het loutere feit dat de partij staat voor een onafhankelijk Vlaanderen. Al staat ook geschreven dat men samen met de CD&V een confederale staatsinrichting wil.
(Wanneer zal men een keer aan de bevolking uitleggen dat een confederale staat overeenkomt met totaal onafhankelijke deelstaten, die dan voor bepaalde materies onderlinge verdragen kunnen sluiten? Bijvoorbeeld: hoeveel water krijgen wij Vlamingen vanuit de Maas om van te drinken. Ruzie gegarandeerd, zoniet een burgeroorlog.)

Maar dit zal onze schepen Jean de Béthune met zijn strijd tegen Cora graag horen: de kartelpartner wil de Ikea-wet wijzigen. Buurgemeenten moeten een recht op beroep krijgen voor wat betreft ontwerpen van handelsvestigingen met een netto oppervlakte van minstens 1000 m².
En voor de N-VA moet het verkeersveiligheidsfonds niet beter worden verdeeld, maar gewoon gedeferaliseerd.
Qua gezinshereniging blijft de N-VA wat meer gematigd dan de CD&V. Een gezinshereniger moet bewijzen over stabiele en regelmatige inkomsten te beschikken.
Tot daar de Nieuwe Vlaamse Alliantie. De partij die dus niet zegt over wat een onafhankelijke Vlaamse regering, met een president, zoal beoogt te doen met de lokale besturen.

Verkiezingsprogramma’s en lokale besturen

De impact van de federale overheid op lokale besturen is nog steeds groot. Zowel wat inhoudelijke bevoegdheden betreft als financiën.
Als de federale regering bijvoorbeeld de personenbelasting verlaagt heeft dat gevolgen voor de ontvangsten van de aanvullende personenbelasting in de gemeenten. Ze zijn dan geneigd om de aanslagvoeten te verhogen. Steden en gemeenten genieten anderzijds ook van allerhande subsidies (dotaties) vanwege de centrale overheid.
En die hogere overheid bemoeit zich ook met bestuursdomeinen die rechtstreeks raken aan wat er zoal kan gebeuren in gemeenten. Veiligheid, openbaar vervoer (spoor), volksgezondheid, werk, enzovoort. Grootstedenbeleid!
Vandaar dat het nuttig kan zijn om even na te gaan wat de federale verkiezingsprogramma’s van de partijen zoal te vertellen hebben over hoe ze willen omgaan met de lokale besturen.
Wordt vervolgd.
Want niets, maar dan ook niets is beter dan dat onze lokale gemeenteraadsleden- federale kandidaten hun partijprogramma kennen.

Oververhitte zwerfkatten en politie

Al op 11 oktober 2006 spraken we hier onze bezorgdheid uit over het feit dat de aanpak van zwerfkatten door het Stadsbestuur te wensen overliet.
Wat was namelijk het geval?
Het milieubeleidsplan VAN STAD uit 2002 voorzag dat men het probleem van de zwerfkatten zou aanpakken in samenwerking met de “Stichting Dier”. Maar voorjaar 2006 ontdekte men dat die stichting juridisch niet meer bestond en zijn naam had veranderd in “Zwerfdier vzw”. Er zat voor de toenmalige schepen van milieu (Philippe De Coene) niets anders op dan de gemeenteraad een nieuw contract voor te leggen. Daarin werd ondermeer voorgesteld om aan de vzw Zwerfdier nu per gevonden poes een vergoeding van 50 euro te schenken, met een maximum van 3.200 euro per jaar.
Me dunkt is dit contract nooit uitgevoerd. (Weet niet.)

In elk geval vernemen we nu pas dat er door de politiezone VLAS nog wel een samenwerkingsakkoord is uitgewerkt met de vzw Dierenasiel der Leiestreek uit Zwevegem. Politiecollegebeslissing van 9 juni 2006, om 17u20. In werking sinds 1 juli 2006. Door geen enkele democratisch verkozen politieraadsleden goedgekeurd. Democratische gemeenteraadsleden van Stad weten ook nergens van.

Alle kosten worden gedragen door de politiezone.
Niet meer door Stad. Voorzien budget op de politiebegroting: 25.000 euro. (Vroeger stond op de stadsbegroting iets van 15.000 euro.)
Hierna enige tarieven.
Voor het ophalen van een dier is er een forfaitaire kost van 37,18 euro plus 7,44 euro per kat.
Met daar bovenop een variabele kost van 0,45 euro per kilometer verplaatsingsvergoeding en 2,28 euro per dag opvang.
Honden zijn veel duurder! 37,18 plus 12,39 plus 0,45 (per kilometer) plus 4,96 euro (dagvergoeding).

Je zal die bedragen niet vinden op de nochtans uitvoerige, nogal breedsprakerige website van de vzw “Dierenasiel der Leiestreek”. Het is alsof daar alles gratis gebeurt.

Voor de zwerfkatten bestaan er nog tarieven.
Test Fiv en FeLV: 25 euro. Geen teruggave van de dierenziekenkas. Sterelisatie kattin: 94 euro. Castratie kater: 47 euro. Eutanasie en wegbrengen kadaver: 45 euro. (Maar bij de vzw van Zwevegem is euthanasie geen optie. Zeker, met die dagvergoeding.) Forfait per dier voor halen en terugzetten: 11 euro.

Hoeveel meldingen kreeg de zone VLAS binnen?
Voor zwerfkatten werden er in 2006 op 42 plaatsen kooien geplaatst. Volgens de website van het dierenassiel komen er per dag gemiddeld een viertal binnen, maar dat cijfer slaat op een gebied dat groter is dan Kortrijk-Kuurne-Lendelede.
Sinds het begin van het samenwerkingsakkoord (en tot april van dit jaar?) werden er door het asiel in het totaal 190 dieren opgehaald. Maar er waren méér meldingen over gevaarlijke (17), loslopende (332), verwaarloosde (73) dieren.

Oververhit in de taxi

Veel van die dieren, beesten, vind je met foto en al op de website van het Zwevegemse dierenasiel. Met de namen erbij: Georgia, Primo, Linka en Lena en Moorke. En nog veel meer.
Ontroerend is het verhaal dd. 6-7-2006. Die dag kwam er een taxi voorgereden met 12 oververhitte katten in kartonnen dozen. Van een mevrouw die zei dat ze bij haar verhuis naar een sociale woning geen huisdieren meer mocht houden. (Wat enigszins betwijfeld wordt.)

Het dierenasiel van de Leiestreek (tot aan de Schelde) is waarschijnlijk de grootse kattendierentuin van Europa. Honderden specimen. Men zag zich vorig jaar verplicht om nog 36 verblijven te bestellen. En zo’n combo met zes hokjes kost 3.000 euro !

Het is niet goed te begrijpen waarom politiediensten zich met zwerfkatten onledig houden. Volgens een omzendbrief van 1 december 2006 over het verlichten van sommige administratieve taken van de lokale politie is dat absoluut geen kerntaak van politie.

Maar bestaat dat systeem van reductiebonnen nog? Bedoeld om de populatie van zwerfkatten laag te houden door sterelisatie of castreren. Elk huishouden kreeg het recht op 1 bon, naar gelang het geslacht van de kat ter waarde van 25 of 50 euro.

Bronnen:
* Bulletin van Vraag en Antwoord, politiezone VLAS. (Vraag van Maarten Seynaeve van het Vlaams Belang, dd. 3 april 2007.)
* Website: http://zwevegem.dierenasiel-leiestreek.be.
* Persoonlijk archief: zoldertrap, kast GR 17, plank Z.

Vooral de journalistiek bruist over onze bruisende stad

Die lokale persjongens schrijven soms maar wat, ook als het gaat om de perikelen binnen de gemeentelijke (stedelijke) vzw “Kortrijk Bruisende Stad” (KBS).
Die zoveelste vzw van voorzitter-schepen Stefaan Bral, die volgens de officiële website van Stad nog altijd bevoegd is voor evenementen. Wat dus in het geheel niet waar is. MELDEN ! Op het meldpunt.

Wat doen onze plaatselijke reporters?
Gewoon klakkeloos opschrijven wat ze horen. Zonder enige controle (getsjik). Doen zelfs de moeite niet om even kortrijkwatcher te raadplegen. Wat al bladzijden schreven we hier al niet over Bruisende Stad! Tot we daar zijn buiten gebonjourd door dezelfde kliek van sjoemelaars die zichzelf nu eervol hebben ontslagen.
Allez, genoeg leedvermaak.

Zo’n persjongen raadpleegt geeneens een of ander document. Weten niet eens dat ze bestaan.
Neem nu even samen met ons de jaarrekening 2006 van KBS door. Die naar het verluidt in de perse (via ene zegsman Frank Holvoet, KBS-bestuurslid van het volstrekt onnozele zomercarnaval) winst vertoont.

De balans

Die is zoals gebruikelijk in evenwicht: bijna 500.000 euro.
Het eigen vermogen bedraagt 19.511 euro. En de schulden 480.075 euro. De grootste liquide middelen (342.699 euro) staan op een BANK CW. Bank cw??

De resultatenrekening

De bedrijfsopbrengsten bedragen 551.711 euro.
Bedrijfskosten: 631.464 euro.
Het totale verlies van het boekjaar is – 91.153 euro. GROTER DAN HET EIGEN VERMOGEN.
Let op, hé! Een gemeentelijke vzw hoeft van ons geen winste te maken, maar de perse moet zich geen leugens laten wijsmaken.

Wat zijn nu de interessantste posten in die resultatenrekening bij de bedrijfsopbrengsten?

* Hier valt de stadstoelage op: 414.335 euro. Klopt niet met wat we lezen in de stadsbegroting, of in de jaarrekening van 2006. Zie art. 763/332-02, als u het – net als de revisor – juist wil weten.
(Zag u ooit dat toneelstuk: “De Revisor”? Lag je toen ook in een deuk? Geen politieker te bekennen in onze schouwburg, terwijl het spel oneindig veel dodelijk plezanter was dan wat we altoos meemaken in de Kortrijkse revue.)
* De zogenaamde structurele sponsoring (me dunkt Bockor?) bracht 73.953 euro in de lade, waarvan een onbekend bedrag ging naar de inzamelaar. Een ambtenaar? Of is het bedrag toch gekend? Bij de uitgaven merken we als “kosten sponsoringdossier'” 3.232 euro op.
* Meneer Rik van Roularta schonk 8.977 euro weg. Maar mocht ook wel 13.428 euro opstrijken voor ik weet niet wat.

En wat is wetenswaardig bij de bedrijfskosten?

* De revisor Bamelis vroeg voor het optellen van wat ongecontroleerde cijfers 13.419 euro. Wel. Als u het aan mij – dan wel als bestuurslid – zou vragen doe ik dat gratis. En vraag dan voor vijf frank de handtekening van een expert terzake. Maar is Bamelis nu wel de revisor voor alle stedelijke vzw’s, zoals ooit is afgesproken?
* Wat is “RMM”? ROULARTA alweer. Wat betekent “onkosten verg./persc”? En de CW is waarschijnlijk cultuurwinkel.
* Volgens de perse doen al die medewerkers-bestuursleden alles gratis. Krijgen hoogstens een broodje met kaas. We lezen.
– Vergoeding medewerkers: 13.419 euro.
– Onkosten medewerkers: 2.873 euro.
– Kledij: 1.887 euro.

Maar naar wie gingen deze bedragen?
– Toelagen aan derden: 43.147 euro.
– Vervoerskosten: 5.287 euro.
– Restaurantkosten: 4.557 euro.
– Catering: 13.664 euro. (Dat zijn zeker die broodjes?)
– Relatiegeschenken: 1.905 euro. (In de perse maakt men gewag van 1.800 euro. Dat is journalistiek.)

Laat dit nu toch eens duidelijk wezen, alhoewel de meningen uiteenlopen.
Als die medewerkers (civil servants) absoluut willen vergoed worden, mij geen zorg. Maar als het gaat om ambtenaren, die voor KBS werken tijdens hun normale uren, dan… Ja, wat dan? En als het gaat om bestuursleden, dan moet men het huishoudelijk reglement toepassen waarin staat dat bestuursleden geen vergoeding kunnen krijgen. Overigens: bestuursleden hoeven niet te werken in het veld. Moeten geen “veldwerkteam” vormen. Zij moeten besturen in plaats van bijvoorbeeld ergens aan de tapkast te gaan staan. Of inschrijvingen verrichten voor rommelmarkten.

Pff.
Aangezien ik geen deel meer uitmaak van de Algemene Vergaderinge zijn alle vragen hopeloos.
De uitgaven 2006 overschreden de begroting met 80.000 euro.
De sponsoring bracht minstens 30.000 euro minder op dan verhoopt. Enzovoort.
Hoe komt het dat de leden van de Algemene Vergaderinge geen verslagen krijgen van de Raad van Bestuur? Ook niet van de geheime bijeenkomsten van het officieel niet bestaande Dagelijks Bestuur? Waarom wordt er volgens de perse “geroepen en getierd” als men een vraag durft stellen aan de acolieten van schepen Bral?
Waar is die nota van evenementencoach Dries Vandenberghe? (Er waren er eerder nog. En het waren goeie. Bleven daarom zonder enige repliek.)
Ziet Bamelis het nog zitten om te revisoren?
Nu nog iets. Openbare aanbestedingen of offertes, daar waagt schepen Bral van de vzw KBS zich niet aan. Hotelkosten zijn voor de goeie kennissen.

Ach, ach. Zovele vragen die aan de perse totaal voorbijgaan.
Ik zoek nog naar een spreuk om dit heel bittere stuk te besluiten. Tot straks.
Maar hoelang kan schepen Bral zijn eigenste burgemeester nog schofferen, in de perse en daarbuiten? In Nederland zou zo’n infame wethouder mogen ophoepelen. Bral vindt de burgemeester een KLUCHTENSPEELDER.
Spreuk nu eindelijk gevonden. Vergt reflectie.
“Verscheurd is ‘t weefsel van bedrog: ontmomd de snoode hebzucht.” (Staring).
KBS moet wel blijven bestaan, maar dan wel niet als een privé-bedrijfje van BRAL, cs.

P.S.
Vanaf 1 juni verhoogt de bruto-wedde van onze burgemeester.
86.823,61 euro. Het weze hem gegund. Met zo’n schepen Bral die zegt: “Ze kunnen mij mijn bevoegdheden afpakken, maar geen wedde.”
Onvergeeflijk is dat. Maar het staat niet in de perse.

Over een mogelijke belastingverlaging (2)

Toen de SP.A in de laatste gemeenteraad een tariefverlaging voor de aanvullende personenbelasting (APB) voorstelde was de schepen van financiën in zijn repliek nog veel te weinig demagogisch.

Alain Cnudde kon er de SP.A fijntjes hebben op gewezen dat die fractie nog in december vorig jaar enkele retributies fors heeft verhoogd. Trouwens ook met goedkeuring van de VLD. (Retributies zijn geen belastingen, maar je dient ze wel te betalen. De leuze is nu dat er geen aanslagvoeten worden verhoogd, maar wel retributies. Dat is boerenbedrog.)

Financiële uitdagingen in de toekomst

Maar is schepen Alain Cnudde op 6 maart wel naar dat Dexia-seminarie over gemeentefinanciën geweest?
Daar is een heel referaat gehouden over de komende financiële uitdagingen voor de steden en gemeenten. Waarom heeft de schepen geen slides getoond die de negatieve impact op ontvangsten illustreren door bijv. het uitdoven van de Elia-taks? De “positieve” impact op de uitgaven vanwege de brandweerhervorming, de vergrijzing en de ouderenzorg, de kosten voor waterzuivering en riolering? Die laatste vooral zullen voor Stad torenhoog worden. Daarmee had hij kunnen aantonen dat we voorzichtig moeten omgaan met belastingverlagingen.

Uitgaven versus ontvangsten in de toekomst

Schepen Cnudde kon ook even het “financieel beleidsplan” voor de jaren 2007 tot 2010 hebben bovengehaald. Daarin staan de verwachtingen voor de ontvangsten en uitgaven in gewone dienst voor de komende jaren opgesomd.
Mogen we die prognoses even op een rij zetten? Maak zelf het saldo, per dienstjaar.

Ontvangsten 2008: 103.890.087 euro. Uitgaven: 106.939.244 euro.
Ontvangsten 2009: 106.588.264 euro. Uitgaven: 109.146.409 euro.
Ontvangsten 2010: 108.747.317 euro. Uitgaven: 111.195.727 euro.
Dat ziet er niet zo best uit, als men dat beleidsplan mag geloven. (Hilde Demedts, voormalig schepen van Financiën, zei ooit dat men niet moest letten op dat beleidsplan.)

Leningslast (in de toekomst)

Hoe zit het met de jaarlijkse last van onze leningen?
Tot 2008 gaat die in stijgende lijn, niettegenstaande de lage rente.
2006: 11,4 miljoen euro.
2007: 13,6 miljoen.
2008: 14,7 miljoen.
2009: 13,6 miljoen.
2010: 12,7 miljoen.
Maar, maar, maar! Vanaf 2008 zijn in die budgettaire vooruitzichten geen nieuwe leningen ingeschreven ! Wees gerust, met al die voorgenomen grootse infrastructuurwerken zullen die er wel aankomen. Uit het hoofd: de nieuwe bib alweer met ondergrondse parking, de hele stationsomgeving, de torens langs de Leie, ondergrondse parking op de Dam, het nieuwe politiekantoor, de verlaging van de kaden langs de oude Leie. Als schepen van Financiën zou men daar kunnen van wakker ligggen.

Schulden en balans

Hier had schepen Alain Cnudde ook een argument kunnen vinden om de voorgestelde belastingverlaging af te wijzen.
Ik heb altijd geleerd dat de aanvaardbare norm voor het bedrag van de schulden ten opzichte van het totaal van de balans 27 procent is.
Voor 2006 bedraagt het totaal van de schuld 169.826.329 euro. De balans: 433.742.996 euro. Percentage van de schuld: 39 procent !

Bestuursakkoord en belastingen

Belooft het bestuursakkoord CD&V en VLD een belastingvermindering?
Ja en neen.
Jammer dat de term “aanslagvoeten” er niet in voorkomt. Er is enkel sprake van “een plafonering van de globale belastingen op het huidige niveau.”
We zagen al dat het financieel beleidplan bepaalde groeivoeten voorziet voor de spontane (dit is : zonder wijziging van de tarieven) groei van de belastingontvangsten. Betekent een “plafonering van de globale belastingen” dan dat dat men die spontane groei wil afremmen? Dat kan alleen door een verlaging van de tarieven.
Het bestuursakkoord voorziet ook dat de belastingen en retributies zullen worden vereenvoudigd of herschikt.
Tot op heden zagen we vooral een verhoging van een aantal retributies.
En dan is er nog een belofte in het bestuursakkoord die nog moet waar gemaakt worden. De nieuwe coalitie wil de taks op het reclamedrukwerk “aanpassen”. En de belasting op onbebouwde percelen “toespitsen naar de speculatieve belegger”.

Er is dus nog werk aan de winkel voor de ” progressieve en democratische oppositie”.

P.S.
Een toelichting over de begrippen APB en OV is hier al gegeven op 27 november 2005. Zie zoekmachien ook. Rechtsbovenaan.

Over een mogelijke belastingverlaging (1)

Tot eenieders verbazing alom heeft de huidige “progressieve fractie” van SP.A-Spirit-Groen bij monde van Marc Lemaitre en Philippe Decoene in de laatste gemeenteraad van 14 mei gepleit voor een verlaging van de aanvullende personenbelasting van 7,9 naar 7,4 procent. Verbazingwekkend ook omdat de SP.A meer in het bijzonder in zijn kiesprogramma daar met geen woord over heeft gerept. Er werden wel enkele snoepjes beloofd: vijf gratis huisvuilzakken, 12 maanden energie voor de prijs van 11, en alle scholieren mochten gratis op de bus.
Wie de argumentatie voor deze voorgestelde belastingverlaging helemaal wil kennen dient de website van raadslid Lemaitre nog even te lezen: http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be, en ook http://philippedecoene.wordpress.com.

In de laatste gemeenteraad zag de SP.A zich natuurlijk even verplicht om eerst de fenomenale verhoging van de aanslagvoeten APB en OV in 2002 goed te praten. Dat was nodig – zo luidt het nu – gezien de catastrofale toestand van de stadsfinanciën die het vorige bewind achter zich had gelaten. Nu herinner ik me toch wel dat in 2002 de toenmalige SP.A (die toen deel uitmaakte van de meerderheid) zich zéér schoorvoetend heeft neergelegd bij die belastingverhoging. Men vond ze te drastisch. En men vond de argumentatie van de burgemeester ook maar niks. Die zei namelijk dat de belastingverhoging absoluut nodig was om de meerkosten van de politiehervorming te betalen. Tussen haakjes: die reële eventuele meerkosten zijn nog altijd niet gekend. En als zou blijken dat die zouden gecompenseerd worden door de federale overheid, ja dan – zo zei de burgemeester nog, zou men overgaan tot een belastingverlaging. Met andere woorden: als dit jaar bijvoorbeeld eindelijk zou bekend raken dat er geen meerkosten zijn bij de politie, dan kan de SP.A opnieuw een voorstel tot belastingverlaging indienen!

Nog in de laatste gemeenteraad wees de SP.A erop dat men als coalitiepartner er in 2005 toch was in geslaagd om de APB terug te dringen van 8,5 naar 7,9 procent. Jaja, maar er werden toen tegelijkertijd wel twee nieuwe belastingen ingevoerd: op reclamedrukwerk en op onbebouwde percelen. Iedereen heeft dit nu vergeten.

Hier is al veel geschreven over gemeentefinanciën en fiscaliteit. Maar nog nooit gepleit voor een belastingverlaging, noch voor een verhoging. (Als men maar goed weet wat men met al dat geld wil doen.)
Wel werd er vooral veel informatief cijfermateriaal aangegeven om Kortrijkzanen erop te wijzen hoeveel belastingen wij wel allen samen afdragen aan Stad, en hoe die belastingdruk steeds maar in stijgende lijjn opliep. Want de burger heeft daar helemaal geen weet van. Het staat niet in de Stadskrant of andere lokale papieren en digitale pers van alhier ter stede.

Belastingdruk

Het is maar dat u het weet.
In 2006 betaalden we per inwoner (baby’s inbegrepen) 312 euro aan onroerende voorheffing (OV). De aanvullende personenbelasting (APB) bedroeg 242 euro per inwoner. Samen 554 euro. In 2007 wordt dit respectievelijk 338 en 253 euro. Samen: 591 euro.
Om nog even wat oude koeien uit de gracht te halen deze vergelijking.
Als we voor 1995 de OV gelijkstellen aan 100, dan komt die index in 2006 op 133. Voor de APB gaan we van 100 naar 160.

Let wel, het gaat hier enkel om de OV en de APB. Als we bijvoorbeeld voor vorig jaar alle belastingen én retributies samen tellen dan gaat het om 653 euro per kop.
Hoe zijn de vooruitzichten?
Ongeacht de tarieven rekent men in de toekomst voor de OV met een groeifactor van 2 procent.
Volgens het financieel beleidsplan gaan we van 24,8 OV- ontvangsten in 2007 naar 26,4 miljoen in 2010.
Voor de APB overschrijden we de kaap van 20 miljoen in 2010. Dit jaar gaat het nog om 18,6 miljoen. Hier wordt gerekend met een spontane groei van 3 procent.

Financiële obesitas

Volgens raadslid Lemaitre blijkt uit de laatste rekening van 2006 dat de financiële toestand meer dan gezond mag genoemd worden. Er dreigt obesitas. Het gecumuleerd resultaat van de rekening bedraagt 8,5 miljoen euro. De reservefondsen bereikten een recordhoogte van 17,5 miljoen.
Er is dus zeker fiscale ruimte voor een belastingverlaging van 1,1 miljoen. De APB moet naar het gemiddelde van de centrumsteden: 7,4 procent.

De schepen van financiën Alain Cnudde had daar geen oren naar en begon ook met cijfergegevens te goochelen. Zijn repliek was toch niet zò sterk. De grote structurele lijnen werden wat vergeten in zijn betoog.
We moesten met zijn allen enkel even kijken naar bladzijde 28 en 29 van de financiële verslaggeving bij de rekening 2006. Elders blijkbaar niet. Want wat lazen we daar? De APB is in 2006 eventjes met 1,5 miljoen gedaald ten opzichte van 2005. En de belasting op het rioolnet aangesloten gebouwen is tot nul herleid. Vroeger waren hiervoor 1,5 miljoen inkomsten. Naar de gunstige cijfersgegevens mochten we niet kijken. Dat de dividenden weer verdubbeld zijn bijvoorbeeld. Plus 6 miljoen ongeveer.
Het financieel beleidsplan 2007-2010 (de toekomst) was even niet ter beschikking.

(Wordt vervolgd, op een andere bladzijde, maar weet nog niet wanneer.)

De belastingtarieven in de centrumsteden

In dat memorabele jaar 2002 heeft het vorige bestuur, een coalitie van CD&V en SP.A, zowel het tarief van de aanvullende personenbelasting (APB) als dat van de onroerende voorheffing (OV) drastisch verhoogd. De VLD schreeuwde toen moord en brand.

De APB liep op van 6,5 naar niet minder dan 8,5 procent.
Het effect van zo’n verhoging laat zich pas zien vanaf het volgende jaar. De ontvangsten APB sprongen dientengevolge in één klap van 14,2 (2002) naar 19,7 miljoen (2003).
De OV ging van 1.550 naar 1.750 opcentiemen.
Het effect daarvan is al in het jaar zelf te zien. In 2001 betaalden we aan “grondlasten” 13,3 miljoen en in 2002 14,2 miljoen euro. Later werd dat 19,7 miljoen.

Met die belastingtarieven van 2002 kwam Kortrijk meteen als kampioen uit de bus bij de 13 zogenaamde centrumsteden.
Maar in 2005 daalde het percentage personenbelasting naar 7,9 procent.
Sindsdien zijn de aaanslagvoeten onveranderd gebleven: 7,9 procent en 1.750 opcentiemen.

Hoe rangschikt Stad zich daar nu (2007) mee tussen de 13 centrumsteden?
Voor de APB staan we nu op de vierde plaats. Voor de OV op de tweede plaats.
Voor de liefhebbers even de volledige uitslag.

APB
Sint-Niklaas: 8,5 procent
Antwerpen en Roeselare: 8
Kortrijk: 7,9
Mechelen: 7,8
Aalst en Leuven en Turnhout: 7,5
Genk en Hasselt: 7
Brugge en Gent: 6,9
Oostende: 6,5

OV
Oostende: 2.000 opcentiemen
Kortrijk: 1.750
Roeselare: 1.625
Brugge: 1.600
Mechelen: 1.575
Aalst: 1.500
Gent en Turnhout: 1.450
Leuven: 1.400
Antwerpen: 1.500
Sint-Niklaas: 1.325
Hasselt: 1.150
Genk: 1.100

Voor de OV is het gemiddelde van de centrumsteden 1.482 opcentiemen.
Voor de APB is dat 7,46 procent.

In vergelijking met de situatie van zes jaar geleden bleef in heel het Vlaamse land de aanslagvoet APB merkwaardig stabiel. Het gemiddelde APB-tarief steeg nauwelijks van 7,12 naar 7,13 procent. De OV heeft nu wel in Vlaanderen een historisch hoog peil bereikt: gemiddeld 1.308 opcentiemen. Vorig jaar was dat nog 1.297 opcentiemen.
Bij de 13 centrumsteden is de OV in vergelijking met vroeger weinig veranderd. Enige uitschieter is Oostende: van 1.750 naar 2.000 opcentiemen. Maar diezelfde stad heeft dan wel de APB laten dalen van 8 naar 6,5 procent.

In de laatste gemeenteraad van 14 mei heeft de zgn. “democratische oppositie” of “progressieve fractie”(SP.A-Spirit-Groen) voorgesteld om de personenbelasting terug te schroeven naar 7,4 procent.
Dat is het gemiddelde van de 13 centrumsteden.
Tot verbijstering van het College, en meer speciaal van de VLD die nu deel uitmaakt van de nieuwe coalitie met de CD&V.
Tegelijk werd een motie voorgelegd die pleitte voor een hoger tempo van de investeringen.
Daarover meer in een volgend stuk.

Knack covert onze stad gratis

Herinnert u zich nog die reuzecovers van het weekblad “Knack”, o.a. op de Grote Markt en in het Begijnhofpark? Een soort triomfbogen met het opschrift “Knack covert je stad”.
Zie nog ons stuk in de rubriek “onbegrijpelijk” van 22 maart.

Wel, die reclame stond daar gratis ! (En overigens ook te lang, volgens de afspraak.)
Stad heeft nog nooit een dergelijke gratis toelating gegeven aan commerciële bladen of tijdschriften om reclame te voeren.
Waarom dan wel aan “Knack”?
Omdat – aldus het stadsbestuur – het weekblad met het nummer van 20 maart aan gratis imagobuilding deed voor onze stad.
(Let wel, die bijlage “Knack covert je stad” ging evenzeer over Roeselare.)

Dat de redacties van andere bladen dat maar eens goed in de oren knopen. Stad verleent toestemming voor gratis publiciteit aan alwie (ook personen?) Kortrijk regionaal of zelfs nationaal promoot.

Weet wel dat Marie De Clerck niet enkel marketingmanager is van “Knack” maar ook de dochter van de burgemeester.
Tussen Stad en de Roularta Media Group van meneer Rik is er dientengevolge een innige band. Denk aan de monopoliepositie die Roularta heeft inzake het plaatsen van advertenties op de ledwall van de Grote Markt. Denk aan de jaarlijkse “ladies run” georganiseerd door de vrouwelijke bijlage van “Knack”. Ook gesteund door de stedelijke sportdienst.
DENK MAAR AAN VEEL.

——-
Bron:
“Bulletin van Vragen en Antwoorden”, mei 2007. Vraag van Maarten Seynaeve (Vlaams Belang).
Dat bulletin is sinds vorige maand nu te lezen op de website van Stad. Zie in de rubriek “gemeenteraad”.