Over de nog te bouwen fuifzaal

De milieuvergunningsaanvraag van het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (het SOK) voor het exploiteren van de nieuwe fuifzaal op Kortrijk-Weide kreeg recent een gunstig advies van het schepencollege. Er kwamen geen bezwaren uit het openbaar onderzoek. En de gemeentelijke stedenbouwkundig ambtenaar formuleerde voor het schepencollege een gunstig advies inzake de bouwaanvraag. Die aanvraag diende niet openbaar gemaakt te worden. Zo gaat dat.
We halen nu enkele concrete gegevens over de bouw uit de dossiers. Speciaal voor onze minderjarige lezertjes.

Over de bouw
Er is een deel nieuwbouw en een deel renovatie van het voormalig douane-entrepot. De bouw leunt namelijk aan bij het jeugdhuis JC Tranzit. De laatste beuk van de loods wordt omgevormd tot gemeenschappelijke inkomzone voor zowel het JC als de nieuwe fuifzaal. Achteraan komt er een overdekt rokersterras.
De nieuwbouw heeft een vloeroppervlakte van ca. 1.153 m². Het bestaande vloerpeil van de loods wordt doorgetrokken in de fuifzaal zodat de vloerpas van het gebouw ca. 1,20 m hoger ligt dan het maaiveldniveau. Valpartijen vallen te vrezen. Vandaar dat de kade aan de nieuwbouw breder wordt gemaakt dan de bestaande kade bezijden de loods.

Capaciteit
De maximale capaciteit van de zaal (fuifzaal inclusief foyer) is volgens de bouwaanvraag 1.389 personen. De fuifzaal is opdeelbaar.
Volgens de milieuvergunningsaanvraag verwacht men bij een grote fuif maximaal 1.430 feestgangers/weekend. Bij twee kleine fuiven 1.665 feestgangers/weekend.
Jaarlijks verwacht men maximaal 80.000 bezoekers voor 155 evenementen waaronder 80 fuiven. (HOWEST kreeg in ruil voor financiële deelname in het project een voorkeurpositie om er een en ander te organiseren.)

Geluidsniveau
In de foyer max. 95 dB(A)LAeq, 15 min. In de fuifzaal max. 100 dB.
Er is geen geluidsplan opgesteld aangezien er geen vaste geluidsinstallatie is voorzien. Als het gebouw er staat zal men een volledig akoestisch onderzoek uitvoeren.
De gevel bestaat uit een spouwmuur met 20 cm minerale wol als vulling en een breedplaatmuur van 35 cm als binnenspouwblad. Als toegang zijn er twee akoestische assen met wanden en plafonds met een absorberend materiaal.

Fietsenstallingen
Permanente fietsenstallingen zijn in de bouwaanvraag niet voorzien. Dit probleem maakt deel uit van de nog aan te vragen omgevingsaanleg Kortrijk Weide. Bovendien voorziet de school voor volwassenonderwijs een ruime publieke fietsenstalling.
In de aanvraag van het SOK is nochtans sprake van 772 stallingen en van bijkomende tijdelijke fietsenrekken bij grote evenementen.

Parkeerplaatsen
In de huidige bouwaanvraag nog niet voorzien.
In het RUP “Kortrijk Weide” is grenzend aan de site een zone voor publiek parkeren voorzien met 310 parkeerplaatsen.
Geschat wordt dat 30 % van de bewegingen naar de site met de wagen zullen gebeuren, 10 % met de trein, 10 % met de bus, 25 % met de fiets, 5 % met de motor of bromfiets en 20 % te voet.

P.S.
Over de kostprijs van het project hadden we het hier vroeger al (3 januari). Zou kunnen oplopen tot drie miljoen eurootsen, erelonen en BTW inbegrepen. Het is een geval van hogere wiskunde.

Nieuwe belasting op logies brengt geld in het laadje

De heffing op het verstrekken van logies is ingevoerd in de gemeenteraad van maart 2013. Die volstrekt bedrijfsonvriendelijke belasting bedroeg toen 1 euro per nacht en per kamer. De gemeenteraad van 16 december 2013 heeft het tarief vanaf januari 2014 verdubbeld. Deze belasting (één van de drie nieuwe belastingen van deze coalitie met de VLD) is verschuldigd per kwartaal.
Het eerste kwartaal van dit jaar (90 dagen) bracht met 34 ingeschreven logies verstrekkende bedrijven bracht 59.170 euro op.
Het tweede kwartaal (91 dagen) met 35 ingeschrevenen 61.867 euro.
Totaal voor de eerste helft van dit jaar dus 121.037 euro. Gemiddeld per dag: 668 euro. Gemiddeld per bedrijf: 1.754 euro.

Er zijn een aantal vrijstellingen: ziekenhuizen, RVT’s, opvangcentra, onderwijsinstellingen, jeugdherbergen en jeugdverblijven.

Geen gemeenschappelijk kantoor voor lokale en federale politie

Dit is de kop van een lang artikel in de regionale editie van “Het Laatste Nieuws” van vandaag (pag.18).
De tripartite heeft het plan van voormalig burgemeester Stefaan De Clerck (CD&V) om een nieuw politiekantoor te bouwen op Kortrijk-Weide voor zowel de lokale politie VLAS als de federale politie (en nog veel meer!) opgeborgen.
Huidig burgemeester Vincent Van Quickenborne (VLD) wil straks (2018) politiediensten een onderkomen bezorgen in een oud schoolgebouw van de hogeschool West-Vlaanderen (campus Hiepso) in de Renaat De Rudderlaan (achter het café Pirroen).

De krant HLN meldt vandaag dus dat de federale politie geen intrek zal nemen in dat nog om te HERbouwen pand.
De lezers van deze elektronische krant ‘Kortrijkwatcher” weten dit al sinds 5 maart van dit jaar.
Onze kop luidde toen: “Federale politie doet niet mee met het plan Q voor een nieuw politiegebouw”.

De voltallige redactie van deze KW baseerde zich toen in het stuk op het antwoord van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon op een parlementaire vraag van Kamerlid en gemeenteraadslid Roel Deseyn (CD&V).
Minister Jambon: “De Regie der Gebouwen heeft nu de intentie om de bestaande site (de vroegere Rijkwachtkazerne dus) van de Federale Politie te herinrichten.” (Dit is al per brief aan Stad medegedeeld op 20 september 2013!)

Verklaring

Dit alles gezien “de eenzijdige opzegging” door Stad van de samenwerkingsovereenkomst van januari 2008. Die samenwerkingsovereenkomst (tussen stad, het SOK, VLAS en de federale politie) sloeg op de bouw van een nieuw gemeenschappelijke politiegebouw op Kortrijk-Weide. Er was toen overeengekomen dat de Regie der Gebouwen voor 30,92 procent zou tussenkomen in de kostprijs en ook de huur zou betalen voor het gebruik der lokalen.

We zijn die federale financiële deelname van de Regie nu kwijt. De lokale politie VLAS zal nu moeten opdraaien voor de totale kostprijs van de aankoop en verbouwing. (Dat staat dan weer niet in de gazette.)

P.S.
De gazet HLN heeft het vandaag nog over de kostprijs van het schoolgebouw van HOWEST.
Over een vergelijking tussen de kostprijs per m² van het geplande gebouw op Kortrijk-Weide en het pand in de Drie Hofsteden heeft kortrijkwatcher het ook al meer pertinent gehad op 2 en 3 juni 2014. Tik eens op de zoekmachine rechts boven het woord ‘taqiyya’ in.

Over de evolutie van de financiële schulden en de leningslasten (2)

We zijn bijna halverwege de bestuursperiode van de tripartite en al aan de vijfde aanpassing het strategisch meerjarenplan 2014-2019 toe. Opmerkelijk is dat de schulden steeds lager worden bijgesteld en er minder nieuwe leningen worden opgenomen dan voorheen aangekondigd. Dat alles wordt totaal niet uitgelegd, niet in het document zelf en ook niet in de gemeenteraad. Zal er minder geïnvesteerd worden dan aanvankelijk gedacht?
Hierna de nieuwe cijfers. Vergeet de vorige, alhier begin juli gepubliceerd bij de vierde aanpassing van het meerjarenplan. Tussen haakjes de cijfers van het oorspronkelijke meerjarenplan. (Er komt dit jaar nog een zesde aanpassing!)

Financiële schulden, telkens aan het eind van het jaar
2014: 143,07 miljoen euro (idem)
2015: 144,04 miljoen oftewel 1.906 euro per inwoner, kindjes inbegrepen (149,04 miljoen)
2016: 152,00 (160,00)
2017: 152,39 (160,39)
2018: 149,49 (157,49)

Jaarlijkse leningslast (aflossingen plus intresten)
2014: 19,99 miljoen (19,98 miljoen)
2015: 19,12 miljoen oftewel 253 euro per inwoner (19,11 miljoen)
2016: 20,79 (20,78)
2017: 22,29 (22,28)
2018: 21,41 (21,40)
Dit jaar 2015 en volgend jaar zijn er vervroegde aflossingen gepland voor resp. 5,03 miljoen en 7,19 miljoen euro.

Nieuwe leningen
2014: geen (geen)
2015: 20,58 miljoen oftewel 272 euro per inwoner (25,58 miljoen)
2016: 31,14 (34,14) – het jaar van de grote investeringen
2017: 17,50 (22,28) – groot verschil
2018: 13,22 (21,40) – groot verschil

P.S.
Voor de berekening van het bedrag per capita tellen we 75.543 inwoners op 1 juni 2015.

Evolutie van de belastingopbrengsten per jaar

De jaarrekening 2014 is gekend. De belastingopbrengst was geraamd op 63,49 miljoen. We kregen in werkelijkheid 72,43 miljoen. Dat is niet minder dan 963 euro per inwoner, kindjes inbegrepen.
Het meerjarenplan is nu voor de vijfde maal aangepast.
Hierna volgen de nieuwe ramingen met tussen haakjes de bedragen uit het oorspronkelijke meerjarenplan 2014-2019.

2015: 67,20 miljoen (65,54 miljoen)
2016: 68,08 (67,11)
2017: 69,13 (68,73)
2018: 70,07 (70,40)
2019: 71,41 (72,12)

Gemeenschappelijk parkeerbeleid Kortrijk-Kuurne niet goedgekeurd door Vlaams minister

Op 19 maart reeds gaf de Kuurnse gemeenteraad zijn toestemming om toe te treden tot een ‘intergemeentelijke lokale vereniging’ (ILV) genaamd “Parkeren regio Kortrijk”. De Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Parko deed op 12 mei hetzelfde. En de Kortrijkse gemeenteraad keurde daartoe op 8 juni een statutenwijziging (art.3) van het AGB goed. Zo kon men de bevoegdheid van AGB Parko uitbreiden tot het grondgebied van Kuurne.

Het AGB Kortrijk zou voortaan (vanaf 1 september) ook de beheerder worden van het Kuurnse parkeerbeleid. De financiële en administratieve coördinatie op zich nemen. Toezicht houden op gas-parkeerinbreuken bijvoorbeeld. Opvolging van de naheffingen (boeten). Voor allerlei vormen van back-office zou Parko van de gemeente Kuurne jaarlijks 15.000 euro opstrijken. (Het Kortrijkse stadspersoneel zou de boekhouding opvolgen.)

Dat alles (de statutenwijziging van Parko) is nu ongedaan gemaakt door een ministerieel besluit dd. 2 oktober van Vlaams minister Liesbeth Hoomans.
Zij vindt heel die bevoegdheidsuitbreiding van Parko in strijd met art. 225 van het gemeentedecreet. Het AGB Parko kan immers enkel belast worden met beleidsvoering voor taken van gemeentelijk belang in hoofde van stad Kortrijk.
Er is nog mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen deze beslissing bij de Raad van State.

Nog een vraagje misschien?
– Heeft Kuurne intussen al het voorschot van 20.000 euro betaald aan de ILV “Parkeren regio Kortrijk”?
– Heeft personeel van Parko al parkeerboeten op grondgebied Kuurne uitgeschreven?
– Heeft Stad al gewerkt aan de boekhouding inzake parkeren in Kuurne?

Tweede budgetwijziging met een slechter negatief resultaat

In de gemeenteraad van vorige maandag was er een tweede budgetwijziging en een vijfde (!) aanpassing van het meerjarenplan geagendeerd. Daar werd nauwelijks iets over gezegd, zodat de kans heel groot is dat de gazetten er in het geheel niet zullen over reppen.
Dus maar weer eens deze elektronische krant raadplegen.

Het oorspronkelijke budget 2015 gaf nog een positief resultaat van het boekjaar te zien: + 1,79 miljoen euro.
Bij de eerste budgetwijziging kregen we een negatief resultaat te zien: -2,26 miljoen euro. Het saldo exploitatiebudget was toen dramatisch gezakt: van + 16,0 miljoen naar – 4,7 miljoen euro.)
De tweede begrotingswijziging nu geeft als budgettaire resultaat van het boekjaar MIN 7,65 miljoen euro.

Hierna enkele opvallende wijzigingen per actieplan. Waar die concreet op slaan is niet toegelicht…(Er is geen nieuw activiteitenboek opgemaakt.)
Actieplan 02.01: Mogelijkheden voor jongeren om hun vrije tijd vorm te geven:
– investeringsuitgaven stijgen met 75.000 euro naar 4,23 miljoen.
Actieplan 03.01: ondersteuning van bedrijven, kantoren en ondernemerschap:
– exploitatie-uitgaven dalen met 185.000 naar 339.218 euro.
Actieplan 05.01: bevorderen van betaalbaar en kwalitatief wonen:
– exploitatie-uitgaven dalen met 30.000 euro naar 906.370 euro.
Actieplan 05.02: realiseren van een aantrekkelijke woonomgeving:
– investeringsuitgave stijgt met 23.000 naar 930.154 euro.
Actieplan 09.01: realiseren van een hippe stad en evenementenstad:
– exploitatie-uitgave stijgt met 30.000 euro naar 1,07 miljoen euro.
Actieplan 09.05: sport als visitekaartje van stad:
– investeringsuitgaven stijgt met 69.000 euro naar 354.592 euro.

Opvallende wijzigingen in de lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten (investeringen):
– E-fietsen: + 13.942 euro
– Rietput: + 75.000 euro
– renovatie veldverlichting: + 67.000 euro
– studie warmtenetten: – 90.000 euro
– heroriëntatie economie (??): + 346.483 euro
– beleidstudies (??): + 90.000 euro

300 betalende bezoekers in het Broelmuseum ??!

Gisteren voerden op Radio 1 voormalig burgemeester Stefaan De Clerck (CD&V) en huidig burgervader Vincent Van Quickenborne (VLD) een debat over het gevoerde beleid van de tripartite (VLD, SP.a en N-VA) tijdens eerste drie jaren van de nieuwe legislatuur.
Toen De Clerck zijn ongenoegen uitsprak over de sluiting van het Broelmuseum werd hij daarbij gecounterd door Van Quickenborne met de stellige mededeling dat het desbetreffende museum in één jaar slechts 300 betalende bezoekers in huis kreeg.
300, afgerond.

De Clerck bestempelde die berichtgeving als een leugen en bezorgde de nieuwe burgervader een papiertje met de juiste cijfers.
Die volgen hierna. Onze bron: het jaarverslag 2014 van de vzw Stedelijke musea.

Het Broelmuseum bereikte 17.918 bezoekers in 2014.
– Zowat 70 procent kwamen vanwege allerhande acties (waar niemand iets kan tegen hebben) gratis binnen. Het gaat om 12.643 personen (kinderen onder de 13 jaar inbegrepen).
– Zowat 15 procent (2.688 personen) genoten van een reductie. (Groepen bijvoorbeeld.)
– 14 procent (2.587 personen) kregen helemaal geen reductie.

In 2014 waren er dus 5.275 betalende bezoekers.
Waarom liegt de burgemeester hier nu over?
Kunnen de schepen van cultuur en de bestuursleden van het museum zich verenigen met dit soort berichtgeving?

Ter info nog de bezoekerscijfers over de laatste tien jaar.
De schommelingen zijn te wijten aan bepaalde al of niet grootscheepse tentoonstellingen in het betreffende jaar.

2005: 15.206
2006: 29.576
2007: 12.845
2008: 19.935
2009: 16.933
2010: 10.931
2011: 20.213
2012: 15.156
2013: 30.474
2014: 17.918

Naar een permanente nachtopvang voor daklozen in Kortrijk

Dak- en thuislozen worden in onze stad sinds zeven jaar gedurende drie wintermaanden ‘s nachts opgevangen.
Het OCMW wil nu die nachtopvang permanent uitbouwen, – heel het jaar door maar met uitzondering van de zomermaanden juli en augustus. Vanaf 16 november aanstaande kunnen de daklozen terecht in de nieuwe site van het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) in de Tuighuisstraat. Er komt ook een “brugfiguur” die de mensen (overdag) op weg zal helpen naar verdere hulp- en dienstverlening. Bijvoorbeeld om een woning te vinden, gezond te gaan leven, materiële en geestelijke hulp te krijgen.

Er zijn wel nog wat obstakels te overwinnen.
– Men heeft allerhande attesteringen en vergunningen nodig.
– Men moet voldoende vrijwilligers kunnen aantrekken.
– En het kostenplaatje (zowat 130.000 euro) moet ingevuld geraken.

P.S.
De vzw Stimulans krijgt met de komende begrotingswijziging van Stad 5.000 euro in plaats van 2.500 euro.

Quote van de dag: “moest mij koest houden”

Begin deze maand maakte de CD&V-fractie een balans op na 1000 dagen beleid van de huidige tripartite (VLD, SP.a en N-VA).
In de persmap staken vier bladzijden algemene beschouwingen over de sterke en zwakke punten, de ‘vraagtekens’, plus nog één bladzijde met een puntenrapport per schepen.
Die ene vijfde bladzijde is door “Het Laatste Nieuws” en het “Kortrijks Handelsblad” zowat in extenso overgenomen.
Peter Lanssens (lps) van HLN heeft zelfs een letterlijke copie (facsimile) van het artikel in zijn krant op facebook gepubliceerd, met de vraag of de CD&V met dat puntenrapport niet uit DE BOCHT gaat.

Enkele analfabete lezers van de gazette dachten dat Peter die punten had toegekend.

Vandaag (rond kwart na drie) repliceert (lps) daarop in facebook:
“Ik heb die punten niet gegeven. Ik had er wel graag telkens mijn eigen visie bij gezet, maar moest mij koest houden van de redactie.”

Is die uitlating grappig bedoeld, of gaat het hier regelrecht om een ware epifanie?
Nu, binnen de redactie van kortrijkwatcher staat al langer dan vandaag bekend dat onze lokale persjongens niet mogen schrijven wat ze zouden willen, en alleszins geen (kritisch) commentaar mogen geven over het gevoerde beleid.
Als ze daar maar kunnen bij leven.