Evolutie van de schuld (2): de stijgingspercentages !

In een vorige editie van deze krant is hier gemeld dat de “absolute” totale schuld in de periode 2020-2025 volgens de laatste (tweede) aanpassing van het Meerjarenplan (AMJP-2) zal stijgen van 191.070.974 euro naar 255.072.052 euro. Dat is met 33,4 procent.
(Met absolute schuld bedoelt men die van eigen leningen van stad én OCMW plus de doorgeefleningen en boekhoudkundige leningen. Dus alles. Ook wat ooit later van geen tel meer kan zijn.

Maar hoe zit het in verhouding met de pure eigen leningen van stad én OCMW?
Ha! Die gaan van 147.016.934 (in 2020) naar 212.360.776 euro (in 2025). Dat stijgingspercentage is wel hoger: 44,4 procent.

Meerjarenplannen slaan voor dit jaar decretaal verplicht op de periode van 2020 tot en met 2025.
Interessant om weten is evenwel hoeveel het stijgingspercentage volgens de ramingen bedraagt gedurende de huidige bestuursperiode. Daar heeft men het nooit over. Die termijn loopt van 2019 tot en met 2024.
Hier gaat het om een geconsolideerd bedrag van 199.710.930 euro naar 243.325.214 euro. Stijgingspercentage: 21,8 procent.

Kwaadaardige, meer populistische burgers en zeker de koele minnaars van de tripartite weten dolgraag hoeveel de schuld bedraagt per capita (baby’s inbegrepen).
Daar hebben we het nog niet over gehad.
Een overzicht. Zelf berekend. (De gehanteerde bevolkingscijfers per jaar komen van de officiële website https:///statbel.fgov.be.)

2019: 2.603 euro (reëel cijfer)
2020: 2.478 euro (ook)
2021: 2.225 (vanaf nu ramingen)
2022: 2.376
2023: 2.897
2024: 3.093 (de kaap van 3.000 overschreden)
2025: 3.226 euro.
Voor de huidige, lopende bestuursperiode (2019-2024) bedraagt de stijging per capita 18,8 procent.
Al die bedragen zijn natuurlijk héél voorlopig en zéér afhankelijk van de moeilijk voorspelbare echte bevolkingsgroei. Maar toch even zeggen dat deze cijfers beter uitvallen dan verwacht in de eerste aanpassing van het meerjarenplan. Maar ja, dat wil ook niks zeggen… Politiek bekeken is het de realisatiegraad die telt. Wat wou men doen, en wat is niet gebeurd?

Ha!
Slechte, door en door slechte Kortrijkzaan! U verlangt zeker nog te weten hoeveel er in de loop der jaren nog zoal zal geleend worden?

Evolutie van de schuld 2020-2025 (1): een rare cijfermatige vaststelling

Ja, de tweede Aanpassing van het MeerJarenplan 2020-2025 (AMJP-2) is aangekomen, die waarvan de schepen van Financiën in de laatste gemeenteraad van 15 november nog niks wilde vertellen. We moesten erop wachten tot op de gemeenteraad van 6 december.
Bij de lectuur van meerjarenplannen gaat onze ongezonde cijfermatige nieuwsgierigheid vooral uit naar de evolutie van de schuld en van de belastingen.
Maar we hadden nu vanwege corona even wat tijd over en bedachten iets wat we nog nooit hebben gedaan.
We dachten: laten we ons nu toch met iets bezighouden, en eens kijken in hoeverre de cijfers van de schulden in het document AMJP-2 gelijken of verschillen van die zoals te lezen in 1) de jaarrekening 2020 en in die van 2) de eerste aanpassing van het meerjarenplan (AMJP-1).
We vergelijken:
– Het document AMJP-2 dat is opgemaakt in november van dit jaar.
– De prognose-gegevens uit de jaarrekening 2020 die dateren van juni van dit jaar.
– De AMJP-1 die is goedgekeurd in december 2020.

Hierna krijgt u de cijfers van de totale financiële schulden per jaar volgens de drie bekeken documenten.
Die schulden zijn geconsolideerd: het gaat om eigen leningen van stad en OCMW, plus de doorgeefleningen aan VLAS of aan XOM of aan kerkfabrieken (sommen die we eigenlijk ooit wel eens terug krijgen) plus eventuele boekhoudkundige leningen (die geen kasstromen genereren).

2020
AMJP-2: 191.070.974 euro
Rekening: idem
AMJP-1: 191.260.813

2021
AMJP-2: 172.488.699
Rekening: 195.046.055
AMJP-1: 195.235.894

2022
AMJP-2: 185.038.208
Rekening: 219.877.091
AMJP-1: 220.066.931

2023
AMJP-2: 226.734.179
Rekening: 244.647.441
AMJP-1: 244.837.281

2024
AMJP-2: 243.734.379
Rekening: 251.264.441
AMJP-1: 251.454.693

2025
AMJP-2: 255.072.052
Rekening: 252.277.307
AMJP-1: 252.467.146

Toch verbazingwekkend.
Hoe ramingen binnen één jaar tijd zo kunnen verschillen. En zelfs binnen een half jaar: vergelijk de prognoses van juni met deze van deze maand november. Hoe relatief is dat dan, als we nu al stellen dat de totale schuld tussen 2020 en 2025 met 32 procent stijgt?

Een al te gekke gemeenteraad (2)

Dat de gemeenteraad van 15 november alweer virtueel moest verlopen kwam titelvoerend burgemeester én raadslid van Kortrijk én Minister van Justitie goed uit.
Zo kon Vincent Van Quickenborne zich verschuilen achter zijn PC en kwam hij helemaal niet lichamelijk (met de nodige mimiek) in beeld tijdens de interpellaties over zijn voornemen om in Kortrijk een eerste ‘detentiehuis” in te richten in het voormalig zorgcentrum Lichtendal.
Daar waar men nu verpleegkundigen van de hogeschool Vives opleidt en waar men nog altijd (ook volgend jaar!) “kwetsbare meisjes” van de vzw Bethanie begeleidt en huisvest.

We vinden dat dus volkomen kierewiet.
Dat Quickie, DE instigator van detentiehuizen zich ontslagen voelt om in zijn gemeenteraad ook maar één woord te zeggen over zijn Kortrijks project. Dat hij het zich veroorlooft om bijvoorbeeld niet in te gaan op een pertinente bemerking van raadslid Benjamin Vandorpe (CD&V) dat detentiehuizen volgens experten best bevolkt worden door slechts een 30-tal gedetineerden met een homogene samenstelling. Waarnemend burgemeester Ruth Vandenberghe vond het op haar beurt overbodig om daar wat dieper op in te gaan. (Wijselijk is dat, gezien haar kennis in deze materie, zo kunnen we wel stellen.)

Onze Ruthie kon op vragen van raadslid Wouter Vermeersch (VB) ook weinig vertellen of diep ingaan, hoewel zij dat zelf zeker anders denkt. Bijvoorbeeld over het uitstel met minstens een half jaar van de plannen. (Reden?) Bijv. geen toelichting over de huurprijs die stad zal aanrekenen voor de huur van Lichtendal door Justitie. Niets over de verkoopprijs van de site Lichtendal die men over 5 jaar zal vragen aan de KULAK.
Onze nieuwe (waarnemend) burgemeester Ruthie zou dus best ietwat oppassen.
Opdat men haar het imago niet zal beginnen aanmeten als dat van een doorsnee politieker die dingen durft te verzwijgen of zaken “bezijden de waarheid” vertelt.
Zelf vindt zij wel degelijk dat het bestuur in geheel de zaak “Lichtendal” heel transparant is en blijft.
Is dat niet om hoorndol van te worden? Het is raadslid Vermeersch die kon achterhalen dat de definitieve keuze voor een detentiehuis op Lichtendal al begin april is gemaakt, terwijl dit pas openbaar is geworden door een persbericht (breaking news) van de CD&V op 15 november. Betrokken partners (KULAK, VIVES, Bethanie, de buurt) stonden perplex. Zij waren al die tijd nooit ingelicht. Intussen zijn “de gesprekken lopende”, aldus onze sussende Ruthie.

VB’er Vermeersch diende nog een voorstel in om heel de kwestie te onderwerpen aan een zgn. digitaal referendum. Tevergeefs natuurlijk. Men vond dat zo’n vraag mensen tegen elkaar zou opzetten. (Referenda doen dit per definitie toch?) Ook de oppositiepartijen CD&V en Groen stemden tegen. (CD&V was nochtans vroeger wel even geneigd om dat voor te leggen als referendum. Soit.)
CD&V’er Jean de Bethune pakte onverhoeds uit met een verrassend ander voorstel. Hij wil dat het College een hoorzitting over de zaak zal houden. Een hoorzitting. Met wie en waar (corona!) kreeg geen toelichting.
En Jean dreigt! Als het College tegen de volgende gemeenteraad daar niet zou op ingaan, dan zal hij zelf wel op eigen houtje het voorstel ter stemming brengen. Iedereen nu al benieuwd zeg!

We slaan een paar kleine kierewiet-tussenkomsten over en gaan over naar agendapunt 7: de vervanging van een bestuurslid bij de gemeentelijke (nog altijd!) vzw Ajko.
Dat is een vereniging die zich hoofzakelijk bezighoudt met jeugdwerking bij jongeren van niet-Europese origine. (In de praktijk vooral moslima.) Aangezien een VB’er niet meer behoort tot de fractie (hij verklaarde zich onafhankelijk) moet hij vervangen worden door een andere VB’er. In een gemeentelijke vzw heeft iedere fractie immers automatisch recht op een vertegenwoordiger. Bon. Wouter Vermeersch stelt zich voor als vervanger.
En hier gebeurt opnieuw iets knettergek. De kandidatuur wordt waarlijk ter stemming gelegd! Enkel raadslid David Wemel (Groen) vindt dit krankjorum. Wat als Vermeersch geen meerderheid haalt? Zal het Vlaams Belang dan niet meer vertegenwoordigd zijn in de vzw Ajko? “Wel, neen,” zegt voorzitter Helga Kints. Bloed-nuchter hoor!
Uitslag? Vermeersch krijgt vier stemmen voor (van zijn fractie), tien stemmen tegen, en de rest zijn onthoudingen. Zaak geklaard! VB’er buiten. Leg dit maar eens uit aan een gewone mens! Dat een gemeenteraad een eigen regel (zeg maar een wet of decreet!) overtreedt.

Over naar punt 19, want we dreigen ons verstand te verliezen.
Dat handelt over de capaciteit van de stedelijke Academie. De capaciteit ervan vastleggen geeft de mogelijkheid om leerlingen te weigeren indien de capaciteit voor een bepaalde opleiding is bereikt. En dit om niet in de problemen te komen op het vlak van omkadering, infrastructuur en personeel. De vastlegging van het kader van de capaciteit (minimum en maximumgrenzen) is in principe een bevoegdheid van de gemeenteraad. maar voor de werkbaarheid vindt ons stadsbestuur dat het aangewezen is om het College daarmee te belasten. Raadslid Jean de Bethune vindt dit allemaal goed en wel, maar zou toch graag hebben dat het College jaarlijks rapporteert over de stand van zaken. Schepen Kelly Detavernier (NV-A) belooft van dit te doen. Dwarse Wouter Vermeersch vindt dat die belofte best moet geformaliseerd in een amendement. Het amendement wordt uiteraard verworpen. Ook door Jean, want hij vindt dat het woord van de schepen volstaat. (Noteer dat volgens de laatste stadsmonitor 37% van de Kortrijkzanen het bestuur niet vertrouwt.)

Oei.
Nog een andere aandoenlijke gekheid waren we bijna vergeten.
Raadslid Vermeersch had uitgevist dat de dividenden van Gaselwest vanaf 2022 jaar na jaar aanzienlijk (met méér dan 1 miljoen) zullen dalen. Op legislatuurbasis spreken we van bijna 5,7 miljoen. Maar vanwege een compensatiefonds van de Vlaamse regering wordt de netto-impact afgerond tot 3,4 miljoen.
Vermeersch wou nu wel eens voor een keertje dan graag weten of het College al enig idee had hoe men die put zal dempen.
Schepen van Financiën Kelly Detavernier legt als een juf gelijk en zonder verpinken ernstig uit aan de kleuterklas dat een budget bestaat uit ontvangsten en uitgaven inzake exploitatie en investeringen. Jawel! En vertelt dan dat de gemeenteraad op 6 december bij de bespreking van een aangepast meerjarenplan zal kunnen kennis nemen van de getroffen maatregelen om de minontvangsten op te vangen. Zij vergat daarbij eventjes dat de agenda van een gemeenteraad over een meerjarenplan met toelichting lang op voorhand moet medegedeeld aan de Raad.

P.S.
Dat is trouwens intussen gebeurd.
Vooral opvallend is dat bepaalde grote projecten (soms deels) worden geschrapt.
Een al te gekke gemeenteraad (1)

Het gaat over de gemeenteraad van 15 november waarover u in plaatselijke kranten niks kon vernemen, ofwel toch iets over de komst van “deel-bakfietsen”.

Vanwege corona besliste burgemeester Ruth Vandenberghe bij politieverordening van 5 november dat de zitting niet fysiek kon doorgaan. Blijkbaar had men geen locatie gevonden (heeft men wel gezocht?) waar raadsleden konden zetelen met voldoende ‘social distance’.
Wat is daar nu krankjorem aan?
Zeker is dat onze Ruthie op het moment van die beslissing al weet had van het jaarlijkse, traditionele (vierde) “etentje met het Team Burgemeester” in de Xpo. En al wist dat zij daar niet kon op ontbreken. En dat er daar onvermijdelijk nog andere raadsleden-schepenen van het Team zouden opduiken. Dat etentje ging door op zaterdag 13 november, dus twee dagen voor de noodzakelijk virtuele raadszitting van maandag 15 november. Daar zijn niet minder dan 1.600 personen op af gekomen. Een dichtbevolkte, fysieke bijeenkomst rondom vele ronde tafels.
VB-raadslid Wouter Vermeersch wees bij de bekrachtiging van die politieverordening op deze anomalie. Dat titelvoerend burgemeester Vincent Van Quickenborne namelijk met zijn kiesvereniging een groots publiek festijn organiseert terwijl zijn Team-raadsleden kort daarop verplicht virtueel moet vergaderen. Helga Kints verdedigde als voorzitter van de Raad de politieverordening. Stel u voor dat zij ook aanwezig was op het etentje! Waarnemend burgemeester Ruthie (die er zeker bij was!) en andere leden van het Team hielden wijselijk hun mond. Quickie zelf was “ter virtuele zitting” natuurlijk in geen velden of wegen te bespeuren, alhoewel absoluut niet verontschuldigd.

Bij het begin van de zitting van 15 november kwam het ontslag van schepen Arne Vandendriessche aan bod, samen met zijn vervanging door raadslid Wouter Allijns. Arne kreeg van werkelijk ALLE fractieleiders niets dan lofbetuigingen. Indachtig “van de doden niks dan goed” zeker? Nu ja, hij was ongetwijfeld een hard werkende, verdienstelijke schepen. Maar het blijft toch verwonderlijk (een beetje gek?) dat niemand ook maar eventjes verwees naar een artikel in ‘Knack’ (8 september) waarbij anonieme personen (alleszins kenners van de Kortrijks politiek, misschien zelfs raadsleden) toch een aantal ernstige, negatieve kanten van de ontslagnemende schepen hebben belicht. (Zie nog ons stuk van 15 september.)
Wouter Allijns was fractieleider van het Team en is in die functie nu vervangen door Koen Byttebier. Een ‘oude rat’ laat ons zeggen, zonder ironie. (Dat is Vlaams. In beschaafd A.N. zegt men : “een oude rot in het vak”.) Maar dat gebeuren alleen al is in deze zin nogal tekenend voor de zwakheid – de kwaliteit – van de raadsleden van het Team Burgemeester.
Het zit zo: als men de lijst van de verkozen Team-raadsleden bekijkt, dan is het duidelijk dat enkel en alleen Byttebier in aanmerking kon komen voor die functie. Trouwens, dat is tevens het geval met de onvermijdelijke keuze van Allijns als nieuwe schepen. Er was gewoon geen meer bekwaam alternatief! Het Team kent heus geen “embarras du choix”.
En dit is helemaal géén gekke vaststelling: het zgn. Team Burgemeester valt stilaan in duigen. In slow motion.
Vincent is weg, Arne is weg en straks (in 2024) verdwijnt schepen Wout Maddens en me dunkt ook fractieleider Byttebier. Terwijl Ruthie Vandenberghe er intussen maar niet in slaagt om te imponeren als een gezaghebbende burgemeester, met enige helicopter-visie op het politieke gebeuren in onze centrumstad en regio.

Over de omvorming van het gewezen zorgcentrum Lichtendal tot “detentiehuis” (gevangenis) waren er twee opmerkelijke interpellaties. (Geen van Groen.) Wouter Vermeersch (VB) had een hele serie vragen in petto en wou ook nog dat er een digitaal referendum over dat project zou worden gehouden. Benjamin Vandorpe (CD&V) had geen objecties tegen het concept “detentiehuis” op zichzelf, maar verkoos dan wel liefst een andere locatie daarvoor. En Jean de Bethune (CD&V) kwam onverhoeds met het voorstel op de proppen om een hoorzitting te houden.
De virtueel aanwezige minister van Justitie zweeg in alle talen. Kwam ook niet in beeld.

Oei, dit stuk deint te lang uit.
Zie een volgende editie.

Bedrag van de uitbetaalde coronapremies door stad

Naast de premies van de Vlaamse regering heeft stad nog bijkomende coronapremies in geld of in bonnen uitbetaald en dit voor een totaal bedrag van niet minder dan 741.000 euro.

Evan wat uitsplitsen.

– De ReCapremie van 1.000 contant euro ging naar restaurants en cafés die moesten sluiten en hiervoor al een hinderpremie verkregen. Aantal 310 (27 geweigerd) =310.000 euro.
– De Handelspremie was een waardebon van 500 euro voor andere handelszaken die dicht bleven. Aantl 424 (79 geweigerd) = 212.000 euro.
– De Eventpremie, een bon van 500 euro was voor de eventsector dia alreeds een compensatiepremie kregen. Aantal 33 (29 geweigerd) = 16.500 euro.

Subtotaal voor lockdown 1: 767 premies voor 538.500 euro.

Nu de bijkomende zgn. XXL premies lockdown 2. Allemaal digitale waardebonnen.
– RecaXXL plus TakeAwayXXX-premie (750 bon): 140 (geweigerd) = 105.000 euro.
– ReCaXXL-premie (500 bon): 143 (17 geweigerd) = 71.500 euro.
– TakeAwayXXL (250 bon): 4 (nul geweigerd) = 1.000 euro.
– EventXXL (250 bon): 50 (26 geweigerd) = 25.000 euro.

Subtotaal voor lockdown 2: 337 premies voor 202.500 euro.

Ter info:
De digitale bonnen konden enkel gebruikt bij de erkende Kortrijkse leveranciers.
98,52% daarvan werden effectief besteed voor een waarde van 424.609 euro.
Bij de groot- en detailhandel ging het om 310.699 euro. Bij de horeca om 48.088 euro.

BRON
Het Bulletin van Vraag en Antwoord van deze maand. Het antwoord op een vraag van raadslid Maxim Veys.

P.S.
Stad krijgt ook wel corona-subsidies van hogere overheden hoor!

Onze beide burgemeesters worden vanavond op de rooster gelegd

(Zie nog een aanvulling onderaan.)
Ja, het is vandaag weerom gemeenteraadsdag.
Begint om 19 uur en gaat jammer genoeg niet fysiek door in de raadszaal, maar is digitaal gevoerd en te volgen. Héél jammer is dat want zowel onze titelvoerend burgemeester (Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie) als Ruth Vandenberghe, de waarnemend burgemeester, worden duchtig aan de tand gevoeld. Het wordt alleszins een geanimeerd gesprek rondom een heikel onderwerp: het detentiehuis dat de minister van Justitie alhier als eerste in Vlaanderen of in het hele land wil onderbrengen in het voormalig woonzorgcentrum Lichtendal.

De burgemeesters krijgen hierover twee interpellaties aan hun been. Zij worden gegrild zouden de Engelsen zeggen.
VB-raadslid Wouter Vermeersch heeft negen vragen te stellen. Een pikant punt (zeker ook voor Ruthie) is dat hij meer wil weten over de besluitvorming die aan de keuze voor Lichtendal is voorafgegaan. Werden de betrokken partners zoals de korpschef, de hogeschool VIVES, de KULAK, het begeleidingscentrum Bethanie (en de buren!) wel voldoende geraadpleegd en ingelicht? Voorts is er de penibele kwestie dat letterlijk palend aan die gevangenis voor jonge gedetineerden zogenaamd “kwetsbare meisjes” door de vzw Bethanie zijn ondergebracht. En Vermeersch wil tenslotte dat de keuze voor het al of niet verhuren van Lichtendal als “detentie-gevangenis” onderworpen wordt aan een digitaal referendum.

De oprichting van (15) detentiehuizen is intussen met een half jaar uitgesteld. Geen mens die gelooft dat de COVID-pandemie daarvan de oorzaak is. De minister van Justitie is met zijn aankondigingspolitiek zoals zo vaak te voortvarend geweest.
CD&V-raadslid Benjamin Vandorpe wil met zijn interpellatie (7 vragen) van dat uitstel nu gebruik maken om te zoeken naar een (andere) beter doordachte keuze voor de inrichting van een definitief detentiehuis. Want over vijf jaar moet men het toch doen. Hij heeft namelijk vernomen dat men na die termijn van vijf jaar de site Lichtendal voor 2 miljoen wil “overdragen” aan de dichtbij gelegen universiteit en hogeschool. Vandorpe merkt darbij ook op dat men de site ooit wilde verkopen voor 4,6 miljoen. En hij heeft nog financiële vragen. Wat zal Justitie (de Regie der Gebouwen) betalen voor het gebruik van Lichtendal? Komt er voor de opzeg van de huur van het gebouw door VIVES een schadeloosstelling?
Vandorpe heeft nog een zéér fundamentele en interessante bedenking. Een kwaliteitsvol detentiehuis mag hoogstens 30 gedetineerden huisvesten en geen 50 of 60 zoals de minister van Justitie beoogt. En de groep van gevangenen moet in ieder detentiehuis homogeen zijn in leeftijd en volgens de aard van het misdrijf dat zij pleegden. Pas zo kunnen ze goed begeleid worden naar een nieuw maatschappelijk leven.

Beste lezer, u kijkt toch? De interpellaties komen aan bod bij het begin van de zitting.

PERTINENTE AANVULLING – EEN “ACTUALISERING”
Je acht het toch niet voor mogelijk?!
Vincent Van Quickenborne, de minister van Justitie, is niet enkel titelvoerend burgemeester. Hij is nog altijd daadwerkelijk zittend raadslid. Hij heeft het ongelooflijke lef gehad om vandaag totaal niet tussen te komen bij de interpellaties over zijn detentiehuis in Kortrijk. Hij zweeg als vermoord en liet zich totaal NIET verontschuldigen.

Sociale woonpolitiek: de taboe-vraag (2)

Naar aanleiding van enkele onschuldige, louter informatieve vragen (hier nog altijd beschouwd als een “interpellatie”) van CD&V-raadslid Carol Leleu in de gemeenteraad van 13 september over de Kortrijkse sociale woonpolitiek kwam haast onvermijdelijk de heikele kwestie van mogelijke fraude bij huurders van sociale woningen te berde.
De vraag dus of onze sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en verhuurkantoren (SVK’s) wel degelijk werk maken van mogelijk buitenlandse eigendomsonderzoeken bij bewoners van sociale woningen in de stad.

En naar aanleiding van die ambetante kwestie is bestuurlijk-politiek bekeken door ons stadsbestuur iets ongewoon, ongebruikelijk geschied.
Stad heeft het namelijk aangedurfd om bij de ‘SHM’ en ‘SVK’ alhier daadwerkelijk te vragen naar de stand van zaken in hun aanpak van buitenlands eigendomsonderzoek. Meer nog: de juridische dienst heeft op 11 oktober de resultaten van deze bevraging bezorgd aan de fractieleiders in onze gemeenteraad. (Staat allemaal niet onze plaatselijke gazetten.)

Volgende woonactoren zijn aangeschreven: SHM Wonen Regio Kortrijk, het Vlaams Woningfonds, SVK De Poort, SHM De Leie en SHM Eigen Haard. Van de laatste twee organisaties is dit keer wel geen respons gekomen.
In een vorige bevraging gaven de woonactoren te kennen dat zij enkel het bezit van eigendommen in België konden controleren via de kruispuntbank. Wel waren alle maatschappijen principieel akkoord om in de toekomst ook op zoek te gaan naar mogelijk buitenlandse eigendommen van sociale huurders “van zodra hierover voldoende duidelijkheid was”. Intussen gaven de maatschappijen aan dat zij dit punt verder bespraken in hun respectievelijke bestuursvergaderingen op basis van informatie van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).
Maar blijkbaar heeft enkel het Vlaams Woningfonds op 15 september een concrete procedure uitgewerkt en zelfs gecommuniceerd naar hun huurders. (De inhoud daarvan kennen we niet.) De maatschappij zou wel graag hebben dat alle woonactoren dezelfde aanpak en regularisatiemogelijkheden (!) hanteren.
De reactie van SVK De Poort is eerder opvallend ontwijkend. Jawel, fraude moet uiteraard aangepakt maar het bestuur vindt dat woonactoren steeds meer in de rol van controleurs worden geduwd terwijl het nodig is dat zij zich kunnen blijven focussen op hun kerntaak, d.w.z. op het bouwen en inhuren van het sociaal woonpatrimonium.

Stad vroeg ook of de woonactoren bereid zijn om in te stappen in een raamcontract met de VMSW dat vijf speciale onderzoeksbureaus wil selecteren voor controle van buitenlandse eigendommen.
Wonen in Kortrijk antwoordt volmondig ja. Eigen Haard en het Vlaams Woningfonds deden dat vroeger al.
SVK De Poort wil evenwel dit punt nog agenderen op een volgende bestuursvergadering.

En nu de hamvraag !
Zijn er in Kortrijk reeds concrete casussen (of vermoedens) van eigendomsfraude?

Eerder al gaf enkel “Eigen Haard” aan dat er reeds gevallen van eigendomsfraude of vermoedens daarvan zijn gekend in Kortrijk. Maar er zijn nog geen bewezen gevallen vastgesteld. “Wonen Regio Kortrijk” kent twee gevallen van concrete vermoedens en wil wel een onderzoek opstarten.
Bij “De Poort” en het “Vlaams Woningfonds” zijn geen casussen of vermoedens gekend.

Tot daar alles wat u wenst te weten.

Nog wat vragen over sociale woningen in Kortrijk… (1)

De problematiek over sociale woningen is een thema dat om de zoveel tijd opduikt in allerhande gremia.
Vandaag gaat het alweer over de realisatiegraad van het aantal woningen, over fusies van sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s), over fusies met sociale verhuurkantoren (SVK’s),- en, dat is nogal nieuw – over fraude bij de huurders.
Bon.

Maar hoeveel sociale woningen telt men in onze stad eigenlijk? Een eenvoudige vraag toch?
VB-raadslid Carmen Ryheul heeft daar via het Bulletin van Vragen en Antwoorden in maart naar geïnformeerd. Het antwoord verscheen in mei en luidde: 3.317. Raar! Want nu drie sociale huisvestingsmaatschappijen sinds eind juni zijn gefusioneerd in de SHM “Regio Kortrijk” zegt men dat deze overkoepelende organisatie 2.528 woningen in Kortrijk en deelgemeenten “bundelt”.

Raadslid Ryheul had nog een andere interessante vraag: hoeveel personen staan er op dit moment op onze wachtlijsten voor een sociale woning? Bij “Wonen Regio Kortrijk” niet minder dan 3.229 kandidaten. Bij de toenmalig nog actieve SHM “Eigen Haard”: 392. En bij “De Leie”: 83. (Bij het SVK De Poort niet minder dan 2.476 kandidaten.)

VB-raadslid Ryheul stelt graag ambetante vragen.
Hoeveel niet-Belgen maken – in percentage uitgedrukt – gebruik van een sociale woning? Antwoord: 14% t.o.v. het totaal aantal bezette sociale woningen.
Kortrijk telt 412 niet Belgische huishoudens die een sociale woning bezetten. Daarvan zijn er 79% niet-EU onderdanen.

Een nog méér ambetante vraag: wat is het percentage op de wachtlijst van Belgen versus niet-Belgen?
– Wonen Regio Kortrijk: 63% tegenover 37%
– Eigen Haard: 48% tegenover 52%
– De Leie: 53% tegenover 47%
– (SVK De Poort: 57% tegenover 43%)

Tenslotte de vraag van een miljoen.
Doet men een onderzoek naar naar allochtone (én autochtone!) sociale huurders die nog andere eigendommen bezitten?
Stad vond dat het initiatief hierbij ligt bij de besturen van de SHM’s en de SVK’s en zal navraag doen bij deze woonactoren naar het aantal gevoerde onderzoeken naar dit soort van sociale fraude.

Intussen weten we meer.
Het Kortrijkse VB heeft de woonactoren “Wonen Regio Kortrijk”, het “Vlaams Woningfonds”, “Eigen Haard”, “De Poort” en “De Leie” aangeschreven om te weten of ze bereid zijn onderzoek te doen naar eventuele buitenlandse onroerende eigendommen bij bewoners van sociale woningen. (Dat is mogelijk sinds 15 maart.) En jawel hoor, ze zijn daartoe principieel bereid. (“De Leie” antwoordde evenwel niet.) “Eigen Haard” bevestigt zelfs dat er gevallen bekend zijn van eigendomsfraude, maar er is nog geen enkel dossier met concrete en bewezen vaststellingen. “Er is nog werk aan de winkel,” zegt de SHM. Men overweegt om via de “Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen” een raamovereenkomst te sluiten met in deze materie gespecialiseerde onderzoeksbureaus.

EN INTUSSEN WETEN WE NOG MEER !
Maar dat is voor een volgende editie. Zaterdag?


Hoe proberen leegstandbelasting te vermijden?

De belasting op leegstand is progressief (met de tijd) en kan dus zeer hoog oplopen. Vandaar de vele bezwaarschriften die binnenlopen bij het schepencollege. Heel soms wordt het bezwaar gegrond verklaard. Als men bijv. kan bewijzen dat er een bepaald minimum voor water/gas/elektriciteit (in combinatie met elkaar) is verbruikt.
Er moet minstens sprake zijn van een “laag verbruik”. Bij “extreem laag” verbruik is er sprake van leegstand. Kortrijk gebruikt hiervoor waarden zoals die in Gent van toepassing zijn. (Merkwaardig is dat die criteria verschillen per gemeente.)
Bij ons is het minimumwaterverbruik waaronder verondersteld mag worden dat de woning leeg staat vastgelegd op 10 m³ per jaar. (Er zijn gemeenten waar men voor water geen criterium gebruikt.)
Voor elektriciteit geldt tot 600 kwh als “extreem laag verbruik”. “Laag verbruik” ligt dan tussen van 600 en 1.200 kwh.
Voor gas is “extreem laag” verbruik minder dan 2.326 kwh. en “laag verbruik” ligt tussen 2.326 en 4.652 kwh.

Veel succes met uw bewijsstukken in de hoorzitting!