Buurthuis op Sint-Katharina (1): prijsberekening aartsmoeilijk

Het territorium van een kerkfabriek (een parochie) gehoorzaamt niet noodzakelijk aan de gemeentegrenzen.

Kerkfabrieken kunnen dus van meerdere walletjes tegelijk eten inzake gemeentelijke toelagen, extra-subsidies, doorgeefleningen en andere financiële tussenkomsten. Borgstellingen. En niemand durft daar iets aan doen. Niemand die daarover sinds Napoleon en de Boerenkrijg iets over mompelt. Er zijn geen echte vrijzinnigen meer, en vooral geen anti-clericalen meer, libertijnen. Het gaat nu om respect voor om het even wat. Openheid voor het traditionele? Ieder zijn correcte waarheid. Vrije, beetje domme meningsuiting maakt troef. Maar we dwalen af.

Ieder zijn parochie

Bij een soort meerwaardezoekers uit onze christelijke Gemeenschap met toen nog geen soelaaszoekende gelovigen uit halfweg de vorige eeuw was er toch al wel een vorm van niet helemaal bewust georganiseerde – gesubsidieerde – grensoverschrijdende praxis inzake parochies.
Vanwaar ze ook kwamen, rijke madammen vooral die het niet zo nauw hielden met de katholieke praxis (onze sharia) kwamen van heinde en verre naar de Kortrijkse Sint-Michielskerk om na een uitgebreide biecht bij de jezuïten nog een duit in het zakje doen. De mannen zaten in ‘t Salonske of in Knokke.

Iedere parochie had zijn stijl. In Kortrijk nog was de Sint-Maartenskerk eerder de ‘place to be’ voor de nog meer hypocriete pseudo-bourgeoisie. O.L.Vrouwkerk daarentegen was meer voor alzheimers. Davidsfonds.
Ieder had zijn stek. Bij de banketbakkerijen. “Buurthuizen” vond men mits minzame uitnodiging in de dekenij zelf (met dat prachtige park) en in restaurants en cafeetjes in de buurt. De Gilde ook. De Middenstand, op maandagavond dan. Maar ook op het Schouwburgplein. Ik heb er daar nog weten doodvallen, na de Heilige Mis. De Patria op de Grote Markt bleef op zondagavond open tot het ochtendgloren en tot op de bovenverdieping, tot iedereen erbij neerviel. Boven op of onder de biljartafels. Ja, Kortrijk bruiste nog met die katholieken van toen. Er was pluralisme binnen de zuil.

Dit was even een bijdrage tot geskiedschrijvinghe. Petite histoire. Waar is de tijd?

Wat wil ik nu eigenlijk zeggen?
Dat we nu gevangen zitten in buurthuizen en o.c.’s die qua architectonische en andere gezelligheid ons ook niet veel levensvreugde kunnen bijbrengen.
Die O.C.’s van nu. Pure belemmeringen voor jongeren om ruime horizonten te verkennen.
We dwalen af?
Ik zal u straks nog een keer een opsomming geven van de vroegere cafés langs de Brugse Bane. De niet-gesubsidieerde buurthuizen of ontmoetingscentra van Sente.

Vandaar dat zowel de Gildemannen als de Middenstanders van onze Stad in combinatie met de altijd al invloedrijke pasters-politiekers van Sente en Eric Lemey (KAJ) sinds 2000 al sociologisch met een verschrikkelijke mentale achterstand een poging tot recuperatie zoeken opdat wij nu nog – samen met de landelijke gemeenten Kuurne en Lendelede – plotseling zouden moeten bijdragen in de bouw van een kalote buurthuis (polyvalente zaal, turnzaal voor een school) achter de kerk van Sint-Katherina.

Sociaal kapitaal. Ga daar in de buurt nog maar eens uit de kleren. Uitgerekend op grondgebied Kuurne.
Omdat het namelijk gaat om grond van de kerkfabriek aldaar en we daar geacht worden als gemeente erfpacht voor te betalen.
Grond van een kerkfabriek is heilig.
(Die fabriek daar in Kuurne maakt jaar na jaar schone winsten, ongeacht de gemeentelijke toelage.)

….
Allez. Nu serieus.
Het wordt tijd om eens te kijken hoeveel het aandeel van de betrokken gemeenten voor dat overbodige (op vlak van emancipatie) buurthuis bedraagt en hoe de diverse besturen dat zelf bekijken.
Het is ingewikkeld. Er kloppen dingen niet. Zakes.
En intussen ook ontdekt dat in Kuurne zelfs de christen-democraten en Groen en ook één socialistisch raadlid niet eens fervente voorstanders waren van dit buurthuis. Vonden het in den beginne althans geen prioriteit. CD&V, Visie en Groen stemden in de vorige bestuursperiode ooit tegen, en onthielden zich vanaf oktober 2005 bij alle beslissingen omtrent het buurthuis.
En in Lendelede liep het zeker ook niet van een leien dakje. Maar sinds kort kwam alles goed terecht. Eind goed, alles goed.

Raming totale kostprijs

Volgens een goedgekeurd gemeenteraadsbesluit van Kuurne, dd. 25 oktober 2006: 599.324,12 euro.
Volgens een Collegebesluit, ook van Kuurne, dd. 20 december 2006: 599.741,33 euro.
Cijfers in de visie van Lendelede niet gevonden.
Het Kortrijkse College neemt de bedragen van de collega’s van Kuurne (bouwheer) over. Onze gemeenteraad weet nog nergens van.
Het opgegeven bedrag is inclusief BTW en erelonen.
Het verschil tussen wat het Kuurnse College acteert en de gemeenteraad aldaar goedkeurde is niet groot. Prima, maar er zou gewoonweg tussen de uitvoerende en de controlerende (beslissende) instantie géén verschil mogen zijn. Voor geen cent.
Maar nu komt het.

Raming van de loten

Lot 1: ruwbouw, afwerking en aanleg omgeving:
Kuurnse gemeenteraad: 174.088,00 euro.
Kuurns College: 445.469,46 euro.
(Dat kan toch niet? Gaat het om een tikfout?)

Lot 2: centrale verwarming, ventilatie en sanitair:
Kuurnse gemeenteraad: 86.295,87 euro.
Kuurns College: 101.932,84 euro.

Lot 3: elektrische installatie:
Kuurnse gemeenteraad: 49.470,18 euro.
Kuurns College: 40.101,22 euro.

Totaal van de drie loten
Volgens de Kuurnse gemeenteraad: 309.854,05 euro.
Volgens het Kuurns College: 587.503,52 euro.

Erelonen

Nu herinnert u zich dat de totale kostprijs was geraamd op 599.741,33 euro. Maar dat was ook uitdrukkelijk inclusief de erelonen.
Uitgaande van de cijfers van het Kuurns College zouden die erelonen dan slechts 12.237,81 euro bedragen?
Dat is dan weer niet te begrijpen.
Een gemeenteraadsbesluit van Kuurne (24 januari 2006) zegt dat alléén al het Kuurnse aandeel in de erelonen 10.000 euro bedraagt.
Nu moet u weten dat er inzake investeringstoelagen tussen de drie betrokken gemeenten een procentuele afspraak is gemaakt.

Verdeelsleutel

Betreffende de bouwkost, de te betalen canon en nog wat andere zaken (nu niet meer: de onderhoudslast) is er een afspraak gemaakt.
Stad Kortrijk staat in voor 56,84 procent van de investeringstoelage bij de bouw en de eventuele verbeteringen. Met een absoluut maximum van 357.000 euro.
Kuurne neemt 23,21 procent voor zijn deel, met een maximum van 146.000 euro.
Lendelede zorgt voor 19,95 procent, met een maximum van 125.000 euro.
(De erfpacht voor de kerkfabriek van Sente kost slechts 50 euro, voor 50 jaar.)

De uiteindelijke werkelijke prijs zal dus maximum 628.000 euro mogen bedragen.
We gaan zien hoe het afloopt. Beter: we gaan het nooit zien. Kuurne is nu de bouwheer, alhoewel dat ook vroeger anders was beslist.
In de Kortrijkse begroting van 2006 is alvast voor alle zekerheid méér ingeschreven dan het voorgenomen aandeel: 372.000 euro. En in Lendelede heeft men in oktober 2006 omgekeerd (voorlopig?) slechts een lening van 62.500 euro goedgekeurd.

Een lijdensweg naar Sente

Maar waarop is het ‘project’ met die verdeelsleutel tussen de drie gemeenten gebaseerd? Waarom moeten Kortrijkzanen en die brave Lendeledenaars deelnemen in de kosten van een parochiezaal in Kuurne? Waarom verdedigde ons raadslid Patrick Jolie (Heule) het project? Hoe zijn de aanbestedingen verlopen? Vanwaar het verschil tussen wat het College van Kuurne aan zijn gemeenteraad voorspiegelde en aan Kortrijk liet weten?
Alweer geen idee.
Maar waarom vraag je het dan niet aan iemand, Kortrijkwatcher?
Waarom de bananen krom zijn? Omdat onze bevoegde schepen, Jean de Bethune, zijn emails niet leest. Niet ingaat op een aloude vraag tot onderhoud over kerkfabrieken. En mij van alles kan wijsmaken. Ben niet zot hoor. Heb niet eens een perskaart.

(Wordt vervolgd op een andere bladzijde.)

_____________________________________________________
Weet nog niet wanneer ik hier terug ben om verder aan dit stuk te breien. Geraak er niet aan uit. Eigenlijk zou dit verhaal moeten komen onder de rubriek “onbegrijpelijk”. We gaan dat maar doen ook, want zeer katholiek-orthodox is het een en ander alleszins niet.

Schijnhuwelijken (2)

De wet die schijnhuwelijken strafbaar maakt blijft voorlopig dode letter. Minister Onckelinx – die ook al een paar keer trouw heeft gezworen – was er ten andere altijd voorstander van om dit soort disputen uit het strafrecht te houden.
Tekenend hiervoor is dat Laurette onlangs en pas één jaar later kon antwoorden op een aantal schriftelijke vragen van kamerlid Claude Marinower rondom de problematiek van schijnhuwelijken. Daarbij zegt ze nog dat het College van Procureurs-generaal een werkgroep heeft opgericht die als taak heeft om de toepassing van de procedures en in het bijzonder de strafbaarstelling te onderzoeken. In het kader daarvan wordt er een evaluerend onderzoek overwogen van de beschikbare statistische informatie. (Vragen en Antwoorden, Kamer, 51-156, 5-3-2007, pag. 30226.)

Voor de juristen onder ons. Emeritus raadsheer Armand Vandeplas schreef al in 1987 in het Rechtskundig Weekblad dat een schijnhuwelijk een inbreuk is op het gezinsrecht. ‘k Weet het nog goed. Wilsgebreken, geveins of gehuichel geven toch geen aanleiding tot strafvervolging ?
Ook akkoord? Waarom zijn er dan nog burgerlijke rechtbanken nodig?

Ruim een jaar nadat de wet van kracht werd heeft nog geen enkele Belgische rechter een veroordeling uitgesproken.
Dit liet CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri op 22 maart weten aan “De Morgen”.
Nahima is een expert in deze materie, maar vergist zich dan wel als zij op haar webstek meldt dat ook Kortrijk een gespecialiseerde “cel schijnhuwelijken” heeft. Niets van. Er is zelfs al wat kennis verloren gegaan.

Wellicht zal het volgens Lanjri wel zo zijn dat er nog geen vervolgingen zijn geweest, maar hoe zij tot die vaststelling over geheel België is gekomen blijft zeer raadselachtig. Als je maar in de media komt.

Nog onlangs vertelde minister Onkelinx in de Kamercommissie van Justitie (moet nog zoeken of Nahima daarbij was) dat er nauwelijks statistieken zijn over het aantal schijnhuwelijken en gerechtelijke onderzoeken. In Namen waren er 48 onderzoeken in 2006. In Brugge 6, in Mechelen, Gent, Ieper en Veurne geen enkel. Brussel weigerde zelfs cijfers te geven. En Kortrijk evenals Dendermonde, Oudenaarde, Tongeren en Turnhout deelden doodgemoedereerd mee dat er “nog geen veroordelingen zijn”.

Wist u dat er pas vanaf 1 juni 2006 een verplichte registratie is?
En wist u dat er pas tijdens het tweede semester van vorig jaar een preventiecode “55H Schijnhuwelijk” is opgenomen in de nationale lijst van codes die door correctionele parketten wordt gebruikt?
Tevoren registreerden parketten deze zaken zelfs helemaal niet, tenzij er mensenhandel was mee gemoeid.

Hoeveel huwelijksplannen zijn er hier ter stede al geweigerd door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand?
Voor dit jaar al 12 naar het schijnt. In 2006: 20. In 2005: 10. En in 2001 ging het nog om één geval. Bepaalde dossiers kregen wel een positief advies van de Procureur, en andere koppels annuleerden dan maar hun huwelijksplannen of trokken voor een nieuwe poging naar betere oorden. Hoeveel bruidsparen er al in beroep zijn gegaan en bij hoeveel zaken de rechtbank dan toch oordeelde dat het waarlijk om een duurzame relatie ging, weet ik niet. Er zou onlangs wel een zaak zijn “verloren”.

In de steden die wel een “cel schijnhuwelijken” kennen – Antwerpen en Gent – zijn al die cijfers publiek, en zelfs te vinden op internet.
Ongelooflijk. Met enig kommentaar. Aantal dossiers, toelatingen tot huwen, uitstel voor onderzoek ten gronde (kan lang duren), negatief advies van de procureur, weigeringen, stopzettingen van de procedure, onmogelijkheden om een interview af te nemen (soms wegens personeelstekort!). Met een opsomming van de betrokken nationaliteiten.

In Antwerpen loopt het de spuigaten uit.
In 2005 bijv. werden er door de cel 256 van de 555 huwelijksaanvragen in twijfel getrokken. Dat is ongeveer de helft. Zo’n 149 koppels werden geweigerd en 107 andere verdachte schijnhuwelijken startten een beroepsprocedure. Eén van de vijf ambtenaren aldaar krijgt wel veel klachten over zijn harde en strenge werkwijze bij de ondervragingen. Men verwijt hem ook te doen aan “ellebogenwerk”. Dat hij subjectief is. Niettegenstaande een aantal richtlijnen vervat in een ministeriële circulaire en een draaiboek schijnhuwelijken kiest hij zelf zijn vragen, en dat gaat er heel intiem aan toe. Over seks. Hoe, wanneer en waar. (Vraag dat nu maar eens aan een Marokkaans meisje met hoofddoek! Een Turkse knaap zal ook rond de pot draaien.)
Kandidaat-trouwers zouden in Antwerpen geen inzage krijgen van de notities bij het interview. Mogen zich ook niet laten begeleiden door een advokaat. (‘t Is geen verhoor.)

In Gent ging het in 2005 om 136 huwelijken. 82 toegestaan. 12 geannuleerd tijdens het onderzoek, 28 geweigerd en 14 gingen in beroep.
Let wel, zo’n cel registreert ook aangiften van schijnhuwelijken ! In Gent kwamen er vorig jaar 28 binnen en de helft daarvan werd geklasseerd. Hoe het zit met het meldpunt in Kortrijk, geen idee.

Het begrip schijnhuwelijk is eigenlijk pas opgedoken sinds de wet van 4 mei 1999 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk. Een schijnhuwelijk heeft niet de intentie om een duurzame levensgemeenschap tot stand te brengen, maar is enkel gericht op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel.
Hoe herkent zo’n ambtenaar valse tortelduifjes?
Volgens de minister zijn er zeker tien indicatoren die gecombineerd een ernstige aanduiding vormen dat een schijnhuwelijk wordt beoogd.
Biivoorbeeld verstaan de partijen elkaar niet of moeilijk. Ze kennen misschien zelfs elkaars naam niet. Een van de aanstaande echtgenoten weet niet waar de ander werkt. Zij vertellen niet helemaal hetzelfde over de omstandigheden van de ontmoeting. Of volgens een Antwerpse ambtenaar: juist helemaal identiek hetzelfde! Alsof ze een lesje van buiten hebben geleerd. Grote leeftijdsverschillen zijn ook verdacht.
Laurette kan het weten.

In de vorige legislatuur met schepen Hilde Demedts van Bevolking leek zowat iedere vreemdeling verdacht. Prima facie.
Ambtenaren hebben een aanzienlijke appreciatiebevoegdheid bij het weigeren of uitstellen van een huwelijk. En ze zetten hierbij hun eigen verantwoordelijkheid op het spel. Burgerlijk, strafrechtelijk en administratief. WETEN ZIJ DAT WEL? Weten de advocaten van de tegenpartij dat?
Heeft Stad al een keer een soort schadevergoeding moeten betalen? Het is ooit eens gebeurd dat betrokkenen pas een jaar later werden ingelicht over het feit dat hun huwelijksaangifte negatief was geadviseerd. Hoe de zaak is afgelopen weet ik niet. Maar er is een stadsverzekeraar B.A (Ethias).

Het is ook altijd hetzelfde advocatenkantoor (huize Laga) dat Stad mag verdedigen. Zonder enige concurrentie en nochtans gaat het om een overheidsopdracht. De motivering is dat het kantoor de juiste expertise heeft. Ja, als men steeds dezelfde advocaat uitkiest kan die logischerwijze wel expertise opbouwen. Wat is dat nu?
Wat dat bureau in de voorbije jaren al heeft verdiend aan Stad – ook in andere zaken – dat heeft geen naam. Schrijf het alleszins maar met vijf cijfers. En het blijft maar duren.

——
Moet nu even getuige zijn bij een trouwplechtigheid. Stokoude en steenrijke kennis van mij trouwt met een jonge deerne. Dit valt absoluut niet onder de definitie van “schijnhuwelijk”, want zij doet het gewoon voor de erfenis. Iedereen in het stadhuis weet dat, maar de ambtenaar van Burgerlijke Stand alhier gebaart van piekens. Het gaat namelijk niet om het verkrijgen van een verblijfsvergunning, want zij kreeg al een kasteel van een villa. Nou ja, een optrekje maar zij weet het nog niet. Zal het feest nu niet gaan verstoren.

Schijnhuwelijken en schijn-echtscheidingen (1)

Een opwarmertje.

U zag toch ook al rondom u zeer bejaarde lelieblanke autochtonen – uw buren – een huwelijk aangaan? Waarbij u dacht: waar is dat nu in godsnaam goed voor?
En die schijn-echtscheidingen dan? Op eerder middelbare leeftijd. Tussen pure, rasechte blanke Belgen. Met DNA-geteste kindjes.
Geen weigeringen bij dit tweede soort van huwelijksvoltrekkingen door de ambtenaar van de “Burgerlijke Stand”. Geen raadpleging van parketten. Geen nietigverklaring. Geen beroep bij de rechtbank. Geen vervolgingen. Geen statistieken.
Voor wanneer een fiscale wet die (Belgische) echtscheidingen om valse redenen – centenkwestie – schuldig verklaart? Overspel bij de fiscus.
Er zijn toch m/v’s die rijk worden door een beetje te doen alsof? We blijven toch vrienden?

Dat wij/zij denken toch. WIJ zijn goed en ZIJ zijn slecht.
Maar wat is dat, een schijnhuwelijk?
Hoe zoeken Bartje en Treeze, of Ali en Charidja het geluk?
Waarom trouwen paartjes waarvan de minste leek in de analytische dieptepsychologie (hoofdstuk: dubbelzelfmoorden) al onmiddellijk kan merken dat het niets wordt? Die benauwend-dwingende eerste indruk, waar je geen vat op hebt.
Hoeveel brengt een schijn-echtscheiding tussen Belgen op?

Morgen of zo een schijn van antwoord.
Maar misschien nog vlug stipuleren dat een huwelijk in de christelijke (ook joodse, islamitische?) traditie pas is voltrokken bij de daad. Ambetenaren of pastoors komen daar niet bij te pas. Dat zijn formaliteiten.
Nu we daar toch over mijmeren. Hoe zit dat in Vaticaanstad?

(…)

Wordt Lieven Lybeer waarnemend burgemeester ?

Connie zou dat uit de grond van haar hart wel willen.
Maar maakt Lieben een kans?

Bij onstentenis of verhindering van de burgemeester wordt zijn ambt waargenomen door de eerstgekozen schepen, tenzij de burgemeester zijn bevoegdheid aan een andere schepen opdraagt.
Als titelvoerend burgemeester Stefaan De Clerck ooit na de verkiezingen van 10 juni tot federaal minister wordt benoemd, kan normaliter Lieben Lybeer als eerste schepen gebombardeerd tot waarnemend burgemeester.
Normaliter, want in Knack (“covert je stad”) van 21 maart staat nog letterlijk te lezen dat “iedereen bij het ACW erkent dat hij veel te licht weegt” (pag. 31 van onze editie). BINNEN HET ACW is dit de algemene opinie! Dus niet bij kortrijkwatcher.
En er is in dat hypocriet pseudo-opinie draaikonterige weekblad nog even aan herinnerd dat er zich tussen Guy Leleu (ook van de Gilde, maar ietwat overstegen) en Lieben Lybeer vorig jaar nog een bittere strijd heeft afgespeeld om de tweede plaats op de lijst van de gemeenteraadsverkiezingen.

Dat Knack dit allemaal durft te schrijven.
Knack is vanuit historisch-familiale redenen (moeder NOLFIE!) wel christendemocratisch en fundamentalistisch katholiek maar nu ook niet per se fervent pro-Gilde als het op centen aankomt. Roularta is daar samen met de Bank van vlassers en textielbazen uit Texas-Roeselare te rijk-kapitalistisch voor uitgegroeid. Dat zijn nu eenmaal Trends.
Wie helemaal in den beginne als journalist wou bezig zij bij Knack moest eerst passeren bj moeder Nolfie. Alles uitleggen.
Of je naar de mis ging?

Kiezers weten dat onze burgemeester bij iedere gemeenteraadsverkiezing zegt dat hij voluit gaat voor Kortrijk. Zie bijvoorbeeld een interview in De Standaard van 12 augustus 2006. (Hier gememoreerd in een stuk van 22 augustus.) In de vorige bestuursperiode is hij het wel even afgetrapt om voorzitter te worden van de CVP. Liet zich toen vervangen door schepen Frans Destoop.

Stefaan zegt er telkens wel bij dat hij met volle energie en goesting meedoet aan de federale verkiezingen.

Zo ook nu, in een interview van vandaag in het weekblad “Humo”.
Enkele citaten.

Vraag Humo: In de nationale politiek speelt u tegenwoordig een meer bescheiden rol: mist u de Wetstraat soms?
De Clerck: Natuurlijk. (…)

Humo: Maar een ministerportefeuille mogen ze u toch aanbieden na 10 juni?
De Clerck: Elke politicus droomt van een ministerpost, uiteraard. Ik voel dat de goesting er opnieuw is, en ik ben beschikbaar om me in te schakelen in de CD&V-campagne. Maar ik ben geen vragende partij voor wat dan ook, ik zit niet op mijn knietjes te smeken. (…) Maar dat belet niet dat ik, zonder iets te vragen, toch nog enige ambitie heb.

Welk ministerambt zou burgervader dan wel willen bekleden?
Geen kleintje, zo liet hij toch al horen in dat vorige interview met De Standaard. “Ik ga niet naar Brussel om minister van de regie der gebouwen te worden.”
De slotvraag was toen: “En minister Van Justitie?”
Antwoord: “Ook niet. Ik zal nooit met hetzelfde elan hervormingen kunnen doorvoeren als in in mijn vorig mandaat.”

Tja, als de CD&V mederegeert zal Tony Van Parys (Gent) natuurlijk met de meeste hardnekkigheid justitieminister willen worden.

Stefaan heeft één voordeel, maar dat is dan ook alles: hij is goed bevriend met Yves Leterme. Alhoewel dit ook betwijfeld wordt.
Weet het niet. Yves is het prototype van een post-modernistische Kalote. Wacht maar.
Voor het overige zijn er voor Stefaan alleen nog handicaps.

Zeker als de volgende regering een tripartite wordt. Dan moet men 15 ministerposten verdelen onder VLD-MR, SP.A-Spirit-PS, CD&V- N-VA -CDH. In het kader van zijn ‘goed bestuur’ kan Leterme niet zonder gezichtsverlies het aantal ministers verhogen.

Ander obstakel is dat het traditioneel moeilijk ligt om binnen één provincie (West-Vlaanderen) met drie ministers tegelijk uit te pakken (Leterme, Vande Lanotte, De Clerck).

En binnen de CD&V staan er anderzijds nog genoeg ministeriabelen te trappelen van ongeduld: Carl Devlies, Hendrik Bogaert, Pieter De Crem, Herman Van Rompuy, Tony Van Parys.
Dat zijn niet allemaal hartsvriendjes van Stefaan.
En wat dacht u van senatoren als Marc Van Peel, Wouter Beke, Etienne Schouppe, Hugo Vandenberghe? En de vrouwen moeten nog gelijke kansen maken! Sabine de Bethune, Mia De Schampelaere. Jups! Door het glazen plafond.

Binnen zijn partij “in Brussel” heeft Stefaan wel wat aan prestige ingeboet, door zijn niet al te gelukkig verlopen CD&V-voorzitterschap en het zetelverlies in de gemeenteraad van onze Stad.

Laat ons maar weer eens eindigen met een constructief voorstel.
Als het zover komt dat Stefaan minister wordt kunnen we een soort adviserende volksraadpleging houden over de vraag wie best de waarnemende burgemeester zou kunnen zijn. Guy Leleu zal winnen.

Fatsoenshalve zou Lieben bij die gelegenheid misschien beter verzaken aan het ambt. Hij heeft véél te véél werk. Zijn website vermeldt op heden nog 30 mandaten. En hij vergeet er dan nog één: Het Centrum voor Basiseducatie. En was u het ook vergeten dat hij provincieraadslid is?

P.S.
Stefaan De Clerck hecht veel belang aan de vraag hoe politiek én een gelukkig leven kunnen samengaan.
Er is heus een uitkomst voor dit specifieke probleem: gouverneur van West-Vlaanderen worden.

NEVEN-MANDATEN (1): bij intercommunales en bouwmaatschappijen

Zeer gegeerd.
Presentiegelden in Algemene Vergaderingen. Etentjes. En voor de echte bestuurleden in de Raden van Bestuur, de Dagelijkse Besturen, de directie’s, nog wat méér centen. Maar over die bezoldigingen verneemt men in de jaarverslagen nooit iets.
Ge kunt u dat niet inbeelden hoe graag politiekers in bepaalde opzichten mekaar zien. Schouderklopjes delen en uitdelen. Behoefte hebben aan nestwarmte, want er is altijd – vroeg of laat – een ogenblik waarbij zij in hetzelfde schuitje zitten.

Lezer, anti-politieker.
Het gaat niet altijd over zoveel geld als u denkt te weten.
Niet zagen. Politiekers mogen toch ook een keer van een verzetje genieten zeker, als zij hard werken voor ons?
Lezers, u allen verdient véél meer in ‘t zwart dan al die politiekers samen. Zeg het nu maar een keer, aan den toog.
Het gaat hier om het principe: een civil servant zou gratis moeten werken. Gewoon tegen onkostenvergoeding. Tenzij het om een noodzakelijk voltijdse job gaat: burgemeesters en schepenen voor bepaalde gemeenten.

Vandaar dat u recent bijv. in de reguliere pers las hoe ontgoocheld schepen Hilde Demedts is over het feit dat zij bij de afvalintercommunale IMOG (den oven in Harelbeke) niet opnieuw tot ondervoorzitter werd verkozen. Net nu zij zo zoveel begon te weten over CO² en papierverwerking uit bossen. Lekkende stylo’s.
Dat is gewoon een uiting van animositeit bij bepaalde buurgemeenten (Deerlijk, enz.) die vinden dat Kortrijk in de regio al genoeg de plak zwaait, bijvoorbeeld via Leiedal. Wellicht was er ook concreet geen goede communicatie binnen ons eigen College (rivalen schepen Bral en Demedts). Bral stemde voor zijn eigen?
Maar misschien kan er een mouw aan gepast. Hilde, hou er de moed maar in. Bral is daarenboven geen beroepspoliticus. Kan leven zonder.

Onderstaande lijst is nog heel onvolledig en wordt zeker nog aangevuld.
De plaatsvervangers van de mandatarissen worden niet vermeld.
Want als de echte mandatarissen niet kunnen aanwezig zijn kraait er toch geen haan naar. Plaatsvervanger weet vaak nergens van. Weet zelfs niet dat hij plaatsvervanger is. Ja, zo erg is dat.

VLIEGVELD WEVELGEM-BISSEGEM
Alle partijen dienden kandidaturen in.
De kandidaten van het Vlaams Belang kregen de zes stemmen van de eigen fractie. De anderen 29 tot 31 stemmen op 38 aanwezigen.

Johan Coulembier
Jean De Bethune
Antoine Sansen
Pieter Soens
Petra Demeyere heeft een “raadgevende” stem.
In feite hebben enkel de voorgedragen kandidaten Walter Deleu en Pol Hiergens (niet-raadsleden en van VLD-obediëntie) enige kennis van het vliegwezen.

Bij (buitengewone) Algemene Vergaderingen van intercommunales duidt men ook altijd iemand aan die als vertegenwoordiger van Stad het standpunt van de gemeenteraad moet vertolken terzake de agendapunten. Maar de gemeenteraden bepalen nooit een standpunt! Wat een klucht. En als het dan toch één keer gebeurt (door de oppositie), wordt dit niet gedaan.
Voor de WIV gaat het dit keer om nieuw raadslid Joost Ghyssel (VLD).
De volgende gemeenteraad moet nog deskundigen voor het vliegveld aanduiden. Experten. Stad Harelbeke vond daartoe ooit een bakker bereid.
Persoonlijk heb ik het ooit nog meegemaakt dat een afgevaardigde van een gemeente Wevelgem zich afvroeg of de “piste” een vierkant was. Ge kunt u soms niet inbeelden, burger, wie u in uw plaats naar waar zendt.

LEIEDAL

Het is een publiek geheim dat Filiep Santy (CD&V-fractieleider) voorzitter wordt.
Hij kon geen schepen worden? Laat het bij hem opdagen dat hij machtiger wordt dan onze burgemeester, mits subtiele bijstand achter de schermen van voormalig voorzitter Frans Destoop c.s. Dexia. Studiebureaus. Amelior.
FLUP! DAT IS POLITIEK!
Hier moeten officieel ook nog deskundigen aangeduid. Ik verlang al. Is J.Laverge nog onvermijdelijk?

In de gemeenteraad van februari kreeg raadslid Filiep Santy 26 stemmen achter zich, met 3 nee en 10 onthoudingen. Schepen Wout Maddens 30 ja en 9 onthoudingen. Raar maar waar.
Patrick Jolie mag onze vertegenwoordiger worden in de Algemene Vergadering terwijl plaatsvervanger Koen Byttebier één stem meer behaalde (33).
Een meerderheid kan meedogenloos zijn tegenover de oppositie. Kandidaat Marc Lemaitre (SP.A) behaalde de stemmen van zijn fractie en daarbij nog 12 tegen en 18 onthielden zich. ‘t Is erg gesteld. In de politiek.

GASELWEST

Raad van Bestuur: Carl Decaluwé en Guy Leleu. Laatsgenoemde zal doen wat zijn broer hem influistert.
In ons sectorcomité niet minder dan zes vertegenwoordigers.
Traditioneel gewezen burgemeester Antoine Sansen die ooit eens was vergeten dat hij in de directie zat. Verder nog: Johan Coulembier, Carl Decaluwé, Guy Leleu, Pieter Soens, schepen Marie-Claire Vandenbulcke.
Commissaris: Joost Ghyssel.
En Godelieve Vanhoutte (nu CD&V) mag ons vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering. Ook zij weet van toeten noch blazen, en is een krak inzake absenteïsme.

FIGGA

Dat is de financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest. Ter info voor onze bestuurders Alain Cnudde en Guy Leleu: 1247 aandelen bij Distrigas, 1.247 bij Fluxys, 4.491 bij Publi-T, 74.965 bij Elia.
Godelieve Vanhoutte mag opnieuw het standpunt van de gemeenteraad (van ons) vertolken op de Algemene Vergadering.

CV. IMOG

Dat is de intergemeentelijke maatschappij voor Openbare Gezondheid. Zeer gewaardeerd om zijn lunches.
Acht bestuurders die daar naartoe mogen: Stefaan Bral, Alain Cnudde, Johan Coulembier, Hilde Demedts (kreeg één neen-stem!), Patrick Jolie, Lieven Lybeer, Hans Masselis, Martine Vandenbussche.
Raadgevende stem: Bert Herrewyn (SP.A).
Vertegenwoordiger die alweer in naam van de gemeenteraad zal zeggen wat wij zoal denken over vuilnis: Jean de Bethune.

CREMATORIUM

Ook IVC genoemd: intergemeentelijke vereniging voor crematoriumbeheer.
Twee bestuurders van onze kant: Lieven Lybeer en Marie-Claire Vandenbulcke.
Raadgevende stem: Catherine Matthieu (Groen)
Vertegenwoordigers op de Algemene Vergadering: Philippe De Coene (SP.A), Wout Maddens, Filiep Santy.

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING (VMW)

Afgevaardigd in het provinciaal comité: Alain Cnudde.
Afgevaardigd in het sectorcomité: Katrien Braem, Bart Deneckere, Pieter Soens. Allen deskundig in water.

BOUWMAATSCHAPPIJ “GOEDKOPE WONING”

Koen Byttebier
Anthony Vandeburie
Stefaan De Clerck is vertegenwoordiger bij de Algemene Vergaderingen.
Het mandaat van Marc Lemaitre (SP.A) loopt nog tot mei 2008. Zal het dan moeten aftrappen, terwijl hij daar goede dingen deed.

BOUWMAATSCHAPPIJ “CVBA DE LEIE” (Wervik)
Er werden enkel door de CD&V kandidaten voorgedragen.

Luc Scharre
Vertegenwoordiger : Isabelle Vandenberghe

BOUWMAATSCHAPPIJ “EIGEN HAARD IS GOUD WAARD” (Lauwe)
Kandidaten uit alle partijen.
Hier wou de SP.A absoluut Roger Lesaffre naar voor schuiven. Niet gelukt. Slechts 8 stemmen en 18 onthoudingen op 38.

Johan Baert
Joël Delputte
Christine Devos
Filiep Santy
Luc Vanhauwaert
Lieve Vansevenant
Carine Vercleye
Vertegenwoordiger: Greta Vandevelde

BOUWMAATSCHAPPIJ “EIGEN HAARD” (Zwevegem)
Enkel kandidaten van CD&V en VLD.

Vertegenwoordiger: Rik Planckaert

ZUID-WEST-VLAAMSE SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ
CD&V is er hier al in geslaagd om Johan Desmet als bestuurder aan te duiden tot 15 juni 2012.
Enkel nog een kanddaat van de VLD.

Vertegenwoordiger: Koen Byttebier

KREDIETVENNOOTSCHAP “ELK ZIJN HUIS”
Alleen kandidaturen van de CD&V.

Vertegenwoordiger: Gilbert Strackx.

KREDIETMAATSCHAPPIJ “NIEUWE MAATSCHAPPIJ ROND DE HEERD”
Alleen kandidaturen van de CD&V.

Vertegenwoordiger: Gerard Parmentier.
Gerard is een heel apart geval. Van Unizo. Zit het zgn. politiek comité voor van de Middenstand. En presteert het om te zeggen dat Unizo zich volledig van de politiek heeft losgeweekt (Knack, “covert je stad”, van 21 maart, pag. 28).

—–
(Wordt aangevuld. In de volgende gemeenteraad van april worden ten andere nog veel postjes toebedeeld.)

Nog over het kwaliteitscongres Lokale Overheden

Lezers melden mij dat er geen informatie is te vinden over het derde kwaliteitscongres voor lokale overheden op de Kortrijkse website.
Is het congres dan toch voor ingewijden bedoeld?

Ikzelf vond het programma en andere info ook niet via de website maar wel via een link in de elektronische nieuwsbrief van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.
En de URL was:
www.kortrijk.be/indexdyn.php?f1=0&f2=125068&f5=11
Blijf proberen. Of kijk eens of VVSG er al iets over zegt.

Of meld u tot het meldpunt.

Beetje duur kwaliteitscongres met filmpje

Op 20 april vindt in Kortrijk het 3de Kwaliteitscongres voor Lokale Overheden plaats.
Meer info op de website van Stad.

De doelgroep bestaat uit “verantwoordelijken voor kwaliteit in de lokale openbare sector”. Verder nodigt men graag leden uit van “managementsteams die instaan voor kwaliteitsmanagement in hun organisatie”.
Navraag leert dat er toch ook losse individuen kunnen inschrijven.
Voor mij persoonlijk is de deelnameprijs onoverkomelijk. Zoek sponsors.
125 euro voor medewerkers uit lokale besturen of politici.
150 euro voor mensen uit private organisaties.

In de namiddag zijn er “inspiratiesessies”.
Franceska Verhenne (OCMW) bijvoorbeeld zal het hebben over “sociaal design”, weer zo’n krankzinnige term van agogen uit de non-profit-sector of de sociale economie.
Burgemeester Luc Martens (Roeselare) brengt zijn visie over “vernieuwd politiek leiderschap”.
Mieck Vos (adjunct-secretaris) en Tom Delmotte (rastermanager) vertellen over “aanstekelijke projecten”.

Vorige kwaliteitscongressen vonden plaats in Gent en Hasselt.

Nu iets zeer curieus.
Uitgerekend op de website van de provincie Limburg is er een soort promotiefimpje te zien voor het congres in Kortrijk. Dus NIET op onze eigenste website.

En wie krijgen we op dat filmpje nog te zien?
Voormalig schepen Philippe De Coene! Die zijn bedrukte vuilniszakken voorstelt.
Directeur cultuur Machteld Claerhout die het heeft over de actie “tutti frutti”, onze lezers wel bekend. Eet meer fruit!
De rastermanager met zijn (virtuele) Sofie.
Mieck Vos over de koffiekopjes in het stadhuis.
Een creatieveling met een soort lampje.
Een arbeider, een redder, en een pakmadam van Parko. Iemand van HR.
Mia Maes van sport wordt aan het woord gelaten in een zwembad, en per toeval begeven zich achter haar rug wat babes behoedzaam in het water. Kijken.
Leuk is ook dat de burgemeester (wiens naam verkeerd is gespeld) eventjes niet op zijn leeftijd kan komen. Bij de opname: 54 jaar.

Voor het overige is het filmpje van www.spaze.be niet al te diepgaand. Stad zou beter een nieuw laten maken.

Zie: www.limburg.be/kwaliteitscongres/html/

Onbegrijpelijk (1)

Is dat bij u ook zo?
Dat er geen dag voorbijgaat of er gebeurt iets (of je hoort iets, of je leest iets) dat u niet verstaat?

Neem nu de reclame van het weekblad “Knack”.

Roularta Media Group NV kreeg van Stad alweer een viertal locaties toegewezen om reuzecovers te plaatsen. De burgemeester, wiens dochter bij de firma werkt, gaf gunstig advies.
En zo wordt dat mooie Begijnhofpark ook grondig verstoord door een reuzecover. Met het opschrift: “Knack covert je stad”.
Zie het laatste nummer 12 van het weekblad van woensdag 21 maart. Een heel aantal pagina’s gewijd aan Kortrijk en Roeselare. Met de hierdoor regionaal en lokaal verkregen talloze commerciële advertenties. (Daar gaat het om, in de media.)
De covers mochten er staan vanaf 14 maart. En moesten weggenomen worden “ten laatste op de dag voor het erop volgende Knacknummer verschijnt”.
Die van het Begijnhofpark althans staat er nog!
Zal Roularta nu een boete krijgen?
En hoeveel betaalt de firma eigenlijk voor de plaatsing?
Uw Kortrijkwatcher covert praktisch dagelijks uw Stad.
Ik doe nu bij het College ook een aanvraag voor het plaatsen van een heel klein, kunstig miniatuurcovertje in het Begijnhofpark.

Neem nu de financiering van de herinrichting van het Veemarktbeluik en het Groeningebeluik.

Eerst het goede nieuws.
De in juli 2003 geraamde kostprijs voor de herinrichting was 150.983,95 euro. Zonder de studiekosten.Het inschrijvingsbedrag bleek uiteindelijk slechts 132.939,71 euro. En de nu goedgekeurde afrekening: 136.489,98 euro.
De bugettering daarvan staat in art. 421/731-60 van de buitengewone begroting 2007. Projectnummer 12.
Maar als je bij die post gaat kijken in de begroting staat daar géén projectnummer 12 vermeld. Wel nummer 13 en dat slaat op wegenwerken.
Toen de gemeenteraad het project goedkeurde hoopte men nog op trekkingsrechten uit het Investeringsfonds. Tot 100 procent. Niet gevonden bij de ontvangsten.

Neem nu de toelage voor de vzw Habbekrats.

We spraken hier al onze verbazing uit over het feit dat de vzw Habbekrats van de familie Vlerick-Bouckaert met werkplaats in de de Heilige Geeststraat 19/21 (een schitterend gebouw) slechts 40.000 euro als toelage voor dit jaar zou ontvangen.
Er was immers vorig jaar een overeenkomst gesloten tussen Stad (wie?) en de vzw om zeker voor drie jaar 100.000 euro te schenken. Bovenop die 40.000? De gemeenteraad heeft die overeenkomst nog niet gezien.
Habbekrats krijgt nu toch bij de eerstvolgende begrotingswijziging die 100.000. Er is al een visum maar nog geen begrotingspost voozien.
De private vzw heeft nu ook een stuurgroep. Met niet minder dan drie stadsambtenaren ! En nog een magistraat en iemand van de politie.
Probeer jij nu maar eens een vzw’tje op te richten met zoveel financiële en logistieke steun.

Mayor’s Charity Dinner for Mr. & Mrs. Lieven Lybeer (2)

Komend weekend zal onze township het minstens drie dagen moeten stellen zonder Connie en Lieben. ‘t Zal raar doen, in het straatbeeld. Maar u bent tenminste nu al verwittigd.
Om welke tijd het gezelschap bijvoorbeeld zondag a.s terug zal arriveren is nog te berekenen. Zie voetnoot 3.
Politie is verwittigd over leegstaande sociale woning vanwege vakantie.

Het echtpaar vertrekt me dunkt nu vrijdag a.s. alweer naar onze zusterstad Windsor-Maidenhead.
Niemand die het weet. De Gildemannen? De Unie van de Zorgelozen? Wij allemaal (kwantitatief), van die zustersteden. Waartoe dat allemaal (kwalitatief) dient?
LIEBEN TOCH ! Zet dat toch een keer op uw website. Dat we in de gilde weten.

Waarom mogen wij Kortrijkzanen dan nooit eens onze mandatarissen uitwuiven als ze in onze naam op dienstreis vertrekken? Meer zelfs: op buitenlandse, diplomatieke missie. Om Kortrijk op de wereldkaart te zetten ?
Op het station? Op het vliegveld?
Hebt u zich dat al een keer – ernstig nu – bij uzelf dan afgevraagd?
WIJ hebben er toch voor ze gestemd? Wij zien ze toch graag, en omgekeerd? Als het niet waar is, moeten ZIJ het maar een keer zeggen. WIJ doen niet voort met zo’n liefdadigheidgasten. Het is toch waar zeker? Alstublieft zeg. Nu gaat het om het EURODISTRICT.

Onder Hitler of Dewinter zou het terzake uitwuiven wel wat anders zijn geweest! Of onder nieuw VB-raadslid Eric Flo, hier en nu.

Dat was een woord vooraf. Peptalk.

Net als vorig jaar is schepen Lieben Lybeer en eega afgevaardigd op een Mayor’s Charity Dinner. Zie stuk van 22 februari 2006.
Al vergeten dat de “Deputy Mayor of Kortrijk” laatst nog (7 november vorig jaar) met zijn honourable wife aan representatie deed ter gelegenheid van het concert “Flanders Remembers” in de Chapel van de Royal Hospital, Chelsea. Londen. “Especially for the occasion” waren zij daar. Geen Bral, toenmalig schepen van cultuur. De receptie werd verzorgd door 42 studenten van St.Nicholas School of Catering. Plus hun tutors. Of course met Belgian beer.

Vorige keer ging het liefdadigheidsfeest van Maidenhead door in de ‘Desborough Suite’ – soort schouwburg – van de Town Hall. Zo’n decor moet toch vreemd aandoen voor een bij de kaders en kardinaal Cardijn gestaalde ACV-gildeman? (De grandeur van Maidenhead is met Ascot en Eton niet te vergelijken met die van Kortrijk.) En onze schepen weet toch – als fervente voorstander én grote geldschieter van alles wat met “sociale economie” heeft te maken – dat caritas nergens toe leidt?

De opbrengst bedroeg toen 3000 pond (weet de schepen dat al?) en ging naar de Thames Valley and Chiltern Air Ambulance Trust. Concreet: naar het onderhoud van een overjaarse helicopter die volgend jaar zeker moet vervangen worden. Tickets kostten toen 40 pond, exclusief de wijn.
Nu betaalt Stad 150 euro voor het etentje.

Wat de (persoonlijke) inbreng van schepen Lybeer (Stad) in de sponsoring toen is geweest laat zich raden, maar ook dit keer heeft onze député van de burgemeester opnieuw relatiegeschenken mee voor een onbekend bedrag.
En wat voor? Stel u voor: een grote reproductie van een bladzijde uit www.kortrijkwatcher.be. Bestaat hoor.

Vorige keer begaf Lieben zich met de wagen naar Maidenhead en kreeg daarvoor een kilometervergoeding van 32,5 centen. Wordt het nu een vliegtuig als vervoermiddel? In elk geval komt een bedrag van 175 euro ongeveer overeen met een ticket naar Heathrow.
Vorige keer kostte heel de bedoening 445 euro, zonder de relatiegeschenken, de reisverzekering en de wijn. Ditmaal 400 euro. Driedaagse City Trip. Overigens betaalde het “Twinning Committee” (gaat over zustersteden, ‘t is daar op zijn Engels nog erger dan bij ons) vorig jaar zelf het verblijf en waarschijnlijk ook de deelname aan het banket.

(“We zaten aan, aan het banket”, zei de betreurde Hollandse cabaretier Toon Hermans. Niet: “We zaten aan het banket”.) Hoe zegt men dat in het Engels?

Het wordt nu toch tijd dat we met zijn allen de schepen Lieben sponsoren voor de aankoop van een smoking. Telkens hij erop uittrekt moeten we die huren. 75 euro.

De kosten voor de uitstap worden gefinancierd door art. 76320/124-16 van de begroting. “Reis- en verblijfkosten personeel en mandatarissen”, in de rubriek “jeugd, volksontwikkeling, kunst” dan.
Daar staat 2.756 euro op. Vorig jaar: 13.475 euro !

Nog altijd niet gevonden waartoe het Mayor’s Charity Dinner dit jaar is opgezet.
Zelfs niet op de website van de “Royal Borough of Windsor and Maidenhead”. www. rbwm.gov.uk.
Ook niet in de rubriek aldaar, speciaal gewijd aan de zustersteden. Het “twinning committee” met zijn “activities”.
Even bellen naar Lieben.

P.S. (1)
Zullen hoogst waarschijnlijk nog aanzitten, aan het banket:
tenminste onze eigenste zustersteden
– Bad Godesberg (Christoph Bruse en Barbara),
– Frascati (Amedeo Fracatini en vrouw)
– Saint-Cloud (Annie Valverde en Claudine Berthout).

Allemaal goede kennissen van het echtpaar Lieben Lybeer.
Het wordt een leuk weerzien. Zou er ook willen bij zijn. Met een tafelrede over de sociale economie, subsidiair de non-profitsector in onze town. Hoe “buurt- en nabijheidsdiensten” vertalen? Bledi?

P.S (2)
Niet vergeten, Lieben en Connie.
De Mayor van de Borough is nu councillor Margaret Cubley. Gemakkelijk te herkennen. Eerder volslank en grote bril. Heel gewoon kapsel. Goedlachs.
Hoe aanspreken? Na ‘formal introductions’ (“how is it with you?” ) als Madam Mayor. Alhoewel ze als titel draagt “The Worshipful the Mayor of the Royal Borough”.
Niet vragen van welke partij zij is.
ALTIJD TONG IN KAAK HOUDEN. Of snor.
Als u achteraf nog afspraken met Madam wil regelen om in de Gilde of de Zypte te resideren, hou er dan rekening mee dat zij zowat 650 engagements per jaar heeft. Zonder spreekuren. Dus: 6 weken tevoren bellen naar 01628 796223.
Zie voor alles en nog wat (ook de biografie, als u op een goed blaadje met Madam wil staan) op www.rbwm.gov.uk/web/members_mayoralty.htm.
Email: mayors.parlour@rbwm.gov.uk .

P.S (3)
Zondag is summertime.
Hoe laat zal Connie in Maidenhead de wekker zetten om samen met Lieben op te staan en tijdig in Kortrijk terug te zijn, ter voorbereiding van het schepencollege van dinsdag?
Engeland (onderdeel van U.K) is een raar land. Ze rijden daar links.
GMT does not switch on summer time!
UK switches to British SummerTime (BST) witch is an hour ahead of GMT.
Ja, GMT = UK Standard Time.
En UK Summer Time = BST. GMT + 1.
Maar GMT is een verouderd begrip. Kenners hebben het nu over UTC, Universal Time Coordinated. Vrijwel gelijk aan GMT, maar gebaseerd op de atoomklok.
Connie! Blijf gewoon minder lang treuzelen in de badkamer en je komt er wel.
Als er geen mist is over het Kanaal. Engelsen zeggen dan dat Europa is geïsoleerd. Goed grapje Lieben, voor aan het banket aldaar. Gele lachjes verzekerd.
_____

Maar dat is politiek !
TOT ZOVER HET WERELDNIEUWS.
TERUG NAAR DE STUDIO’S VAN WTV.

Investeringen en jaaractieplan 2007 (3): curiositeiten

Het wordt hoog tijd om weer wat te kissebissen.
Al zijn de honderd dagen van de nieuwe coalitie nog niet voorbij.

In het jaaractieplan 2007 is er niet in het minst sprake van onze deelgemeenten, onze ‘backstreet districts’.
En dientengevolge zijn er ook in de begroting nog géén met naam en toenaam vermelde grootscheepse investeringen voor deze ‘rough townships’ te bekennen.
Maar wat lezen we nu, tot in de kwaliteitskrant “De Standaard” toe (vandaag, 17 maart, pag. 17)?
Grote kop: “3,1 miljoen voor nieuwe dorpskern Aalbeke”.
Schepen Guy Leleu voert graag politiek buiten de gemeenteraad om. En de plaatselijke journalisten worden maar al te graag gepaaid door zijn influisteringen. Voor een primeurtje krijgen ze soms een premie van hun baas in Brussel.
Stellen dus geen vragen. Doen nooit bokkig. Kennen de dossiers immers niet. Weten ze niet liggen. Lezen geen notulen.

De opmaak van het dossier over de heraanleg van de doortocht Aalbeke dateert al van 1998. 1998 ! Einde in zicht in 2010.
Er waren andere prioriteiten…
In december 2000 besliste het College om het studiebureau Formanova uit Leuven te associëren met een lokaal studiebureau. Dat is intussen het Bureau Cnockaert geworden. De gemeenteraad van maart 2006 heeft nog een aangepast studiecontract goedgekeurd. Met de financiële beloften van het Vlaamse Gewest.
Die ongelooflijke vertraging (door Stad ‘REACTIVATIE’ genoemd) van het dossier zal ons veel geld kosten. Alles is inmiddels duurder geworden. Materialen en lonen. Kranen.
Ook erelonen: lopen nu op tot 154.000 euro, alleen al voor het voorontwerp. En nu is er ook een veiligheidscoördinator nodig: 23.250 euro.
Zoals gezegd is er van Aalbeke totaal geen sprake in de begroting 2007. Die erelonen zijn dan maar geboekt op de begroting van vorig jaar. Schepen Leleu meent dat het stadsaandeel voor de werken 1,6 miljoen zal kosten. Op naar de volgende begrotingswijziging.

En we blijven kibbelen.
Soms is er in het jaaractieplan 2007 wél sprake van bepaalde projecten, maar vinden we daaromtrent in de buitengewone begroting geen spoor van financiering. Geen kredieten.
Voor de nieuwe bibliotheek. Het handelspandenfonds (voor het Business Improvement District). Crematorium. Nieuwe fuifinfrastructuur. Masterplan voor de Warande. Nieuw veld op het jeugdcomplex KV Kortrijk. Bouwprojecten voor KLJ (?) en infrastructuur Pius X (?). Verlaging Leieboorden.
Waar vinden we die posten op de begroting??
Foute boel is dat!

Na voorgaande oprispingen even tijd voor wat humor van de onderste plank.
Valt er met een begroting dan soms wat af te lachen?
Jawel. In mijn prille jeugdjaren geleerd in uitgerekend Sint-Denijs-Helkijn.
De gemeenteraad plus de vergaderingen van het College aldaar gingen toen door in een café, annex beenhouwerij en kapperszaak. De openbaarheid van bestuur was toen al totaal. Van conclaven geen sprake, tenzij achteraf in nog andere drankgelegenheden vlakbij de kerk. Boeren (Gilde) naar beneden, en de meer geletterden (Middenstand) bleven meer op de helling. Al vloeken en tieren.
Daar heb ik een halve eeuw geleden o.a. min of meer vernomen wat het verschil is tussen belastingen en retributies. Wat gemeenteraadsleden alhier nu nog leren.
Ook toen ingezien hoe men een begroting opmaakt. Men neme de begroting of de rekening (dat is eigenlijk beter, tenminste als die al is gekend) van het vorig jaar en schrijft net dezelfde bedragen in. In Sint-Denijs ging dat nog met een crayon. Werd er gegomd!
Bij iedere pinte meer.

Een overzichtje van enkele posten waarvoor men precies hetzelfde bedrag inschrijft als vorig jaar werd geraamd. Wonderlijk toch?

Buitengewone herstellingen wagenpark 50.000 euro.
Maatregelen duurzaam beleid: 50.000.
Diverse wegen en rioleringswerken: 100.000.
Asfaltlagen: 400.000.
Studiekosten wegenwerken: 100.000.
Gefaseerde heraanleg wijkgroen: 480.000.
Aankoop wegbeplanting: 32.000.
Aankoop reinigingstoestellen: 125.000.
Heraanleg grafvelden: 32.000.

In het programma “buitengewone werken” staan ook weer bedragen vermeld die slaan op vorige jaren.
Gaan dan over projecten die voltooid zijn.
Erelonen. Bijvoorbeeld voor de Pentascoop: 80.000 euro. En voor de verbouwing ervan nog 55.000. Ereloon renovatie Lange Munte: 55.000 euro.
Eindafrekeningen. Bijvoorbeeld voor het streekbezoekerscentrum: 135.000 euro.
Afrekening clubhuis Marke: 60.000 euro.
Uitbreiding fitness-ruimte op Lange Munte: 60.000 euro.

Zo begrijpt u onze aloude klacht dat we voor heelwat kostelijke projecten uit het verleden (het stadhuis!) nooit de reële kostprijs zullen kennen. Nooit zullen kunnen vergelijken met de oorspronkelijke raming. En het College vertikt het om hierover spontaan mededelingen te doen aan de gemeenteraad of de bevolking.

Voor het doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners (zigeuners) staat er alweer een bedrag ingeschreven in de begroting. 825.000. Verwachte toelage: 742.590 euro. Vorig jaar had men het over 375.000 euro met een toelage van 37.500 euro.
Heel opvallend is dat de realisatie ervan geenszins ter sprake komt in het jaaractieplan 2007.

In het jaaractieplan staat met betrekking tot bepaalde infrastructuurwerken zo nu en dan een merkwaardige uitlating.
Tegen 1 juni zal Stad een projectmedewerker voor de stationsomgeving aanstellen. Bij mijn weten is die er al. En in het kader van dit project komt ook het leegstaande postgebouw ter sprake. Zonder nadere opheldering.
Voor de nieuwe ambities op Hoog-Kortrijk wordt opnieuw Bernardo Secchi aangetrokken. Om van gedachten te wisselen. Wat die man over al de jaren heen hier in stad al heeft verdiend zal ook een eeuwig raadsel blijven. Er is sprake van een alternatieve verkeersverbinding met het centrum, maar volgens de pers weten instanties als De Lijn of de NMBS nergens van.
De besluitvorming rondom de definitieve structuurschets voor de Heulebeekvallei komt in het najaar 2007. DAARNA volgt een toelichting aan de bevolking.

Misschien vraagt u zich nog af hoe het gesteld is met de investeringen voor volgende jaren?
Als we het financiëel beleidsplan voor 2008 tot EN met 2010 mogen geloven: absoluut niet vet ! Voor ieder jaar slechts 12,5 miljoen euro buitengewone uitgaven. Vgl. met dit zogezegd schrale jaar: 22,2 miljoen.