Over “alternatieve” en ware feiten in de Kortrijkse politiek (2)

Eerst een algemeen voorbeeld.  Over wat de gemiddelde Kortrijkzaan in de pers vanwege het stadsbestuur voorgeschoteld krijgt als ‘alternatief  feit’ en daarna de (harde) werkelijkheid.  De factcheck.

NAAMGEVING
Alternatief feit:
De tripartite (VLD, SP.a, N-VA) bestempelt zichzelf altoos en overal triomfantelijk als zijnde een stadscoalitie.  STADscoalitie.  Proef de naam.
Ware feit:
Dit arrogant  en megalomaan ‘epitheton ornans’ (door de pers overgenomen) van de tripartite zou enigszins kunnen ‘waar’ of aanneembaar of beetje WELVOEGLIJK zijn als de drie partijen bij de verkiezingen van 2012 bijvoorbeeld samen 80 procent van de stemmen in de wacht hadden gesleept.  Of zoiets.  90 procent??
Het ‘harde’ feit is dat de coalitie samen in 2012  26.240 stemmen op een totaal van 50.534 stemmen  kon verzamelen.
Dat is dus 51 procent.   Wel met drie partijen moeizaam samen gescharreld.
Een klein beetje meer dan de helft van de Kortrijkse kiezers… (Alle andere partijen behaalden samen 24.294 stemmen.)
De tripartite kon daarmee 22 zetels op 41 in de gemeenteraad bemachtigen.  Net genoeg.  In feite is de coalitie intussen zijn nipte meerderheid kwijtgeraakt.
De zgn.  stadscoalitie dankt tegenwoordig zijn bestaan aan de steun van twee gewezen Vlaams-Belangers.  Hard feit.  Er zijn nu immers vier onafhankelijke raadsleden: twee ex-VB’ers en twee ex-N-VA’ers.
De tripartite beschikt dus nu “op papier” eigenlijk pas over 20 zetels op 41.  Maar gelukkig voor de ‘stadscoalitie’ hebben de twee ex-VB’ers zich bekeerd tot N-VA…
Dit besef is in de geesten van de gemiddelde Kortrijkzaan nog nergens doorgedrongen.

BEVOLKING
Alternatief feit:
De tripartite gaat er fier over dat de Kortrijkse bevolking in 2016 met 140 eenheden is toegenomen.  Schepen Koen Byttebier (VLD) van bevolking wijt dit volledig aan het uitmuntend, op alle vlakken zeer goede beleid van de (nieuwe) coalitie.
Ware feit:
In 2008-2009 groeide de bevolking aan met 288 koppen.
En in 2009-2010 met 682 koppen.
Welk goed beleid is er toen gevoerd?

BELASTINGEN
Alternatief feit:
De tripartite gaat er prat op dat de belastingen niet worden verhoogd.
Ware feit:
De ’embedded press’ alhier herhaalt dit ook jaar na jaar.  Het gaat om twee (ja, belangrijke) tarieven die onveranderd blijven.  Maar men vertelt er niet  bij dat de tripartite al meteen drie geheel nieuwe belastingen heeft  ingevoerd en twee ‘half nieuwe’.  (Ze bestonden al maar de belastbare materie is verbreed.)

PERSONEELSKOSTEN
Alternatief feit:
Een voornaam punt in het programma van de coalitie was dat er een ‘sober’ personeelsbeleid zou worden gevoerd.  Men zou de personeelsuitgaven in toom houden en zelfs verlagen.  Door het aantal medewerkers te verlagen zou alreeds in het eerste jaar van de bestuursperiode voor 1,2 miljoen euro bespaard worden. Aldus de burgemeester.  Gretig geciteerd in onze lokale pers.
Ware feit:
In dat eerste  jaar 2013 stegen de personeelskosten van 45,3  naar 47,7 miljoen euro.
Daarna zijn ze wel gedaald.  Maar hoe komt dat dan almeteens?
Er wordt van alles uitbesteed: kinderopvang, groenonderhoud, schoonmaak van stadsgebouwen.
En de personeelsuitgaven voor de brandweer zijn verdwenen.  Opgeslorpt in een dotatie voor de hulpverleningszone Fluvia.
En het SOK (stadsontwikkelingsbedrijf) krijgt nu ook meerdere taken toegewezen:  bouw, exploitatie en beheer van stadsgebouwen op Kortrijk-Weide en Buda.

NIEUW POLITIEGEBOUW
Alternatief feit:

De coalitie heeft de vroegere plannen voor de bouw van een politiecommissariaat op Kortrijk-Weide opgedoekt.  Wegens te duur.  De nieuwe burgemeester had het ( heel honend en met framing overigens) over 40 miljoen.  Zijn nieuw plan zou daarentegen slechts 14 miljoen kosten.  Het was ons als vaststaand feit ingelepeld door de pers alhier.
Ware feit:
Het nieuwe gebouw aan de Renaat De Rudderlaan zal minstens 35 miljoen kosten. (Voor een kleinere oppervlakte?  En met minder subsidies!)

INVESTERINGEN
Alternatief feit:

Het stadsbestuur heeft het over “de grootste investeringsgolf” ooit.
Voor Stad samen met de politiezone Vlas en Parko gewaagt men van 278 miljoen  euro investeringen voor de gehele periode van zes jaar.
Voor Stad zelf was het streefdoel 160 miljoen.
Ware feit:
De vraag is wat men in feite concreet zal gerealiseerd (en betaald!) hebben.
Voor wat de investeringen van Stad zelf betreft was de realisatiegraad in de eerste drie jaren  van de coalitie in elk geval zeer laag.
41% van de geraamde investeringen zijn verwezenlijkt in 2013.
54% in 2014.   36% in 2015.  Dat zijn de  ‘harde’ feiten.
(Voor 2016 zullen we pas rond mei de werkelijke cijfers kennen.)

 

Over “alternatieve” en ware feiten in de Kortrijkse politiek (1)

Al in het eerste weekend als ‘leaderof the free world’  verkondigde Trump meerdere onwaarheden.
Daarop aangesproken in een tv-interview zette een (vrouwelijke) topadviseur  (Kellyanne Conway) de leugens van de president en zijn team weg als zijnde “alternatieve feiten”.
De dagen van de harde, ware feiten zijn onder Trump voorbij.

Ook onze Kortrijkse tripartite (de zgn. stadscoalitie) en de goed geregelde propagandamachine (die bestaat!) van het schepencollege kent er wat van.
In een volgende editie van deze elektronische krant geven we daar enkele voorbeelden van.
We zullen dan eerst de (alternatieve) feiten geven zoals zij door de burgemeester of schepenen worden kond gemaakt en altijd weer gretig als juist opgepikt door de lokale “embedded press”.   Daarna de harde feiten zelf.
Goed hé?

 

Wat de brandweer ons kost?

Dat is eigenlijk nog moeilijk te zeggen.
Personeelskosten en investeringen als dusdanig  voor onze eigenste Kortrijkse pompiers zijn niet meer te bespeuren in ons stadsbudget of in de jaarrekening achteraf.

Er is nu  een brandweerzone (beter: hulpverleningszone, want het gaat ook over dringende medische hulp) genaamd Fluvia die 14 gemeenten uit het zuiden van de provincie omvat.  Het gaat om 17 posten, met 820 brandweer’mannen’ waarvan niet minder dan 760 vrijwilligers.

In een zgn. “prezoneraad”  is  in 2014 voor de gehele zone een macrobudget bepaald voor de jaren 2015-2019 met voor iedere gemeente een verdeelsleutel.
Dat totaalbudget bedraagt voor die vijf jaren 52.179.162 euro.
In 2015 ging het nog om 9,61 miljoen euro en voor 2019 loopt het bedrag op tot 10,94 miljoen.  Dit jaar gaat het in totaal voor de korpsen van de 14 gemeenten om 10.647.423 euro.

Stad Kortrijk betaalt dit jaar als haar aandeel voor de zone  3.967.230 euro.  Opgesplitst in exploitatiekosten (werking) voor 3.35 miljoen en zowat 613.000 euro als investeringen.
Kortrijk torst  namelijk de hoogste verdeelsleutel voor de Fluvia-kosten:  37,26%.   Gevolgd door Waregem (10,83%),  Menen (9,95%)  Wevelgem (8,06%),  Harelbeke (7,13%),  Zwevegem (6,84%).
De laagste verdeelsleut (0,64%) is voor Spiere-Helkijn.

Evolutie van de Kortrijkse dotaties aan Fluvia:
–  2015:  3,58 mio
–  2016:  3,80
–  2017:  3,96
–  2018:  4,01
–  2019:  4,07

De voorzitter van zoneraad is de Deerlijkse burgemeester Claude Croes.  (Vergaderingen zijn openbaar, maar geen kat gaat daar naartoe.)  Commandant is Frank Maertens uit Kuurne.  Naar het schijnt is de Kuurnse gemeenteraad of het schepencollege niet heel gelukkig met de dotatie voor dit jaar aan Fluvia.

De verslagen van het Zonecollege en de Zoneraad op de website van Fluvia zijn wonderlijk eenvoudig en potsierlijk abstract geformuleerd.
Bijvoorbeeld.  “Het Zonecollege neemt akte van de stand van zaken.”  Of:  “De Zoneraad keurt de rekening 2015 goed.”

P.S.
Men fluistert dat de kosten voor de Kortrijkse brandweer voor Stad hoger zouden liggen indien het korps als voorheen een onafhankelijk leven zou leiden.

 

 

Hoe staat het met KVK op financieel vlak?

De gazetten hebben het altijd over de sportieve prestaties  van onze Koninklijke Voetbalclub Kortrijk.  Die schijnen niet goed te zijn.  Zeven nederlagen op rij?
Nooit vernemen we iets over de financiële toestand van de club,  d.w.z.  van de cvba “Kortrijk Voetbalt”.
Kranten publiceren wel de jaarlijkse terugkerende uitlating  van de voorzitter Joseph Allijns hieromtrent:  de toestand is telkens goed tot zéér goed te noemen.  “Er is winst. ”
Maar geen cijfers in de gazetten.

De laatste balans van de vennootschap “Kortrijk Voetbalt” is  verschenen op de balanscentrale van de Nationale Bank.
Slaat op het boekjaar van 01-07-2015 tot 30-06-2016.  (Ondernemersnummer BE 0475.349.587.  Ter info aan de supportersclubs.)

We zeggen al maar meteen,  met een tikkeltje demagogie,  dat de te bestemmen winst van het afgelopen boekjaar 526.951 euro bedraagt, tegenover 762.782 euro op het einde van het vorige boekjaar.
Nu ja.  In het laatste boekjaar is van de 857.001 euro  bedrijfswinst na belasting   voor 330.050 euro onttrokken aan/ overboeking naar belastingvrije reserves.

Het balanstotaal is wel verhoogd: van 4.720.472 naar 6.413.360 euro.
De omzet is evenwel gedaald:  van 4.805.807 naar 4.409.384 euro.
De personeelskosten stegen fel: van 5,82 naar 7, 46 miljoen euro.  (Maar het aantal personeelsleden steeg ook fel: van 38,7 VTE naar 56 VTE !)

Er waren veel afschrijvingen:  voor méér dan 1 miljoen.
De schulden stegen:  van 2,07 miljoen naar 3,02 miljoen euro.
Vergelijk met het eigen vermogen: 2,26 miljoen.
Het jaarverslag van de bestuurders  (nu met drie personen uit Maleisië) geeft een solvabiliteitsratio van 75% aan .  Onze berekening van de ‘current ratio’ komt uit op 0,85 en dat is niet goed.
De solvabiliteit is redelijk goed te noemen: 39,9 %.

P.S.
Met de financies van de vzw “Jong Kortrijk Voetbalt” is het heel erg gesteld !
Het laatst gepubliceerde verslag (boekjaar 2014-2015) vertoont een negatief vermogen van -225.726 euro.  En de schulden bedroegen 298.066 euro.
Over te dragen negatief resultaat:  -225.726 euro.
Die vzw is dus failliet.

.

Het team Bouwen, Milieu en Wonen krijgt volgende maand vier GOA’s

Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen zijn nu nog behandeld door twee “Gemeentelijke Stedenbouwkundige Ambtenaren” (de GSA’s).  Milieu-aanvragen door de milieuambtenaar.

Maar op 23 februari treedt de zgn. omgevingsvergunning in werking.  Eindelijk.  Het decreet is na een lange lijdensweg goedgekeurd in 2014 en het uitvoeringsbesluit is een jaar geleden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  (In Nederland bestaat de omgevingsvergunning al sinds 2010.)

De omgevingsvergunning verenigt én vervangt de stedenbouwkundige vergunning, de milieuvergunning en de verkavelingsvergunning. Volgend jaar ook nog de sociaal-economische vergunning voor bepaalde handelsvestigingen.
Alle aspecten die bij één project horen worden dus samengevoegd  in één vergunningsaanvraag, (liefst digitaal) ingediend bij één loket, waarna in de meeste gevallen een openbaar onderzoek komt en is er een mogelijke adviesronde  georganiseerd.
De dossiers zal men  digitaal behandelen.  (Aanvragen op papieren formulieren  zet men om van analoog naar digitaal.  Werk aan de winkel.)
De omgevingsvergunning geldt voor onbepaalde tijd maar kan wel vervallen.  (Er komen meer controles.)

Bij de inwerkingtreding van die nieuwe vergunning is de functie van “Gemeentelijke Omgevingsambtenaar” in het leven geroepen, de GOA.
De gemeenteraad is bevoegd om die aan te wijzen.
In Kortrijk worden de bestaande twee GSA’s omgezet in GOA’s.
En Stad vindt het noodzakelijk om met ingang van 1 februari twee bijkomende GOA’s aan te wijzen.
(Dat moet toch nog goedgekeurd in de gemeenteraad?)

Bestaat vliegveld Kortrijk-Wevelgem (EBKT) nog wel?

Even nog  een  woordje  vooraf.
Kortrijks burgemeester Van Quickenborne   heeft zichzelf  ooit als deskundig adviseur laten aanstellen in het bestuur van de  nieuwe NV  luchthaven EBKT. 
(
Grappig. Leest hij nu dit stuk?)

Als we naar de luchtvaartkaarten  van LIDO kijken zou men denken van niet…
Deze ‘chart provider’ voor de luchtvaart heeft namelijk ons  eigenste vliegveld alhier – in luchtvaarttaal genaamd EBKT – gewoon van de kaart geveegd!

Hoe dat zo komt?
Onder druk van EASA (European Aviation Safety Agency) heeft het Bestuur der Luchtvaart de apparatuur  (localizer, DME, enz.) om in Wevelgem op instrumenten te landen (IFR – in de volksmond: “blind landen”) op EBKT uitgeschakeld.
Wegens onjuiste info van die systemen (op de grond)  is IFR-landen niet meer mogelijk.

Landen kan enkel nog ‘op zicht’ (VFR) en dat vergt minstens 5 km zichtbaarheid.
Vandaar dat vele ‘ jets’ met  IFR-vliegplan vaak moeten uitwijken naar andere vliegvelden (Lille, Oostende, ook Brussel).
Aantal gevallen niet gekend, evenmin als de resulterende min-ontvangsten voor het vliegveld en méér-uitgaven voor de luchtvaartmaatschappijen.
Vandaar ook dat het professioneel verkeer vorig jaar is gedaald  met bijna 4 procent tot 4.165 bewegingen.

De luchthavendirecteur Stefaan Van Eeckhoutte gebruikt hierbij een zedige uitspraak om dat trafiekresultaat in 2016 te verklaren.  In een persmededeling van 13 januari luidt het zo: “Goede cijfers zakelijk verkeer gedrukt door technische elementen“.
Verder in de tekst zegt hij nog dat in de laatste twee maanden van 2016 de groei van het professioneel verkeer (met name het buitenlands zakelijk en commercieel vervoer) is “aangetast” door een aantal maatregelen inzake luchtruim, de vliegprocedures en verkeer- en weersinformatie, opgelegd door de F.O.D.  Mobiliteit.
“Er wordt gewerkt aan oplossingen.”
Over verantwoordelijkheden wordt niet gerept.

Verbazingwekkende punten in het actieplan 2017 van de vzw Citymarketing en Toerisme

Uit vorige stukken in deze digitale krant  KW kon u vernemen dat het jaaractieplan 2017 van de gemeentelijke vzw Citymarketing&Toerisme (nog wel geleid  door de burgemeester zelf  én schepen Scherpereel) tamelijk rommelig is en dat er voor een aantal punten geeneens  een  budget is vermeld.
We willen u tussentijds evenwel niet onthouden van een aantal voor dit jaar bijeen gescharrelde actiepunten die hier en daar bij de betrokkenen evenals bij gewone Kortrijkzanen  veel  verbazing kunnen opwekken.

Personeel
Men wil overgaan tot het aanwerven of ‘realiseren’  (ja?)  van niet minder dan drie medewerkers:
–  een productenontwikkelaar voor toerisme
–  een stafmedewerker communicatie en marketing
–  een creatieve coach om handelaars en horeca te betrekken bij koopweekends en campagnes voor citymarketing.

Cremabi en Tripod II
Kent u al iemand die daar al iets over heeft gehoord?
–  Cremabi is dus een EFRO-project (JA hoor) dat als doel heeft het bevorderen  van het  ondernemerschap en het versterken van het concurrentievermogen.   De vzw Designregio Kortrijk is de projectleider en aangezochte partners zijn Kortrijk,  Biënnale Interieur en VOKA.  Het project loopt van 1/04/2016 tot 31/03/2018.
–  Tripod II  is dan  (ja) een Interreg project ook  met als titel “Transregional project for innovation and promotion of design”.  Verder geen nieuws daaromtrent.

CLIK
Staat voor “Creating Light Linkages”.  (Wat dacht u anders??)
De steden Rijsel, Kortrijk, Doornik  (Eurometropool) willen via verlichting, lichtspektakels,  lichtwandelingen  hun toeristische aantrekkingskracht en uitstraling vergroten.  Er komt hier een lichtstudie.  (De vorige vergeten?)
Kortrijk mikt hierbij op gebouwen in de historische kern en het museum Texture.  Opstart van het project in september 2017.

Vier grote citymarketingcampagnes
Tot 60 km ver rondom of minstens 30 km :
–  We Love Kids (februari–mei)
–  Zomer in Kortrijk
–  We are Creators (oktober-november)
–  Winter in Kortrijk

Magazine  “K en the City”
De vzw van Stad wil dit magazine maximaal redactioneel ondersteunen en tevens instaan voor de verspreiding in de logies- en toeristische sector.  (Is dit puur commercieel gedoe een taak voor Stad?)

Lifestyle-journalisten
De vzw wil lifestile-journalisten begeleiden en ondersteunen ook door het aanbieden van ‘programma’s op maat’. Tja.  Stad doet aan journalistiek…

Website www.toerismekortrijk.be
Up to date houden en bijwerken in vier talen.

App Joyn
Een  open source ‘Smart City Platform’ van voormalig centrum manager Maarten Decramer.  Kost geld.
( Nu weten we waarom hij het hier is afgetrapt. Straks ook over mevrouw  Bruneel??)
De lokale handel en horeca in Groot-Kortrijk verder digitaal versterken en  slimmer maken en anderzijds het sociale verenigingsleven extra dynamiseren.
Dit is wat ‘Het Opzet’ (gevestigd in Kortrijk) beoogt.
Voor meer info: www.urbain.hetopzet.be .

SEA /SEO bij Google
De ranking van bepaalde webdinges  van Stad wil men verhogen!

In het actieplan is sprake van zowel SEA (Search Engine Advertising) als van SEO (Search Engine Optimization).  In het budget van de vzw is enkel sprake van SE0 en dat is niet hetzelfde marketingmiddel als SEA.
In SEO is je rang (de al of niet hogere plaats) afhankelijk van de kwaliteit en instellingen van de website.

Grote ad hoc media-events 
De vzw wil die ondersteunen en ook organiseren, met ‘klantenadviseurs’.

Bevergem-route
De vzw wil die verder promoten.
Wat knullig…

Jaarlijks twee nieuwe projecten
Niet concreet gemaakt…Niemand weet ( tot op heden althans waarover dit gaat.)

WOI
Hier zal bijzonder (dit jaar dus) veel aandacht aan besteed.  Hoe?  En waarom? En waarover?

 

 

 

 

 

 

 

 

Een heel dure vzw met rommelig jaaractieplan (3)

De vzw ‘Citymarketing en Toerisme Kortrijk’ heeft tot doel (citaat hoor)
“het bundelen van de krachten op vlak van beleving, evenementen, marketing en promotie en Kortrijk op de kaart te zetten als enerzijds aantrekkelijke winkelstad en anderzijds trendy ‘mini-city-break’-bestemming voor dag- en verblijftoeristen.  Om de economische impact voor de ondernemers (retail, horeca, handel) te verhogen, positioneert Kortrijk zich als creatieve, innovatieve en ondernemende stad.”
(Einde citaat.)

Om die missie te vervullen voorziet het jaaractieplan  voor 2017  vier grote actiepunten met vele, zéér vele  diverse onderdelen.

Actie 1 wil meer toeristen aantrekken en omvat 13 onderdelen.

Wat is hier nu zo rommelig aan?
–  Voor vier onderdelen is niet het minste budget vermeld en voor twee is er sprake van een zgn. “algemeen budget”.
–  In de toelichting bij het actieplan staat te lezen dat Stad 23.502 euro betaalt aan Westtoer en Toerisme Leiestreek voor het opzetten van een marketingcampagne (ook niet nader  toegelicht).
In het budget voor dit punt staat een bedrag van 27.681 euro ingeschreven.
Het toppunt is nog wel dat schepen Scherpereel in de gemeenteraad van december in Aalbeke  zei dat we 27.000 euro krijgen (dus ontvangen) van Westtoer.
–  En wat betekent dit nu?  We gaan lifestyle-journalisten begeleiden en ondersteunen en ‘programma’s op maat’ aanbieden.
De 3 partijen -coalitie  zal  zich nog meer bemoeien met de perse!

Actie 2 wil elk jaar een zichtbaar en trendy project  ontwikkelen.
–  Niet nader beschreven.
Men heeft  het over toeristische productontwikkeling en “groepsarrangementen”.
(In de gemeenteraad van december had de burgemeester het vaag over een meer trendy-design in het straatmeubilair.)
–  Actie 2 omvat acht onderdelen waarvan vier zonder nader aangegeven budget.
–  Men wil een deeltijdse horecamanager aantrekken?   Budget  niet vermeld.   (Wordt het misschien een ambtenaar?)

Actie 3 heeft het over het samenstellen van een beleveniskalender
voor bijna alle weekends in de binnenstad.
Wat is hier op dit punt dan alweer zo “rommelig” aan ?
–  Veertien onderdelen waarvan vijf zonder gekend budget.
–  Men zal een ‘creatieve coach’ inschakelen voor de koopweekends.
Voor de koopweekends  en evenementen bij de koopzondagen is dan tweemaal 65.000 euro voorzien.  Slechts éénmaal 65.000 euro te vinden in de begroting.
(In de toelichting is nog melding gemaakt van het aanwerven van een ‘stafmedewerker communicatie en marketing’.  Bij het team Communicatie en Recht is er toch al zo iemand aan het werk? )
–  Wat zijn dat  “klantadviseurs” bij grote evenementen en ad-hoc mediaevents??
(In het team  Communicatie bestaan ze ook al,  lijfelijk.)
Die zouden allerhande beurzen ondersteunen, terwijl het onderdeel nr. 14 van ket jaaractieplan uitdrukkelijk stelt dat “er niet meer wordt ingezet op beurzen  want dit is de taak van de musea en Toerisme Leiestreek”.  En nochtans voorziet de begroting 5.000 euro voor “het visueel in de kijker zetten van beurzen”.

Actie 4 wil elk jaar (elk jaar) een nieuwe project opzetten in samenwerking met andere toeristische partners.
–   Veertien onderdelen voor dit punt, waarvan vijf zonder aangegeven budget.  Voor twee ervan  zijn de organisatiekosten verschoven naar onthaal toerisme.
–  Hier is opnieuw  het klassieke  bedrag van 27.681 euro vermeld van Westtoer.  (Is dat nu een uitgave of een ontvangst?)
–  Onderdeel 14 zegt dat er niet  meer zal ingezet op beurzen, omdat dit enerzijds door de musea wordt opgenomen en anderzijds door Toerisme Leiestreek.  Nochtans vinden we in het budget 5.000 euro terug als uitgave om “beurzen visueel in de kijker te zetten”.
–  Er is 45.000 euro voorzien voor “het opbouwen van een goede relatie met Kortrijk Regional Convention Bureau”, terwijl schepen Scherpereel op de gemeenteraad van december (in Aalbeke) verklaarde dat dit bedrag niet noodzakelijk voor dat Bureau is bedoeld.

Wat vinden we niet concreet terug in de actieplannen, terwijl er toch gewag van gemaakt wordt in de toelichting?
–  De aanwerving van een halftijdse productontwikkelaar voor nieuwe toeristische producten.
–  Het verplaatsen van de dienst toerisme “naar het hart van de stad”.
–  “We besteden bijzondere aandacht aan de herdenking van de Eerste Wereldoorlog”.
–  De kwalitatieve bevraging bij de handelaars.
–  Wat de twee (!) jaarlijkse, nieuwe projecten juist inhouden.

Tenslotte nog dit.
Er is in het totaal voor 393.600 euro aan uitgaven voorzien in het budget. (Vooral voor communicatie!)
Een verband tussen de uitgaven in het budget opgesomd en die uit de lijst van actiepunten is ongeveer volledig zoek.  Als we de aangegeven bedragen van de vier actiepunten samentellen komen we aan 438.993 euro….Wat een rommel is me dat.

P.S.
De vzw heeft tot op heden geen loonkosten.
Het personeel bestaat uit  5 stadmedewerkers (4,2 FE) uit het team Communicatie en Recht.
Is de algemene coördinator mevrouw Eliza Bruneel nu al vervangen door een nieuwe kracht?  (Burgemeester zegt van wel, maar daar hebben we op onze redactie geen weet van.  Reguliere perse ook niet.)

 

Een heel dure vzw met rommelig jaaractieplan (2)

Er moet ons toch eerst en vooral nu nog iets van het hart, – dan.
De vzw ‘Citymarketing en Toerisme Kortrijk’ is geleid door twee co-voorzitters, respectievelijk de burgemeester (Q) zelf en schepen Rudolphe Scherpereel .
Dat is hoegenaamd niet serieus.
Een gemeentelijke vzw mag (kan) uit de aard der zaak  niet geleid door leden van het Schepencollege.  (In Nederland is dit ondenkbaar.)

De Raad van Bestuur van een gemeentelijke vzw moet een jaaractieplan  en een begroting opmaken en daarmee naar College van Burgemeester en Schepenen trekken, ter beoordeling.
Daar wordt dan beslist wat die gemeentelijke  vzw zoal eventueel kan krijgen als stadstoelage. ( Zelfs oordelen dat men over een en ander plan niet akkoord gaat, het zou kunnen.)
En wie zetelt daar dan in dat Schepencollege, om daarover enige  stelling in te nemen?  Over de hier besproken vzw?
Juist.  De eigenste co-voorzitters Van Quickenborne én Scherpereel van de vzw zelf.

Eigenlijk zouden die co-voorzitters ten minste bij de bespreking van HUN  actieplan en HUN  budget de zitting moeten verlaten.
( Au fond geen voorzitter willen zijn!)
Dat men dat niet inziet is betekenisvol voor de arrogante machtscoalitie van deze tripartite.

Straks heeft ook de vzw ‘Feest in Kortrijk’ ook al co-voorzitters  met twee schepenen!  Die vzw krijgt dientengevolge  niet minder dan 403.000 euro.  Een recordbedrag in de geschiedenis van Kortrijk. Dat systeem van co-voorzitters van meerdere partjjen is tevens een manier om mekaar goed n de gaten te houden en om afwisselen in de pers te komen. )

Zo.
Nu weten we waarom het budget van de vzw Citymarketing en Toerisme in één klap is verhoogd van 296.600 euro naar 393.600 euro.  En waarom die vzw van Stad niet minder dan 373.600 euro krijgt.  (Er is nog een inkomst van Kortrijk Xpo ter waarde van 20.000 euro, maar dat is nergens toegelicht.)

Hoe wordt die stadtoelage nu verdeeld?
*  Drie bedragen berusten op samenwerkingsovereenkomsten waar zéér weinig mensen weet van hebben:
– met toerisme: 126.2100 euro
– met citymarketing: 25.000 euro
– met ‘Kortrijk Regionaal Convention Bureau’:  45.000 euro.
*  Daarnaast zijn er nog drie bedragen die voortkomen uit overdrachten:
– uit het budget Imago (ook voor citymarketing bedoeld):  140.000 euro
– uit het budget Economie (voor de koopweekends): 20.000 euro
– nog uit het budget Economie (voor de SuperShopping): 5.000 euro.
*  Tenslotte is er nog een bedrag weggelegd komende van het team communicatie en dienstig voor het facebookbeheer: 12.500 euro.

In de kop  van dit stuk hebben we het over een rommelig actieplan.
Alvast hier reeds enkele bedenkingen.
*  Vandaag lezen we in de krant (Het Laatste Nieuws) dat het systeem van de koopzondagen helemaal wordt herbekeken.  Er blijven er nog drie over. Met gratis  ondergronds parkeren en bonnetjes van 40 euro. In het jaarplan 2017 is daar absoluut nog geen sprake van.  Moet het budget nu niet herzien worden, zowel aan inkomsten- als aan uitgavenzijde?
*  Er is 45.000 euro voorzien voor het Regionaal Convention Bureau.
Vorig jaar is dat bedrag niet uitbetaald.  Men was er niet tevreden over.  (Geen mens weet  wat dit bureau uitricht of zelfs wat het is gehuisvest.)
Nu. Voor dit jaar zei schepen Scherpereel  op de gemeenteraad van 5 december 2016 in Aalbeke doodgemoedereerd dat die 45.000 euro niet noodzakelijk naar dat Convention Bureau zou gaan! …
*  Er is een bedrag uit het budget Economie niet vermeld.
Er zou een aardige toelage gaan naar de (vlugge) start-up van een digitaal platform  voor handel en horeca, de APP genaamd ‘Joyn’.  Schepen Scherpereel wist het niet meer juist om  hoeveel geld het ging , maar hij meent dat het +/- zou gaan om 15.000 euro.  Dat cijfer komt ook niet voor bij de uitgaven van de vzw.
* Tenslotte willen we nog opmerken dat de bedragen van de stadstoelagen moeilijk terug te vinden zijn of niet corresponderen met de programmatie-uitgaven.

(Wordt vervolgd.)

 

 

 

Een heel dure gemeentelijke vzw maar wel met het meest belabberde jaaractieplan 2017 (1)

De gemeentelijke vzw ‘Feest in Kortrijk’  (FIK) krijgt van Stad in 2017 het meeste geld toegestopt: niet minder dan 403.000 euro.  (Velen herinneren zich nog dat de VLD- co-voorzitter Arne Vandendriessche altijd heeft gezegd dat hij méér zou doen met minder geld.)

Hierna volgt de vzw Toerisme en Citymarketing met  373.600 euro.
De co-voorzitters zijn schepen Rudolphe  Scherpereel (N-VA) en sinds december 2015 – voor citymarketing dan – ook de burgemeester Vincent Van Quickenborne (VLD).
Ene VLD’er Abbas Ladha moest hiervoor als bestuurder de weg ruimen.

Om de orde van grootte van dat bedrag te beseffen vergelijken we  even met de stadtoelage voor enkele andere toch belangrijke gemeentelijke vzw’s:
– vzw Kortrijkse Schouwburg: 176.250 euro
– vzw Jongerenatelier: 172.000 euro
– vzw Sportplus: 150.000 euro
– vzw Stedelijke musea : 121.250 euro.

Voorheen bestond alleen de vzw Toerisme en die kreeg 126.000 euro.
Bij de uitbreiding van de vzw met ‘citymarketing’ als taak dacht men eerder (december 2015) zelfs om het budget te verhogen tot 434.100 euro. Een stijging van 304.304.350 euro,  wel te verstaan:  enkel voor citymarketing .

In de gemeenteraad van 5 december 2016 in Aalbeke  is het actieplan en de begroting 2017 van de vzw ‘Citymarketing & Toerisme Kortrijk’ nogal langdurig besproken.  Raadslid Stefaan De Clerck  (CD&V) had het daarbij over “geen stevig document”.
Dat is waarlijk een eufemisme.
In een volgende bijdrage meer hierover.