Kortrijk 1302: nieuwe plannen

In 2008 ontving Stad Kortrijk een negatief besluit van de minister omtrent de officiële erkenning van Kortrijk 1302 als (regionaal) museum. Als gevolg hiervan herbekijkt men de toekomstplannen. We mikken gewoon niet meer op de erkenning van 1302 als museum. (“Brussel” liet ons off the record weten dat drie erkende musea in een stad als Kortrijk van het goede teveel is.)
De doelstelling focust nu op het belevingsaspect. Het is de bedoeling dat Kortrijk 1302 op termijn een dynamische en interactieve werking ontplooit en de cultuurhistorische uitvalbasis wordt voor een bezoek aan de stad.

De organisatie Kortrijk 1302 komt in handen van de gemeentelijk vzw Toerisme van schepen Jean De Bethune. (De toeristische onthaaldienst – bezoekerscentrum – huist daar al.) Deze vzw zal dus instaan voor de exploitatie, productontwikkeling en publiekswerking en krijgt hiervoor van Stad een toelage van 36.500 euro. Het beheer en het beleid van de collectie ‘geschiedenis van Kortrijk’ blijft bij het Broelmuseum. Hiervoor is een budget van 12.000 euro voorzien.

Kortrijk 1302 wil volgend jaar een aantal experimenten ontwikkelen.
Men zal de opstelling van de Guldensporenslag interactief maken. De Gravenkapel moet beter ontsloten en toegankelijk gemaakt. Er komen activiteiten rondom Erfgoed, de Open Monumentendag, de 11-juli-viering en Autoloze Zondag. Grondige aandacht zal besteed aan een bredere educatieve werking voor kinderen, jongeren én senioren. Er zal meer werk gemaakt van een experiment rond ondernemingen en noctures (MICE-activiteiten).

Dat zijn de plannen.

P.S.
De stadstoelage voor het Broelmuseum en het Vlasmuseum bedraagt telkens 24.250 euro. Dat is schandalig weinig. Vergelijk bijvoorbeeld met die vzw Habbekrats: 100.000 euro. Fuifondersteuning: 41.000. “De Kreun”: 26.000. Groeningeheem: 54.320. De kinderboerderij: 71.134. Zomercarnaval: 32.500 euro.

Per dag minstens één inbraak

Ook zo erg geschrokken van die kop in onze regionale editie van “Het Nieuwsblad”?
Per dag gebeurt er minstens een woninginbraak in Kortrijk, zo meldt de krant. (Op de redactie van KW heeft onze stagiair-beroepsjournalist SBJ evenals de gemeenteraadwatcher daar bedenkingen bij.)

Wat er niet staat in HN-regionaal is dat u onder ‘Kortrijk’ hoogstwaarschijnlijk moet verstaan: geheel de politiezone Vlas, zijnde ook nog de gemeenten Kuurne en Lendelede. (Indien enkel Kortrijk is bedoeld – inclusief de deelgemeenten? – dan zou dit cijfer waarlijk alarmerend zijn, significant afwijken met cijfers uit het verleden.)

Korpschef Stefaan Eeckhout jaagt ons bij monde van de krant danig de schrik op het lijf. (Hij wil nog camera’s op openbaar domein.)
Tot dusver (tot wanneer is dat?) zijn er al 489 gevallen van inbraak gemeld. En dat kan tegen het eind van het jaar oplopen tot 600.
Nogmaals, we mogen veronderstellen dat de korpschef het heeft over geheel het grondgebied van de politiezone? En ook dat hij spreekt over inbraken in de ruime zin van het woord. Dus niet enkel inbraken of pogingen daartoe in huizen of appartementen of garages, maar ook in serres, tuinhuisjes, of tenten. Brievenbussen?

Strikte zin

Op zeker ogenblik blijkt dat het cijfer 498 van de korpschef ook slaat op inbraken in winkels, andere handelszaken en instellingen. Want plots lezen we – in de gazet – dat 58 procent van de gemelde gevallen slaat op woningen. (Woongelegenheden zou een betere term zijn geweest.)

HA JA.
Tot dusver. Om hoeveel woninginbraken (in de strikte zin van het woord) gaat het dan “tot dusver”? Iets van 278. En hoeveel van dit soort inbraken telden we vorige jaren? Van 2005 tot en met 2010 gemiddeld: 300. Een topjaar was 2006 met 340 feiten.
De krant schrijft nog dat het aantal woninginbraken vrij constant blijft. Dat is waar, maar waarom dan die alarmerende titel geven aan het stuk? En tussen haakjes: vorig jaar was een goed jaar met slechts 256 inbraken.

Om de zaken wat helderder te maken, en om vergelijkingen enige zin te geven, nog wat cijfers uit het verleden.

Woninginbraken in de strikte zin en de ruime zin van het woord (in geheel de zone)
2007: 309 / 344
2008: 310 / 344
2009: 306 / 345
2010: 263 / 270

Inbraken in bedrijven:
2007: 217
2008: 201
2009: 144
2010: 166

Inbraken in instellingen:
2007: 77
2008: 81
2009: 86
2010: 75

Bovenstaande cijfers komen uit de criminaliteitsanalyse 2010 van de politiezone.
Merkwaardig is dat die voor woninginbraken verschillen van de cijfers die de nationale editie van “Het Nieuwsblad” vandaag verspreidt. Zie voetnoot.

Maar de krant (nationale editie) geeft intussen wel aan dat het in “Kortrijk” toch niet zo erg is gesteld met die woninginbraken.
Gemeten tegenover het aantal woongelegenheden staan we op de 126ste plaats (op 327). Over een periode van vijf jaar waren gemiddeld 4,24 woningen op 100 het slachtoffer van een inbraak. Het gemiddelde in Vlaanderen is 4,76.

NOOT

De cijfers over woninginbraken in de nationale editie van “Het Nieuwsblad” zijn niet dezelfde als die afkomstig van de politiezone. Hoe is dat nu mogelijk? De cijfers van de krant komen van de federale politie, en die noteert aangiften volgens de plaats van domicilie van het slachtoffer. Met andere woorden: feiten gepleegd in de politiezone maar elders geregistreerd ontbreken. Raar maar waar. Surtout: heel gek.
Hierna achtereenvolgens de cijfers van de krant / de officiële van de PZ voor Stad alleen / en van de PZ voor geheel de PZ.

2006: 340 / 300 / 330
2007: 303 / 275 / 309
2008: 308 / 274 / 310
2009: 307 / 278 / 308
2010: 256 / 241 / 263

Merk nog op: er is in het verleden nog nooit “minstens 1 inbraak per dag” gebeurd.
Ziet u ook die dalende trend? Het staat allemaal niet in de gazetten.

Begrotingsperikelen

Er duiken steeds meer geruchten op.
De stadsbegroting (ook budget genoemd) voor 2012 zal pas aan de gemeenteraad worden voorgelegd in januari. (Het OCMW is al gevraagd om de begrotingsbespreking uit te stellen tot volgend jaar.)
De tweede budgetwijziging van Stad voor dit jaar komt pas ter sprake in november, of misschien zelfs pas in december.

Volgens schepen van Financiën Alain Cnudde allemaal te wijten aan onverhoopte omstandigheden en maatregelen van hogere of andere overheden en organisaties. Daarbij nog Dexia, de Gemeentelijke Holding, de dividenden uit de energiesector.

Verkiezingskoorts?
Strijd tussen de coalitiepartners VLD en CD&V??
2012 is verkiezingsjaar.

Traagheid van bestuur

De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (intercommunales) moeten natuurlijk hun gemeenten-aandeelhouders inlichten over wat ze zoal uitrichten.
Welnu, het schepencollege van 12 oktober kon inderdaad kennis nemen van een aantal bestuursdocumenten.

Leiedal
Bezorgde het verslag van de Algemene Vergadering van 24 mei op 22 juni aan Stad Kortrijk. (Het College nam er dus in oktober kennis van.)

Gaselwest
Stuurde redelijk vlug – op 18 juli – een verslag van een AV van 24 juni op. (Het College nam daar deze maand kennis van.)

Vliegveld
Er was een Directiecomité op 4 april. Verslag daarvan toegestuurd op 9 juni. Ander DR van 6 juni opgestuurd op 9 augustus.

IMOG
RvB van 24 juni, gekregen op 9 augustus.

Figga
AV van 24 juni heeft het schepencollege bereikt op 13 juli.

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
Is heel vlug geweest. Verslag AV van 17 juli aangekomen op 19 juli. Het College heeft dit nog deze maand kunnen lezen.

IN HET BEDRIJFSLEVEN IS DEZE VORM VAN RAPPORTERING ONDENKBAAR.

Lucht is viezer in drukke straten door bomen en struiken

De Kortrijkse Groen-fractie bepleit telkens opnieuw de aanplanting van bomen langs drukke verkeersaders in onze stad. Jawel, vegetatie zorgt voor een prettige leefomgeving, daar niet van. De foute achterliggende gedachte is wel dat vegetatie zorgt voor een betere luchtkwaliteit. (“Bomen zijn goede luchtzuiveraars.”)

Nou, dit gaat alleszins niet op voor binnenstedelijke situaties. Alle beschikbare studies, veldmetingen, windtunnelstudies concluderen dat concentraties van fijn stof en uitlaatgassen in straten met vegetatie hoger zijn dan zonder vegetatie. Wie dit niet gelooft, leze de recente studie die het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu liet uitvoeren: “Het effect van vegetatie op de luchtkwaliteit”.

De conclusie is dat bomen en planten de luchtkwaliteit in de straten niet significant verbeteren, ja – zelfs kan doen verslechteren. Dat komt gewoon omdat die vegetatie de windsnelheid doet afnemen. Als gevolg hiervan gaan de concentraties van alle stoffen die door het verkeer worden uitgestoten omhoog.

Grootschalige extra inzet van vegetatie kan de achtergrondconcentratie van stikstofdioxyde en fijn stof positief beïnvloeden,maar het effect is zeer beperkt. (Ja, in parken en bos rijden nu eenmaal weinig wagens.) In zgn. “street canyons” is het praktisch onmogelijk om zoveel bomen aan te planten opdat de positieve effecten de negatieve zouden compenseren. Er zou om de 2 à 3 meter een boom nodig zijn.
Men leze de studie, staat op Tinternet. Er is ook een hoofdstuk gewijd aan de luchtzuiverende werking van vegetatie.
Onthutsend.
Groen zal daarmee nooit uitpakken.

Onze risico’s bij de val van de Gemeentelijke Holding

Voor de goede orde eerst even dit. Stad Kortrijk heeft geen aandelen bij Dexia.
Dexia is wel onze huisbankier. We hebben bij de bank een spaarrekening met zowat 35 miljoen euro aan beleggingen! En jaarlijks lenen we bij Dexia ongeveer 30 miljoen euro. Onze vertegenwoordiger bij Algemene Vergadering van Dexia is nu raadslid Pieter Soens (CD&V), maar dat is hij waarschijnlijk al vergeten.

Onrechtstreeks hebben we wel veel te maken met de perikelen bij Dexia aangezien Stad aandeelhouder is bij de Gemeentelijke Holding en die G.H. in zwaar weer is terecht gekomen, – net en onder meer door allerhande risico’s te nemen bij de Dexia-groep. (En de aandelen Dexia staan in de boeken van de G.H. nog genoteerd aan 8,25 euro….)

Bon.
Wat bezitten we zoal aan aandelen bij de Gemeentelijk Holding?
Een totaal van 187.654 stuks. (Per Kortrijkzaan elk 2,51. Volgende week kunt u uw persoonlijk verlies berekenen, beste lezer.)
Uit de goeie ouwe tijd hebben we nog 115.719 zogenaamd gewone aandelen. Aantal preferente A-aandelen (sinds 2009) : 35.404. Preferente B-aandelen (de vroegere certificaten) : 36.540.

In 2008 (voor het jaar 2007) brachten die gewone aandelen bij de G.H. nog 775.257 euro op. In 2009 (voor het jaar 2008) niets meer. In het jaar 2010 streken we op de valreep nog 224.889 euro op. (Vanwege de A-aandelen 188.349 euro en vanwege de B-aandelen nog 36.540 euro.)
Dit jaar (voor 2010) verwacht de schepen van Financiën van de A-aandelen 101.609 euro. Met name 35.404 maal 2,87 euro. Dat is veel minder dan is beloofd, en we moeten het nog zien gebeuren. Toen we die aandelen in september 2009 kochten was ons een dividend van 13 procent voorgespiegeld! Nu krijgen we slechts 7 procent, wat een verlies van 88.739 euro met zich meebrengt. Van de B-aandelen moeten we niets meer verwachten.

Pro memorie.
In september 2009 heeft Stad deelgenomen aan een kapitaalverhoging van de Gemeentelijke Holding. Ingegeven door onwetendheid over de operatie en hebzucht. Die 13 procent rendement ! Voor tien jaar lang ! De aankoop van aandelen kreeg niet minder dan 31 ja-stemmen in de gemeenteraad. Niet enkel van de meerderheidspartijen (CD&V en VLD) maar ook van de Sp.a en van onafhankelijk raadslid Eric Flo. Het Vlaams Belang heeft zich onthouden, en enkel Groen (Bart Caron en toenmalig raadslid Cathy Matthieu) stemde tegen.

We zitten met de gebakken peren.
Voor die aandelen A hebben we per stuk 40,96 euro betaald. Dat is 1.450.148 euro. De VVSG heeft berekend dat Stad bij een volledige faling van de Gemeentelijke Holding 1.261.799 euro verlies zou leiden. Per inwoner is dat 16,8 euro.

Schepen Alain Cnudde was in 2009 een felle voorstander van de kapitaalinjectie bij de G.H. Dus moet hij nu de potentiële en echte verliezen minimaliseren.
Zie zijn redeneringen in de gemeenteraad van juni, in antwoord op vragen van raadslid Bart Caron.
Vooreerst stelt hij doodleuk vast dat het te verwachten was dat er op de gewone aandelen geen dividend wordt uitgekeerd.
Ten tweede zegt hij dat we – voorzichtigheidshalve – de dividenden uit de G.H. in de begroting 2011 laag hebben ingeschat: slechts 36.541 euro is er ingeschreven. “Wat op vandaag een wijze beslissing blijkt.” En nog een citaat: “Indien er in 2011 geen dividend zou uitgekeerd worden, dan zou Kortrijk met een budgettair tekort van 36.541 euro worden geconfronteerd. De gevolgen voor het budgettair evenwicht zouden derhalve in eerste instantie relatief beperkt zijn.”

Alain !
We verliezen niet enkel dividenden. (We hebben slechts één keer de schijf van 13 procent ontvangen en dat moest tien keer gebeuren.) En aangezien we hebben deelgenomen aan de kapitaalverhoging zijn we die inleg ook kwijt.

P.S.
Er is een tijd geweest dat Dexia gedegen studies maakte over de gemeentefinanciën. Ook voor de OCMW’s en de politiezones. Het in 2008 zelfs had over komende uitdagingen. Tja. De studiedienst van Dexia zal zich daar nu voor lange tijd niet meer aan wagen. Misschien nooit meer. Die dienstverlening van de bank voor lokale besturen zijn we kwijt? Waarom nog beleggen bij die bank?

Hoe speelt Lieven Lybeer dat eigenlijk klaar ? (2)

(Vorig stuk dateert van 14 augustus 2010.)

De mandatenlijst 2010 van politici is nu ook te lezen via de site van het Rekenhof. Dat deed er ons bij KW aan denken dat onze waarnemende burgemeester (sinds januari 2009) ooit een keer van plan was om een aantal mandaten af te bouwen. Aldus doende zou hij zich beter kunnen wijden aan zijn tijdelijk burgemeesterschap (en niet oververmoeid geraken?).

In 2008 bekleedde schepen Lybeer 34 mandaten waarvan 11 bezoldigd en 23 niet.
In 2009 bekleedde hij nog altijd 34 mandaten waarvan 13 bezoldigd en 21 onbezoldigd.
In 2010 gaat het om 33 mandaten waarvan evenwel 14 bezoldigd en 19 onbezoldigd.

Hierna de lijst van 2010. Merk op hoe hij geheel de sociale welzijnssector en dienstensector overheerst. (En met bestuursleden van dit soort niveau heeft hij het niet lastig.)

Bezoldigde bestuursfuncties:

Provincieraadslid (Ja! Iedereen vergeet dat, telkens opnieuw. Hij soms ook.)
Burgemeester
IMOG
Crematorium
Leiedal
PWA
WIVO (vroeger aangeduid als niet bezoldigd)
Zuid-West-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (2 mandaten)
Makkie cvba
Mentor
Eigen Gift Eigen Hulp
Federatie van Beschutte Werkplaatsen
Hoge School West-Vlaanderen (vroeger aangegeven als niet bezoldigd)

Onbezoldigde bestuursfuncties

Politiezone VLAS
Werkwinkel (2 mandaten)
Politieschool
Kanaal 127
Constructief
Jongerenatelier
Karweibedrijf
BUSO De Kouter
Buurt- en Nabijheidsdienst
Cesie
Conferentie van burgemeesters
Samenwerkingsfonds ter reductie van de globale energiekost (??)
Mobiel
Resoc (2 mandaten)
Vriendenkring Stad
Speel-O-kee/ Skateconstruct

P.S.
Misschien even opmerken dat schepen Guy Leleu dat goed speelt. Hij heeft “slechts” 14 mandaten, maar daarvan zijn er wel 13 bezoldigd.
Jean de Bethune doet het financieel ook goed: 11 betaalde mandaten op een totaal van 28. (Maar hij geeft ook van alles en nog wat aan: bestuurder bij een volleybalclub, een muziekvereniging, parochiale werken, een stichting van zijn vader.)

Ditjes en datjes uit de laatste gemeenteraad (2)

Eigenlijk mocht die gemeenteraad van laatstleden maandag 10 oktober gewoon niet doorgaan ! (DE GOUVERNEUR WEET DIT NIET.)

Volgens art. 2 van het huishoudelijk reglement van onze Raad (goedgekeurd op 14 september 2009) moet zowel de oproeping als de agenda en de toelichting schriftelijk aan huis geschieden. Welnu, de twaalf toegevoegde punten hebben de raadsleden niet op papier thuis gekregen. De meeste raadsleden zullen dit wel niet eens opgemerkt hebben. Kiezer, maak u geen illusies. Soms vergeten die gasten bijna dat er een zitting is. Echt waar.

Enkel de fractieleider van het VB (Maarten Seynaeve) wees op dit euvel, maar vergat te vragen om de zitting dan maar op te heffen. De voorzitter van de Raad (Lieven Lybeer) liet in de gauwte nog wat kopijvellen aanrukken. Vijftien raadsleden vroegen erom.

In Nederland proberen steeds meer gemeenteraden papierloos te vergaderen. Ieder raadslid krijgt een iPad-app. (Kost ook veel geld.) Maar wat dan te doen met journalisten en publiek?

De zitting is met tien minuten vertraging geopend, aangezien er weer onvoldoende leden van de meerderheid aanwezig waren. Onze twee ministers kwamen met een uur vertraging binnen. Moet kunnen. Pff. Wij zijn zo. Wij gaan zo door het leven. Kijk maar. Dat zijn wij.
Quickie is voor zijn doen nogal lang gebleven. Hij had immers veel werk bij. Kwam één keer tussen, waarbij hij verried dat hij een belangrijke tussenkomst van raadslid Marc Lemaitre in de vorige zitting had gemist. (Ook hij vindt dat de distributietarieven van Gaselwest te hoog zijn.) Stefaan bleef zowat een uurtje verwijlen. Was niet echt oplettend.

Schepen Jean de Bethune gaf er op een bepaald moment de brui aan. Zomaar. Naar verluidt leeft hij in onmin met de ACW-raadsleden en schepenen. En hij vond de interpellaties toch maar beneden peil, onbelangrijk.

In de publieke tribune troffen we een kaderlid aan van een grote multinational. Hij was verbijsterd over het inefficiënte verloop van de vergadering en leek totaal onthutst over de wijze waarop de raadsleden zich gedroegen. (Lusteloos, verveeld, bezig met iets anders.) Vroeg zich af waarom raadsleden die blijkbaar niets te vertellen hebben toch naar de zitting komen. (“Dat is democratie zeker?”)

Op een vraag van raadslid Bart Caron zegt schepen Alain Cnudde dat hij die vraag niet had verwacht. Moet kunnen.

Schepen Jean de Bethune laat zich op een bepaald moment ontvallen dat hij hoopt dat zijn opvolger op dezelfde wijze zal handelen. Wordt Jean dan toch gouverneur?

In de wandelgangen zegt een voormalig schepen: “Ik geloof niets meer van wat ze hier allemaal vertellen.” (Met “ze” bedoelt zij: de leden van het College van Burgemeester en Schepenen.)

Minister Q vertelde nog dat we allemaal zullen moeten besparen. Allemaal. Waarlijk. En dat is echt waar.
Daar luistert iedereen dan eerbiedig naar. EEN MINISTER IN ONS MIDDEN. Met zo’n boodschap. In Kortrijk. De pikorde wordt strikt gevolgd bij de raadsleden. Als Quickie of Stefaan het woord nemen (dat gebeurt zelden – dus plechtige momenten) wordt het ingetogen stil in de zaal.

Raadsleden komen graag tussen als het gaat om punten die slaan op hun buurt of deelgemeente. Hoe triviaal die punten ook mogen zijn.

Raadslid van de meerderheid Moniek Gheysens (VLD) gaat akkoord met wat Maarten Seynaeve (Vlaams Belang) zegt over de invoering van de nieuwe huisstijl van de Stad. (Al dit soort dissonanten kunnen haar – of de partij – nog duur te staan komen.)

Schepen Stefaan Bral betreurt dat hij via de krant moest vernemen dat er geen aanwervingen meer zullen gebeuren. (Hij kampt met personeelsgebrek om de stad en het groen netjes te houden.) Het zegt iets over de communicatie binnen het schepencollege.

Schepen Alain Cnudde zegt dat alle geplande investeringen voor deze legislatuur zullen doorgaan. Dat is dus pertinent niet waar.

Raadslid Roel Deseyn (Cd&V) heeft waarlijk een interpellatie voorbereid ! Een doorgestoken kaart waarbij schepen Cnudde de gelegenheid krijgt om trots zijn financieel beleid te verdedigen.

De zitting eindigde net voor middernacht. De journalisten van de papieren perse waren toen al een half uur vertrokken.
Het huishoudelijk reglement van de Raad beperkt wel degelijk de spreektijd van interpellanten.Tien minuten voor de eerste interpellant en vijf minuten voor de andere. En een raadslid mag slecht tweemaal het woord nemen over hetzelfde onderwerp (de fractieleider driemaal).

Onafhankelijk raadslid Eric Flo vroeg zich nog af of dat allemaal wel veilig is, als Stad voor zoveel miljoen een lening van Leiedal waarborgt. Gegrinnik was zijn deel. Nou. Zowat halve eeuw geleden was Leiedal een keer failliet. Geen raadslid dat zich dat nog kan herinneren. Flo ook niet.

Een welkomstdiner zonder fractievoorzitters

Sinds gisteren is er opnieuw een delegatie uit Cebu City neergestreken in onze stad. Twee raadsleden en twee ambtenaren. Geen mens in Kortrijk die dat weet (moet ook niet hoor), tenzij enkelen die al een keer naar ginder op snoepreis konden trekken.

De burgemeester van ginder ver (Michael L. Rama) laat blijkbaar verstek gaan. De afvaardiging blijft hier tot 21 oktober. (Programma niet publiek gemaakt.) In het kader van onze gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking hebben we met deze stad uit het gelijknamige Filipijnse eiland immers een stedenband. Geen 40 of 50 Kortrijkzanen die dat weten. Vier of vijf of zes raadsleden? (Stedenband niet te verwarren met een jumelage.)

Vandaag om 18 uur is er in hotel Messeyne een welkomstdiner georganiseerd.
Voor het eerst in de geschiedenis van de stedenband zijn daarop ook de fractieleiders uitgenodigd.
De man van het Vlaams Belang (Maarten Seynaeve) wil zich daar absoluut niet vertonen. Hij vindt al dit gedoe een uitermate geldverspilling en ziet in het algemeen het nut niet in van zo’n stedenband. Koen Byttebier (VLD) gaat ook niet. Reden onbekend. Pieter Soens (CD&V) laat zich verontschuldigen. Reden onbekend. Hij is belet. En Philippe De Coene (SP.a) zit in het buitenland. Maar zelfs als hij thuis was geweest, dan nog was de kans klein dat hij zich vanavond naar het hotel had gespoed. Toen hij nog schepen van milieu was nam hij bewust geen deel aan de verre reis van een Kortrijkse afvaardiging naar Cebu.

Hoewel dat mogelijk was heeft bij ons weten geen enkele fractieleider zich door iemand laten vervangen als deelnemer aan het society-gebeuren. Een veeg teken. Het wordt tijd dat de werking en het nut van de stedenband met Cebu City een keer wordt besproken in de gemeenteraad. Dat is nog nooit gebeurd. Een (verplicht) vooruitgangsrapport heeft nog geen enkel raadslid gezien of goedgekeurd.

Ook het schepencollege is gevraagd om aan te zitten aan het banket. (Van schepen Wout Maddens (VLD) weten we alvast dat hij niet zal aanwezig zijn. Het staat op facebook!) Verder zijn nog allerhande personen uitgenodigd die min of meer iets te maken hebben met projecten in onze relatie met Cebu. Iemand van het Handelsdistrict. Iemand uit de sociale huisvesting. Verder nog iemand van IMOG, de dienst Leefmilieu, het AZ Groeninge, de hogescholen KATHO en HOWEST. Toch ook iemand van de noord-zuidraad?

Wat moet dat kosten? Geen idee.
Het schepencollege heeft al een hele tijd geleden een raming van de kosten van het bezoek opgemaakt. Reiskosten: 6.000 euro. Verblijf (in hotel Messeyne?): 4.000 euro. Andere kosten: 4.500 euro. Totaal: 14.500 euroots.
Omdat Stad Kortrijk een convenant met de Vlaamse regering heeft afgesloten ter zake ontwikkelingssamenwerking genieten we wel van subsidies bij dit soort evenementen. Over een periode van drie jaar verspreid krijgen we theoretisch geld voor sensibilisatie van de bevolking (30.000 euro), capaciteitsopbouw (30.000 euro), reis- en verblijfkosten (30.000 euro), vorming (3.000 euro), begeleiding (3.000 euro). Totaal 96.000 euro. Stad moet daar wel 30 procent bij opleggen want de Vlaamse overheid subsidieert de projecten voor maximaal 70 procent.

Volgens de begroting zou de toelage van de hogere overheid voor dit jaar nog 43.000 euro bedragen. Wat daarvan al is verteerd weten we niet. De schepen van ontwikkelingssamenwerking Alain Cnudde moet daar toch ooit eens wat toelichting bij geven.

Maar wat was de smoes om voor de zoveelste keer een aantal Cebuanen naar hier uit te nodigen?
Wel, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) organiseert vanaf 17 oktober in Gent een dagenlange internationale conferentie voor mandatarissen en ambtenaren van gemeenten uit Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Europa die onderling stedenbanden hebben aangegaan. Naam van die grootse en ongetwijfeld geweldig plezante feestelijke bijeenkomst: “Winning through twinning. Local authorities: actors in development”.
Op 18 oktober zullen onze Cebuanen en onze eigenste burgemeester zeker acte de présence geven in Gent. Die dag is er namelijk een bijzonder overleg tussen alle burgemeesters van steden die onderling contractueel aan ontwikkelingssamenwerking doen.

P.S. (1)
U leest daar niet veel over in de gazetten?
Niets daarover op de website van Stad?
Niets op de website van de VVSG?
Tja, men is tegenover de publiek opinie van de arme mensen uit al die steden een beetje beschaamd zeker over zoveel potverteren? (Vorig jaar was er een internationale bijeenkomst in Bloemfontein!)

P.S. (2)
Maken onze Cebuanen van de gelegenheid gebruik om op ons kosten door te stoten naar Haarlemmermeer? Daar heeft Cebu City ook een band mee. De Hollanders verkopen hun oude brandweerwagens aan de Cebuanen.

P.S. (3)
Een tijd geleden zijn een aantal meisjes van alhier naar Cebu getrokken. Met wat drinkgeld van Stad. Het verslag dat we daarover een keer onder ogen kregen is hilarisch. Staat niet op de site van Stad.

Ditjes en datjes uit de laatste gemeenteraad

Beste gebruiker van deze site,
Lezer,

Onze gemeenteraadwatcher is maandag laatstleden plichtsgetrouw naar de gemeenteraad (in het stadhuis) getrokken, enkel en alleen gewapend met een blauwe stylo en zo’n schoolschriftje met ringen. (Hij is nochtans in het bezit gesteld van een bedrijfs-Appel. (Wat doet hij daarmee?)
Is hier dan dinsdagochtend vroeg dodelijk vermoeid in onze redactielokalen beland met een onleesbare handgeschreven kopij. Onze letterzetter kan niet eens het aantal leestekens tellen, terwijl de KW- directie onze reporter juist op basis daarvan een uurloon toekent.

Beste abonnee,

De KW-redactie én de directie hebben in gemeenschappelijk overleg besloten om het verslag van de gemeenteraadwatcher opnieuw te redigeren, na lectuur en vergelijking met wat onze collega’s van de papieren perse (van de dode bomen) over die zitting nog te berde brengen.
Wij hier van KW willen u niet teleurstellen of malinformeren.
De waarheid moet zegevieren, ook in de burgerjournalistiek.
Sorry.

Mvg,

uw,
KW