Moeizame queeste naar info over ons cameranetwerk (3): de kosten?

Gemeentebesturen die dol zijn op het plaatsen van camera’s op openbaar domein zijn altijd heel karig met het het geven van informatie over wat dat gedoe allemaal moet kosten. Au fond weten die bestuurders maar al te goed dat de verhouding tussen de kostprijs van het netwerk tegenover het resultaat ervan volkomen disproportioneel is. Door camerasurveillance geobsedeerde burgemeesters aarzelen zelfs niet om hierover fragmentaire inlichtingen te verstrekken, d.w.z onvolledige en dus leugenachtige, misleidende info.
Over indirecte kosten hoor je nooit of zelden iets: onderhoud (vlekken op de lenzen van camera’s in ons stadscentrum verwijderen; dat kost al duizenden euro’s), het leggen van glasvezelverbinding, de palen, het verbruik aan elektriciteit, enz. Om nog te zwijgen van de kostprijs van de servers, de dispatching, de schermen, het personeel.
Raadslid Matti Vademaele van Groen heeft (zoals hier al gezegd in vorige edities) in het “Bulletin van Vraag en Antwoord” talloze vragen gesteld over het Kortrijkse camerabeleid. Eén daarvan luidde: “Wat is de jaarlijkse kostprijs in onderhoud om de camera’s operationeel te houden?” Ziehier het onvoorstelbare antwoord (maart 2022): “De stad beschikt niet over een opsplitsing van deze kost.”

Onze lezers weten maar al te goed dat de redactie van kortrijkwatcher er een erezaak van maakt om zich altijd te baseren op officiële bronnen en niet op wat de lokale pers traditioneel schrijft op instigatie van een of andere schepen of burgemeester.
Inzake het onderwerp van deze serie bijv. zoeken we instinctmatig en regelrecht naar een relevante item in de website van stad, bijvoorbeeld “10 jaar cameraplan” (versie van maart 2021). Wat antwoordt men daar bijv. op de vraag: “wat kosten de camera’s?” Pag.4: “De investeringen in de politiecamera’s op het Kortrijkse grondgebied werden gedragen door de stad Kortrijk en maakten deel uit van de jaarlijkse begroting.” Welnu, dat is al een klein leugentje: de licenties voor de camera’s worden namelijk gedragen door de (begroting van) politiezone VLAS. Overigens is de kost die wordt aangegeven gewoon lachwekkend: “over de gehele periode (welke? het cameraplan dateert van 2013) bedroegen gemiddeld 250.000 euro per jaar.”

Over de prijs van een “gewone” veiligheidscamera per stuk hebben we nog nooit iets vernomen.
Tja, tenzij…een keer in de pers! Bij de eerste fase van de installatie van 20 camera’s had HLN (15/05.2013) het over een wel heel opvallend en onwaarschijnlijk rond getal: welgeteld 200.000 euro.
In 2020 zijn we een keer te weten gekomen dat 12 ANPR-camera’s, geïnstalleerd in vijf wijken gezamenlijk 175.219 euro kostten. (Indirecte kostten inclusief??) En die fameuze PTZ-draaibare camera met meerdere lenzen (multi sensor) op het Robbeplein kostte 17.058 euro, incl. de glasvezelverbinding. De trajectcontrole dan (twee camera’s in de Rekkemsestraat te Marke) kostte éénmalig 162.667 euro. Komt daarbij: het jaarlijkse abonnement (2.845 euro), het ‘onderhoud’ (11.736 euro), de tweejaarlijkse herijking (9.533 euro).
Daarmee moeten we het dus stellen als we willen weten wat een camera per stuk en per soort eventueel kan kosten.
Voor de rest moeten we ons troosten met een overzicht van de (jaarlijkse) investeringen in de vorm van budgetten (dus ramingen) volgens het meerjarenplan en zo nu en dan een keer een rekening.
(Wordt vervolgd…)
Moeizame queeste naar info over ons cameranetwerk (2): de toename aan locaties

In de vorige editie van deze krant moesten we de “slechte Kortrijkzanen” ontgoochelen.
Nieuwsgierig als zij zijn naar taboe-thema’s wilden ze wel eens weten hoeveel camera’s er in Kortrijk (of in de politiezone VLAS dan) eigenlijk in voege zijn. In drie officiële documenten vonden we vier verschillende cijfers.
We houden het hier nu vandaag bij een nota van het kabinet van de burgemeester (dd. 19 februari 2021).
Daarin had men het over 127 (gewone) veiligheidscamera’s en 68 slimme ANPR camera’s. Totaal: 195.
Interessant is nu om dat cijfer te vergelijken met een tabel van de jaarlijkse toename van het aantal camera’s sinds het prille begin van de plaatsing van camera’s in onze stad. Volgens het ene document (op de website van stad) is dat het jaar 2011, volgens de nota van het kabinet van de burgemeester 2012. (Men vergeet dan de prille, heel eerste installatie van camera’s op het Schouwburgplein, naar aanleiding van de vandalenstreken rond de fontein.)
Die tabel dus van de jaarlijkse toename inde periode 2012-2020. .Samengeteld komen we uit aan een totaal van 217 camera’s, waarvan 146 “gewone” en 71 ANPR’s. Met het jaar 2021 erbij gaat het om +11 gewone camera’s en +1 ANPR. Totaal: 157 plus 72 is gelijk aan 229 camera’s. (Die aanvulling voor 2021 vonden we in het Bulletin van Vragen en Antwoorden van maart dit jaar. Antwoord op een vraag van Groen raadslid Matti Vandemaele.)
Ja, we raken weer tureluurs van die verschillende aantallen.

Slechte Kortrijkzanen willen alles weten, dus ook de toename en plaats van de locaties.
We onderscheiden vier grote momenten in de uitbouw van het cameranetwerk.
– In 2011-2012 is door de firma Optimit een cameraplan uitgewerkt. Wie dat nu (her)leest vergaat van het lachen ! Dat plan werd in 2013 door de gemeenteraad quasi unaniem goedgekeurd. Enkel twee raadsleden van Groen stemden tegen! Hiermee was het hek van de dam. Op één jaar tijd werden door nieuwe de coalitie (VLD – SP.a – N-VA) in het kader van een bestuursakkoord (“Plan Nieuw Kortrijk”) 32 camera’s geplaatst.
– De tweede fase in 2015 was een topjaar: het winkelwandelgebied werd bezaaid met 36 camera’s en er kwam een zgn. cameraschild op de invalswegen met 26 ANPR’s.
– In 2019 werd door de tripartite een nieuw bestuursakkoord uitgewerkt: “Beste stad van Vlaanderen”. De budgetten voor het cameranetwerk werden verhoogd met het oog op slimmere software en betere camera’s.
– In 2020-2021 werd alles op alles gezet om zgn. “blinde vlekken” af te dekken.
En ja, voor de toekomst wil men nog sterker inzetten op technologie: trajectcontroles, drones, geluidsensoren, politievoertuigen met camera’s, enz.

Overzicht per jaar
( Het eerste aantal tussen haakjes slaat op gewone veiligheidscamera’s, het tweede op ANPR’s.)
2012: Veemarkt, Zwevegemsestraat (6 /-)
2013: centrum en 1 voertuig (+28 /+3)
2014: Overbekeplein (+3 /-)
2015: winkelwandelgebied, 2 voertuigen (+36 /+26)
2016: Zwevegemsestraat, station, Prado, Ring, mobiel (+12 /+17)
2017: Houtmarkt, Kleine Sint-Jansstraat (+9 /-)
2018: Begijnhof, Rekollettenstraat, Kortrijk Weide, BPKN (+21 /+4)
2019: Leieboorden, trajectcontrole Kooigem-Bellegem, Casino, Waterpoort, Graanmarkt, tunnel (+18 /+4)
2020: Casino, Rijselsestraat, Vork, tunnel, traject Rekkemsestraat, wijken Marke-Rodenburg (+13 /+17)
2021 nu: Rondpunt Wandelweg-Zwevegemsestraat (3), Sint-Antoniusstraat (2), Tuighuisstraat (2), Robbeplein (2), Handboogstraat (2), Burg. Reynaertstraat (1 ANPR voor Parko).

Niet vergeten: de raamovereenkomst met de firma R.T.S over leveren en plaatsen van camera’s is eind vorig jaar afgelopen, en we hebben geen weet van enige verlenging.

P.S.
En wat willen slechte Kortrijkanen nog weten? Wat dat allemaal kost zeker?
We zoeken het op, maar garanderen onze lezers niks van uitkomst.
Moeizame queeste naar info over ons cameranetwerk (1): de aantallen

Stel dat u behoort tot de (groeiende) cohorte van “slechte Kortrijkzanen”. Dan wil je toch net alles weten over juist die politieke onderwerpen waarover het stadsbestuur ongaarne uitweidt. Waar van transparantie en communicatie geen sprake is. Voorbeeld: de wildgroei aan allerlei soorten, steeds meer gesofisticeerde veiligheidscamera’s in onze straten en pleinen.
Herinner u de geruchtmakende tweedelige VRT-documentaire “Pricacy en ik” (maart 2021) waar titelvoerend burgmeester Quickie uiteindelijk niet wou aan meewerken en plaatsvervangend burgemeester Ruth Vandenberghe pas na heel lang aandringen.
Daarbij stelt u zich uiteraard een eerste, heel eenvoudige, voor de hand liggende vraag: hoeveel camera’s hangen, staan, rijden of vliegen er rond in onze stad?
Als Kortrijkse burger – die ietwat heeft kunnen doorstuderen – raadpleegt u dan natuurlijk in de eerste plaats een officiële bron. Geen secundaire zoals de lokale pers, die in al haar vooringenomenheid over het cameranetwerk enkel iets weet te vertellen als het een bijdrage heeft geleverd bij de oplossing van een crimineel feit. (En in het geheel niets meldt als dit niet is gelukt.)
Bon.

Wat is dan de meest voor de hand liggende, betrouwbare primaire bron om te weten hoeveel camera’s er hier in gebruik zijn? De officiële website van stad natuurlijk: www.kortrijk.be.
En waarlijk, met de zoekmachine stoot je al onmiddellijk op een veel belovende item, met name: “10 jaar cameraplan Kortrijk”. Een document (9 pag.) met een update daterend van maart 2021 dan nog. Over het aantal camera’s treffen we in dit overzicht deze info aan: “Intussen (bedoeld is waarschijnlijk: sinds het cameraplan van 2013) is het cameranetwerk van de politie uitgegroeid tot een geheel van 186 camera’s.” Daaraan is gelukkig nog een onderscheid aan toegevoegd: op het grondgebied van (groot)Kortrijk zelf staan zo’n (sic) 120 openbare veiligheidscamera’s een 66 ANPR-camera’s. Is merkwaardig genoeg ook weer in totaal 186…Kuurne een Lendelede (politiezone VLAS) dus niet meegerekend, zijnde nul in aantal??

Kortrijkwatcher is het van nature uit gewoon om meerdere bronnen te raadplegen.
Ook weer officiële hoor! Het zgn. “Bulletin van Vragen en Antwoorden”. In de editie van maart 2022 (dus zeer recent) heeft raadslid Matti Vandemaele (Groen) niet minder dan dertien vragen gesteld over ons “veiligheidsbeleid” ter stede. De eerste vraag ging – zoals te verwachten- over het aantal camera’s op het grondgebied Kortrijk.
Antwoord? 210 stuks.
Men geeft daarbij ook aan om wat soort functionele camera’s het gaat. Dit klopt althans: men heeft het over 120 veiligheidscamera’s en 66 ANPR. Maar er is ook nog sprake van 14 vaste en 1 mobiele flitscamera, 3 publieke webcams (bijv. die op Sint-Maartenskerk, ooit stiekem geplaatst), 5 sluikstortcamera’s (eigenlijk in beheer van Imog), en 1 dronecamera. (De drone is voor het eerst ingezet op 8 maart 2021, en dat was nog net VOOR de principiële toestemming van de gemeenteraad.)
Er volgt in dit document nog een curieuze voetnoot en een compleet gek makende slotzin. “Bij vervanging werden meerdere oude modellen soms vervangen door één nieuw model met meerder lenzen (multi-sensor) waardoor het totaal aantal camera’s weer verminderde.” Slotzin: “Het totaal aantal overzichtcamera’s gezien door PZ VLAS op 17/02/2022 is 136.
Is dat niet om tureluurs van te worden?
We raadpleegden nu twee officiële documenten en kregen op die eenvoudige vraag naar aantallen camera’s al drie verschillende antwoorden.
Laat ons maar nog één keer een factcheck doen, ditmaal zo dicht als mogelijk bij de authentieke bron: het kabinet van de burgemeester Rurhie zelf met een nota van haar eigenste veiligheidsadviseur Maarten Vander Sstichele. Dichter kan niet meer.
Het gaat om een informatief document waar de VRT voor de uitzending van het programma “Privacy en ik” een half jaar (ja!) heeft zitten op wachten. Gedateerd op 19 februari 2021. De aantallen zouden dus echt moeten corresponderen met wat we vonden op de website van stad over het cameraplan want die werden in maart 2021 geteld.
Hoeveel camera’s s zijn er dus in Kortrijk volgens het kabinet van burgemeester Ruthie, één jaar geleden geteld?
127 veiligheidscamera’s en 68 ANPR camera’s. Maakt: 195.
Onze klomp is nu wel geheel gebroken…

Gewoon, nog ter info, voor wat meer speciaal de slimme ANPR’s aangaat:
– 31 voor politioneel gebruik op de invalswegen van de politiezone, de invalstraten in de woonwijken Rodenburg, Sint-Anna, Smokkelpot, Marionetten, Rollegemknok;
– 29 voor het parkeerbeleid in het winkelwandelgebied, Kortrijk Weide, tunnel Doorniksestraat en drie ondergrondse parkings;
– 8 inzake verkeersveiligheid: trajectcontrole Doorniksesteenweg en Rekkemsestraat.

BESLUIT
Trek het maar zelf…
Wat een knoeiboel!

P.S.
De levering en plaatsing gebeurt al van in de beginne met een raamovereenkomst (dit is een monopoliepositie!) door de firma R.T.S uit Ieper. Dat contract is wel afgelopen eind vorig jaar. Over een nieuwe aanbesteding (of verlenging) nog niets vernomen. Nieuwe aankopen mogen vooralsnog dit jaar niet doorgaan!

Coming up…

Een beetje inzicht in de prijs en de kosten van de camera’s en drones. Een beetje…
De cijfers die we vinden verschillen volgens gevonden documenten hallucinant, en bepaalde gegevens ontbreken.
Onze poging tot rapportering kan daarom nog wel een tijdje duren…

Ons veiligheids- en preventiebeleid krijgt veel geld hoor van Binnenlandse Zaken

Het wordt tijd dat u dat allemaal weet.
Stad heeft (al sinds 2014 meen ik) aan de F.O.D Binnenlandse Zaken beloofd om verschillende acties te ondernemen met het oog op het terugdringen van 15 (criminaliteits-)fenomenen.
Te weten: 1. inbraak, 2. diefstal van en in auto’s, 3. fietsdiefstal. 4 winkeldiefstal? 5. geweld in openbaar vervoer, 6. geweld tijdens tijdens evenementen en publieke gebeurtenissen, 7. geweld in het schoolmilieu, 8. druggerelateerde maatschappelijke overlast, 9. sociale overlast, 10. administratief sanctioneerbare overlast (?), 11. veiligheid op de openbare weg, 12. intrafamiliaal geweld, 13. gewelddadige radicalisering en terrorisme, 14. racisme, discriminatie en extremisme, 15. cybercriminaleit en andere vormen van misbruik van informatie en technologie.
Oef. (Grensoverschrijdend gedrag bestond toen nog niet.)
We krijgen daar in ruil gelukkig veel geld voor van de hogere overheid, maar het bedrag is toch absoluut niet kostendekkend. (Alleszins véél minder dan de helft van de werkelijk bestede uitgaven.)
In maart 2020 is met de F.OD. Binnenlandse Zaken opnieuw een “Strategisch Veiligheids- en Preventieplan ” (verder: S.V.P.P.) afgesloten voor het jaar 2020, maar na (25) wijzigingen ook geldig voor 2021.
In het kader van dit S.V.V.P. krijgt stad een jaarlijkse maximale basistoelage van 517.918 euro.
Daarnaast krijgen we nog jaarlijks 4.146. euro voor voor het dispositief gemeenschapswachten-90 FTE-activa en 47.768. euro voor het bijkomend contingent gemeenschapswachten-346 FTE-activa
Jaarlijks totaal aan subsidies: 569.832 euro.
Volgens een nieuw K.B van 27/12/2021 (pas in het Staatsblad verschenen op 01/02/2022) hebben we voor het werkingsjaar 2020 nog recht op een extra toelage 219.200 euro. Concreet moeten we dit bedrag besteden aan de lonen voor de mensen die belast zijn met de uitvoering van de G.A.S. en uitgaven met betrekking tot het plaatsen van camera’s.
Al die subsidies samen zijn natuurlijk volstrekt onvoldoende om de uitvoering van het S.V.V.P. te bekostigen. Die camera’s alleen al kosten stukken van mensen. Daarover hebben we het een volgende keer.

Dienstmededeling (2)

De verhuis van de voltallige redactie heeft bloed en tranen en veel tijd gekost maar is uiteindelijk geslaagd. (Slechts drie parkeerboetes.)
Het archief is tot een minimum herleid, iets wat ons wellicht nog zal zorgen baren…Parten spelen.
We zijn nog altijd telefonisch bereikbaar: GSM 0498 54 74 75.
E-mail: frans.lavaert@gmail.com.
Zitten ook zo nu en dan op FB op alles en iedereen te foeteren en te schelden. Beheren aldaar nog een elitaire groep genaamd “slechte kortrijkzanen“.

Weet er iemand wat fracties uitrichten met hun jaarlijkse toelage?

Kortrijkwatcher weet het al niet meer sinds de jaren 2009 en 2010 !
Toen kreeg men nog inzage in de bewijsstukken waarmee de fracties de gespendeerde uitgaven konden staven en verantwoorden , geput uit hun jaarlijkse toelage van stad. Die stukken (met de inhoud ervan) waren toen nog openlijk geagendeerd in de gemeenteraad (maar uit eerlijke schaamte gemakshalve wel niet besproken). Het is namelijk zo dat volgens het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad (art.50) de fracties hun jaarlijkse toelage enkel kunnen gebruiken voor de ondersteuning van de eigen fractiewerking en zeer specifiek voor de werking van de de raden waar ze deel van uitmaken. In de praktijk kunnen de fracties dat niet of waarlijk slechts zéér ten dele verantwoorden. (Kent u een fractie die bijvoorbeeld al gezamenlijk een studiedag heeft bijgewoond? Studieboeken heeft gekocht?). In de rapportering doet men aan ‘window dressing’ in de hoogst (on)mogelijke graad. De meest potsierlijke verantwoording die we in dat verband ooit onder ogen kregen was de uitgave die de toenmalige CVP bestemd had voor – jawel! – een eucharistieviering. En in 2009 was de VLD-fractie zelfs zo eerlijk om toe te geven dat men de toelage niet volledig had kunnen opsouperen en was zij zo fatsoenlijk om het resterende geld terug te storten in de stadskas. Ongezien (sindsdien)!

Voor vorig jaar 2021 kregen de fracties per raadslid onlangs een toelage 153 euro. Dat is nu het hoogst mogelijke maximum. (In het eerste jaar 1998 dat het systeem in voege was ging het om 5.000 Belgische frank per raadslid. Ook niet mis.)
Een overzicht van de bedragen.
Let er even op dat de burgemeester en de schepenen ook ingecalculeerd zijn in de berekening van de toelage. Juridisch is daar geen speld tussen te krijgen, maar is dat wel nodig gezien de vele ‘faveurkes’ waarvan zij vanwege hun status al genieten?
– Team Burgemeester: 2.295 euro (15 raadsleden)
– CD&V: 1.071 euro (7)
– “Vooruit”: 918 euro (6)
– Vlaams belang: 765 euro (5 – Jacques Demeersseman was er nog bij)
– N-VA: 612 euro (4)
– Groen: 612 euro (4)

P.S.. (1)
Het overzicht van de bewijsstukken is openbaar. Maar ja, wie vraagt het op?
Onze pers??

P.S. (2)
Voor het geval dat u de arme oppositie wil steunen, even de gironummers.
CD&V: BE10 7384 1512 9104
Groen: BE02 8916 403 8040
Vlaams Belang: BE38 38 97 99 5985 08 72
Voeg er wel aan toe waaraan zij uw bijdrage moeten besteden. Een cursus balans leren lezen bijvoorbeeld.


Dienstmededeling (1)

De voltallige redactie van kortrijkwatcher is aan het verhuizen.
Vandaar dat onze edities deze week nog onregelmatiger verschijnen dan gewoonlijk.
Vooraleer het verslepen en triëren (weggooien, ramsjen) van het archief van enkelen honderden kilo’s papier is een hels werk.
Bedankt voor uw geduldig wachten.

Voortschrijdend inzicht in de ramingen van het nieuwe “Groeningepark” (3)

Uit een vorige editie van deze alternatieve stadskrant kon u vernemen dat de “ontharding” en de aanleg van een nieuw park in de Groeningelaan (ter hoogte van het WZC Sint-Carolus) bij de aankondiging van het project (2020) volgens schepen Bert Herrewyn 450.000 euro (zonder BTW) zou bedragen. Tot onze opperste verbazing (eigenlijk ontsteltenis) vermeldt de website van Stad nog altijd datzelfde bedrag. Zie onder de rubriek “Groeningepark” of Groenigenlaan de “veel gestelde vragen”. Elders vindt men op die officiële website onder de term “technische fiche” een wat nauwkeuriger cijfer: 438.657,38 euro. Dit alles tot op de dag van vandaag ! (De lokale pers houdt het ook nog altijd bij dat bedrag.)
Je acht het niet voor mogelijk want het schepencollege heeft nu (21 februari ll.) ex cathedra verkondigd dat het huidig voorontwerp wordt geraamd op 899.344,75 euro (excl. BTW) of 1.088.207,15 euro (inclusief BTW). Netto (met aftrek van een subsidie van 250.000 euro): 838.207,15 euro.
Wat we niet weten is of het ereloon voor het studiebureau Cnockaert van Wervik daar wel is inbegrepen. Volgens schepen van Mobiliteit Axel Weydts ( ook van “Vooruit” met de SPa.) zou het gaan om 66.516,73 euro maar dat zei hij in HLN van 2 augustus 2020 en dat is wel al heel lang geleden. Is dus zeker niet meer geldig…

Maar speciaal voor de cijfermaniakken onder ons willen we een ander onwaarschijnlijk financieel aspect van het project onder ogenschouw nemen. Met name hoe grillig in de loop der jaren de hoogte van de ramingen voor dat werk (qua omvang en moeilijkheidsgraad uiteindelijk nogal onbenullig) is verlopen. Het zegt waarlijk iets over de bestuurskracht van onze administratie en de eventuele afhankelijkheid van lobbyisten.
We steunen daarbij op cijfermateriaal uit onverdachte hoek: het meerjarenplan (MJPL) 2020-2025, goedgekeurd door de gemeenteraad.

Het oorspronkelijke MJPL gepubliceerd op 4 december 2019
Het actieplan 91.9. vermeldt op pag. 19 (“Parking Groeningeplein verdwijnt en wordt groen”) een investeringsbudget van 1 miljoen euro (dus géén 450.000 euro).
Op pag. 61 vernemen we wat er per jaar zal geïnvesteerd worden.
Let wel: geen bedrag voor bijv. 2021 voorzien terwijl er toen al wat werken werden gepresteerd. Van ontvangsten (subsidies) geen spoor.
2022: 58.330 euro
2023: 861.670
2024: 80.000
Dat maakt dus netjes één miljoen.
Op pag. 148 staat in het schema T3 (stand van zaken) dat er nog niets is gerealiseerd sinds de opmaak van dat MJPL.

Eerste aanpassing van het MJPL alreeds gepubliceerd op 14 december het jaar 2020
Op pag. 22 vermeldt men een eerste wijziging: de uitgaven stijgen met +26.517 euro. Totaal wordt nu: 1.026.517 euro. (De publieke opinie meent nog altijd dat het gaat om 450.000 euro aan uitgaven.) Géén ontvangsten aangegeven.
Pag. 79 de uitgaven per jaar. Plots zijn er nu uitgaven geraamd voor de jaren 2020, 2021 en zelfs het jaar 2025.
2020: 33.738 euro
2021: 88.485
2022: 411.435
2023: 186.287
2024: 141.257
2025: 165.314
Het totaal klopt: 1.026.517 euro uitgaven.
Schema T3 pag. 183 zegt dat er nog niets is uitgegeven en dat er dus nog 1.026.517 euro dient gerealiseerd tijdens dit MJPL.

Tweede aanpassing (en laatste, meest recente) gepubliceerd op 6 december 2021
0p pag. 26 is er ietwat abusievelijk sprake van “heraanleg parking Groeningelaan”.
Er zijn wijzigingen. +230.000 nieuwe uitgaven. Geen uitleg. Maar voor het eerst horen we van de verhoopte ontvangsten: 250.000 euro. Bruto uitgave wordt nu 1.256.517 euro. Netto: 1.006.517 euro.
Op pag. 78 luidt de hoofding gelukkig: “Parking Groeningelaan verdwijnt en wordt groen. Het park wordt heraangelegd.” De bedragen verschillen weer grondig van het vorige MJPL.
2020
Ontvangsten: 75.000
Uitgaven: 10.718
Saldo: 64.282
2021
Ontvangsten: nul
Uitgaven: 60.842
Saldo: 60.843
2022
Ontvangsten: 60.000
Uitgaven: 91.965
Saldo: 31.965
2023
Ontvangsten: 115.000
Uitgaven: 714.393
Saldo: 599.393
2024
Ontvangsten: nul
Uitgaven: 378.5598
Saldo: 378.598
2025
Plots niet meer vermeld…
We tellen samen.
Voor de periode 2020-2024 raamt dit MJPL de bruto uitgaven op 1.256.516 euro en de netto uitgaven op 1.135.080 euro.
Wat zegt schema T3 op pag. 166 over de stand van zaken?
– Reeds gerealiseerd: 10.718 euro.
– Nog te realiseren: 1.245.799 euro.

Besluit

  • Curieuze boekhouding, nietwaar?
  • Vergelijk nu eens de uitgaven van het laatst opgemaakte MJPL met de meest recente ramingen. van het schepencollege.
    Een MJPL is eigenlijk een lachertje. Of niet?? Want ja – men leert er de intenties van het College uit, en kan dan nagaan wat er effectief wordt gerealiseerd.
“Haast en spoed is wél goed !” zeggen andere bewoners van de Groeningelaan (2)

Ja, dat is een schijnbare paradox en dus oplosbaar.
In een vorige stuk vonden de bewoners van de Groeninegelaan het godegeklaagd dat het project “ontharding” van de parking en de aanleg van een park aldaar zoveel jaren kon (kan) aanslepen. Er zullen namelijk tussen de aankondiging van het plan en het eind van de werken (medio 2023) niet minder dan drie jaar verlopen. (Bedenk intussen dat het – och arme – om een oppervlakte gaat te vergelijken met 1/3de van een voetbalveld.
Bon.
Waarom kan haast en spoed dan wél eens geboden zijn bij openbare werken?
Omdat met de jaren allerhande prijzen stijgen, tiens. Denk aan inflatie, loonstijgingen, bijkomende werken (wegens voortschrijdend inzicht) met continu nieuwe voorontwerpen. Nieuwe “hoeveelheden”!
En in dit kader bekeken zal u dit waarschijnlijk niet kunnen geloven.
Bij de aankondiging van het project (bijv. in augustus 2020 op Facebook) beweerde schepen van groen en zo, Bert Herrewyn (SP.a), zonder verpinken dat het werk 450.000 euro (exc. BTW) zou kosten.
En – geloof het of niet – diezelfde prijs staat NU nog altijd en tot op de dag van vandaag vermeld op de website van stad !
En hoever staan we nu, dat is een vraag die op uw lippen brandt zeker? (Een prijs die nog altijd door geen enkele plaatselijke gazet is vermeld.)
We gaan het eens luidop zeggen, tot op de komma.
Het huidig voorontwerp wordt geraamd op 899.344.,75 euro zonder BTW, of 1.088.207,15 euro met BTW.
O ja, binnen het subsidietraject “Vlaanderen breekt uit” (geld voor de ontharding!) krijgen we van hogerhand 250.000 euro, wat maakt dat de nettoaanlegkost 838.207,15 euro bedraagt.

Beste lezers en bewoners van de Groeningelaan,
Eigenlijk weet u nu genoeg, maar voor de cijferaars onder ons geef ik in een volgend stuk toch maar eens een overzicht van de (grillige) evolutie van de geraamde kostprijs voor het project. Een wonderlijke geschiedenis die veel zegt over onze (rekenkundige) administratieve diensten en tevens inzicht geeft over de kundigheid van de projectontwikkelaar.

(Wordt dus nog wat vervolgd.)