Over de verschillen en gelijkenissen tussen UOK en OCK (slot)

Toen er al in 2004 sprake was van de oprichting van een NV en VZW Ondernemerscentrum Kortrijk (het OCK) had de VLD bij monde van raadslid Vincent Van Quickenborne (intussen minister van Ondernemen en Vereenvoudiging) zo zijn bedenkingen bij het project.
Hij stelde zich wat vragen, want zat toen nog in de oppositie.
Worden de daarbij bestaande dingen in vraag gesteld? Wat met het bestaande bedrijvencentrum, met de ondernemersloketten? Is er wel een markt voor het ondernemerscentrum?
Ook burgemeester Stefaan De Clerck ontkende niet dat er risico’s zijn bij de start van het ondernemerscentrum. “Maar laat ons tenminste proberen.” (Het Nieuwsblad van 19 oktober 2004.)

Hoeveel jaren proberen we het nu al? En wat?
Intussen schept het stadsbestuur (een coalitie van VLD en CD&V) er nog een orgaan bij, het Uniek Ondernemersloket (UOK) in het stadhuis, pal tegenover het OCK. Zonder iets af te schaffen of in vraag te stellen. (In Kortrijk zijn er bijvoorbeeld 6 ondernemingsloketten.) Zonder dat er ook maar een poging wordt gedaan om de werking van het OCK te evalueren.
Het is natuurlijk een triviale gedachte, te menen dat het Uniek Ondernemersloket van Stad er komt, puur vanwege het feit dat Europa en Vlaanderen en de provincie alweer met gigantische subsidies over de brug komen.

We zeiden hier al dat de strategische doelstelling van het UOK en het OCK in genendele van mekaar afwijken.
De operationele doelstellingen liggen ook volkomen in dezelfde lijn: organisatorische begeleiding van het ondernemerschap (micro), administratieve begeleiding en “versterking van het economisch weefsel” (macro is dat).

Eigenlijk zou het al een hele krachttoer zijn indien Stad op een vlotte manier zou omgaan met “gemengde projecten”, waarbij zowel bouw- en milieuvergunning (de socio-economische machtiging) vereist is. En wat beter en intenser de kleinhandelszaken versterkt. (Maar daarvoor dient het BID – het handelsdistrict – toch al? En voor de bedrijventerreinen is Leiedal er ook nog.)

Maar laat ons nu ook eens het bestaande OCK ietwat doorlichten.
Werken die “Creatief Technische Ateliers” eigenlijk? (De C-TAK’s in 6 pandjes aan St-Maartenskerk.)
Geraken de meetingfaciliteiten in het OCK van de Leiestraat 22 wel gevuld? (10 kantoorruimtes, 7 vergaderzalen, een restaurant, de videoconferentie.)
Heeft die Leerwinkel nog wat te doen?
Wat heeft het “kenniscentrum” al voortgebracht, aan kennis dan?
Hoever staat het met het project “commerciële innovatie”? (De website is er nog altijd niet.)
Hoeveel starters worden er gecoacht?
Welke projecten zijn in behandeling bij de LED’s? (Laagdrempelige Expertise- en Dienstverleningscentra.)

Zou het kunnen een taak zijn voor het UOK om het OCK te evalueren?

Over de verschillen en gelijkenissen tussen UOK en OCK (3)

Even recapituleren.
Het OCK is het Ondernemerscentrum van Kortrijk. Opgericht door de cel economie van Stad in samenwerking met Syntra West en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen (de POM). Officieel geopend op 12 oktober 2006 in wat vroeger de bevolkingsdienst was. Dat centrum is juridisch bekeken tegelijk een VZW en een NV, en schepen Jean de Béthune is van beide organen de voorzitter. In de vzw zijn de raadsleden Christine Depuydt (CD&v) en Koen Byttebier (VLD) bestuursleden.

Volgend jaar start pal tegenover het OCK een UOK, dat is een Uniek Ondernemersloket. Beide instellingen hebben dezelfde strategische doelstelling: de bevordering van het economisch leven of het ondernemerschap in de streek. Het UOK wordt gerealiseerd door de directies Leefmilieu, Stadsplanning- en Ontwikkeling en de cel Economie (Burger en Welzijn). Extern wordt hierbij overleg gepleegd met het OCK (voor marktonderzoek en begeleiding), Leiedal (industrieterreinen), de provincie (administratie), Syntra (opleiding), POM (industriële ontwikkeling), VOKA (ondersteuning ondernemers), Unizo (ondersteuning handelaars), Kanaal 127 (sociale economie), enz. Kortom, ongeveer dezelfde partners als die van het OCK.

Een opvallende gelijkenis tussen beide bureaucratieën is dat ze allebei over veel geld beschikken, vooral vanwege subsidies van andere overheden.

Voor het OCK is het niet gemakkelijk om zomaar in 1, 2 of 3 te achterhalen hoe de financiering in mekaar steekt.
Zeg maar onmogelijk. Schepen de Béthune of de raadsleden uit de vzw hebben dat nog nooit uiteengezet. En op de website is daarover ook al niets te vinden.
Als mijn geheugen me niet in de steek voorzag men voor de verbouwing van de voormalige bevolkingsdienst tot een ondernemerscentrum een investering van 900.000 euro. Het gebouw werd voor dertig jaar in erfpacht (36.800 euro) gegeven aan de NV OCK. In die vennootschap zijn de GOM en Syntra West de aandeelhouders met elk een kapitaal van 300.000 euro. Maar Stad kwam destijds – meen ik, je kan niet alles bijhouden – nog over de brug met een inbreng van 100.000 euro.
In de begroting 2009 is een stadstoelage voorzien van 25.000 euro. (Vorig jaar 50.000 euro.) Het innovatiefonds krijgt 75.000 euro. Van “Thuis in de Stad” ontving het OCK een prijs van 25.000 euro.
Bij EFRO is samen met het Innovatiecentrum West-Vlaanderen een dossier ingediend voor een budget van 736.444 euro, te spreiden over twee jaar (beginnend in augustus 2008). Van Europa krijgt men aldus 40 procent of 294.578 euro.
OCK heeft ook inkomsten uit zijn facilitaire werking (bijv. verhuur kantoren, vergaderzalen, restaurant), maar een rekening van de VZW is nergens te bekennen.

De financiering van het nieuwe UOK is ietwat duidelijker.
Men verwacht een EFRO-steun van 244.769,13 euro op een totaal van 611.922,78 euro . Een inbreng van co-promotor Leiedal van 115.372,49 euro. (Volgend jaar 18.000 euro voor interne werkingskosten.) Het Hermes-fonds van het Vlaamse Gewest komt over de brug met 100.000 euro. (Stad hoopte op 175.000 euro.)
De werkingskosten voor Stad zullen volgend jaar slechts 64.150 euro bedragen.
Als de twee voorziene ambtenaren-accountmanagers als “opdrachthouders” worden aangesteld maakt het UOK nog winst ook !

(Wordt vervolgd…)

Over de verschillen en gelijkenissen tussen UOK en OCK (2)

De “Wetten van Parkinson” beschrijven niet alleen hoe en waarom een bureaucratie zichzelf leefbaar houdt maar ook hoe die zichzelf vermenigvuldigt. Wat Parkinson halverwege de vorige eeuw niet kon bevroeden was evenwel dat de euroots van de EU in de gemeenten (ja!) van de diverse lidstaten allerhande nieuwe bureaucratieën zouden in het leven roepen.

Zo krijgt ons Kortrijks Ondernemerscentrum (OCK) uit de Leiestraat 22 (waar vroeger de Sarma was) nu ook Europees geld. 294.578 euro. Daarmee heeft men nog twee medewerkers aangesteld en zal men drie nieuwe projecten starten. De LED’s (Laagdrempelige Expertise- en Dienstverleningscentra), Creatieve Starters, en Commerciële Innovatie voor handelaars uit West-Vlaanderen.
Tegenover het OCK komt er volgend jaar in het stadhuis een Uniek Ondernemersloket (UOK). Krijgt ook subsidies van Europa. Op de officiële website van de EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) vind je daar niets over maar het zou gaan om 244.769 euroots. Over die financiering hebben we het later nog een keer.

Wat is de strategische doelstelling van het UOK? “Het bevorderen van het ondernemerschap in de meest brede zin, met het oog op een maximale creatie van werkgelegenheid en economische groei binnen de regio”.
En die doelstelling van het OCK? Net dezelfde. Met andere woorden: “Het ondernemerschap, de innovatie en de creativiteit bij ondernemers in onze regio stimuleren en blijvend ondersteunen.” Moet kunnen. Twee instellingen van Stad met 1 en dezelfde strategie. Maar de tactiek is wel enigszins anders. Parkinson wist het al, hoe een bureaucratie naar motivering zoekt. Een Bestaansreden.

Het Ondernemerscentrum Kortrijk telt geloof ik nu vier medewerkers.
Het Uniek Ondernemersloket krijgt er drie. Een administratief medewerker en twee “accountmanagers” wier namen al gekend zijn.
Tegen de gemeenteraad van januari zal men wel moeten weten of die twee bestaande ambtenaren hun functie zullen vervullen als “opdrachthouder” of als een “mandaat”. En dat is nu juist het heikel punt waarover we het al hadden in het vorige stuk.
Als de beide accountmanagers dienst doen in een “mandaatfunctie” veronderstelt dit dat het gaat om vacant verklaarde betrekkingen. En dit vergt bij de aanstelling wel degelijk een selectieprocedure. Men moet slagen in een proef. Nu zijn die betrekkingen nooit vacant verklaard en is er bij mijn weten geen selectieproef geweest. Komt daarbij dat het de gemeenteraad is die vooraf moet bepalen welke functies “bij mandaat” kunnen vervuld worden. En diezelfde Raad bepaalt de duur ervan (5 of 7 jaar). Ons Uniek Ondernemersloket is toch niet tijdelijk bedoeld? Of zal men na 5 of 7 jaar telkens het mandaat verlengen?

We zitten in een lastig parket.
Want als het schepencollege vindt dat de accountmanagers integendeel “opdrachthouders” zijn, dan gaat het per definitie om een tijdelijke taaktoewijzing. Dan blijven die ambtenaren werkzaam in hun huidige, bestaande betrekking! Jaja. Hun functie wordt enkel (tijdelijk) verzwaard. Het gevolg daarvan is dat ons UOK moeilijk permanent iedere dag kan open gehouden worden en voltallig bemand…(Dat zou dan waarlijk uniek zijn aan dat loket.)
Waarlijk, het schepencollege en de gemeenteraadsleden zitten volgende maand in een lastig parket.

Maar geld is er voorlopig genoeg.
Zeker als men twee opdrachthouders aan het loket zet, want die kunnen (het moet niet) een toelage krijgen voor die bijkomende taak. (Bij mandaathouders dient een volwaardig salaris uitbetaald.)

(Wordt vervolgd in een volgende bijdrage.)

Over de verschillen en gelijkenissen tussen een UOK en een OCK (1)

Hier in Kortrijk is er al een Ondernemerscentrum. Een OCK, in de Leiestaat 22. Niet verwarren met de (regionale) ondernemingsloketten. Als alles goed zit komt er volgend jaar in het stadhuis, schuin tegenover het OCK een UOK. Dat is het “Uniek Ondernemersloket Kortrijk “. Het is wel mogelijk dat het UOK tijdens de zoektocht naar een geschikte plaats in het stadhuis (wat met de woonwinkel?) tijdelijk een onderkomen vindt in het OCK. De pleisterplaats van onze schepen van economie, Jean de Bethune.

Als alles goed zit…Want er is nog een klein obstakel inzake personeel op te ruimen.
De financiering schijnt rond te zijn. En hoe ! De honderdduizenden euroots van Europa en van Vlaanderen en van Leiedal en van de provincie dwarrelen uit de hemel.
Maar wie zal daarmee wat doen?

Over dit alles straks véél meer.

(…)

Een fotocabine of niet in de dienst burgerzaken? Geef uw mening! VOX mee!

Om de haverklap vragen de media onze (soms ongezouten) mening over alles en nog wat.
Laat ons dit voxen noemen. De ‘vox populi’ aan het woord laten.
Kortrijkwatcher doet daar zeer ongaarne aan mee, maar volgens onze directie heeft deze trend naar democratische interactie een positieve invloed op ons abonnementenbestand en daarmee op onze reclame-inkomsten.
Zodus. De hoofdredacteur geeft onder deze commerciële druk toe, met dien verstande dat hij heeft bekomen dat de lezer tenminste argumenten zal krijgen om zijn mening te staven. Zodat we niet geconfronteerd worden met volkomen onnozelheden.

Het schepencollege heeft principieel beslist om een fotocabine te plaatsen in de dienst burgerzaken in de Leiestraat.
En dit terwijl de directie Burger en Welzijn zelf daar faliekant tegen gekant is!

Wat vindt u daar nu van of over?

Laat ons even de voor- en nadelen op een rijtje zetten.

De voordelen

– Betere service naar de burger toe.
– De kwaliteit van de foto’s genomen in een cabine is er gevoelig op vooruit gegaan.
– Lage kostprijs (5 euro voor 4 of 5 foto’s).
– Opbrengst is voor de stadskas (25 procent op de netto-omzet).

De nadelen

– Concurrentie aan Kortrijkse fotografen.
– Wat als blijkt dat de foto’s niet kunnen aanvaard worden? Geld teruggeven? Gratis tweede poging?
– Wat bij tijdelijk defect van de cabine?
– Komen er ook cabines in de randgemeenten?
– Wat met mensen die niet zo vertrouwd zijn met het gebruik van dergelijke toestellen?
– Zal men (bijvoorbeeld jongeren) geen misbruik maken van het toestel?
– Er is elders al een fotocabine.
– In de toekomst wordt alles digitaal.

Kent u nog voor- of nadelen?
Alvorens u hier gaat voxen nog dit.
Blijkt dat het stadsbestuur al enige mogelijke leveranciers heeft geraadpleegd.
Twee firma’s stellen voor om gratis een cabine te plaatsen, met een return van 25 procent voor de stadskas. Zijn nog bereid om in te staan voor het onderhoud (niet voor de energiekosten) en ze garanderen de herstelling van een defect binnen de 8 uur. Zij garanderen ook terugbetaling in geval dat de foto aanleiding geeft tot gekibbel.
Een andere firma stelt voor dat Stad gewoon een toestel koopt. (Kostprijs 17.000 euro.)

Zo.
Nu kunt u met kennis van zaken oordelen.
De fundamentele vraag is natuurlijk tot hoeverre dienstverlening van Stad aan de burger kan leiden.
Kan er nog een schoenmaker vanaf? Er zijn al veel hoge hakken gesneuveld van vrouwen die inderhaast nog een paspoort wilden ophalen in de dienst burgerzaken of bevolking.
(Onze directiesecretaresse wil ook wat meer fauteuils in stadsdiensten. En een plaatsje om zich wat op te maken als zij zich door de regen naar de Leiestraat moet spoeden.)

Terug uit Dakhla (5)

Voorafgaand:
– Alternatieve reisgids voor de deelnemers (1, 2 en 4 november)
– Incidenten in Dakhla (11 november).

Het blijft verbazing wekken hoe weinig aandacht de snoepreis (begin november) van een monster-delegatie politieke mandatarissen uit Zuid-West-Vlaanderen naar het woestijndorp in de Westelijke Sahara tot op heden krijgt. De media lieten het afweten, terwijl de minste pleziertocht met noodhulp vanuit de streek in beeld komt. Zit er ergens een West-Vlaming in Afrika? WTV is erbij! Nog maar in één enkele gemeenteraad (van Wielsbeke) is hierover wat commotie geweest. Want wat blijkt nu? Er is al onmiddellijk een tegenbezoek gesignaleerd van de “stadssecretaris” van Dakhla. Onze pas aangeworven onderzoeksjournalist Dieppe Throot (onthoud die naam, is ontslagen bij “De Morgen”) ontdekte sporen van zijn verblijf in “De Pethaan” van Sint-Baafs-Vijve. SINT-BAAFS-VIJVE!
Helemaal uit de diepste zuidelijke zandbak van de Sahara komt daar zo’n stempelman naar het uiterste noorden, per taxi afgehaald in de luchthaven van Lille. Wat kwam hij hier uitrichten? Heeft hij nog andere gemeenten van onze regio bezocht? Of was hij gewoon op doorreis naar andere oorden, waar misschien meer woestijnrozen vielen te rapen?

Deelnemers aan de ontdekkingsreis zijn nog altijd totaal niet happig om informatie te verstrekken.
Wat hebben zij daar uitgericht? Waartoe hebben ze zich verbonden? Is er een reisverslag, een evaluatie? D.Throot blijft in het ongewisse.
Maar onze nieuwe onderzoeksjournalist is toch al een en ander op het spoor gekomen.

De deelnemerslijst !

Vanuit Kortrijk waren van de partij: substituut Brigit Wallecan, hoofdcommissaris van Politie Stefaan Eeckhout en echtgenote, secretaris van de politiezone VLAS Annelies Verplaetse en echtgenoot, schepen Marie-Claire Vandenbulcke en partner.
Vanwege de provincie: gedeputeerde Gunther Petry en raadslid Els Kindt uit Lichtervelde.
Van Kuurne: burgemeester Carl Vereecke (instigator van de expeditie), twee schepenen, een cultuurbeleidscoördinator en een fabrikant van frigo’s.
Lendelede: de burgemeester Georges Gheysens, twee schepenen, waarvan één met partner.
Ingelmunster: een schepen.
Wevelgem: een schepen, een ambtenaar, een regio-verantwoordelijke kinderopvang en een zekere Geert Verschuere.
Wielsbeke: de burgemeester Filip Devos, een schepen en de gemeentesecretaris.
Verder nog Mohamed en Malaika Khanfar, van het “Verbond van Saharaverenigingen in Europa”.
Totaal: 29 koppen. (Andere bronnen zeggen 27.)

De burgemeester en schepen van Wielsbeke gaven blijk van deontologisch fatsoen. Zij hebben de vliegreis zelf betaald (443,30 euro), want beschouwden de tocht als een vakantiereis. (Voor de secretaris daarentegen ging het om een studiereis.) In de regel declareerden de deelnemers de kosten bij hun resp. besturen. Het verblijf zelf – ook dat in Casablanca? – is bekostigd door de Marokkaanse autoriteiten. Onze vriend, de wali Tamek Mohammed Saleh.

Een zoektocht

Voorafgaandelijk aan de reis is er vanuit het Kuurnse gemeentebestuur een missive vertrokken naar de wali om te zeggen wat het doel was van de studiereis.
1. Zoeken naar goedkope alternatieven voor het transport van hulpgoederen.
2. Zoeken naar mogelijkheden tot samenwerking tussen Marokko en Vlaanderen.
3. Bijdragen tot een goede communicatie tussen Marokko en Vlaanderen.

Vandaar dat men een drietal workshops wenste te organiseren, die evenwel niet helemaal samenlopen met bovenstaande doelstellingen maar de deelnemerslijst (met een anesthesist) helpen verklaren.
РEen workshop rond veiligheid, met bezoek aan een politiepost ̩n een ziekenhuis.
РEen workshop rond economie, met een bezoek aan het Centre R̩gional de D̩veloppement, de haven en eventueel een bedrijfsbezoek.
– Een workshop rond sociale projecten, met bezoek aan een kinderdagverblijf, een atelier voor kansarmen.

Controversiële intenties

Op 3 november kreeg de Kuurnse burgemeester een brief van SWS, de Solidariteitsgroep Westelijke Sahara.
Want de “Maghreb Arabe Press” was al een en ander ter ore gekomen over de delegatie en de intenties ervan (bijv. stedenband).
Men herinnert de burgemeester aan het feit dat Dakhla in de Westelijke Sahara is gelegen, en dat behoort niet tot Marokko. Integendeel, Marokko is een illegale bezettingsmacht.
“In het licht daarvan krijgen voornoemde intenties een hoogst onethische en politiek controversiële bijklank.”
SWS vreest dat door een bezoek aan de regio, georganiseerd met Marokkaanse partners, een beeld gecreëerd wordt dat de illegale Marokkaanse aanwezigheid in het gebied legitimeert.
En daarom vindt SWS een verklarende repliek van Kuurns burgemeester uitermate belangrijk.
Onze onderzoeksjournalist D.T heeft nog altijd geen weet van een antwoord van burgemeester Carl Vereecke.

We eindigen altijd met een positieve noot.
Mandatarissen die serieus ‘banden’ zoeken met Marokko doen dat met dorpen of streken waar onze allochtone broeders alhier in de Maghreb nog contacten hebben. Dat is niet in Dakhla.

P.S.
Wie “Verbond van Saharaverenigingen” intikt op de zoekmachine van Google wordt gevraagd of men misschien bedoelde “verbond van schietverenigingen“. Zou kunnen.

Hoeveel geld krijgen onze gebiedswerkers en wat doen ze daarmee?

Hoe zouden wij dat nu weten, als de gebiedswerkers zelf van de 17 gebieden op hun weblog (www.kortrijkidee.be) melden dat zij zich het hoofd breken over de vraag wat te doen? En qua middelen is het ook niet eenvoudig om uit te vissen om hoeveel euroots het gaat.
We doen een poging.
De financiële middelen komen van de Vlaamse overheid, het Stedenfonds. Niet te verwarren met het Gemeentefonds (25,1 miljoen volgend jaar) en het Stadsvernieuwingsfond (2,3 miljoen). In de periode 2003-2008 kregen we van het Stedenfonds 10 miljoen en daarvan ging ieder jaar gemiddeld zowat 400.000 euro naar gebiedswerking. Was toch zo voorzien, nog nooit een afrekening daarover gezien.
Voor de periode 2008-2013 gaat het om 12,9 miljoen. Op jaarbasis is dat 2.162.904 euroots. Dat komt allemaal van ons, als Kortrijks belastingbetaler. Nooitniettevergeten.

Nu proberen we uit te vissen hoeveel van die subsidies volgend jaar specifiek naar gebiedswerkers Berthiel en Cie gaan.
Dat is niet eenvoudig. Wat is gebiedswerking? En wat is het verschil met buurtwerk? Volgens een overeenkomst tussen het stadsbestuur en de Vlaamse gemeenschap slaat gebiedswerk op vijf functies: dienstverlening, informatie en advies, ontmoeting, gemeenschap en beleid. Het is maar dat je het weet: volgens de stadsbegroting 2009 behoren daar bijvoorbeeld ook de Tinekesfeesten van Heule toe. Communicatie ook. Men overweegt om sterk in te zetten op de ontwikkeling van gebiedswebsites en andere gebiedsgerichte communicatie (buurt- en dorpskranten, infoflashes en dies meer). We zouden uit de subsidiepot aan communicatie in het algemeen 225.047 euro besteden.

In totaal krijgen we van de Vlaamse overheid volgend jaar voor wat in het jargon genoemd wordt “operationele subdoelstelling 2” (projectwerking) 1.125.237 euro. Die OD2 wordt onderverdeeld in buurtwerk, flankerende maatregelen op publiek domein en specifieke projecten. (Merk op dat de term ‘gebiedswerking’ hier niet voorkomt.)

We weten nu met hoeveel subsidies van bovenuit (dat is van ons) men hier aan de slag kan gaan.
Nu proberen in de stadsbegroting 2009 na te gaan wat daarvan letterlijk aan gebiedswerking zal besteed worden.
Nogmaals, het is niet eenvoudig.
In de aparte rubriek “toelagen” duikt plots een post op van 30.000 euro. Vermoedelijk dient dat geld voor premies aan burgers die een wijkactiviteit opzetten. (Ik vermoed dat.) En bij de investeringen staat net als vorig jaar een bedrag van 300.000 euro. (Is dat voor de zgn. opvoedingswinkel? Ik weet het niet.)

Assumpties

We kijken verder in de begroting, de zgn. gewone dienst. Dat zijn de “dagelijkse uitgaven”. Het overzicht van de activiteiten.
Maar wat moeten we doen met de post “buurtwerk”? Op een bepaalde bladzijde staat die rubriek afzonderlijk aangegeven (ca. 420.000 euro netto-kost), een andere keer is er melding van “buurtwerking/gebiedswerking”.
Vorig jaar voorzag men voor die werkingskosten 137.000 euro. Nu wat minder: 113.780 euro. Het wordt niet letterlijk gezegd, maar volgens mij gaat daar 80.000 euro van naar een sportmedewerker ! (Daar ben ik bijna zeker van. Het is een assumptie.)

Verder.
In de rubriek cultuur doet men ook aan gebiedswerking. Voor 102.800 euro.
Hierin steken de dorpskranten (13.000 euro), de straat-, buurt- en wijkfeesten (70.000 euro), de tinekesfeesten (12.500 euro), de 11-julivieringen in de deelgemeenten (4.000 euro). Plus iets wat niet is te verstaan: culturele werkgroepen (3.000 euro).

Verder.
Voor gebiedsgerichte communicatie voorziet men 15.000 euro. Slaat op “prestaties van derden”, maar verder weten we daar niets over.

Verder.
‘t Is gedaan.
Voor zover men dat kan nagaan krijgt Berthiel volgend jaar 561.580 euroots ter beschikking.
Kan hij dat nu niet een keer op zijn weblog publiceren, met een soort jaaractieplan?

AANDACHT ! AANDACHT ! Gebiedswerkers ! Vandaag geen focusgroep !

De vergadering van gebiedswerker Berthiel en zijn “focusgroep” gaat niet door.
Was gepland voor vandaag woensdag 17 december van 19u30 tot 22 uur in het stadhuis. (Waar? Dakterras zeker?)

Berthiel is één van onze gebiedswerkers. Hoeveel het er juist zijn weet bevoegde schepen Jean de Bethune niet. Kunnen het nog vragen aan schepen Lieven Lybeer, want ook hij bemoeit zich met de materie.
Op de weblog van Berthiel (www.kortrijkidee.be) geen uitsluitsel over zijn collega’s en zelfs geen duidelijk overzicht van activiteiten en werking. Niet eens een opsomming van mogelijke premies voor burgers die iets willen doen aan de kwaliteit van hun buurt, wijk of dorp.

Hier is al gemeld (stuk van 27 november) dat onze gebiedswerkers zich het hoofd breken over wat ze volgend jaar zouden kunnen uitrichten.
Zo deed Berthiel een tijd geleden een oproep tot de lezers (tenminste toch een “focusgroep”) om ideeën aan te brengen over zijn eigenste weblog. Kan een dergelijke digitale aanpak werken? Wat zijn de voorwaarden om zo’n aanpak te doen slagen?
Ik zou zeggen: Berthiel, praat wat minder gemoedelijk op uw blog, en nog minder over jezelf. Een blog op de website van Stad is geen intiem dagboek met persoonlijke ontboezemingen. Geen poëzieboekske. Hou toch op met uw interactief zijn. Als het voetpad voor de deur niet meer scheef ligt zijn we allemaal content. Laat burgers met rust.

Vertel wat gebiedswerking is. Feiten! Hoe staat het met uw begroting? Uw rekening?
Vertel wie de gebiedswerkers zijn, waar ze zijn te vinden. Wat ze al hebben gedaan en nog zullen doen. Wat men heeft uitgericht met de inbreng van de wedstrijd EI JE EEN IDEE?

De vergadering gaat dus niet door. Gewoon omdat er zich te weinig deelnemers hebben aangemeld. En zeggen dat er twee experten van de Katholieke Hogeschool Mechelen waren uitgenodigd om de debatten te leiden.
Nu, dit is alvast een besparing op de begroting.
Hoeveel honderdduizenden euroots er volgend jaar zijn voorzien voor gebiedswerking doen we straks een keer uit de doeken.
Berthiel kan het stuk dan overnemen op zijn blog.

Een zéér beknopt verslag over het miljoenendebat

Om 19u08 stipt hield minister Q van ondernemen het voor bekeken in de raadzaal. Toen moesten de begrotingsbesprekingen van Stad, OCMW en gemeentelijke vzw’s nog beginnen. Want eerst had de burgemeester – met lichtbeelden – verteld welke grootse plannen er al jaren lopende zijn. Ook omstreeks 7 uur verliet de lokale correspondent van “Het Nieuwsblad” de zitting, en zijn traditionele collega kwam maar niet opdagen. De persjongens van “Het Laatste Nieuws” zijn totaal niet opgedoken. Dat maakt dat DEL van “Het Kortrijks Handelsblad” nu helemaal alleen de zware verantwoordelijkheid draagt om de Kortrijkzanen informatie, duiding en kommentaar te leveren over de gemeentefinanciën van volgend jaar. (Krant “De Morgen” is er nooit.)
Nooit gezien zoiets. Het is historisch. Geen wonder dat de geschreven pers in moeilijkheden verkeerd. Geen dagbladreporters aanwezig om het begrotingsdebat van een centrumstad te verslaan! Vertel dat maar eens aan iemand in Brussel. Wijlen Gerrit Luts keert zich om in zijn graf.

Over hoeveel miljoenen ging het gisteravond in ons stadhuis?
Stadsbegroting: voor 164,9 miljoen aan uitgaven. OCMW-budget: 60 miljoen. (En nog een budgetwijziging voor dit jaar: plus 1,2 miljoen kosten.) Dotatie aan de politiezone: 12,6 miljoen. Stedelijke vzw’s: 479.800 euro (musea), 283.275 (CK*), 413.976 (ontmoetingscentra), 227.500 (toerisme), 291.380 (Feest in Kortrijk), 99.938 (Groeningeheem), 201.450 (De Warande), 801.100 (Sportplus).
Over die begrotingen van de vzw’s en hun jaaractieplannen werd met geen woord gerept, maar het was toen ook al wat later dan 22 uur, en iedereen moet van moeder thuis zijn op dat late uur. Burgemeester hengelde nog naar wat positief kommentaar bij de verhoging van de stadstoelage aan de Schouwburg maar voorzitter van de vzw Lieve Vanhoutte toverde slechts een bos op de wangen.

Schepen Stefaan Bral stevende de raadszaal binnen om 19u31′, verdween dan later voor een tijdje maar keerde gezond en wel terug. Schepen Guy Leleu ontbrak op het appel. CD&V-fractieleider Filip Santy liet zijn tekst voorlezen door Patrick Jolie die voor de rest van de tijd weer tokkelde op zijn laptop. Net als raadslid en federaal parlementariër Roel Deseyn. Onze Vlaamse Carle continu bezig met een KLEIN apparaatje dat ik niet ken.
ER ZIT HIER IN DE KORTRIJKSE GEMEENTERAAD VEEL LANDELIJK MANDAAT. Het is daarmee dat Stad vooruitgaat. Talent!

(De andere klassieke tateraars en GSM’ers vermelden we niet meer met naam en toenaam, totdat zij het nog eens wagen om op een kieslijst te staan. Goed zo? Beloofd.)

Veel macro-economisten in de zaal. Het ene raadslid meende dat de stadsbegroting de economische crisis verergerde, maar anderen vonden dan van niet. Zie eens naar onze hoge investeringen ! (Veel daarvan dateren al van vroeger, moesten al gerealiseerd zijn.)
Marc Lemaitre (SP.A) pleitte opnieuw voor een verlaging van de personenbelasting want we zitten met een oorlogsschat van meer dan 29 miljoen euro reserves. Ter info. Dat het schepencollege ermee uitpakt dat de belastingtarieven volgend jaar niet verhogen is geenszins gepast. Stad heeft zich in het kader van het zgn. Lokaal Pakt daartoe verbonden en in ruil daarvoor 100 euro per inwoner gekregen van de Vlaamse overheid. Overigens zijn heelwat retributies verhoogd.

Warm en koud beleid

Bart Caron (nu Onafhankelijk) vond dat de begroting (ook die van het OCMW) “een koud beleid” uitstraalde. Het wordt hem steeds duidelijker: Kortrijk is geen warme stad. We missen sociale bewogenheid. Het OCMW wordt stiefmoederlijk behandeld, met een dotatie die nog steeds onveranderlijk 9,1 miljoen bedraagt. En in het cultuurbeleid is er enkel grote aandacht voor zichtbare projecten die rijmen met de interesses van de burgemeester.
Moet weer lukken. De voorgelezen tekst van Filip Santy had het juist over warm beleid.
VLD-fractieleider Koen Byttebier bedankte intussen iedereen die heeft meegewerkt aan het opmaken van alle nodige documenten.
VB-werkpaard Maarten Seynaeve hield een speech van acht bladzijden. Negen investeringen werden onder het vergrootglas gelegd. Zeven toelagen. De leningslast. Aangezien hij niet alles slecht vond ging de burgemeester er punt voor punt op in.

Pas om 21u33′ liepen de gemoederen stevig op.
Door wiens schuld? Juist, door Philippe De Coene (SP.A). Schepen Jean de Betune kreeg hij op zijn paard met het verwijt dat er geen computer- of internetopleidingen meer zijn voor de Kortrijkse burgers. Zoals steeds vond Jean dat hij van niemand lessen diende te krijgen.
En OCMW-voorzitter Franceska Verhenne kreeg het op haar heupen toen hij met enige anecdoten over de sociale huisvestingspolitiek uitpakte. Franceska vond het laag bij de grond, een beleid aanpakken op grond van een incident.
Ergens tussendoor vond schepen Bral nog dat er in Kortrijk gebrek aan water is. Dat ging toen over een olympisch zwembad.

Warm applaus

Om 22u01 begonnen de stemmingen. Met talloze correcties. (Men duwt op de verkeerde knop, papieren liggen in de weg. Voor of tegen is moeilijk als men niet weet waarover het gaat.)
Kort daarna beloofde Maarten Seynaeve van niet meer tussen te komen, wat op algemeen applaus werd onthaald.

De zitting eindigde om 22u41′ met enige opmonterende berichten. Een raadslid is pas vader geworden. En Antoon Sansen is vijftig jaar raadslid. De Raad van januari wordt een feest.

Over welke punten werd er zoal niet gesproken?
De budgetwijziging van het OCMW. Het meerjarenplan van het OCMW. De dotatie aan de politiezone. De begrotingen en actieplannen van de stedelijke vzw’s. De verkoop van gas- en electriciteitsnet en openbare verlichting door de stad aan Gaselwest.

Een allemachtig goed doorwrochte oefening over stadstoelagen (3)

In de begroting van dit jaar zijn al enkele toelagen geschrapt of verminderd. Bijvoorbeeld voor bezigheidshomes, gezinshulp, Vorming Plus, inbraakbeveiliging, energietoelagen, bakkerijmuseum, huisvestingpremies.
De studie “De toelagen onder de scanner” (april 2008) bedacht nieuwe besparingsvoorstellen. Die zijn door de burgemeester van tafel geveegd. Niettemin merken we in de begroting 2009 dat er enkele posten verdwenen zijn, ongetwijfeld omdat ze geen electorale impact hebben.
Geen Kortrijkzaan immers die betreurt dat er geen subsidies meer gaan naar de medische urgentiegroep en de helicopter. Dat er geen sprake meer is van ADO Icarus en Struikelblok.

Het vergt waarlijk teveel moed van politiekers om in te gaan op de financiële analyse van de ambtenarij. Terwijl elk rechtgeaard mens of logisch denkend raadslid zich kan vinden in de gemaakte voorstellen. Lees maar hierna.
Bepaalde toelagen zijn uiterst belegen, niet meer actueel, puur electoraal, overbodig, niet nodig voor het functioneren van begunstigden.
(Het bedrag tussen haakjes slaat op de toelage van 2007. Bijna altijd gelijk gebleven voor 2009. Indien niet melden we dat.)

Toelagen/premies aan individuen

Te bevragen of te heroriiënteren:
– Alarmknoppen (1.500 euro)
– Huwelijksjubilea (3.300)
– Geboortepremies (14.031)

Toelagen aan vrijwilligers

Te bevragen of te heroriënteren:
– Vereniging sport- en openluchtleven (Groeninge) (248 wordt 372 euro)
– Studio Bloema (558)
– Teleonthaal (1.239)
– Voedselbank De Vaart (4.000)
– Diakonaal Centrum (248)
– ATD Vierde Wereld (250)
– Vlaams Rwandese Vereniging (1.500)

Te schrappen:
– Vereniging van West-Vlaamse schrijvers (245)
РComit̩ voor Frans-Vlaanderen (124)
– Perskring (279)

Toelagen aan professionele organisaties

Te schrappen:
– West-Vlaams consultatiebureau (1.866)
– Instellingen gezinshulp (89.242)
– Werken raadpleging Jonge Kind (575)
– Diensten thuisverpleging (van 575 naar 2.479)
– Universitaire bibliotheken (3.718 -geschrapt?)
РVerharding priv̩weg landbouwer ondernemers (5.000)
РVerharding priv̩weg landbouwgezinnen (7.472)
– De Kreun (26.000)

Te verminderen:
– Starters en leegstand (58.965 min 8.966)
– PIH-Stad van ontwerpers (50.000 min 5.000)
– VZW Basiseduvatie (67.000 min 2.500)
– Medische urgentie en Heli (5.551 min 3.000, geschrapt)
– Semi-professiopnele initiatieven (22.500 min 5.500)
– 3de betalersysteem (55.000 min 3.000, nu verhoogd tot 68.000)
– Ondersteuning studentenfietsen (1.600 min 600)

Te heroriënteren: (o.a.)
– De Waak (3.732)
– vzw ADO Icarus (1.611, nu geschrapt)
– Residentiële opvangcentra (39.995 wordt 29.000)

Toelagen aan verzelfstandigde organisaties

Te verminderen:
– vzw Schouwburg (min 10.000, krijgt nu 125.000)
– vzw Toerisme (min 30.000, krijgt 130.000)
– AGB Buda (min 40.000, krijgt nog altijd 140.000)

GLOBAAL OVERZICHT

AMBTENAREN MENEN DAT ER VOOR 134.652 EURO KAN GESCHRAPT WORDEN.
EN 374.732 EURO KAN “BEVRAAGD”.
Denk nu niet dat zij er met de pet naar gooien. Ieder voorstel is gemotiveerd.

P.S.
Indien de VLD nog in de oppositie zat, zou de fractie heel zeker die “scanner” wél op tafel gegooid hebben.
Dat is politiek.