Minderhedenbeleid: de knelpunten (2)

Voor kommaneukers is het nieuwe minderhedenbeleidsplan 2007-2009 best wel eens weer enerverend.
Waar is het advies van én het samenwerkingsakkoord met het Provinciaal Integratiecentrum? Waar is het verslag van de voorafgaande consultatieronde?
Waarom is er niet gedacht aan experimentele en vernieuwende projecten? (Daar zijn aparte subsidies mee te verdienen! Voor wanneer een haman voor elke Kortrijkzaan?) Waar is het personeelsplan? Er is nergens een bronvermelding te bespeuren, en voor de cijfergegevens is dit toch belangrijk. (Allerhande cijfers verschillen van elkaar naargelang de bron.) En waar is dat beloofde “draaiboek vreemdelingen” gebleven? En de lijst van “zelforganisaties”, met hun resp. genoten subsidies (criteria, besteding).Er zijn nogal wat onvolmaaktheden in het minderhedenbeleidsplan, en het feit dat er een jaar lang geen interculturele bemiddelaar en integratieambtenaar meer was kan niet altijd dienstig zijn als verontschuldiging. (Men weet bijv. nu nog niet hoeveel ECM’ers er in 2005 solliciteerden bij Stad.)

Spijtig is ook dat er zelden vergelijkingen worden gemaakt met toestanden (verwezenlijkingen) uit het verleden. Enige evaluatie van de twee vorige beleidsplannen blijft uit. Tevens ontbreekt een toelichting over de verschilpunten (accentverschuivingen, bijsturingen) met die vorige plannen.

Tiens, volgens het minderhedendecreet is het integratiecentrum toch een vzw?
De gemeenteraad heeft van het Provinciaal Integratiecentrum (PIC) nog nooit een rekening gezien. (Een tijd terug verloor die PIC veel van zijn stadstoelagen, juist omdat niemand wist wat die uitricht, zelfs het bestaan ervan niet kende. Maar dat werd beleefdheidshalve zo niet geformuleerd.)

Het beleidsplan werd in de laatste raadscommissie “toegelicht” door Alain Cnudde, schepen van Welzijn maar ook van Financiën. En Hilde Demedts is schepen van Burger en Veiligheid. Plus van Gelijke Kansen. Welnu, heel het minderhedenbeleid ressorteert onder één directie, die van Burger én Welzijn. In de volgende legislatuur kan er hieromtrent wat orde op zaken komen.
Nu we het over de volgende bestuursperiode hebben, blijft het toch een vreemde gewaarwording dat er op de gemeenteraad van juli 2006 een beleidsdocument zal besproken worden dat slaat op drie jaren na de verkiezingen.
Weet dit goed: als het VB aan de macht zou komen wordt dit beleidsplan meteen vertikaal geklasseerd! Eigen Germanen (Franken, Goten, Alemannen, Wisi-Goten, en Vandalen ook) eerst!

Gelukkig gaat het slechts om “krijtlijnen”.
Maar die krijtlijnen zijn toch wel niet van belang ontbloot. Voor het eerst worden er nu uitdrukkelijk drie prioriteiten naar voor geschoven: taal, werk en onderwijs. Waarlijk, DE grote hefbomen om de positie van allochtone bevolkingsgroepen en nieuwkomers te verbeteren. En daarmee die van elke burger. Dat is immers: inclusief beleid.

Een “nevenprioriteit” voor nieuwkomers is dat men wil zorgen voor een goed onthaal- en inburgeringsbeleid. En voor de allochtone jongeren beoogt men een nauwere aansluiting bij het reguliere “jeugd- en jongerenaanbod”.

Bij de operationele doelstellingen zijn de eventuele resultaten meestal wel uitermate algemeen, abstract geformuleerd. Men leest dan iets in de trant van: “De aanbodverstrekkers begeleiding werklozen hebben voldoende aandacht voor de specifieke noden van de etnisch-culturele minderheden”.

Tevens slaan de doelstellingen te vaak op grotendeels intern-administratieve materies. Uitwisselingen, samenwerkingensverbanden, adviezen, signalen, metingen, onderzoeksrapporten, omgevingsanalyses, overlegmomenten, memo’s.

A.u.b zeg. Hou daar toch een keer mee op!
Een zeer belangrijke concrete doelstelling zou kunnen zijn dat alle betrokken welzijns- en integratie-werkers hoogstens twee uur per dag achter hun computer zitten. Stuur ze de baan op! De hort.

Een verrassende uitgavenpost die enigszins ironisch zou kunnen wijzen op het voornemen om meer buitengaats te gaan werken is dat het krediet van 50 euro
voor boeken dat vorig jaar was begroot nu herleid is tot NUL… Het is gedaan met lezen.

Ja, die financiën!
Altijd opnieuw is dit het grote euvel in alle Kortrijkse beleidsdocumenten: het bijna volslagen gebrek aan becijfering van ontvangsten en uitgaven.
En meer in bijzonder zijn vooral welzijnswerkers over het algemeen geen rekenkundigen. Ze volgden menswetenschappen of culturele antropologie. Gelukkig nog weinig stadssociologie, want dat is een tamelijk nieuw lulvak.

In het voorliggende beleidsdocument wordt zonder enig kommentaar en zelfs tussen haakjes een bedrag van 54.370 euro aangegeven als inkomsten m.b.t integratie.
In de begroting van dit jaar vind ik als bijdrage van de hogere overheid voor “werkingskosten integratie” 53.985 euro terug. Voor 2005: 51.000 euro. Maar volgens de rekening was er in dat jaar slechts 48.603 euro aan vastgelegde ontvangen.
(Tussen haakjes: brengen activiteiten als “KortRIJK aan culturen” bijv. dan niets op? En voor wie zijn die ontvangsten?)

Traditioneel is de integratiedienst totaal zwijgzaam over zijn personeelskosten.
Ziehier dan.
Stad zal daar dit jaar 47.766 euro aan uitgeven. Op hoeveel ambtenaren dit slaat is niet te achterhalen. Alleen de integratieambtenaar? Vorig jaar ging het om veel meer, en de jaren daarvoor nog véél meer. Bijvoorbeeld 72.234 euro en zelfs ooit 91.737 euro (2003). Er waren toen ook twee ambtenaren.
En toen bedroegen de uitgaven voor allerhande EXTERNE concrete acties slechts 7 procent van de stadspersoneelsuitgaven.

Volgens het beleidsdocument gaat er 15.565 euro naar de werkingskosten. In de begroting staat evenwel: 14.171 euro.

Aan toelagen “integratie” besteedt Stad 48.800 euro.
In detail (begrotingsartikel 84011), met tussen haakjes het bedrag van vorig jaar:
* zelforganisaties en integratieprojecten 7.400 euro (nihil);
* KortRIJK aan Culturen 10.000 (7.437)
* Vzw Buurt en Nabijheidsdiensten (dat is eigenlijk Bledi!) 24.000 (nihil)
* werking migrantencentrum (eigenlijk het Provinciaal Integratiecentrum?) 7.400 (idem)

Totaal dus van wat men ook “overdrachten” noemt: 48.800 euro.
(Geen tijd nu om te vergelijken met de kerkfabrieken.)

Het minderhedenbeleidsplan maakt er weer een potje van, van die toelagenpot.
Plots wordt daar nu de toelage aan de vzw Basiseducatie aan toegevoegd. 67.100 euro(onveranderd in vgl. met vorig jaar). Dat mag, maar waarom dan niet nog andere posten aan toevoegen? ATD Vierde Wereld bijv. Of uitgaven voor het welzijnsbeleid (aandachtswijken, buurtwerk)? Gelijke kansen? En anderzijds: waarom zijn de subsidies voor gezinnen i.v.m. migratie verdwenen? En waarom is er voor “lesgevers” slechts 743 euro voorzien?
Bij toevoeging van nog enkele begrotingsposten zouden die stadsuitgaven bij de subsidiërende hogere overheid nóg beter ogen.

P.S.
Gisteren was er de opening van dat prachtige nieuwe museum 1302. Met academische zitting en receptie. Enkel en alleen voor een select gezelschap.
Géén vertegenwoordigers van de etnisch-culturele minderheden te bespeuren. Ik ben er zeker van dat zij ook niet werden uitgenodigd. Dat is dan EXCLUSIEF beleid.

Minderhedenbeleid: de knelpunten (1)

Een 30-tal Vlaamse gemeenten voeren daadwerkelijk en planmatig een lokaal minderhedenbeleid.
Daarmee wil men de sociale samenhang verbeteren, allerhande diensten en voorzieningen “interculturaliseren”, de inspraak van elke burger verhogen, alsmede een maatschappelijk draagvlak bevorderen ten aanzien van de diversiteit in onze stadssamenleving.In de praktijk spitst dit beleid zich toe op de behoeften van etnisch-culturele minderheden. De ECM.
Elke Vlaming weet dat dit diversiteitsbeleid hard nodig is. We komen namelijk allemaal van over de Rijn. Die Germaanse volksverhuizingen (eufemisme voor: invallen) staan in ons collectief geheugen geprent. Het geweld dat daarmee gepaard ging! Geen sprake van handtasdiefstallen. Wel moord en doodslag, regelrechte veldslagen. En hoe die Romeinen ons behandelden! Schande. Niets geen sprake van inburgeringscursussen en asielprocedures! Niet de minste positieve discriminatie, tenzij om zelf romeins soldaat te worden of slaaf/slavin.
En die Caesar vond ons al vroeger wel de dappersten onder de Galliërs, maar dat was een overdrijving om zelf glorieus over te komen bij zijn achterban. Personal branding van een politieker bij de senaatsverkiezingen in Rome.

Gemeenten die een lokale integratiedienst willen gesubsidieerd zien dienen om de zoveel jaar een minderhedenbeleidsplan voor te leggen. Het zou niet mogen maar die overheidsgelden gaan hier in Kortrijk bijna uitsluitend naar personeelskosten en niet naar mogelijke acties voor de doelgroepen. We komen daarop terug. Want dat is toch wel het voornaamste “knelpunt”.

In de gemeenteraad van 3 juli komt dus het derde Kortrijks minderhedenbeleidsplan ter sprake. Voor de jaren 2007-2009. 55 bladzijden. (De bijlagen ontbreken weeral.)
Het eerste plan sloeg op de periode 2001-2003, maar dat was eerder een stuk typische welzijnsliteratuur. Het tweede (2004-2006) bleef al minder verstoken van het geijkte gezwam van welzijnswerkers, maar was eerder een rapport. Een “status questionis” zonder enig actieplan.

Het derde plan dat nu voorligt is alleszins op dit gebied een verbetering: per hoofstuk is er een zogenaamde knelpuntenanalyse.

We geven hier de voornaamste “knelpunten” van ons stedelijk minderhedenbeleid weer, zoals de diensten van Stad en betrokkenen dat zelf ervaren. Een constructief overzicht!

NIEUWKOMERS
Vorig jaar waren er hier 533 nieuwkomers. (De term is niet goed gedefinieerd, het cijfer slaat op aantallen in het vreemdelingen- en wachtregister, en niet op Belgische “verhuizers”.)
Het grote knelpunt is hier eerder van interne aard. Er is een beperkte (zeg maar: geen) informatiedoorstroming tussen de integratiedienst, het onthaalbureau en de dienst vreemdelingen. (Overigens is de integratiedienst lange tijd onbemand gebleven. De een na de andere ambtenaar nam of kreeg ontslag. De interculturele bemiddelaar is helemaal afgeschaft.)
Verder is niet geweten of de inspanningen naar een beter onthaalbeleid ook tot grotere tevredenheid leidt bij de nieuwkomers.
En er is weinig zicht op het aantal vluchtelingen/ mensen zonder papieren. (In het vorige beleidsplan dacht men aan ca. 300 personen.)
Inzake inburgering is er binnen de diensten alweer te weinig contact.
Wist u dat er hier sinds vorige zomer een “Huis van het Nederlands” is? Probeer daar eens op de zoekmachine van de website van Stad informatie over te vinden. Die blijft maar zoeken, eindeloos.
In 2005 hebben er zich 419 personen aangeboden bij het onthaalbureau. 56 kregen een inburgeringsattest en voor 181 is dit nog lopende.

LEREN
Er staan in dit hoofstuk van het beleidsplan enkele interessante cijfergegevens. In het basisonderwijs (34 scholen!) heeft 5,5 procent van de leerlingenpopulatie een vreemde nationaliteit. 89 procent daarvan is niet-EU burger.
In het secundair onderwijs gaat het om resp. om 2,9 en 86 procent.
Voor het hoger onderwijs zijn geen cijfergegevens ter beschikking!
Dat is dus meteen een knelpunt.
Er is ook volwassenonderwijs.
Er waren in het “Huis van het Nederlands” in het tweede semester van vorig jaar 379 aanmeldingen en die worden dan doorverwezen naar het Centrum Basiseducatie en het Centrum voor Volwassenonderwijs van het HITEK. Daar krijgen ze dan NT2, dat wil zeggen Nederlands Tweede Taal. In het Centrum Basiseducatie is er een enorme wachtlijst van 152 personen.
Allochtone ouders kunnen deelnemen aan het GOK-project. Info hierover is niet te vinden. En alweer zijn geen gegevens beschikbaar over het aantal cursisten in alle geledingen van het volwassenonderwijs. Hoe is dat in godsnaam mogelijk? Alleen dit euvel zou voor een minister (Marino Keulen) kunnen een reden zijn om alle subsidies te schrappen.
Opmerkelijk is dat het beleidsplan niets vermeldt over de gang van zaken bij het schoolopbouwwerk. Bestaat dit wel?

WERK
In april van dit jaar waren er 582 werkzoekenden met etniciteit niet-EU.
Een niet vermeld knelpunt hierbij is dat er 14 “actoren” op dit terrein werkzaam zijn. Kan het geen operationele doelstelling zijn om hier een keer het aantal personeelsleden op te tellen?
Zéér opmerkelijk is dat er in de Kortrijkse publieke sector (Stad, politie, OCMW) helemaal niemand uit de Etnisch-Culturele Minderheden (ECM) is tewerk gesteld bij het kaderpersoneel of in frontdesk functies. Kortrijk is hiermee een unieke uitzondering in Vlaanderen.
In 2004 waren er nochtans binnen Stad 138 sollicitanten van allochtone afkomst.
Cijfers voor 2005 zijn nog niet beschikbaar! Wat doet die integratiedienst en personeelsdienst eigenlijk?
Het zou (nogmaals!) interessant zijn als zo’n minderhedenbeleidsplan ook eens vermeldt hoeveel ECM-mensen werkzaam zijn in de diensten en instellingen zelf die zich onledig houden met minderhedenbeleid en/of welzijnswerk.
Kortrijk doet het wel goed inzake het creëren van banen in de sociale economie.
44,5 FTE van allochtone afkomst. Er wordt daar overigens onvoorstelbaar veel geld tegenaan gegooid en nog nooit zag ik een rapport met de berekening van de kostprijs per gecreëerde job.
Nog een detail. In de opsomming van de actoren inzake “werk” vergeet het beleidsdocument Kanaal 127! Daarentegen is wel sprake van de vzw Buurt- en Nabijheidsdiensten waarvan niemand weet wat die doet.

SOCIAAL LEVEN EN PARTICIPATIE
Ontmoeting en het stimuleren van wederzijds begrip is één van de prioriteiten van het minderhedenbeleidsplan.
En hiertoe zijn er veel gelegenheden. Op gebied van levensbeschouwing is er sprake van méér dan één zuil of sekte. Er is een boedhistische gemeenschap, een hindoetempel, twee moskeeën, een orthodoxe kerk, drie evangelische kerkgemeenschappen. Diverse kleine gemeenschappen: de Sikhs, 7-dagen adventisten, Pinksterbeweging, Krishna’s, Scientologie, Afrikaanse gebedsgroepen.
Het huidige beleidsdocument vergeet een opsomming van de zgn. “zelforganisaties”. Afrika Lisanga, Sindbad, Makasi, Sanza na Movi, Bahia de Todos os ritmos, Itran, Bantamba. Het Wereldharmonium van de Russen. En nog vele naderen. 18?
Bij de strategische doelstellingen is enkel de Unie der Moskeeën aangeduid als gesprekspartner. Waarom geen missienaaikringen? Zij hebben voeling met Vlamingen over heel de wereld, subsidiair de wereldbeschavingen.
Al sinds de Germaanse volksverhuizingen is er geen sprake meer van een lelieblank Vlaanderen. Sommigen van ons zijn in de vijfde eeuw tot in Afrika geweest en dan teruggekeerd.
Het beleidsplan signaleert slecht één belangrijk knelpunt. Er zou nood zijn aan een interculturele ontmoetingsruimte… Daar hebben we nu waarlijk een keer géén nood aan, in het kader van “inclusieve” samenlevingsopbouw. Er zijn hier al genoeg O.C’s.
En er is al een “integratieplatform” waar individuen van diverse afkomst elkaar ontmoeten.
De vraag naar een “interculturele ontmoetingsruimte” strookt niet helemaal met de roep naar een “inclusief beleid” waarbij het juist niet de bedoeling is om aparte werkingen of diensten aan te bieden.
Als knelpunt inzake verenigingsleven zegt het minderhedenbeleidsplan dat de toelagen ondoorzichtig zijn en geen hefboom tot samenwerking. (Die toelagen worden niet afzonderlijk vermeld.)

JEUGD
Wist u dat deze bevolkingscategorie ook een plaats vindt in het minderhedenbeleid?
Nu ja, er zijn hier (begin dit jaar) 2.842 jongeren (beneden de 25 jaar) bij de niet-Belgen en genaturaliseerde Belgen. 235 daarvan van Marokkaanse nationaliteit, 126 Fransen (?), 112 “Russen”. Hoeveel zwarten?
In Kortrijk telt men 109 erkende jeugdwerkinitiatieven, waaronder vier met een specifieke werking naar EMC. “SOFIA” richt zich tot de meisjes. En JEKOMA tot kwetsbare jongeren. Kwetsbaar!
Als knelpunt wordt gewezen op de precaire huisvesting van Bledi (voor Mahrebijnse jongeren). Persoonlijk heb ik ooit een keer midden in de nacht nog een knelpunt ervaren: die jongeren zijn minder kwetsbaar dan gedacht.

SPORT EN CULTUUR
Inzake sport kent Kortrijk traditioneel een zeer uitgebreid aanbod en telt niet minder dan 118 erkende sportverenigingen.
Nochtans meent het beleidsplan dat er nog veel knelpunten zijn op te lossen voor zelforganisaties om sport te beoefenen. ECM vinden niet goed hun weg in het reguliere aanbod.
Inzake de deelname van ECM aan cultuuraanbod zijn weeral geen cijfers bekend.
Dat bewijst opnieuw dat vorige beleidsplannen niet werden geëvalueerd.

VOORZIENINGEN
Bij Stad is er een D-team. Dat staat voor Diversiteit, Densiteit, Democratie, Duurzaamheid.
Daarnaast is een Integratieteam. Dat bestaat uit de onderwijsopbouwwerker, de medewerkers voor allochtone jongeren, een halftijdse medewerker voor integratieprojecten, en een integratieambtenaar.
Er is ook een preventieteam.
En een heel veld aan zorgverstrekkers. U moet eens op internet de “sociale kaart” bekijken voor Kortrijk. Honderden organisaties. (Wanneer wordt de studie van HIVA over dit oerwoud aan instellingen voor iedereen publiek gemaakt?)
Tussen al die diensten en instellingen kan “de afstemming” nog vergroot worden.
Een betere analyse zou zijn dat er gewoon een aantal kunnen opgedoekt worden. Dat de territoriumstrijd wordt opgeheven.
Er is ooit een onderzoek geweest naar de toegankelijkheid van de instellingen voor allochtonen. Maar vanwege een “personeelswissel” (ontslagen zeker?) bleven de aanbevelingen dode letter.

WONEN
Ook hier is er weer een tekort aan gegevens. Zelfs vanwege de sociale huisvestingsmaatschappijen.
Bij de strategische doelstellingen is er sprake van een degelijk doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners. Evaluatie in 2007, dat is na de gemeenteraadsverkiezingen.
Heule-Watermolen kan nog even herademen.

BEELDVORMING EN COMMUNICATIE
Knelpunt hier is dat de directie Burger en Welzijn zeer veel informatie heeft (ja?) maar niet systematisch verspreid. De werking van de integratiedienst is niet altijd gekend bij de diverse doelgroepen.

INSTRUMENTEN
Dit hoofdstuk handelt ondermeer over de financiën voor het minderhedenbeleid.
Nogal rudimentair.
We behandelen dit punt in een ander nummer van deze weblog.

Skatebowl beetje veel duurder dan gedacht

De gemeenteraad van 13 december 2004 heeft zonder ook maar één tussenkomst van de raadsleden het ontwerp voor de skatebowl aan de Leie en de wijze van gunnen goedgekeurd. TV Leie-Doortocht kreeg de opdracht. (TV wil zeggen: tijdelijke vereniging van firma’s die onderling van wanten weten.)De kostprijs van de werken werd toen geraamd op 150.000 euro.
Absoluut te onthouden valt dat binnen die prijs ook voorzien was in straatmeubilair zoals fietsstallingen, drinkfontein, vuilnisbakken, zitbanken, toiletten. En ook openbare verlichting.

Nu pas vernemen we dat bij de eindafrekening de kostprijs intussen is opgelopen tot 342.800 euro. Nog in november van vorig jaar dacht Lieven Lybeer (schepen van Jeugd) aan zoiets van 221.500 euro, en de reguliere pers nam dit gewoontegetrouw voor waar aan. Wij niet! (In de gemeenteraad van september 2005 ging het al om 268.394 euro.)

Let wel: in dit geheel nieuwe bedrag van 342.800 euro is het nochtans voorziene straatmeubilair (zoals toiletten) nog altijd niet inbegrepen. Er is ook geen sprake meer van verlichting.
En we vinden zoals gewoonlijk geen spoor van logistieke en administratieve kosten vanwege het stadspersoneel zelf. Van het Jongerenatelier, de cvba Skateconstruct, het zgn. SBB-Expertisecentrum, de SBB-werkgroep.
Van de juridische dienst bij de Stad! Want dat contract met de Amerikanen was een complexe zaak.

Maar wie heeft er nu eigenlijk de skatebowl ontworpen? Heeft onze (ex?)ambtenaar Pieter Possenier gratis werk afgeleverd? (Dat kunnen we niet weten want hij heeft sinds maanden reeds spreekverbod gekregen van schepen Lybeer.)
En hoeveel hebben voorbereidende studiereisjes in binnen- en buitenland van het Jongerenatelier (dat is stadpersoneel) gekost? Marseille! Possenier was ook in Amerika! (Hij is het – en niet TV Leie-Doortocht – die vond dat alleen “Team Pain” uit Florida de opdracht kon uitvoeren en zelf contact heeft gezocht met de firma.)

Dat eindbedrag van 342.800 euro is niet eens het echte en ware eindbedrag.
Het Amerikaanse Team Pain vraagt 105.718 euro (zonder reis- en verblijfskosten) maar de BTW is blijkbaar nog niet ingecalculeerd. Hoeveel wordt dat dan?

We hebben hier dus te doen met een onvoorstelbare overschrijding van de oorspronkelijk geraamde kostprijs. Zoals het in de politiek nogal eens gebruikelijk is zal er niemand ter verantwoording worden geroepen. Geen schepen of ambtenaar, maar ook geen aannemer, geen studiebureau, geen ontwerper. Het zijn daden van God. Zie maar verder.

Vanwaar die gigantische “bijkomende uitgaven”?
Er zijn drie soorten kosten te onderscheiden.
1) De kostprijs van de werken en het materiaal (niet alleen beton en staal maar bijvoorbeeld ook allerlei gereedschap en machines). Oorspronkelijk gegund voor 245.619 euro en dit liep op tot reëel 304.897 euro.
2) De reis- en verblijfkosten van Team Pain. Geraamd op 24.000 euro en 27.951 euro geworden.
3) De studie- en proefkosten. Oorspronkelijk 7.910 euro, en nu 9.950 euro.

Inzake werken zijn de bouwers van Team Pain waarlijk bij hun oorspronkelijke raming gebleven: 104.000 dollar ofte 105.718 euro, zonder BTW. Die Amerikanen kunnen er wat van. God bless America!

De grote meerkost hier komt van de bijkomende grond- en funderingswerken vanwege de archeologisch te noemen ontdekking van een destabiliserende sliblaag. De skatebowl moest daardoor ook hoger komen te liggen. Trapje erbij. Het meerwerk kost 41.766 euro.
Waarom die sliblaag zo laat is gevonden blijft een raadsel. Zelfs een volslagen leek (een Kortrijkse rakker die in de buurt heeft gespeeld) in het vak weet dat er daar rondom het Albertpark ondergronds van alles loos is. Het doorwrochte bodem-rapport hierover dateert pas van 12 augustus 2005. Die late bedachte vondst had meteen tot gevolg dat Team Pain zijn overkomst moest uitstellen en daardoor de prijs van zijn vliegtickets met 2.450 euro zag stijgen.

Inzake materiaal is vooral de meerkost voor het beton onbegrijpelijk hoog opgelopen. Van 17.787 euro naar 61.644 euro. De hoeveelheid was 10 procent groter dan voorzien en vooral werden de kwaliteitseisen plotseling hoger genormeerd. En weten dat we in Gent wereldberoemde betonspecialisten hebben.

Men heeft dus zeven Amerikanen laten overkomen om het werk op te knappen. Kostprijs voor reis en verblijf bijna 28.000 euro.
(De baas van Team Pain, een beroemd skater trouwens, is ook nog eens komen kijken, maar ik weet niet of hij zijn reis zelf heeft betaald.)
De 9 weken overnachting van Team Pain in het speelplein De Warande kostten 3.870 euro. En de 5 nachten daarna (het speelplein was gesloten?) in hotel Focus welgeteld 1.175 euro.
Vergoeding voor maaltijden (waarom eigenlijk?): 9.800 euro.
In het contract met de Amerikanen was ook sprake van een “leefgeld” van 20 euro per dag per persoon en voor 70 dagen, maar die post vind ik niet terug in de eindafrekening.
Nu, het team bestond uit toffe gasten, en ze hebben zich hier kostelijk geamuseerd. Werden door onze lokale skaters op de handen gedragen – ze konden het ook! – en waren altijd voorzien van een natje, een droogje en eerder hollandse sigaren.

BUSJE KOM ZO

Zeer interessant is de aangerekende prijs voor de huur van een minibusje “Mercedes”
(5.970 euro).
Hoe vaak hebben ze daarmee gereden en naar waar?
Volgens de nogal verwarrende (want vele) facturen zou men kunnen opmaken dat het team van 27 augustus tot 26 september 3.100 km heeft afgelegd. Van 27 september tot 31 oktober: 3.701 km. En er ook nog een rekening van 266 km voor de eerste vier dagen van november! Gemiddelde per werk- en feestdag ca. 100 km.
Kan tellen voor een afstand van vier km tussen de werf en het slaappaviljoen op het speelplein van Heule.
Het blijft een taboe-vraag: waar zijn die gasten tijdens regen- en feestdagen zoal geweest en waarom?

Inzake materiaal nog even dit.
Niet minder dan 13 firma’s (vzw Jongerenatelier niet meegerekend) hebben overlappend materiaal (gereedschap) geleverd. Een door mij geraadpleegd bezonken werfleider wil de facturen bij een eerste oogopslag al niet meer inzien.
De vzw Jongerenatelier rekent 10.431 euro aan. Werkte ook met onderaannemers (leveranciers, die soms dezelfden waren als voor andere materiaalkosten). In ruil voor de “gratis” geleverde werken en voor de opvolging én voor de (nog te plaatsen) balustraden krijgt de vzw voor 3.057 euro aangekochte machines cadeau.

VUUR EN ANDERE DADEN VAN GOD
In het constructiecontract met Team Pain (dd. 13 juni 2005) staat te lezen dat de Amerikanen zich niet verantwoordelijk achten voor te late leveringen van materiaal, bijzondere weersomstandigheden, enz., maar ook niet voor “vuur en andere daden van GOD”.
Dat is een letterlijk citaat. Dientengevolge zeggen wij:
God is verantwoordelijk voor de eindafrekening.

Heeft een gemeenteraadslid veel werk ?

Het antwoord is overtuigend ja !
En daarom is het altijd zo ontroerend om te zien met wat voor kinderlijke argeloosheid (en geestdrift) mensen zich kandidaat stellen bij gemeenteraadsverkiezingen.
Zes jaar geleden waren er dat alhier te Kortrijk 225 (op 9 lijsten) en naar ruwe schatting mag men aannemen dat enkel de 21 anciens min of meer wisten wat verkozenen te wachten staat.Je kunt als verkozen gemeenteraadslid natuurlijk ook niks doen.
Gewoon naar de maandelijkse Raad komen, met nauwelijks geopende papieren. En aldaar op uw labtop persoonlijk werk verrichten. Een krant lezen. Papieren vliegertjes plooien. Snateren met uw buurvrouw. En in de maandelijkse commissievergaderingen stomverbaasd zitten luisteren naar wat een ambtenaar of schepen nu weer weet te vertellen. Begrepen of niet, dan hebt u per zitting toch al 167 euro binnengerijfd. Let wel: bruto!
De bedrijfsvoorheffing kan geweldig oplopen, tot bijv. 37,35 procent boven een bepaalde schijf. Zeker als u daarbij nog wat bezoldigde nevenmandaten kon in de wacht slepen. Bij een intercommunale, of een autonoom gemeentebedrijf, of een huisvestingsmaatschappij. Curieus: uit de officiële papieren van bijv. Leiedal, Gaselwest, het Stadsontwikkelingsbedrijf, enz., is niet te achterhalen hoeveel de presentiegelden in dit soort instellingen bedragen. Vraag er als kersvers lid eens naar in uw eerstkomende gemeenteraad. U wordt onmiddellijk beroemd.
Soms bent u als Kortrijks raadslid ook lid van de Politieraad van VLAS. Daar is ook een zitpenning aan verbonden, maar gelukkig komt die Politieraad niet zo vaak bijeen.
Samengevat: in een gunstig geval is het goed mogelijk dat u per maand als niet-cumulerend raadslid aan wettelijke vergaderingen alleen minimaal – maar wel bruto – 495 euro ontvangt.
Hoeveel mag u zonder “toesteken” spenderen aan uw verkiezingscampagne?
Stel dat u zes jaar gewoon raadslid blijft en per jaar deelneemt aan 20 bezoldigde vergaderingen met een gemiddelde van 167 euro per vergadering, dan hebt u tijdens uw mandaat ca. 20.000 euro bruto verdiend.

Hebt u dan geen onkosten?
Dat hangt ervan af. Gaat u vaak op café? Daar ontmoet u dan altijd wel iemand die met een of ander tombolalotje leurt of u een lidkaart wil aansmeren.
Als u geen boeken koopt over gemeentebeleid, gemeentefinanciën, milieu, enz., en u niet abonneert op diverse kranten, dan komt u er goedkoop vanaf. Maar hier past een goede tip: declareer uw onkosten bij uw partij. Want dat kan! Iedere fractie in de gemeenteraad krijgt namelijk van Stad per raadslid jaarlijks 125 euro. Dat komt u toe! Dat dient niet om eventjes met uw collega’s te gaan tafelen. Dat geld dient volgens een ministerieel schrijven voor de reële en bewijsbare kosten rondom uw (studie)werk rechtstreeks gerelateerd aan uw mandaat. U gaat bijv. een cursus volgen over gemeentefinanciën.

Goed. Het hoeft geen betoog dat u zich als kandidaat-raadslid en goede civil servant geenszins bekommert om wat u kunt verdienen met “aan politiek doen”.
Laat ons daarom een keer een doordeweekse werkdag van een gemeenteraadslid overlopen.
U start naar gewoonte de dag dan met het lezen van de weblog “kortrijkwatcher” om te zien of er iets nieuws op staat. Iets dat u voor de rest van de dag politiek-maatschappelijk getinte kopzorgen baart. Iets waarover u wel eens een tussenkomst (voorstel, vraag) in de Raad kunt voorbereiden.

Er zijn nog veel websites die u dagelijks kunt raadplegen. Die van de Stad natuurlijk. Plus die van andere gemeentelijke instellingen (OCMW, VLAS, SOK) of raden (Jeugdraad) of gemeentelijke VZW’s (Bruisende Stad). Weblogs van collega’s raadsleden (Philippe De Coene, Bart Caron, Marc Lemaitre). Websites van uw eigen en andere partijen. De DRK met de bijhorende persberichten uit de regio.
Een absoluut onmisbare website is die van de VVSG. Onvoorstelbaar wat u daar allemaal te weten komt! De VVSG geeft ook tweewekelijks een ongemeen belangrijk tijdschrift uit: “Lokaal”. Lezen!

Overdag hebt u ook de lokale nieuwsberichten op Radio 2 beluisterd. Voor het slapen gaan kijkt u nog even naar WTV. Je weet nooit. Zo nu en dan is er ook een brandloze dag en dus tijd voor een politiek item.
Inmiddels hebt u alreeds de regionale bladzijden van vier kranten gefileerd. Maar hier past een verwittiging. Beschouw die persartikels hoogstens als een secundaire bron. Baseer u daar absoluut niet op om een persoonlijk dossier over een of andere materie samen te stellen. Dat is een echte beginnersfout. Altijd eerst de bevoegde ambtenaar of schepen raadplegen als u in de reguliere pers iets leest dat u intrigeert! Altijd de stadsdossiers zelf gaan lezen. Niet denken dat u dat niet mag doen. Kortrijk is een transparante stad en er is een wet op de openbaarheid van bestuur.

Laat het ons hierbij houden: een gemiddeld raadslid spendeert dagdagelijks toch wel twee à drie uur aan het volgen van de pers, de audio-visuele media en het raadplegen van internet en het lezen van een boek (over politiek!), een wet of een decreet, en het weekblad “Trends”.
Er zijn ook websites die u niet noodzakelijk dagelijks hoeft te raadplegen, maar dan toch wekelijks.
Groot probleem is als u zich na veel wikken en wegen voor zowat alle gemeentelijke beleidsdomeinen interesseert. Ruimtelijke ordening, financiën, politie, milieu, sociaal beleid, mobiliteit, cultuurpolitiek, jeugdbeleid, enz. Over al deze thema’s afzonderlijk bestaan er op internet talloze en leerrijke websites.
U kan met de lectuur ervan gemakkelijk een weekend vullen. Maar dan moet u wel weerstaan aan de vele jubilees, openingen, feesten en recepties waarbij u bent uitgenodigd. Dezer dagen bijvoorbeeld kunt u zich concreet gaan vertonen op o.a. Kortrijk Strand(t), de Lange Munte, de Week van het Ontwerpen, Kooigem Kermis, de kinderboerderij Van Clé, de voettocht van de Vlasstreek, het wijkfeest van Overleie, het tuinfeest van De Branding, boterhammen op het Plein.

Dit alles is noodzakelijk om uw netwerk te onderhouden van mensen die u kunnen informeren, adviseren en ondersteunen.
Dat is Les 2 voor de kandidaat-raadsleden op de website van de VVSG. Je netwerk heeft je geholpen om verkozen te worden. Maar ook als je eenmaal verkozen bent, blijft dat netwerk belangrijk. Een goede netwerker praat met veel mensen en luistert goed. Hij noteert de contactgegevens van gesprekpartners en doet er vooral iets mee. Daar kan ook veel tijd aan besteed worden. DIENSTBETOON! Stel dat er u iemand een speelterrein in zijn buurt heeft aangepraat en dat je daar eventjes snel werk wil van maken. Reken maar dat er tussen de goedkeuring van de gemeenteraad en de opening van dat speelplein ruim één jaar kan verlopen. En als u in de oppositie zit komt het er wellicht nooit van. (Alweer een goede raad: hoed u voor klagers en zagers. Het is niet altijd waar wat ze vertellen! Verificatie van de klachtmelding alvorens op te treden is een absolute vereiste.)

U bent nu al dagelijks uren aan het werk, en we hadden het nog niet eens over de gemeenteraad.
Hilde Crevits, nu schepen van Torhout, vertelt op www.vvsg.be :
“De gemeenteraad, dat was erger dan een examen. Pa na een jaar kwam ik tot rust. Ik besefte dat ik niet dommer of minder bekwaam was dan andere politici.”
Bij “zware” gemeenteraden krijgt u méér dan vier kg papieren ter inzage, gewoon thuis bezorgd in een grote witte linnen zak. En dan bent u nog geeneens de dossiers op het stadhuis zelf gaan inzien. Dat zijn diverse stapels (gewoonlijk vier) van soms een halve meter hoog. U kunt die al tien dagen vóór de maandelijkse gemeenteraad gaan bekijken. Ook op zaterdag kunt u daar zonder veel moeite een halve dag aan wijden. Soms is het nodig of raadzaam om meerdere malen terug naar het stadhuis te trekken, want er is altijd wel iets dat u vergat te noteren of pas achteraf beter is gaan begrijpen.
Qua gemeenteraadswerk zijn de maanden mei en december meestal heel zwaar. Rekeningen, begrotingen en begrotingswijzigingen, jaarverslagen, beleidsdocumenten. Die maanden mag men gerust vergelijken met een blokperiode aan de universiteit. In december (kerst- en nieuwjaar!) kan u af te rekenen hebben met twee gemeenteraden én een thematische Raad. Uw gezinsleven kan eraan kapot gaan.

Zo’n gemeenteraad duurt meestal toch méér dan drie uur. Het hangt een beetje van het weer af. En van de vraag of u zich gedurende tien dagen goed hebt voorbereid. Indien dit het geval is kunt u er tamelijk gerust van uitgaan dat er wel tien en meer agendapunten zijn waar u iets degelijks weet over te vertellen.

Had u geen zin om vervelende dossiers te bestuderen dan kunt u dat maskeren door een schriftelijke vraag te stellen of met het indienen van een voorstel. De voorbereiding daarvan kan u ook wel een week kosten. En had u zelfs dààr geen zin in, dan is er nog de mogeljkheid om op te vallen door een mondelinge actualiteitsvraag. Die kunt u nog vlug even tijdens de gemeenteraad zelf bedenken in de koffiezaal.
Na de gemeenteraad laat u zich dan door de collega’s uitgebreid feliciteren in de Raadskelder onder het stadhuis. Partner verwittigen, want zo’n informele raad kan uitlopen tot na middernacht.
De meeste partijen houden ter voorbereiding van de gemeenteraad wel maandelijks een zogenaamde fractievergadering. De duur daarvan is onbepaald, maar het grootste deel van zo’n bijeenkomst bestaat uit een gezellige babbel achteraf.

Zo nu en dan is er wat men noemt een “Verenigde Raadscommissie”.
Dat is een thematische gemeenteraad, zonder stemmingen (en ook zonder publiek). Kan lang duren! Gaat soms gepaard met lichtbeelden. Meestal weinig aanwezigen en altijd dezelfden. Aangezien deze pseudo-gemeenteraad meestal gekoppeld is aan een andere zitting van dezelfde dag is er geen presentiegeld voorzien en is het absenteïsme groot. Reken na verloop van één jaar uit de bestuursperiode maximaal op een 20-tal aanwezigen. En het zijn waarlijk altijd dezelfden die afwezig zijn.

Als raadslid bent u ook lid van een raadscommissie. Er zijn er vier. Ze komen maandelijks bijeen, ongeveer een week vóór de gemeenteraad. Duren evenwel meestal geen half uur, want vele raadsleden hebben op dat ogenblik nog geen “memorie van toelichting” gelezen of kennen de agendapunten nog niet helemaal. Wie hard wil werken maakt zich lid van de eerste, wie daarentegen binnen de vier minuten met 167 euro op zak weer naar huis wil laat zich lid maken van de vierde commissie.

Momenteel zijn er geen tien raadsleden die dit doen, maar als u echt niet wil doorgaan voor een patjepeeër, dan leest u wel de wekelijkse notulen van het College. Gemiddelde duur van deze lectuur is toch algauw twee uur. Maar daarmee weet u waarlijk wat er op til is. Van de hoed en de rand.
Dan bent u wel een uitstekend raadslid, maar nog geen stemmentrekker.
Hoe meer u achter uw bureau en PC zit, hoe minder kiezers dit weten. In de politicologie spreekt men hierbij van “de wet van Juul Coussens”.
In verloren uurtjes kunt u nog technische vragen stellen voor het “Bulletin van Vragen en Antwoorden”. Een probleem is dat u daarna nog iets moet doen met het antwoord.

Zo.
Nu moet u nog al uw papieren rangschikken. Dat klasseren is geen karwei van een cent.
Voor ieder onderwerp (in de zin van thema) moet u zich een doos aanschaffen. Wie zomaar de documenten per gemeenteraad opstapelt is reddeloos verloren. Dan vind je niets meer terug als dat nodig is en verlies je onnoemlijk veel tijd. (De zoekmachine op de Kortrijkse website brengt je geen stap vooruit.)

Tot op 2 januari 2007. Niet vergeten: dat is uw eerste gemeenteraad. Dan legt u de eed af: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.”
U kunt wel in november en december 2006 al eens komen kijken hoe de anciens het al of niet doen. Neem politiek verlof. Daar hebt u recht op. Het aantal dagen verschilt naarmate je in de prvé-sector of bij de overheid werkt. Zie uw “Gemeentelijk Zakboekje” dat u zich nu reeds als kandidaat hebt aangeschaft.

Flight Kortrijk-Jersey met Boeing !

Er komt een eenmalige offshore flight van het vliegveld Kortrijk-Wevelgem (EBKT) naar het eiland Jersey. Nog wel met een Boeing 737.

Tegen een ware bodemprijs van 100 euro biedt Jetairfly (voor de gelegenheid omgedoopt tot een vzw) ons op zaterdag 7 oktober 2006 een reis aan naar Jersey, een eilandje ten zuiden van Engeland.
Ongelooflijk! Jetairfly presteert het zelfs om om wat gratis drank aan te bieden aan boord. Laat uw frigobox dus maar thuis.
Jetairfly heeft bovendien de beste piloten uit zijn stal gratis ter beschikking gesteld: Lieven en Kristof Lavaert, beiden ooit beginnen vliegen op Wevelgem en nog trouwe leden van Kortrijk Flying Club (KFC).

Het wordt een plezante vlucht en een superleuke dag, dat durven we u nu al verklappen. Met animatie aan boord. Wie de stewardessen zijn houden we strikt geheim, maar uw vliegangst bent u gegarandeerd definitief kwijt.

Wie mag er mee?
Iedereen. En kindjes ook. Zijn ze jonger dan 2, dan vliegen ze gratis. Vrienden van de KFC én andere vliegclubs natuurlijk, vrienden van vrienden, kennissen van kennissen.
Op zo’n Boeing 737 kunnen 168 passagiers. Haast u dus maar om in te schrijven en te betalen. Wie eerst betaalt, eerst maalt en de vraag is groter dan het aanbod.

U wordt verwacht op zaterdag 7 oktober op het vliegveld van Wevelgem, ten laatste om 8u30. Neem de oprit aan de verkeerstoren, dat is de eerste die u tegenkomt vanuit richting Kortrijk. We verzamelen in het clublokaal van de KFC, dat is onder de verkeerstoren. Arrival time terug is voorzien rond 19 uur.

Van Jersey airport trekken we met bussen naar het stadje St-Helier. Voor eten aldaar dient u zelf te zorgen.
Gedurende de dag kunt u op Jersey leren “Jèrriais” spreken, een mengsel van Noors en Normandisch. U kunt er wandelen (op de klippen lopen), eten (bean cock) en shoppen
(zonder BTW). Maar een jersey-trui zult u er nauwelijks vinden.
Natuurlijk is er ook business. Jersey Island is een offshoregebied en telt daarom niet minder dan 55 banken en 33.000 financiële instellingen. Vandaar dat er een zwarte doos is aan boord van ons toestel.

Wie meewil met deze unieke vlucht dient best vandaag nog zijn bijdrage van 100 euro te storten op rekening 734-0175518-54 ten name van Lieven Lavaert.
U stuurt tegelijk ook enkele coördinaten van de passagiers. Liefst via E-mail: lieven.lavaert@skynet.be. Per post: Jennekensstraat 8, 3150 Haacht.

Welke gegevens?
* Voornaam en naam van de passagier, plus geslacht.
* Adres.
* Tel. en/of GSM en emailadres.
* Plaats en datum van geboorte.
* Nationaliteit en nummer identiteitskaart.

Doe het vlug.
Jetairfly present a once in a lifetime experience.

Over gedrevenheid, bezigheden en Grauwezusters-Penitenten

Dat is de titel van een nu reeds legendarisch werkstuk over Kortrijkse beroepen en bezigheden in het Kortrijk van midden de vorige eeuw.
Te vinden in de wondermooie catalogus van de tentoonstelling “Slag aan de Stad” die op diverse locaties nog loopt tot en met zondag 18 juni. Haast u !
Kortrijk was al goed op dreef in die 50’er jaren.
De “stadsboekerij” telde 244 ingeschreven lezers. Waaronder 1 gaarkok, 1 wasbleker, 1 dagbladreporter (ongetwijfeld Fred Germonprez).
In die tijd waren er ook nu helemaal zeldzaam geworden beroepen bij de stadsadministratie zelf te begeven. Brandweer en politie hadden een eigen turnmeester (leermeester genoemd). Er was een bewaker van de Sint-Maartenstoren, een “geoefend werkman” voor de stadsuurwerken, meerdere dwangbeveldragers, een deskundig aanwijzer, een teeltoverste, een vlastechnoloog.
Door de “stadsontsmetter” werden wegens besmettingsgevaar altijd wel enkele foorwagens ontsmet, alsmede het lokaal van het politiebureau.
Er was een schepen voor “bevoorrading” en “rantsoenering”, en ook nog een voor “inkwartiering” en voor “betwiste zaken”.
Een halve eeuw geleden waren er alhier 22 bedienaars van de eredienst permanent met Heilig Oliesel in de weer. Meestal 4 per kerkfabriek. Met een leger van onderbetaalde misdienaars.
Met veel niet-semi-professionele verenigingen was Kortrijk toen ook al rijk aan culturen. De Kalfskopbolders. Het Blok der Koningsgezinden. De Lyrische Kunstenaars voerden “De Bloem van Hawaï” op.
Processies, fancy-fairs en missietentoonstellingen alom. Deden hun “gewone omgang”: de Heilig Haarprocessie, de Heilig Sacramentsprocessie, de Messiasstoet, de Hemelvaartprocessie, de Heilig Rozenkransprocessie.
1302 was de ware “slag aan de stad”. Voor de Guldensporenfeesten van 1952 waren er 2.900 vrijwilligers beschikbaar, zonder statuut.

Dit alles en nog veel meer staat dus verteld in de catalogus van de manifestatie “Stad aan de Slag”.
Rep u en koop het boek in het Broelmuseum. Daar kunt u trouwens best beginnen met het bezoek aan de tentoonstelling. Tweede etappe is dan de Tacktoren alwaar de attributen van “kortrijkwatcher” te zien zijn. “Blogger” is te beschouwen als een niet-gesubsidieerd knelpuntenberoep.

Voor uw verdere tocht raadpleegt u best de website www.saturnia.eu.
Alles staat erop.

P.S.
De tentoongestelde werken zijn te koop of te huur.
Contact Marc Herman via www.saturnia.eu. Of via E-mail: info@artefact.be

Vlaams Belang doet aan stuntvliegen en crasht op EBKT

Om een of andere ons nog altijd onbekende reden of motief is het Vlaams Belang een fervente voorstander van het behoud van het vliegveld Kortrijk-Wevelgem (EBKT).
Overigens net zoals de CD&V, de VLD, de SP.A. (Groen is falikant tegen de groene long tussen Kortrijk en Wevelgem.)

Vandaar dat Vlaams VB-volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin uit Izegem samen met nog vijf collega’s van zijn partij (maar niet met de enige kenner van de luchtvaartsector, Freddy Van Gaever!) op 4 mei een resolutie heeft neergelegd waarbij gevraagd wordt aan de Vlaamse Regering om de toekomst van EBKT te verzekeren door te zoeken naar een nieuwe beheersstructuur voor de luchthaven en door financiële middelen uit te trekken voor de basis- en veiligheidsinfrastructuur. Meer speciaal voor de financiering van de brandweerpermanentie.

Die resolutie ging volkomen zijn normale gang van zaken. Kwam alreeds in behandeling op 30 mei in de Commissie voor Mobiliteit. In die commissie vroeg Stefaan Sintobin zelfs om een hoorzitting en die vraag werd niet onwelwillend behandeld. Er werd meteen aan de diverse fracties gevraagd om suggesties voor de invulling van die hoorzitting.

Intussen zijn er al die tijd al heelwat maneuvers gebeurd om het voortbestaan van EBKT (en EBOS en EBAW) te vrijwaren. Er zijn studies aan de gang bij Leiedal en het Vlaams Instituut voor Logistiek. Minister Peeters heeft een visienota opgesteld over de regionale vlieghavens. De provincie is bezig met de zaak. Men zoekt naar nieuwe beheersvormen. Er wordt gewerkt aan nieuw businessplan. Allerhande discrete contacten worden gelegd. Minister Landuyt kwam de luchthaven bezoeken. Leterme is er al geland.

En toen kwam Sintobin een beetje stunten.
Roet in het eten gooien.
Op 7 juni laatstleden vraagt hij plots in plenaire zitting van het Vlaams Parlement om een spoedbehandeling van zijn resolutie. Dit is in het algemeen nogal ongebruikelijk maar hier des te minder te begrijpen als men weet dat de VB-volksvertegenwoordiger zelf had gevraagd om hoorzittingen in de Commissie Mobiliteit. Hij doorkruiste zijn eigen plannen.

Het Vlaams Parlement stond voor de blok.
Als men voor de spoedbehandeling van de resolutie koos moest die tekst ten gronde worden behandeld (wat in de huidige stand van zaken niet doenbaar is) en zou dit ook meebrengen dat de hoorzittingen in de Commissie niet zouden doorgaan.

Sintobin beging op 7 juni een enorm taktische flater. Een volkomen misgelopen looping. (Er te laag bij de grond aan begonnen.)
Het Parlement stemde in met de spoedbehandeling…
En aangezien elkeen bevroedde dat een grondige algemene bespreking op dit ogenblik onmogelijk was (er zijn nog geen rapporten, en er lopen onderhandelingen achter de schermen) kwam alleen nog even de groene kwajongen Jef Tavernier aan het woord.
(Herinnert u zich nog zijn kortstondig en heilloos ministerschap?)
Jefke – een ingeweken West-Vlaming – vindt alweer dat EBKT economisch niet rendabel is. Van de kosten voor het kanaal Kortrijk-Bossuit heeft hij nog nooit gehoord.

De inhoudelijke bespreking van de resolutie werd in nauwelijks vijf minuten afgehaspeld.
Uitslag van de stemming: 28 hebben ja geantwoord (er zijn 32 VB’ers), en 81 neen.

Sintobin is totaal gecrasht.
Het Vlaams Belang beseft dat waarschijnlijk ook wel. Pas op 12 juni laatstleden verspreidde de Kortrijkse afdeling (niet de partijtop) een persbericht over de gang van zaken.
Met een totaal onvolledige voorstelling van zaken. En een onjuist kommentaar.
Men doet alsof de meerderheidspartijen (S.PA, CD&V, VLD) door tegen de resolutie-Sintobin te stemmen de toekomst van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem op de helling zetten.
Net het omgekeerde is waar.
Onze burgemeester (hij is ook Vlaams volksvertegenwoordiger!) stemde ook tegen en iedereen weet dat Stefaan De Clerck samen met de dynamische krachten van de regio de benen van zijn gat loopt ten voordele van EBKT. Gevaarlijke maneuvers laat hij daarbij over aan stuntvliegers.
Beroepspiloten weten dit: juist traag vliegen is een hele kunst.

Kunstvliegen met Geert Verbeke

Vanavond kunt u op VRT 1 onze plaatselijke duivelskunstenaar (vooral haiku-dichter) Geert Verbeke zien doen aan kunstvliegen, boven het veld van Moorsele.
Kunstvliegen niet verwarren met “stuntvliegen”. Stuntvliegen is bijvoorbeeld onder een brug doorvliegen of Irak kapot bombarderen.
Kunstvliegen is acrobatie, iets wat je zo bewondert in bijv. Cirque du Soleil.
Het toestel waarin Geert Verbeke zijn peren ziet is een Pitts, in de luchtacrobatie beschouwd als een raspaard.
Thuisbasis op het vliegveld van Kortrijk-Wevelgem.
Mogen alle haters van het vliegveld even via het TV-scherm hun hart ophalen.

Zie het programma “Duizend zonnen en garnalen” dat vanavond 13 juni start om 19u40.
13? Ongeluksgetal?
Voor een relaas (met foto’s) over de capriolen zie nog: http://haikugeert.skynetblogs.be, archief van 29/5 tot 05.06.

Naar een wapenstilstand in de terrassenoorlog ?

Woord vooraf
Dit stuk bevat enerzijds wat geschiedschrijving maar insgelijks een zeer intrigerende vraag die niemand zich stelt.
Of zullen we daar maar mee beginnen?De stadbegroting voorziet jaarlijks een bepaald bedrag aan ontvangsten van de belasting op het plaatsen van terrassen, tafels en stoelen. Art. 040/366-06.
Voor dit jaar bijv. 24.000 euro. Vorig jaar: 26.500 euro.
Maar als je dan in de overeenstemmende post van de rekeningen (de werkelijk vastgestelde rechten, de geïnde bedragen) van die jaren kijkt, dan vind je daar telkens (werkelijk ieder jaar en al jaren aan een stuk ) NUL euro terug.
Bij de lijst van nog te innen invorderingsrechten van de rekening 2005 bijv. vind ik een totaal bedrag van 17.266 euro. Sommige van die niet geïnde ontvangsten gaan zelfs terug tot het jaar 2000.
De schepen van Financiën kan dit toch een keer uitleggen in de gemeenteraad van volgende week?

Oorlogsgeschiedenis
Aanstaande maandag 12 juni zal de gemeenteraad een nieuw belastingreglement op het plaatsen van terrassen en windschermen goedkeuren.
Het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad (één jaar) om het op te stellen. Proficiat voor de burgemeester die nu eindelijk zijn eigengereide schepen Bral heeft kunnen intomen.

U zal zich herinneren dat de schepen als een soort hertog van Alva gelijk volkomen op eigen houtje een penning had opgelegd aan een aantal kasteleins (niet die van zijn wingewest Bissegem) voor de uitbreiding van hun terrassen bij bepaalde evenementen. Om de kas van Bruisende Stad te spekken, in plaats van de stadskas.
Op een bepaald moment ging onze ruwaard als een brandschatter gelijk die belasting (Bral sprak van een “vergoeding” of “bijdrage”) zelf eigenhandig en cash ophalen bij de neringdoeners. Vergezeld van zijn lijfwachten Peter Baljuw en Dries De La Montagne.
En de escallatie ging zelfs zover dat de stadsdiensten de terrasstoelen van een “wanbetaler” op de Grote Markt gingen weghalen. Bij nachte.
Ook chanteerde de schepen de horeca met de dreiging dat hij bij evenementen met zijn stedelijke vzw “Bruisende Stad” zélf zou uitpakken met terrassen en tapinstallaties.
Ongelooflijk.
Maar dat zal nu niet meer kunnen.
Voortaan is voorzien dat Bruisende Stad bij zijn evenementen enkel een VIP-bar mag exploiteren voor eigen personeel en voor genodigden.
Wie zal er dit controleren? Wie zijn “genodigden”, en door wie worden ze dan wel uitgenodigd? Hoe te herkennen?
Ook is bepaald dat de oppervlakte van de VIP-bar van schepen Bral maximaal 50 m² mag beslaan.
Maar: wie weet er dat allemaal?
Die condities staan niet in een officieel document. Je kan dit alleen te weten komen bij de lectuur van een voorbereidende nota van een kabinet aan het College (dd. 20.04.2006). Kennen de horeca-exploitanten die nota?

HET NIEUWE REGLEMENT

Een grote verbetering. Alreeds bestaande of onbestaande regelingen werden gecoördineerd. Er is een ander duidelijk en transparant gemaakt.
Het meest belangrijke is dat schepen Bral geen particuliere initiatieven meer kan nemen om “vergoedingen” op te eisen. De burgemeester heeft alles naar zich toegetrokken. Toelatingen tot (extra) terrasruimte ook. Hij – en hij alleen – heeft een sanctionerende functie. Geen dubbelzinnigheden meer bij het betalen van een jaarlijks forfait of occasionele heffingen. Geen sprake meer van mooi of slecht weer. (In het systeem Bral mochten exploitanten die een forfait betaalden aan de schepen ook hun terrassen uitbreiden bij mooi weer, evenementen of niet.) Er is nu ook een bepaling van het begrip “evenementen” via een vaste lijst, op voorhand gemaakt.
Juridisch zéér goed gedaan is ook dat de onderscheiden cafés niet meer individueel bij naam en toenaam afzonderlijk worden opgesomd, met verschillende bedragen. We zijn afgestapt van het Germaanse recht waarbij niet in categorieën werd gedacht. Het is nu op de Grote Markt kant A of B en C. Schouwburgpleinzaken wordt ook niet meer afzonderlijk bedacht.

In feite blijft het oude reglement bestaan.
Voor terrasconstructies op de Grote Markt betaalt men 25 euro per m². Bij uitbreiding van die constructies 12,50 euro.
Op verkeersvrije pleinen en straten 7,50 euro/m². Elders 5,00/m².
(Met 50 procent verhoogd als ze mogen blijven bestaan tijdens de periode van 1 november tot het weekend voor Pasen.)
De grote verandering is de toevoeging van een heel nieuw artikel over de belasting op het innemen van extra terrasruimte op de Grote Markt, met losse stoelen en tafels.
Die is nu ingedeeld in drie zones die een verschillende fiscale heffing betalen. Aan de zonzijde (kant A) wordt 60 euro betaald per toegewezen extra terrasruimte voor zowel de evenementendagen als de periode van 1 juli tot 15 september.
De andere zijden van de Grote Markt komen er goedkoop vanaf: 20 euro/m². Maar men kan daar blijkbaar enkel extra terrasruimte vragen bij evenementen.
Hoe het ook zij, in alle gevallen kan de jaarlijkse belasting maximum 3.000 euro bedragen.

Allez. Iedereen content? (Sommige exploitanten zouden graag een vrijstelling krijgen voor bijv. de eerste 20 m².)
En schepen Bral moet braaf zijn in zijn eigenste VIP-bar. Niet iedereen uitnodigen!

ACH JA.
Er was nog een ander drastisch nieuw reglement mogelijk.
Gratis extra terrasruimte. Om de pinten te doen bruisen.
Want, hoeveel zal het nieuwe reglement voor de extra ruimte opbrengen? Heeft het College dat al een keer berekend? En is dit bedrag op onze begroting van 100 miljoen euro niet verwaarloosbaar?

De vzw Beeldenstorm dubbel gecheckt

Zelfs iemand die gebuisd is in de journalistenschool weet dat je nooit met een politieker mag gaan slapen. Dan ben je gezien. (Voor mijn part: als journalist zelfs niet uit gaan eten.) Ook dient men om het even welke uitlating van een politieker te checken. Nog eens checken. Driedubbel checken.
Maar wat als je voor een (Kortrijks) gegeven staat dat je nu een keer bij niemand kunt gaan checken?
Wat als je op voorhand weet dat deze of gene ambtenaar, of een of ander raadslid, of lid van het College, of bestuurslid van een stedelijke vzw op uw vragen niet zal antwoorden of gewoon een beetje rond de pot zal draaien? Omdat hij/zij het niet weet, niet wil weten, niet mag weten. Omdat hij niemand wil in opspraak brengen.
Dan begin je maar met NIET te checken.
Dan zeg je bij jezelf: ik zal me maar even baseren op de voorliggende officiële documenten. En daarmee proberen in het reine te komen.
Dat is wat ons als stadsblogger voor de zoveelste keer overkomt, nu met onze vragen rondom de vzw Beeldenstorm.Die vzw is een privé-onderneming van onze burgemeester. Wat die juist wou doen zijn we vergeten, maar een groots project was alleszins de installatie van een reusachtig billboard aan de Leie, aan de Groeningebrug. De voorgenomen festivals over beeldcultuur zijn niet doorgegaan.
Een eerste vraag. Bestaat die vzw eigenlijk nog?
Op het eerste gezicht denk je van niet, want de private vzw van de burgemeester is toch samen met Dans in Kortrijk en Limelight opgenomen in een nieuwe vzw, genaamd Buda Kunstencentrum?
Anderzijds merk je dan dat de vzw Beeldenstorm in de gemeenteraad van aanstaande maandag een nieuwe opdracht krijgt: de installatie van een monumentaal schilderij in het stadhuis, alweer over de guldensporenslag. Daarover straks meer.
Als onderzoekend blogger-journalist ga je ook wel eens iets checken in het Staatsblad.
En daar leid je dan weer uit af dat die vzw nog wél bestaat.

OVER HET BESTUUR VAN DE VERENIGING
De vzw werd door onze burgemeester opgericht op 10 juli 2001. Enige tijd directeur: Willy Malysse. Financiering (4,4 miljoen BEF?) kwam o.m. van Anno’02.
Oorspronkelijk was de zetel van de vzw Beeldenstorm gevestigd op een welbekend adres: Damkaai 7.
Uit het verslag van de Algemene Vergadering dd. 3 februari 2005 blijkt nu dat de zetel werd verplaatst naar de Jan Persijnstraat, een kantoor van Limelight. In datzelfde verslag lezen we nog dat de burgemeester ontslag heeft genomen als voorzitter-bestuurder! Samen met ambtenaren als Catherine Baelde, Isabel De Jaegere, Chris Lecluyse. En Joost Bert (Pentascoop), en ere-bestendig afgevaardigde Marie-Claire Van De Stichele-Dejaeger en Dirk Vandewalle uit de bedrijfswereld.
In de loop der jaren zijn er nog ontslagen gevallen. Bijvoorbeeld van schepen Stefaan Bral, schepen Philippe De Coene, raadslid Moniek Gheysens (VLD), ambtenaar Paul De Marez, regisseur Stefan Vancraeynest, gewezen consul Geert Muylle, Donald Defoort(Barco).
Wie blijft er dan nog over?
Voorzitter is nu Julie Vandenbroucke uit Sint-Eloois-Winkel.
Zij is geloof ik (niet gecheckt!) getrouwd met Michel Espeel van Constructies Espeel uit Rumbeke. Het echtpaar heeft samen een denktank opgericht: Arteconomy. Denkt na over de samenhang van bedrijfswereld en kunst.
Penningmeester is nog altijd de VLD-voorzitter Wout Maddens. Andere bestuursleden zijn in februari 2005 voor een termijn van 6 jaar(!) bevestigd: bijv. Karel Debaere (van Leiedal), Jo Libeer (Kamer van Handel en Nijverheid) van Wevelgem, secretaresse Lieven Van Keirsbulck van Limelight, Luc Vanmarcke (IPSOC) uit Brugge, Jan Gheysen (WTV) uit Ledegem.
Al die besluiten zijn neergelegd op de griffie van de Kortrijkse Rechtbank van Koophandel op 15 november van vorig jaar.

OVER DE KAS VAN DE VERENIGING
De burgemeester heeft in de gemeenteraad meermaals (niet gecheckt hoeveel maal) formeel ontkend dat zijn privé-vzw genoot van stadstoelagen. De vzw kreeg al wel logistieke en administratieve bijstand van ambtenaren. Niet in geld uit te drukken?
Maar wat zien we nu?
Even goed meelezen in de officiële documenten.
Het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) besliste op 19 december 2001 om aan de vzw Beeldenstorm 900.000 BEF te schenken voor de verwezenlijking van het billboardproject aan de Leie. Om dit te financieren werd bij een begrotingswijziging van 2001 daarvoor ook een toelage aan de Ijzertoren geschrapt en beliste men om een toelage van de Vlaamse Gemeenschap van de Ruimtelijke Planningsprijs (200.000 oude franken) over te hevelen naar de vzw. In de begroting 2002 is een toelage vermeld van 22.310 euro (art. 772/332-02).
Nog altijd om “het conceptueel kunstwerk met monumentale allure” op de landtong van het Buda-eiland (kant Groeningebrug) ietwat te financieren.
De kostprijs om het project te “continueren” werd geschat op 4,1 miljoen BEF, jaarlijks.

OVER HET BUDA-BILLBOARDPROJECT
Die zes billboards zijn er nooit gekomen.
Officieel omdat de Leiewerken vertraging opliepen.
In februari 2005 schiet het CBS wakker.
De burgemeester schrijft een brief naar de nieuwe voorzitster van zijn eigenste vzw. Daarin wordt Julie Vandebroucke eraan herinnerd dat er ooit (2001-2002) sprake was van een billboard-project. De burgemeester schrijft letterlijk : “Nu de Leiewerken voldoende gevorderd zijn wensen wij dit project te heractiveren.”
Men verwacht van Julie meerdere projectvoorstellen en zij wordt er ook fijntjes aan herinnerd dat er nog geld in kas is. Zoiets van 54.220 euro. Toelagen van de stad (2×22.310) en van de Vlaamse Gemeenschap (9.600 euro).
Maar het niet gerealiseerde billboard-project heeft toch al wat gekost: 5.406 euro, waarvan 3.298 euro voor het META architectenbureau en 1.735 euro aan onkosten voor Jef Cornelis.
Saldo in kas: 48.814 euro.
Wat gaat men daar nu mee doen?

OVER HET MONUMENT VOOR 1302
EEN SLAG MET ARABISCHE VOLBLOEDEN !
Eén jaar na de de herinneringsbrief van het CBS duikt Julie op met een voorstel. Geen meerdere zoals gevraagd, maar slechts 1.
Zij heeft Jan Van Imschoot uit Gent bereid gevonden om een groot wandschilderij te vervaardigen met een uitbeelding van de guldensporenslag. Andere kunstenaars zoals Luc Tuymans en Louis De Cordier hadden geen tijd of waren te duur. Dit kan ik jammer genoeg niet checken want in het dossier is dienaangaande geen spoor te vinden.
Dat schilderij zal 50 m² beslaan en komen in de Gotische zaal van het oude stadhuis.
Van Imschoot weet al min of meet wat hij gaat doen.
Hij zal verklede Kortrijkse jongens fotograferen en die zullen op het schilderij fungeren als de stoute soldaten van het Franse leger. Kortrijkse meisjes doen dienst in het Vlaamse leger. Want die zijn braaf.
En nu.
Je wrijft je de ogen uit.
De paarden van de Franse ridders zullen uitgebeeld worden door MIGRANTENKINDEREN.
Want, zo schrijft Van Imschoot aan Julie: dat doet ons denken aan Arabische volbloeden
.

Van Imschoot meent dat hij de klus kan klaren in twee à drie maanden (augustus-oktober). Voor een totaal van zowat 44.675 euro. Goed berekend. Ongeveer net wat we nog in kas hebben. Honorarium: 35.000 euro, maar in een ander document is sprake van 33.000 euro. Verplaatsingskosten vanuit Gent: 500 euro.

DE GUNNING VAN HET “MONUMENT”
In de commissie van vorige dinsdag heeft de onechte schepen van cultuur het dossier toegelicht. Daarbij beweerde Stefaan Bral dat voor de opdracht zal beroep gedaan worden op bemiddelaars. Toch niet weeral die vzw van “bemiddelaars” uit kunstgaleries?
Overigens: hoe kan dat nu?
Van Imschoot krijgt de opdracht. Wat moet er nu nog bemiddeld worden?
Kan er nog even iemand checken of er wel voldoende mededinging is geweest voor toewijzing van de opdracht? We weten niet eens wat andere kunstenaars voorstelden en hoeveel ze vroegen.
En waarom moest dat project weer per se verband hebben met de guldensporenslag? Zit Véronique van de erfgoedcel daarachter?
We hebben al het fantastische nieuwe en oude museum over 1302.

Er is nog iets dat absoluut een keer moet gecheckt worden.
Wie krijgt er nu eigenlijk de stadtoelage van 35.000 euro ten name van Buda?
Buda Kunstencentrum zegt daar niets mee te maken te hebben.

Oef.
Genoeg gecheckt voor vandaag.