Parkinggebruik in ondergrondse parkings en exploitatieresultaten

(Hierna volgt wat we –  als Kortrijkzaan –  na veel zoeken kunnen weten.)

Veemarkt

In 2015 telde  P Veemarkt 254.675 inritten. Dit is in vergelijking met 2014 een stijging van 4,65 procent.  Gemiddeld rijden 21.223 auto’s per maand  de parking in.  Op een weekdag gemiddeld 710.  Op een zaterdag gemiddeld 1.076 inritten.
De stijging doet zich voor het eerst voor sinds 2011 en is te wijten aan het feit dat de  parking van K-in-Kortrijk zijn eerste uur gratis heeft afgeschaft.
Eind 2015 waren er 99 bewonersabonnementen en 79 persoonsabonnementen.

In 2015 bedroeg de omzet 370.889 euro (excl. BTW).  In vergelijking met 2014 betekent dit wel een daling met 3 procent.  De kosten (1.280.084 euro) daalden met 1,22 procent. Het resultaat voor afschrijvingen en intresten is positief: 32.595 euro.
De omzet bleef in de periode 2004-2007  zo goed als constant.  In 2008-2009 steeg die gestaag omwille van de prijsstijgingen van eind 2007.
Vanaf 2010 stijgt de omzet fors vanwege de renovatie van de omgeving.  Er komt een terugval in 2012 door de tariefafstemming van de parking K-in- Kortrijk.  De daling van de omzet zet zich intussen verder door de dalende ontvangst aan abonnementen.

Schouwburg

Het aantal inritten in 2015:  390. 965.  Een daling met 4,28 procent.  Gemiddelde per maand:  32.580.  Op een weekdag:  1.128 inritten. Op zaterdag: 1.421.
Eind 2015 waren er 61 bewonersabonnementen en 230 persoonsabonnementen.

De omzet bleef in de periode 2006-2008 quasi gelijk. Sedert 2008 komt er een geleidelijke groei dankzij een toename van het aantal inritten. Een minder goed resultaat in 2012 is te wijten aan de toename van de personeelskost  voor toezicht en  opfrissingwerken.
In 2013 is opnieuw een toename te danken aan tariefaanpassingen.  In 2014 zorgen een stijging van de omzet en een daling van de kosten voor het eerst voor een positief resultaat.  In 2015 is het resultaat  weer negatief door daling van de omzet en stijging van de kosten.
(Het jaarverslag 2015 vermeldt hier geen bedragen.)

Jawel! GAS-boetes door parkeerwachters van PARKO kunnen. En dat brengt op!

Hierover bestaan veel misverstanden. 
Vaststellingen die kunnen leiden tot een ‘Gemeentelijke Administratieve Sanctie” kunnen wel degelijk gedaan door een aantal daartoe opgeleide stadsmedewerkers (in burgerkledij) , en natuurlijk ook door politie. Bon.

Maar ons parkeerbedrijf PARKO heeft nu ook voor bepaalde inbreuken erkende (gediplomeerde) beetje aangeklede vaststellers bij de parkeerwachters.  (16 in aantal?)
Voorheen kon  PARKO enkel toezicht houden op alle vormen van parkeerduurbeperkingen: betalend parkeren, blauwe zone, shop&go, bewonersparkeren.
Nu hebben dus bepaalde vaststellers van PARKO de bevoegdheid  gekregen om ‘parkeerinbreuken tegen stilstaan en parkeren’  middels GAS-boetes te beteugelen. Ook voor overtredingen betreffende verkeersborden C3 (verboden toegang) en F103 (begin voetgangerszone), vastgesteld met automatisch werkende toestellen.
Concreet gaat het om 20 mogelijke vormen van foutparkeren van de eerste categorie (bijv. niet rechts parkeren t.o.v. de rijrichting) en om 4 vormen van foutparkeren van de tweede categorie (bijv. parkeren op plaats voorbehouden voor personen met een handicap, voetgangerszone).
De eventuele boetes bedragen resp. 55 en 110 euro.

En dat is nu iets wat weinigen weten.
Er is een afspraak dat het gemeentelijk parkeerbedrijf instaat voor het vaststellen van GAS-parkeerinbreuken in de straten met een specifiek parkeerregime, en de politie voor de rest van het grondgebied.
Gas-parkeerinbreuken kunnen altijd vastgesteld worden.  Jawel.
Maar PARKO zelf controleert enkel tijdens de uren van het specifieke parkeerregime.  In de binnenstad is dat dus van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 19 uur.


Sinds oktober 2015 voert PARKO middels 9 camera’s met nummerplaatherkenning toezicht in het winkelwandelgebied.  (Die overigen s een enkele keer niet helemaal  secuur werken. Maar niemand mag dat weten.)

In die laatste drie maanden van 2015 heeft de sanctionerend ambtenaar voor de voetgangerszone als 2.257 dossiers opgestart!

Wat breng dat op?
De opbrengst van de GAS-boetes voor inbreuken die PARKO uiteindelijk kan  vaststellen gaat naar het parkeerbedrijf zelf.  In 2015 ging het om een bedrag van niet minder dan 220.559 euro.
2.492 vaststellingen van 55 euro en 759 vaststellingen van 110 euro.

P.S.
Het staat weerom allemaal niet onze plaatselijke gazetten.

Een eerste serie subsidies voor feesten en evenementen van en door Kortrijkzanen

Al sinds  2008 is er hierover een reglement.
De subsidiecommissie die over ingediende initiatieven oordeelt  komt viermaal per jaar samen en bestaat uit ambtenaren van de teams sport, evenementen en verenigingen, jeugd, gebiedswerking.
Het advies van de commissie legt men nog ter goedkeuring  voor  aan het schepencollege. Dat alles kan wel een tijdje duren.
Hierna een overzicht van een eerste lijst van toegekende subsidies voor dit jaar.  In deze stad, steeds meer  bekend als die van “brood en spelen”.

Straatfeesten (14)
Er  werden 11 pure straatfeesten erkend en daarnaast nog een zgn. paasonbijt (Heirweg), een paaseierenraap (Filip van den Elzaslaan) en een buurtcamping (Serrecomité Dubbele Haagjes).
Ze kregen allen 100 euro cadeau.

Buurtfeesten (6)
De Confrérie De Griffioen uit Heule kreeg de grootste subsidie in deze categorie. 1.500 euro.
Het feestcomité Sinksenfeesten uit Marke  kreeg 1.250 euro.
De vier andere buurtcomités (Brugpoort, Park Ten Akker, Waterhoek, Vogelzanglaan) elk 150 euro.

Dorpsfeesten (2)
Feestcomité Centrum Bellegem: 3.000 euro.
Folkloreraad Rollegem: 3.000 euro.

Openluchtevenementen (3)
Vlastreffen: 1.500 euro.
Mayday vzw (1 mei festival van de SPa): 3.250 euro.
Buurtschool V-Tex vzw (TEXtival): 450 euro.

P.S.
Niet goedgekeurd:  dossiers  van vier organisaties.
Ofwel omdat het evenement een te geringe omvang heeft of al is gesubsidieerd, ofwel omdat het niet echt om een buurtfeest gaat. Bijvoorbeeld de viering van de Kongolese onafhankelijkheid…  

Nog over de verborgen personeelsuitgaven

In een vorige editie van deze electronische krant hadden we het over de schijnbare daling van de personeelskosten in 2015. Schijnbaar omdat de stad steeds meer taken uitbesteedt en die kosten dan voor het gemak niet aanziet als personeelsuitgaven.  (En de kost voor de brandweer is nu omgevormd tot een dotatie aan Fluvia.)

Hierna wat voorbeelden van kosten van outsourcing voor dit en volgende jaren.

Groenonderhoud
– Voor het manueel beheersen van onkruid, het opruimen van bladeren, het verwijderen van zwerfvuil zal men weer beroep doen op een externe ploeg genaamd “Kruid en Blad”.
Voor het zomer- en winterseizoen raamt men de kostprijs voor 1695 uren op 187.661 euro, incl. BTW.   Komt op de begroting van 2017 te staan.
– Er moet ook van alles gemaaid worden.
Dit zal gebeuren door een ploeg genaamd “Minawerkers”. Geraamde kostprijs voor 992 uren: 109.829 euro.  Begroting 2017.

Schoonmaak stadsgebouwen
– Perceel 1 (kleuterschool Blauwe Poort en gemeentelijke basisschool Kooigem) en perceel 2 (sanitair Sint-Rochus).
De firma Cleaning Professionals vraagt hiervoor 44.162 euro voor de periode van 16 februari tot 30 juni 2016.
– En wat kostte intussen het onderhoud van de stadschouwburg en de kleuterschool in de periode van 1 januari tot 12 februari van dit jaar?  12.749 euro (factuur firma ISS).
– En wat kostte het onderhoud van de basisschool en de kleuterschool tussen 1 januari en 30 juni?  40.281 euro (facturen Cleaning Professionals).
– Het onderhoud van het sanitair aan Sint-Rochus zal voortaan gebeuren door de firma Cleaning Professionals voor een maandelijks bedrag van 315 euro.

Over de schijnbare daling van de personeelskosten

Bij het begin van de nieuwe bestuursperiode was één van de meest prioritaire beleidsdoelstellingen het significant doen krimpen van de personeelskost door afslanking (het niet-vervangen) van  het aantal personeelsleden.
In de gehele legislatuur zouden er namelijk 104 “medewerkers” verdwijnen uit een bestand van 970 koppen.  Slechts 1 op 3 (altijd gewaardeerde) vertrekkers zou men gaan vervangen.  Aldus verwachtte men dat alreeds in het jaar 2013 het bestand met 17 koppen zou verminderen en in 2014 nog een keer met 10. In 2015 dan met 16. Enzovoort. Of dit tempo is aangehouden weet niemand want de bevoegde schepen van personeelszaken  is bijzonder karig met informatie hierover.

Wat we wel weten is dat het voorgenomen “sober personeelsbeleid”  totaal geen weerspiegeling vindt in de evolutie van de personeelsuitgaven.
We vergeten het nooit.  
Volgens de burgemeester zou er door de afslanking van het personeel  al in 2013 (het eerste jaar van de tripartite) voor  1,2 miljoen euro  worden bespaard.  Dat stond allemaal uitvoerig en in vette letters te lezen in onze plaatselijke  “embedded press”.  
Toen de cijfers van de jaarrekeningen 2012-2013 bekend geraakten  kwamen die in het geheel niet aan bod in onze gazetten. We kregen namelijk een stijging van de personeelsuitgaven  te zien van 5 procent : van 45,36 miljoen naar 47,70 miljoen euro.

De volgende jaarrekeningen vertoonden wel een daling van de personeelskost:
– 2014: 46,88 miljoen  euro  (- 1,9 %)
– 2015: 44,05 miljoen euro.  (-  6,4%)

Hoe heeft de toenmalige schepen van Financiën  Catherine Waelkens (dus niet de bevoegde schepen van Personeel) dat uitgelegd?
Uiterst technisch en al helemaal niet  door te verwijzen naar  de inkrimping van het personeelsbestand.
De daling van de personeelskost was volgens haar te wijten aan het feit dat de responsabiliseringsbijdrage bij de PSZPPO ten bedrage van bijna 2 miljoen van 2014 naar 2015 is verschoven.  Geen raadslid dat daar ook maar iets van begreep.

Laat ons nu maar eens vlug wijzen op de ware, de echte  redenen van de ZOGENAAMDE, de schijnbare  daling van de personeelsuitgaven.
Er zijn er twee.

1.
Bepaalde posten inzake bezoldigingen zijn gewoon spoorloos verdwenen uit het personeelsbudget.
–  Meer speciaal voor de rekening 2015 dient er op gewezen dat de personeelskosten voor de brandweer nu zijn omgetoverd tot een dotatie aan de hulpverleningszone Fluvia.  Het gaat om een bedrag van 3,44 miljoen euro.  In de boeken: gen personeelsuitgave meer…
Met andere woorden: de personeelskosten zijn in 2015 helemaal niet gedaald met 6 procent.  Er is gewoon een status quo !
–  Een andere verdwenen personeelskost is die van de kinderopvang. Die dienstverlening is nu in handen van het OCMW.  In 2013 bijvoorbeeld was hiervoor in de stadsbegroting nog een bezoldigingskrediet voorzien van 126.000 euro !

2.
Het stadsbestuur doet steeds meer aan “outsourcing”.
Bepaalde werken of diensten gaat men  steeds meer uitbesteden.  De bijhorende kosten zijn dus niet meer aangerekend als  zijnde personeelskosten….
Het stadsbestuur heeft het hierbij over een “ombuigingspolitiek”. (Wat een stadhuiswoord!)
Voorbeelden van aldus “verborgen personeelskosten”.
–  De poetsdienst is voor jaren  in handen van een privé-bedrijf.  Jaarlijkse kostprijs 12.500 euro.
–  Zéér veel  vormen van groenonderhoud zijn uitbesteed aan de sociale economie (De Waak en Constructief).  Jaarlijkse kostprijs minstens een half miljoen.  Er is ook nog eens een commercieel bedrijf ingeschakeld voor het maaien van grasbermen en baangrachten. 60.000 euro.
–  In de toekomst zullen de uitgaven voor het personeel van de zwembaden ook niet meer aangezien worden als personeelskosten.

Besluit.
Zeggen dat de personeelsuitgaven onder dit bestuur dalen  is pure volksverlakkerij.
En onze  perse (van de dode bomen) doet daar dus altoos aan mee.

Stad werkt eigenlijk met verlies

Niet dat we dat nu onmiddellijk heel erg moeten vinden (stad is geen bedrijf), maar we dienen het wel een keer te beseffen.
En het mag ook eens expliciet gezegd.
Bij de bespreking van het budget of van de jaarrekening heeft men het altijd over  ‘uitgaven en ontvangsten” maar  nooit over ‘kosten en opbrengsten’.
Die dubbele begrippen zijn overlappend maar betekenen toch niet helemaal hetzelfde .
Als stad  bijvoorbeeld een machine koopt is dat een (investerings)uitgave, maar geen kost.  Eenmaal  de machine in gebruik genomen,   draagt die bij tot de werking van de gemeente en wordt dat een kost .  
Stel dat stad een goed verkoopt dan gaat dat gepaard met een opbrengst die bij betaling door de koper een ontvangst wordt.

Bij de staat van ‘opbrengsten en kosten’ dienen we dus bij de kosten rekening te houden met afschrijvingen, waardeverminderingen,  voorzieningen en uitzonderlijke kosten.  Aan de zijde van  de opbrengsten dienen we te letten op  afwijkende financiële en uitzonderlijke opbrengsten.

Neem nu even de jaarrekening 2015.

De aangerekende exploitatie-uitgaven bedroegen 112.980.258 euro.
De aangerekende exploitatie-ontvangsten :  138.483.553 euro.
Het saldo is positief:  25.50.294 euro.
Beschouw dat nu helemaal niet als een winst.

We bekijken  nu de staat van ‘opbrengsten en kosten’ van dat zelfde  jaar.
– De gedane kosten  bedroegen 149.144.475 euro.
– De opbrengsten:  141.672.403 euro.
Er is dus een tekort (verlies) van  -7.472.071 euro.
Er viel in 2014 trouwens ook een verlies te noteren:  -9.353.123 euro.
Idem in 2013 (eerste jaar van de coalitie):  -8.077.890 euro.
Hebt u dat ooit al ergens gelezen of gehoord?

Enkele opvallende posten (2014 – 2015)
De afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen stegen van 28,2 naar 34,4 miljoen euro.
De mlnwaarden bij de realisatie van vaste activa stegen van bijna niks (547 euro) naar 69.333 euro.
De financiële opbrengsten stegen van 6,4 naar 16,0 miljoen.
De  opbrengsten van werkingssubsidies (van andere overheden) stegen van 43,8 naar 44,9 miljoen.

Interessante vragen en antwoorden

Raadsleden kunnen schriftelijk informatieve vragen stellen en krijgen daar in principe binnen de maand een antwoord op in het zogenaamde “Bulletin van Vragen en Antwoorden”.
Dat Bulletin kan men raadplegen op de website van Stad.  Klik op dienstverlening en bestuur>bestuur>gemeenteraad> bulletin (onderaan).
We vermoeden dat weinig burgers dat doen, en weinig journalisten ook.  De  plaatselijke gazetten  citeren nooit een of ander interessant antwoord op een interessante vraag. (Ze doen dit dan wel voor bepaalde parlementaire vragen, omdat ze die van de vraagsteller krijgen toegestuurd.)
Matthias Vandemaele (Groen) is alhier de kampioen vragensteller .

Hierna enkele voorbeelden van belangwekkende thema’s die dit en vorig jaar aan bod kwamen.  Lees maar eens.

2016
maart:
de strategie van Stad in de sociale media
april
kinderoppas in de stad
evaluatie van de ‘shop en go’ plaatsen
mei
bouwvergunningen en verkavelingen 2012-2015

2015
januari
evolutie van de armoede
februari
stadsubsidies aan KV Kortrijk
april
ambities van het stadsbestuur inzake stadsplanning
mei
evolutie woongelegenheden
juni
evaluatie van de livestream uitzendingen van de gemeenteraad
juni
de werking van Fluvia
september
raming kostprijs evenement “De Grote Verleieding”

Stadsmonitor 2017 wordt beter?

Driejaarlijks maakt het Agentschap Binnenlands Bestuur een stadsmonitor op met allerlei gegevens over de 13 centrumsteden. Veel objectieve cijfermatige data over van alles en nog wat (demografie, financiën, cultuur, mobiliteit, bestuurskracht, enz.) maar ook veel perceptie.  Men bevraagt namelijk via een steekproef aan een aantal burgers naar een aantal bevindingen over bepaalde facetten van het beleid.  Naar de mate  van tevredenheid over veiligheid,  cultureel aanbod,  onderwijs, speelpleinen,  investeringen,  milieu,  enz, enz.
Voor de volgende stadsmonitor heeft Kortrijk het Agentschap Binnenlands Bestuur verzocht om het onderzoek uit te breiden naar 9 stadsdeelgebieden.  Stad voorziet daarvoor een bedrag van niet minder dan 38.700 euro op de begroting 2017.  Dat geld dient voor de financiering van de bevraging (online en per post), de portkosten, de handling en de verwerking van de gegevens. Tevens voor een cadeaubon van 6 euro voor de respondenten.

De steekproef wordt nu  uitgebreid tot 2.150 personen.
In de vorige survey heeft men 1.500 Kortrijkse burgers bevraagd. Respons:  654 (145 online en 509 per post). Dat is 43,6 procent.  Het vereiste minimum aan netto respondenten was toen 550.

P.S.
De redactie van Kortrijkwatcher staat bijna dagelijks perplex over de onwetendhed van de Kortrijkzanen over het gevoerde beleid.

 

 

 

Stad maakt aanstalten om Preetjes Molen te kopen

Nu weten de vrienden van de molen het ook…

“Preetjes Molen” aan de Hoge Dreef te Heule is naar het schijnt de enige vlaszwingelmolen in Europa en heeft als dusdanig een onbetwistbare erfgoedwaarde.
Naar aanleiding van het 150 jarig bestaan van de molen vraagt de vzw ‘Preetjes Molen’ aan Stad om  het tuig aan te kopen. Op dit ogenblik is de familie  Vandebulcke eigenaar van de molen, maar die is al  in 1991 (tot juni 2024) in erfpacht gegeven.
Er bestaat (tegen een bepaald indexcijfer) een voorkooprecht op de molen van 200.000 BEF en 50.000 BEF op de grond ten voordele van de vzw.
De geschatte aankoopprijs voor de molen bedraagt  nu 12.500 euro.
Er zijn dringende onderhoudswerken nodig: schilderen en vastmaken van de wieken,  en het strooien dak moet nagezien.
Stad heeft aan de vzw beloofd om onderhandelingen aan te knopen met de familie Vandenbulcke.