Besparing op het OCMW- activerings- en integratiebeleid

LAAT ONS NU MAAR EENS BEGINNEN MET WAT PEPTALK.

Alles ja, wat in Kortrijk te maken heeft met “sociale economie” of non-profit is katholiek. Caritas calotica. Niets aan te doen. (Ook niet in een College met liberalen.)
Morgen is 1 mei, en dat is het goede moment om iets te zeggen over het zgn. kansenbeleid van het OCMW. Dat beleid valt onder de leuze: “Mensen sterker maken.”

Het sukkelaarsbeleid van het OCMW (Stad en nog vele andere instanties – uit ‘de sociale kaart’ – doen daar analoog ook nog iets aan, zonder enige coördinatie) wordt gevoerd middels samenwerkingsovereenkomsten met hoofdzakelijk zes of zeven partners.
In het OCMW-jaarverslag van 2009 is voorspeld dat een grondige evaluatie van het beleid zou leiden tot aangepaste bedragen voor 2010. Welja. De OCMW-raad van maart jongstleden heeft een voorstel uitgewerkt. Alle aangepaste toegekende bedragen worden met 3 procent verminderd. Afgetopt.
Geen haan die daarnaar kraait.

Hoe luidt die evaluatie dan wel, zul je nu zeker vragen?
Onverkort en letterlijk zo:
“De meeste partners realiseren hun actieplan 2009 en behalen de gevraagde resultaten, op enkele kleinere acties/resultaten na. Niet limitatief: Constructief en BND hebben minder leerwerknemers begeleid dan afgesproken (2 in plaats van 6, en 2 in plaats van 3), maar ze hebben wel andere zaken beter en/of meer gedaan. Vb. Constructief heeft wel zes oriënterende stages begeleid in het kader van het voortraject anderstaligen; BND was mede-initatiefnemer van het straathoekwerkproject ‘Tabula Rasa. De activiteitencoöperatie Gusto-cvba-vso heeft geen effectief opgestarte zelfstandig ondernemersprojecten, maar heeft wel 19 OCMW-cliënten begeleid.”

Wel, op basis van deze evaluatie zal het OCMW dit jaar in het totaal aan de partners 680.000 euro uitkeren, in plaats van de 714.094 euro van vorig jaar.

Kanaal 127
Dat is een startcentrum sociale economie met veel computers, met specifieke opdracht naar het invoegen van invoegmaaregelen. (Je kunt daar uw ondergoed laten strijken.) Volgepropt met wat deze KW voortaan als raamambtenaren wil beschouwen.
Krijgt nu 210.000 euro (min 5.000). Daarvan zal 130.000 euro gaan naar het inkopen van expertise en 80.000 euro naar het uitklaren van de regierol lokaal/regionaal. Zeg maar dure studies en personeel.
Het wordt nu echt tijd dat OCMW-raadsleden een keer naar dat kanaal gaan, om het te evalueren.

SVK De Poort
Een sociaal verhuurkantoor, een leerwerkplaats bouw, renovatie, schoonmaak en groen. Doet veel goeds.
Krijgt 160.000 euro (min 19.168). Er komt een personeelsverschuiving en een prikklok om de kansarmen in de gaten te houden.
(Met de komende budgetwijziging van Stad zal De Poort een huursubsidie krijgen van 90.000 euro.)

Mentor
Goeie zaak.
Is opgericht door het OCMW zelf. Dient als opleidings- en begeleidingscentrum voor kansengroepen. Is een erkend adviesbureau voor Sociale Economie. Doet van alles en nog wat. Veel goeds.
Krijgt 175.000 euro (min 3.476).

Constructief
Ook een sociale werkplaats, specifiek voor schrijnwerk, metaal en groen. Facilitator arbeidszorg. Overlapt van alles.
Krijgt 50.000 euro (min 12.000).

Mobiel
Sociale werkplaats voor fietsen. Verhuurd fietsen. Maakt veel winst in de fietsen-vrijemarkteconomie. Soort concurrent van Parko, maar dan voor fietsen. Omzet groot.
Krijgt 40.000 euro (min 2.250). (Het OCMW denkt dat de vzw van Stad met 40.000 euro wordt gesubsidieerd maar het is 70.000.)
Men voorziet alweer een nieuw personeelslid.

De Bolster
Doet aan activering in wat men noemt een activiteitencentrum. (Adres even opzoeken.)
Krijgt 45.000 euro. Méér dan vorig jaar (+ 7.800)! De loonkost is gestegen.

BND
Dat is een vzw die niemand kent, tenzij misschien huismannen van die soepkar in kansarme wijken tijdens de voorbije winter.
BND staat voluit voor Buurt- en Nabijheidsdienst. Een uitvinding van Lieven Lybeer. (Je kan daar bijvoorbeeld een boor in huur ophalen. Iemand boodschappen laten doen. Niemand die dat weet, tenzij het personeel zelf.) Krijgt van het OCMW géén toelage maar wel een medewerker die 45.000 euro gaat kosten.

Het rijtje van de officiële OCMW-partners inzake activering van kansarmen is hiermee afgelopen.
Er gaat wel nog wat steun naar “Antigone” (5.000 euro) en naar de “Unie der Zorgelozen” (ook 5.000 euro).
Het Kringloopcentrum krijgt gewoon niets, want ontvangt al genoeg subsidies. Bijvoorbeeld een FSK-toelage van 125.000 euro. Van het Fonds Sociaal Kapitaal. Dat is een zeer raar fonds waar niemand weet van heeft.

ZO.
Prettige 1 mei-viering.

Maar nu even de waarheid vertellen.
Die besparing is totaal niet gebaseerd op een grondige evaluatie. Het is Stad die aan een geheel aantal instellingen en gemeentelijke vzw’s (niet aan KVK) heeft gevraagd om een lineaire besparing met drie procent door te voeren. De kaasschaafmethode, zeer typisch voor een bestuur zonder visie of kundigheid. (Beide tegelik.)
En het OCMW doet dit nu stomweg uitgerekend in het kansarmoedebeleid.

Intussen zal het OCMW het “Café Rouge” op Sint-Maartenskerkhof gaan isoleren: dak en dubbel glas. De exploitant zegt dat zijn stookkosten te hoog oplopen.

Het gebouw is eigendom van het OCMW. De tussenkomst van het OCMW bedraagt 38.000 euro. En aangezien het om een beschermd gebouw gaat, betaalt Erfgoed nog een premie van 12.000 euro. Voor Café Rouge praktisch een nuloperatie. Volgende keer kan de OCMW-raad aldaar zijn jaarlijks etentje organiseren in plaats van bij de nonnen.
Vertel dat maar eens aan buur Claudio, via Het Laatste Nieuws.

Quote van de dag/ “een lichtzinnige figuur”

Onze stagiair-beroepsjournalist (SBJ) komt daar nu pas mee aandraven.
In “De Standaard” van zaterdag 24 april (pag. 24) verbaast Philippe Moureaux (PS) er zich over dat Open VLD het zover zou drijven. Hij bedoelt dat de partij de regering heeft doen vallen en een ultimatum stelde bij de onderhandelingen over B-H-V.

“We hebben de Open VLD inderdaad onderschat. (…) Maar je mag ook niet vergeten dat er naast de voorzitter Alexander De Croo ook nog een personage als Vincent Van Quickenborne rondloopt, een lichtzinnige, weinig redelijke figuur die van dit soort machtsgrepen houdt. Ik vrees dat die Van Quickenborne, die een verleden heeft in het Vlaams-nationamisme, te veel invloed heft in de partij.”

Rondloopt, ja.
Op pag. 19 van dezelfde krant staat nog een onthullende foto: “het vingertje van Q“.
Op de persconferentie die De Croo gaf om de breuk met Leterme II aan te kondigen, zit Q naast zijn voorzitter en wijst hij met een vinger naar het blad dat De Croo voorleest, alsof hij wil zeggen: ‘vergeet dit stuk niet’.
Het onthutsend en historisch belangrijk beeld – zo zal later blijken -, was ook te zien op het VRT-journaal.

P.S.
Minister Q was wel degelijk ooit een belgicist. Van hem wordt verteld dat hij (mentaal) al meer houdingen heeft ingenomen dan er beschreven staan in de Kamasoutra.

De rekening en de begroting van het Handelsdistrict (2)

We gaan naar een denktank van middenstanders. Uitleg hierna.

De vzw Handelsdistrict verwacht voor dit jaar niet minder dan 425.000 euro aan inkomsten. De rekening van vorig jaar gaf 254.632 euro aan.

Aan pure “eigen inkomsten” (de “spiegelrekeningen” inbegrepen) het ronde getal van 85.000 euro. Volgens het begrotingsdocument zal men die bijvoorbeeld halen bij “partnerships”. Op de website van het Handelsdistrict staat er momenteel 1 partner vermeld: ‘Top Motors’ uit …Wevelgem.
Die website met een totaal verkeerd gekozen naam (www.shop-in-kortrijk.be) zou nog wat moeten opbrengen, maar zoals steeds is ook voor dit subartikel geen specifiek bedrag aangegeven. Tot die “eigen inkomsten” behoren verder nog ‘boekhoudkundige verwerkingen’, ‘diversen’ en ‘evenementen’. Geen cijfers.

Aangesloten handelaars betalen een zgn. “BID-belasting”, volgens de oppervlakte van de zaak. Vorig jaar van 200 tot 1000 euro . De Algemene Vergadering van 22 februari heeft die bijdrage met 50 procent verhoogd. Nu: van 300 (minder dan 99 m²) tot 1.500 euro (méér dan 3000 m²). Dus geen verdubbeling. Vandaar dat men vanwege de handelaars uit het centrumdistrict dit jaar hoopt op 140.000 euro. Volgens de rekening van 2009 ging het om 78.000 euro. En in 2008: 50.000 euro. Dat laatste, ronde cijfer is niet juist. Niet juist, gewoon. Het was volgens officiële bronnen 39.000 euro.
Merk nogmaals op: de verhoging van de bijdrage kreeg van de handelaars geen meerderheid van stemmen. 58 stemmen op 151 stemgerechtigden en slechts 50 aanwezigen. Bijna 500 leden aangeschreven. Wat zal de gemeenteraad – die stemt over de belasting – hiermee aanvangen?.

Voorts zijn er de “bijdragen van K in Kortrijk”.
En/of van SOK. Het stadsontwikkelingsbedrijf. Zelfs onze befaamde onderzoeksjournalist weet het niet.
De handelaars van het nieuwe megawinkelcentrum moeten immers ook BID-belasting betalen. In de begroting is hiervoor zomaar het ronde getal 100.000 euro ingeschreven. Hier klopt er alweer iets niet. Tot de post “bijdragen van K in Kortrijk” behoort namelijk ook een beloofde éénmalige dotatie van 65.000 euro vanwege de nv Sint-Janspoort van Foruminvest. Aan het Handelsdistrict, wel te verstaan. Die dotatie is nergens te bespeuren. Eigenaardig genoeg vinden we die 65.000 euro terug in de stadsbegroting en wel als toelage aan het Ondernemerscentrum !

Het Handelsdistrict krijgt ook nog een “bijdrage van Stad”
De begroting van de vzw voor dit jaar meent dat het gaat om 100.000 euro. En dit terwijl de stadsbegroting zelf een toelage van 178.000 euro voorziet. Wat is er hier nu juist?

Beste lezer,
op de website van het Handelsdistrict zult u over dit alles niets lezen.
Het is maar best zo.

Kortrijk topwinkelstad

De vzw Handelsdistrict heeft maart (of februari, dat weet KW niet juist) van dit jaar ook een jaaractieplan 2010 opgesteld om van Kortrijk een winkelstad te maken. Het takenpakket van een Business Improvement District (BID) kan evenwel veel ruimer worden aangezien, zoals buitenlandse voorbeelden bewijzen. Kortrijkwatcher heeft het daar al lang geleden over gehad.

ALLES HERLEID TOT EEN MIDDENSTANDERSPOLITIEK
UNIZO-Kortrijk zegt (op Tinternet!) dat het winkelcentrum K kernversterkend is. (Dochter van waarnemend ACW-burgemeester Lieven Lybeer opent café in De Wijngaardsraat.)
Nu ja. Ziehier enkele beoogde nieuwe initiatieven.

Qua straatanimaties:
– thematische zaterdagen met animatie;
– een verlengde breien in de winkelstraten aan evenementen van K in Kortrijk;
– meewerken aan televisieprogramma’s die “shopping” als rode draad hebben.

Qua doorgedreven retail marketing:
– de website verder uitbouwen en het aantal bezoekers per maand verdubbelen met een minimum van 8.000;
– driemaandelijkse nieuwsbrief voor het grote publiek;
– een shopping magazine (eerste publicatie na de zomer);
– uitwerken van een Kortrijkse geschenkbon:
– productie en distributie van een ‘corporate folder’;
– opzetten van een informatiepunt op piekdagen;
– inzetten van hosts/ambassadeurs in de winkelstraten.

Qua business ondersteuning:
– organiseren van seminaries;
– consumentenonderzoek;
– onthaalbrochure voor nieuwe handelaars;
– oprichten van een denktank.

Qua flankerende maatregelen:
– uitbreiding van groen;
– tweejaarlijkse schoonmaakbeurten;
– kinderopvang;
– reduceren van de leegstand.

Nu nog een DENKTANK van middenstanders.
Dat had Kortrijk waarlijk nog vandoen.

De rekening en de begroting van het Handelsdistrict (1)

Hoogstwaarschijnlijk komt de bespreking van de financies en het actieplan van de vzw Handelsdistrict Kortrijk Centrum (Engels: BID) ter sprake in de volgende gemeenteraad van 10 mei. De juridische adviseur van deze elektronische krant (die tegelijk huisadvocaat is van Stad) is van mening dat de raadsleden die snertdocumenten best niet zouden goedkeuren.

Er is op 22 februari een Algemene Vergadering geweest van de vzw. Het verslag daarvan vermeldt enkel dat alle agendapunten (welke?) unaniem werden goedgekeurd. Op de vergadering waren 50 aanwezigen, goed voor 58 stemmen, waarvan 7 volmachten. Nu moet u weten dat het BID ongeveer 500 betalende leden telt, waarvan er 151 leden zijn stemgerechtigd. Er zijn 481 uitnodigingen verstuurd.

Maar laat het ons nu even over de begroting 2010 hebben van die BID.
Men voorziet voor 415.000 euro uitgaven, met daarin een post “niet definitief verworven BTW” ten bedrage van 68.000 euro. Het totaal van de inkomsten is 425.000 euro. Alweer een mooi rond getal. Daarvan wordt evenwel 10.092,65 euro (verlies vorig jaar) afgetrokken zodat het resultaat van dit jaar – 92,65 euro bedraagt.

ad hoc opdrachten

Van ronde getallen gesproken. De ‘managementkosten’ bedragen 71.000 euro.
Is dit dan het salaris voor de directeur/centrummanager Maarten Decramer? Dat kan toch niet? Niet te achterhalen.
De rubriek “managementkosten” is onderverdeeld in drie niet nader becijferde subartikels, te weten: centrummanager, centrummanager ad interim (niet meer van toepassing) en interims (ad hoc opdrachten).
Maarten Decramer is voltijds in functie geraakt vanaf 2 maart 2009. Tevoren werd het dagelijks bestuur van 1 januari tot 2 maart 2009 deeltijds waargenomen door de voorzitter Yvon Vanden Abeele. In 2009 bedroegen de “managementkosten” 56.766 euro.
Zitten er bij die rubriek “managementkosten” misschien “werkingskosten”. Neen.
De werkingskosten staan elders, ten belope van 25.000 euro. Subartikels hier zijn onder meer vergaderkosten, huur klein magazijn of garagebox (waar?), maar ook: het kantoor van de manager (in het Ondernemerscentrum), werkingskosten kantoor, en – verschiet niet – wagen centrummanager. De centrummanager verplaatst zich in het centrum met de wagen.
En alweer zijn voor die subartikels geen specifieke bedragen vermeld. De leden van het Handelsdistrict weten dus absoluut niet hoe staat met de kosten en het salaris van hun directeur.

onbekende opportuniteiten

We blijven bij de uitgaven.
Rubriek “promotie van de winkels”: 35.000 euro. Rond getal. Hier zijn er 12 subtitels, opnieuw zonder aanduiding van enig specifiek bedrag. Het gaat bijvoorbeeld over de uitbouw van de website, de deelname aan de opening van K, Witte Donderdag, zomerbraderie, Sinterklaas, hippe donderdag. En ja: onbekende opportuniteiten.
Het rare is nu dat minstens 8 van die subtitels letterlijk terugkeren in een andere uitgavenrubriek genaamd “straatanimaties”. Totaal van die geraamde uitgaven is 180.000 euro. Daar steken ook “onbekende opportuniteiten” in.

Interessant is ook de rubriek “klantvriendelijkheid en verkoopkracht”. 11.000 euro. Vorig jaar nul. Subartikels zijn hier: het opstellen van een infokiosk (waar?), het aanstellen van ambassadeurs/hostesses en de oprichting van een tijdelijke kinderopvang (waar?). In het jaaractieplan daarentegen heeft men het nog over een jaarlijkse prijs voor de klantvriendelijke winkel en twee topevenementen rond klantvriendelijkheid en koopkracht. Geen spoor daarvan in de begroting.

Wat hebben we nog aan uitgaven? “Business ondersteuning” voor een bedrag van 9.000 euro. Men voorziet in de oprichting van een denktank, de organisatie van seminaries, een consumentenonderzoek, aanspreekpunten per straat.

Voor de “prestatiemetingen” is nul euro voorzien. En laat dit nu net iets heel belangrijk zijn sinds de komst van het winkelcentrum K. Men was van plan om passantentellingen te doen en periodiek klantenonderzoek. Wel, een koopstromenonderzoek is broodnodig. We komen daar wel nog eens op terug. (Er is nu al een kruidenierszaak vlakbij K die er de brui aan geeft, juist omwille van de opening van dat winkelcentrum.)

Tenslotte zijn er bij de uitgaven van het Handelsdistrict nog voor 16.000 euro “spiegelrekeningen” waar we niets van verstaan.
Over de inkomsten hebben we het in een volgend stuk.

Veldverwarming Guldensporenstadion kost GEEN 550.000 euro !

“Het Laatste Nieuws” van 22 april kopte weliswaar in kleine letters (news fit to print) dat de veldverwarming KVK 550.000 euro kost. Dat is een journalistiek misverstand. Het is zo dat er voor die veldverwarming 550.000 euro is ingeschreven in de eerstvolgende begrotingswijziging. Punt. Daar kunnen er nog van komen. (In hetzelfde stuk van HLN liet schepen van sport zelfs uitschijnen dat die veldverwarming uiteindelijk slechts 50.000 eurootjes zou vergen van de stadsbegroting. Fit to print.)

Maar hoeveel zal die veldverwarming dan wel gaan kosten?
Dat we het voor de zoveelste keer niet weten ! En dat komt omdat de skepen van sport Stefaan Bral het ook nog niet weet.
Voorlopig schat men de investeringstoelage op 539.392 euro.
Voorlopig, want de prijsvraag voor de stookinstallatie is nog lopende. Het studiebureau Snoeck & Parners raamt dit lot 3 op 117.850 euro, exclusief BTW. Komt daarbij dat men ook nog niet goed weet hoeveel BTW de cvba Kortrijk Voetbalt niet zal kunnen recupereren. Voorlopig raamt men dit niet recupereerbare bedrag op 49.036 euro.

Er is evenwel een voorstudie gekend Рbij deze elektronische krant KW althans Рwaarbij de totale investeringskost (met BTW en erelonen en onderhoud voor ̩̩n seizoen) wordt geschat op 719.068 euro. (Het wordt nu echt tijd dat onze persjongens niet zomaar geloven en vlijtig noteren wat het schepencollege vertelt!)

Bon.
Nu de stand van zaken.
De cvba Kortrijk Voetbalt zal niet alleen het voetbalveld verwarmen, maar tegelijk ook uitrusten met een drainage- en beregeningssysteem. Dat jaagt de kosten op.
Skepen Bral is pas begin december 2009 met de kerels van het bouwteam KV Kortrijk (al van gehoord?) van gedachten gaan wisselen over wat men zoal denkt te doen om het speelveld permanent bespeelbaar (dat is de juiste vraag) te houden. Zodat onze kerels op de eerste speeldag van het seizoen 2010-2011 nog mogen meespelen in de Jupiler Pro League.
De haalbaarheidsstudie van Snoeck & Parners werd voor het eerst toegelicht in februari van dit jaar. De werken kunnen ten vroegste starten op 24 mei en het voetbalveld moet normaal gezien al weer bespeelbaar zijn op 10 juli. Dankzij de bestuurskracht van skepen Bral is dit wel een heel korte uitvoeringstermijn. Vandaar dat men het veld zal aanleggen met graszoden en de installateur van de verwarmingsinstallatie nog wat respijt geeft tot oktober.

Voor de aanleg van de veldverwarming werden drie soorten warmtebronnen vergeleken: gas, warmtepomp (koelgas-elektrisch) en zuiver elektrisch. De installatiekost met aardgas bleek de minst dure: 262.890 euro, zonder BTW. Ook de energiekost van aardgas bleek het goedkoopst. Geraamd jaarverbruik: 16.325 euro.
De verwarmingsbuizen worden geplaatst in een onderlaag van zand op een diepte van 150 mm en zullen een lengte bereiken van 35 km. (Dit is geen tikfout.)
De drainage gebeurt middels conische gaten gevuld met kwartszand. Doormeter van die gaten aan de bovenkant is 50 mm. Spelers met modieuze ‘tappen’ onder de schoenen zijn hierbij gewaarschuwd.

Prijsofferte lot 1: de aanleg van het veld
Er waren drie offerten (vijf firma’s waren uitgenodigd), en de laagste kwam van de bvba Groenservice (St-Amands): 385.119 euro, zonder BTW. Groenservice is vooral gespecialiseerd in golfterreinen. Dezelfde firma is kort geleden ook uitverkoren om dit jaar in te staan voor de renovatie van alle voetbalvelden. 79.603 euro, inclusief BTW.

Prijsofferte lot 2: de beregeningsinstallatie
Dezelfde vijf gespecialiseerde firma’s werden aangeschreven plus nog één. Er kwamen vijf inschrijvingen. De goedkoopste die binnenviel was alweer van Groenservice voor een bedrag van 34.482 euro, BTW exclusief.
Er werd eind maart dan nog wat onderhandeld met de drie firma’s die allen een offerte hadden ingediend voor zowel lot 1 als 2 en men bleef erbij dat Groenservice de werken van beide loten mocht uitvoeren voor een totaal bedrag van… 344.750 euro, zonder BTW.
Wat goede onderhandelingen al niet kunnen opleveren !
De som van de oorspronkelijke offertes van Groenservice bedroeg 419.609 euro ! At your service !

Lot 3: stookinstallatie
Zoals gezegd is de prijsvraag van dit lot nog lopende. De raming van dit lot bedraagt 117.850 euro, zonder BTW.

Hoe komt men nu aan de berekening van de investeringstoelage van Stad?
– Gunningsbedrag van lot 1 en 2 samen: 344.750 euro.
– Raming lot 3: 117.850 euro.
– Erelonen (6 procent): 27.756 euro.
– Raming van de (niet recupereerbare) BTW: 49.036 euro.
– TOTAAL: 539.392 euro.

Heel het geval van de veldverwarming zal aan Stad (dat zijn wij) wel meer kosten.
Er is nog zoiets als het onderhoud: bemesting + bezanding + groeigarantie. Stad Kortrijk neemt die kosten voor haar rekening.
Het juiste verschuldigde BTW-bedrag is nog niet gekend. De prijs van de stookinstallatie ook niet.
En, niet vergeten. Het College van Skepens heeft met KVK een overeenkomst gesloten waarbij de energiekosten (elektriciteit, gas, water) voor 90 procent ten laste vallen van Stad. Voor elektriciteit is er een limiet van 25.000 euro bepaald. Zal dit zo blijven? Vorig jaar liep die rekening voor KVK op tot 64.917 euro. Voor gas is er geen bovengrens. Vorig jaar betaalden WIJ daarvoor 33.381 euro. Tel daar met die veldverwarming nu maar 16.325 euro bij. De bijkomende kost voor water kennen we niet. Vorig jaar betaalde Stad daarvoor 13.633 euro. Ook hiervoor is er geen limiet.

P.S.
Nog eens uitrekenen hoeveel de promotie van KVK naar eerste klasse ons aan miljoenen euroots heeft gekost. Het is om van omver te vallen. Hou het in café-gesprekken na de match zonder verpinken maar gerust bij minstens 3 miljoen euro. Refereer naar vorige stukken op KW over “de miljoenen voor KVK“. Deel dat dan door het aantal geabonneerde supporters. Circa. 3000. Uitkomst op bierkaartje schrijven?
En wel ja. Tot vervelens toe. Dit jaar voorziet men nog een spelershome, en een trainerskabinet. Voor Leekens?

Quote van de dag/ “te vrezen”

Interview met Louis Tobback in “Het Laatste Nieuws” van zaterdag 24 april, pag. 8.
De vraag:
Eén van de vele vaders (van VLD-voorzitter Alexander De Croo) is Vincent Van Quickenborne. Ook niet vies van een risico-tje.”

Het antwoord:
” Als De Croo straks glorieert zal Quick zich zichtbaar warmen aan zijn gloed. Als het flopt zal Quick een tijdje van de aardbol verdwijnen – maar daarom nog niet van Twitter, zo valt te vrezen.”

Hoeveel kost dat doortrekkersterrein nu eigenlijk ? (1)

We weten het nog altijd niet. Onze trouwe lezers volgen al sinds 2007 via diverse stukken alhier onze gissingen. Nu vallen wat nieuwe cijfergegevens binnen sinds er enkele opleveringen zijn gebeurd. Er ontbreekt nog altijd een perceel nr. 3 in ons dossier. De omgevingsaanleg? Mogen we er eerst nog even aan herinneren dat in de begroting 2007 een geraamd bedrag van 825.000 euro stond ingeschreven?

We beginnen met lot 1: de infrastructuur.
Die werken werden oorspronkelijk geraamd op 313.279 euro. Het bedrag van de bieding door Stadsbader-Flamand uit Harelbeke was 347.551 euro.
Uiteindelijk werd het 460.756 euro. Hoe komt dat zo? Er is een prijsherziening geweest van 14.136 euro. Er waren bijkomende werken voor 79.708 euro. Hoe dat zo komt? Wel, aangezien de plek waar het zigeunerpark zou komen (Kromme Olm te Heule) weidegrond was, had niemand er ook maar aan gedacht om een bodemonderzoek uit te voeren. Tot eenieders verbazing bleek de teelaarde van de familie Sabbe vervuild met lood. Het grondreinigingscentrum rekende 42.770 euro aan (2.380 ton à 18,53 euro). Daarbovenop had men de geraamde hoeveelheid af te voeren grond verkeerd opgemeten. 1.500 m³ méér dan gedacht. Kostprijs: 22.765 euro. Wat was men nog vergeten? Dat er een fundering moest komen op het binnenplein. Kostprijs voor de aanleg daarvan: 14.172 euro (1534 m² à 9,24 euro).
Al die bijkomende werken en de BTW (79.476 euro) deden de uiteindelijke kostprijs stijgen met 27,8 procent boven de oorspronkelijke inschrijvingsprijs van 287.232 euro excl.BTW. Normaal moet zo een grove onderschatting van de prijs terug voor de gemeenteraad komen. Maar dat zal niet gebeuren want het schepencollege heeft beslist dat het hier niet gaat om bijkomende werken !
Gemeenteraadsleden moeten nu een keer goed opletten bij de eerstvolgende begrotingswijziging. Het artikel 9330/725-60 zal een meeruitgave van 113.205 euro te zien geven.

Perceel 2 nu: het dienstgebouw langs de Ventweg 395b van de Ringlaan.
Oorspronkelijk zou dat gebouw 391.196 euro gaan kosten. Dat werd later 416.831 en is nu opgeleverd door de bvba Hugelier (familieconnectie met schepen Bral) uit Gullegem voor 427.432 euro. Zou de aanpassing aan roma-WC’s van het sanitair daar al zijn ingecalculeerd?

Over perceel 3 hebben we nog geen definitieve gegevens.
Gaat het om de omgevingsaanleg? De raming bedroeg 36.352 euro. De winnende aannemer vroeg slechts 24.072 euro. Maar er was ook eens sprake van “voorbereidende werkzaamheden” voor een bedrag van 30.043 euro (zonder BTW).

Perceel 4: de hoogspanningscabine.
Geraamd op 44.949 euro. Opgeleverd door nv Electro Enterpise uit Gullegem voor slechts 27.878 euro. Maar hoeveel heeft Gaselwest aangerekend voor de aansluiting? Vermoedelijk 8.241 euro.

Lot 5: de terreinafsluiting.
Opgeleverd door de bvba Vermeulen uit Moen voor 30.788 euro. Het geraamd bedrag lag merkelijk hoger: 60.061 euro. Het schepencollege vond dit lage inschrijvingsbedrag (eigenlijk 33.653 euro) ook nogal abnormaal en vroeg om een verantwoording. De verklaring luidde dat de staalprijzen sterk waren gedaald in de periode tussen de opmaak van het ontwerp en de prijsbieding.
Is er soms een staalproducent onder onze lezers?
Het ontwerp “terreinafsluiting” dateert van oktober 2008. De toewijzing van de opdracht aan bvba Vermeulen van mei 2009.

Schepen Bral geeft toelichting over de kosten voor KVK

Heel kort dan, in “Het Laatste Nieuws” van vandaag.
De door de Profliga verplichte veldverwarming van het Guldensporenstadion zal volgens de schepen van Sport 550.000 euro kosten. Er moet natuurlijk nog een aanbesteding komen en een oplevering met melding van de juiste kosten. De onvermoedelijke hoeveelheden?
In de begroting van dit jaar is daar geen cent voor voorzien. Dus moet er een budgetwijziging komen. Maar volgens schepen Stefaan Bral is dat alles niet moeilijk te regelen. Er is slechts 50.000 euro “nieuw geld” nodig. Want het geld wordt grotendeels onttrokken aan het budget dat al dit jaar ingeschreven stond voor het KVK-jeugdmasterplan.

Schepen Bral ! Met al uw nieuw klein geld.
In de oorspronkelijke begroting van dit jaar is er geen cent voorzien voor een KVK-jeugdmasterplan. De item “masterplan Jeugd” komt er niet eens in voor. Lees toch eens minstens dat blauw boek genaamd “gemeentebegroting dienstjaar 2010”, achteraan bij de bladzijden over ‘het programma van de buitengewone werken’. Functionele code 764. Het werk is echt nog in de handel te verkrijgen.
Vorig jaar stond het er wel iets over dat masterplan Jeugd ingeschreven, dat wel. Voor een bedrag van 800.000 euro. Zie art. 764/723-60. Is daar niets mee gebeurd? En in een toelichting bij de begroting van dit jaar 2010 staat te lezen dat het masterplan Jeugd gepland is voor volgende jaren. Lees toch eens dat ander blauw boek, getiteld “overzicht activiteiten” op bladzijde 205 helemaal onderaan, de kleine letters.

Schepen Bral ! STEFAAN !
Wat maakt u de journalisten (LPS/BDW) van HLN nog wijs? Waarom staat u toe dat zij dat allemaal klakkeloos noteren? (Waar is uw beroepsfierheid gevaren?)

“De jeugd moet niet inboeten.” En in een adem voegt u daar nog aan toe: “maar de komst van een vijfde veld en nieuwe kleedkamers op Stade zal niet zijn voor 2012, maar voor 2013”. Hoezo Bral? In uw begroting van dit jaar staat 1 miljoen ingeschreven voor de aanleg van een voetbalveld Stade (KVK-jeugd.) Kijk maar eens op bladzijde 298, vierde lijn. Art. 764/723-60. Ge zult het zien. Stefaan zeg, dit artikel wordt bij de eerstkomende budgetwijziging van dit jaar verminderd met 300.000 euro. Wist u dat nog niet? Of hou je ervan om persjongens (onwetende burgers) iets op de mouw te spelden? Of sla je maar weer iets uit uw botten?
Lees verder nog eens het jaaractieplan 2010. Daar is sprake van de aanleg van een vierde veld op Stade, met kleedkamers.

Skepen Bral !
Op het Guldensporenstadion moet er in maand oktober nog een spelershome komen, en een trainerskabinet.
Hebt u daar al geld voor voorzien?

Naschrift
De ouwe burgemeester de Bethune (de Manu) was de enige die stouterik Bral in toom kon houden. Het is nu de beurt aan zoon Jean, skepen van Facility, die ook van mening is dat het met die miljoenen euroots voor KVK de spuigaten uitloopt.
Overigens proficiat voor de progressieve fractie (SP.a-Groen) die het heeft gewaagd om zich te onthouden over de toelage van 300.000 euro voor “verfraaiende werken” in het stadion.
En weet je wat?
Het wordt tijd dat de kiezers van Stefaan Bral een keer tot inkeer komen. Dat ze zijn praatjes doorzien. En hoe hij door onkunde en ongeïnteresseerdheid al jaren allerhande dossiers verziekt. Ja.
Nog iets. Geen enkele (regionale) krant durft het aan om een overzicht te geven van de miljoenen euroots die Stad de laatste vijf jaar al heeft gespendeerd aan KVK. Ook in de gemeenteraad is dit een taboe.

Redactionele mededeling van KW

Onze Stagiair-BeroepJournalist (SBJ) vindt de weg niet meer naar huis. Alhoewel ook hij is gered uit de as.
Onderzoeksjournalist van KW, de sterreporter Dieppe Throot wil niet zeggen waar hij is.
Dit alles is uiteindelijk het resultaat van een goed voorbereide weliswaar geheim gehouden reünie van dit elektronisch blad om een beetje aan teambuilding te doen. Kwestie van de regionale berichtgeving op peil te brengen qua content voor de lezer.
Onze reclame-inkomsten dalen zienderogend.
De directie uit Roeselare (Nolfie) wil KW opgeven. Vijandig verkopen.
HELP.

Redactie kortrijkwatcher in zak en as

Heel de regionale redactie van de elektronische krant KW zit vanwege de as – die uit Ijsland – vast op een geheim gehouden plaats in het buitenland. TEAMBUILDING. Dit verneemt WTV via het agentschap Verbeke en de lokale correspondent van Het Laatste Nieuws. Het feit is dus dubbel gecheckt. Reddingswerkers hopen de journalisten pas zaterdagavond te bereiken. Enkele perskaarten zijn al opgedolven.