Stad Kortrijk krijgt gelijk in belangrijke vergunningsbetwisting (1)

17405850590a398a19

Meer nieuws volgt hoor…
Maar hierna alreeds ultrakort de conclusie  van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen dd. 8 november.

” De Raad vernietigt de beslissing van de verwerende partij van 24 maart 2016, waarbij aan  de  belanghebbende partij de stedenbouwkundige vergunning wordt verleend voor het bouwen van een handelsruimte, acht appartementen en een ondergrondse parkeergarage na afbraak van een hoekpand op een perceel gelegen te Kortrijk, Kasteelkaai 8.”

Die verwerende partij is de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen.  DIE DE SLOOP WEL WOU GUNNEN…
Belanghebbende partij is de projectontwikkelaar “bvba MBV Ontwikkeling” uit Poperinge en natuurlijk subsidiair de eigenaar van het historische, opvallende  hoekpand tussen de Handelskaai en de Belfaststraat.

 

Wat een misser over de Kortrijkse belastingen in ons eigenste Nieuwsblad !

“Het Nieuwsblad” brengt al een heel jaar onder de titel “Grote Gemeentetest” een serie artikels over de werking van de lokale besturen in Vlaanderen.
In de tiende aflevering van vandaag 26 november gaat het over een oordeel over de gemeentebelastingen.  Meer speciaal over twee (voornaamste) aanslagvoeten en de opbrengst ervan.

In de regionale editie van de krant (Kortrijk-Waregem-Menen) staat op pag. 2 iets over de belastingopbrengsten voor Kortrijk in 2015 te lezen.
Voor de aanvullende personenbelasting  (APB) geeft men een bedrag aan van 22,5 miljoen.  Die afronding kunnen we nog billijken.  Het juiste cijfer is immers 22.494.502 euro.
Maar voor de onroerende voorheffing (OV) zit men er volkomen naast.
De gazette  schrijft: “Kortrijk klokte af op  iets  minder dan 24 miljoen.”
24 MIO….

Onbegrijpelijke kwakkel.  Een canard van jewelste.  Eens zien of er een rectificatie komt.

Zal men de aangegeven score wijzigen?
De OV-ontvangsten  bedroegen  vorig jaar namelijk welgeteld 34.391.773 euro.  (Overigens twee miljoen meer dan geraamd. Maar dit terzijde.)
Wat is de score die de krant dan aangeeft voor Kortrijk nog wel waard?
De krant vermeldt voor de OV intussen om een of andere niet geargumenteerde (ook onverstaanbare)  reden alhier voor Kortrijk een score van 6 op 10,  wat  de gazette voor onze regio althans als relatief goed (want lage ontvangsten) is beschouwd…

Nog even dit.
De gazette hanteert voor zijn beoordeling  van de belastingen enkel de tarieven voor APB en OV.
Moet kunnen.  Het zijn nu eenmaal de belangrijkste.   Wat ontvangsten betreft.  Voor Kortrijk blijven die aanslagvoeten  onveranderd.  Ja.  Maar dan krijg je alweer de perceptie van zo’n artikel.
De lezers van dit print-medium blijven nog steeds onkundig over het feit dat de nieuwe coalitie al in 2013  drie irritante, totaal nieuwe belastingen heeft ingevoerd en in december 2015 nog een keer twee.
Weet niemand.  Pers rept er niet over.  (Weet het ook niet?)

 

Stadscoalitie wil geen kleinhandelszone naast IKEA op site ‘ter Biest’ in Wevelgem

Op de komende gemeenteraad van 5 december legt de  tripartite  haar standpunt voor over de mogelijke inplanting van een IKEA-woonwarenhuis  op site ter Biest in Wevelgem (ten noorden van het nabijgelegen vliegveld).

De stadscoalitie wil dat de gemeenteraad  kan instemmen met  de realisatie van een woonwarenhuis “in de regio” evenwel voor zover dat niet leidt tot additionele retail bij dit project EN voor zover alle redelijke alternatieven ernstig worden onderzocht, – met inbegrip van de ‘small format store’.
“Het bijkomend retailprogramma van bruto 12.000 m² is voor de stad niet aanvaardbaar want dit luik van het voorgestelde programma is immers niet kernversterkend en staat haaks op alle principes van een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de regio.”oorts wil de stadscoalitie niet dat de nodige mobiliteitsinvesteringen voor het ontwikkelen van een terrein kunnen leiden tot uit- of afstel van andere noodzakelijke of geplande investeringen op vlak van verkeersveiligheid en doorstroming in de regio.

Plus.

  1. De stadscoalitie wil nog dat de gemeenteraad  zijn bezorgdheid uit over de mobiliteitsimpact van het voorgestelde IKEA-programma.
    Het mobiliteitsonderzoek mag niet beperkt tot een onderzoek naar de impact op de wegen in de onmiddellijke omgeving van de voorgestelde locatie.
    En men wil dat de Vlaamse regering als bevoegde overheid ook een bijkomend onafhankelijk mobiliteitsonderzoek uitvoert naast  het onderzoek dat in opdracht van  IKEA wordt gedaan.
  2.  Tenslotte wil men dat de Vlaamse regering gelijktijdig met economische herbestemmingen van open ruimte tevens werk maakt van het beschermen en opwaarderen van de schaarse open ruimte in de regio en van de realisatie van bijkomende natuur.
  3.  De gemeenteraad  verzoekt de Vlaamse regering in het bijzonder om werk te maken van het schrappen van woonuitbreidingsgebieden in de regio en van de verdere realisatie  van het stadsrandbos.

P.S.
Het zou onze opiniërende hoofdredacteur in het geheel niet verbazen dat de gemeenteraad dit standpunt unaniem goedkeurt.

Studie voor de opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk eindelijk gegund

Het consortium THV Sweco-Arcadis  heeft onlangs de  studieopdracht  verworven.
(Een THV is een tijdelijke handelsvennootschap zonder rechtspersoonlijkheid.)

De opwaardering beoogt de verdieping van het kanaal over het gehele traject zodat er een volwaardige klasse Va-verbinding (voor zgn. “grote Rijnschepen”) tussen Schelde en Leie kan gerealiseerd worden.
De opdrachtgever is Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) en het project maakt deel uit van een EU-initiatief om  twee economische regio’s (Vlaanderen en Henegouwen) met elkaar te verbinden.

Men wil dat de waterweg kan gebruikt  voor grotere vrachttransporten  en duwvaartschepen.  In de toekomst zullen schepen van 3.000 ton tot aan de sluis in Zwevegem kunnen varen.  Op heden is dit stuk slechts toegankelijk voor schepen  van 13,5 ton (klasse 4).
Vooral het gedeelte op het grondgebied van onze stad zal ingrijpend aangepakt worden. Vandaag is deze zone met het gabarit en de sluizen uit de negentiende eeuw slechts toegankelijk voor schepen tot 300 ton.  De drie geklasseerde (!) sluizen nabij Kortrijk worden vervangen door één nieuw sluizencomplex.  Voorts moet het tracé alhier verbreed worden aan de noordzijde van het kanaal.

P.S.
Opmerkelijk is dat het project nog altijd niet vermeld staat op de website van W&Z.
Over wat dat allemaal kost en waarom weten we dus niks.

 

OCMW op zoek naar huisvesting. Conflict dreigt.

In het huidige OCMW-gebouw in de Budastraat zijn er momenteel een 150-tal personeelsleden aan het werk.  De ruimte is te krap en het gebouw is gedateerd.
Het OCMW onderzocht de mogelijkheden voor een oplossing.
Wat kwam er zoal uit de bus?

1.  Acht personeelsleden van het team ‘welzijn’ vonden intussen een onderkomen in het stadhuis.
2.   De ziekenhuisdiensten van AZ Groeninge verlaten het gebouw ‘budavleugel’ van de campus Reepkaai tegen 1 mei 2017.  Vanaf dan krijgt het OCMW de vrijgekomen ruimtes (gelijkvloers en drie verdiepingen) ter beschikking.  Het OCMW zal in dat oud hospitaal  zijn kerndiensten vestigen: de sociale dienst, de activering, de woonbegeleiding,  het beleidsteam (projecten, armoedebestrijding, vrijwilligers).  In de site Budastraat 27 krijgt de vzw Mentor een vaste stek en blijven er nog wat ondersteunende diensten.
Hiervoor waren een aantal aanpassingen nodig van de erfpachtoverenkomst tussen het OCMW en het AZ.  Daar stond bijvoorbeeld in dat de campus Reepkaai  uitsluitend kon gebruikt worden voor ziekenhuisactiviteiten.
Om het ziekenhuisgebouw gebruiksklaar te maken zijn een aantal investeringen nodig.  Twee miljoen, te spreiden over 2017 en 2018.

Hiermee  dreigt  er een tweevoudig conflict te ontstaan tussen het stadsbestuur en het OCMW.
–  Stad  vindt dit investeringsbedrag hoe dan ook te hoog, ook al omdat men die oplossing als tijdelijk aanziet.
–  De ambitie moet volgens Stad zijn om tegen 2022-2023  te komen tot een definitieve  oplossing voor de gezamenlijke huisvesting van het personeel Stad en OCMW.  Liefst in het stadhuis.
Het OCMW zelf voorziet integendeel dat de bezetting van het hospitaal zeker tot 2030 zal duren.  En het OCMW vindt overigens nog dat de latere integratie van de OCMW-diensten in de Stad  de inname van het hospitaalgebouw niet in de weg staat.  Het stadhuis en het sociaal huis liggen op een boogscheut van elkaar.
Stad daarentegen  oppert dat vanuit een nieuwe HR-visie, zijnde het ‘nieuwe werken’ minder permanente ruimte nodig is voor eenzelfde aantal medewerkers.
Hierbij kan ook rekening gehouden woorden met het ‘werken op afspraak’.

3.  Op de nog te bouwen en verbouwen  site Gheysen in de Doorniksestraat  komt er naast het volksrestaurant en de kinderopvang ruimte voor een aantal ondersteunende diensten die deel uitmaken van het toekomstige zorgbedrijf : facilitaire diensten, team wonen, administratie van de zorgdiensten.

P.S.
OCMW-raad weet dit alles nog niet…

 

 

Publieke inspraak over het plan-MER van IKEA op ‘Ter Biest’ in Wevelgem (2)

Dus ook Kortrijkzanen kunnen reageren over  de voornemens van IKEA in onze buurt.
Nu nog bijna een maand de tijd.

Waar kunt u die nota vinden?
Het dossier ligt ter inzage op het stadhuis.  Een afspraak maken is niet nodig, tenzij u meer uitleg wenst te krijgen .  Neem hiervoor contact op met brecht.nuyttens@kortrijk.be.
Maar die nota telt 188 bladzijden, zodat het aan te raden blijft om de tekst op internet te lezen.  Waar dan?  Op de website van stad Kortrijk is er een link te vinden.
Beter is wellicht om rechtstreeks naar de website van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie te gaan, want daar krijg je tegelijk een antwoordformulier aangereikt om uw reacties digitaal op te sturen naar de betrokken dienst van de Vlaamse overheid. (Vraag om een ontvangstbevestiging.)
Zie URL https://lne.be/milieueffect-rapportage.

Wat kan uw inspraak zoal bevatten?
Zéér belangrijk om te weten is dat in dit stadium van de procedure er geen bezwaarschriften en petities kunnen ingediend.  Dat kan pas later, tijdens het openbaar onderzoek bij de vergunningsaanvraag of het (gewestelijk) ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP).

U kunt dan ook gebruik maken van het afgewerkte milieueffectrapport (MER).
Het gaat er nu om dat u vanuit uw ervaring, inzicht en kennis van uw omgeving  bepaalde opmerkingen maakt.  Reacties zoals “ik ben tegen het project” of “ik wil niet dat dit IKEA-project doorgaat” hebben geen zin, bieden geen meerwaarde bij het onderzoek naar milieueffecten.
In uw inspraakreactie kan u wel mogelijke alternatieven aanbieden (andere inrichting, zelfs andere locatie).  Of u vindt in het kennisgevingsdossier bepaalde lacunes.  Moet er wellicht  iets extra onderzocht?

Wat gebeurt er met de inspraakreacties?
De dienst Mer bundelt de zinvolle reacties op het kennisgevingsdossier.
Na de terinzageleggingsperiode komt er een overlegvergadering waarbij de dienst Mer en  de bevoegde overheid de reikwijdte, het detailleringsniveau, de inhoudelijke aanpak van het plan-MER  kan vaststellen, rekening houdend met de bemerkingen die door de bevolking zijn bezorgd en de (7) schepencolleges van   het betrokken studiegebied.
De dienst Mer  maakt hierover een verslag met een aantal richtlijnen.   (Ook dit is een openbaar document.)  Deskundigen (de 7) maken hierna een ontwerp-MER,  besproken door de betrokken administraties (begin 2017 en  midden 2017).
Het plan-MER gaat dan samen met het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP)  in openbaar onderzoek. Tijd zat !

We zijn nog niet huis hoor.

Het gaat om meer dan een woonwarenhuis.
IKEA zelf heeft een maximale bruto oppervlakte van 45.000 m².
Maar IKEA voorziet ook een complementair commercieel programma (12.000 m²),  een vrijetijdsprogramma (4000 m²) en een  groenzone en buffering.  En Ter Biest is een grotere site dan voor dit programma vereist is.   De rest van de planzone blijft als bestemming agrarisch gebied.

 

Publieke inspraak over het plan-MER voor het GRUP ‘Ter Biest’ in Wevelgem (1)

Ook inwoners van Kortrijk, Menen, Kuurne, Harelbeke, Zwevegem, Deerlijk en Waregem kunnen opmerkingen formuleren bij de  opmaak van  het milieueffectenrapport   (MER) voor een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) bij de mogelijke inplanting van een woonwarenhuis IKEA in Wevelgem (het gebied Ter Biest ten noorden van het vliegveld).

In een volgend stuk laten wij nog weten waar u de kennisgevingsnota kunt vinden (je hoeft niet naar het stadhuis!),  wat er zoal te lezen valt (188 bladzijden of 17,45 MB) en hoe u kunt reageren.
Uit de beschrijving van het plan  valt alvast te leren dat er intussen al veel onzin is verkocht rondom de plannen van IKEA in het gebied.

 

Hoeveel zou het regionaal erfgoeddepot kunnen kosten?

We beginnen het heel langzaam steeds nauwkeuriger  te weten.
Want het schepencollege heeft nu bij hoogdringendheid 5 van de 7  werken eindelijk gegund.

(Voor bepaalde loten was  de verbintenistermijn al in augustus verstreken!  En is het stadsbestuur blijkbaar ontsnapt aan het betalen van een schadevergoeding aan de betrokken ingeschreven firma’s.)

Na eindeloos veel palaver heeft men in september 2014 beslist om op de site Vier Linden in Heule een “intergemeentelijk cultureel en onroerend erfgoeddepot voor het zuiden van West-Vlaanderen” te bouwen.  In de gemeenteraad van februari 2015 dacht schepen Rudolphe  Scherpereel  nog dat de werken zouden voltooid zijn eind dit jaar.  Het zal wel  eind 2017 worden. (Is er nu al een stedenbouwkundige vergunning?)

Hierna de gunningsbedragen voor 5 werken met tussen haakjes de ramingen, allemaal incl. BTW.
1.  Ruwbouw en omgevingsaanleg: 1.843.377 euro  (1.899.372)
2.  Gevelsuitingen / gordijngevel:  260.102 euro  (209.319)
3.  Schrijnwerk en afwerking:  250.406 euro  (209.310)
4.  HVAC en sanitair:  774.639 euro  (778.873)
5.  Elektriciteit:  335.430 euro  (322.920)

Wat moet daar nu nog bij komen als werken? (De prijzen hierna zijn ramingen.)
– goederenlift:  65.327 euro
–  depotinrichting :  337.430 euro
–  beveiliging:  67.715 euro

Voor de leveringen van los meubilair zijn de kosten geschat op 62.339 euro.
Studies?  119.291 euro.
Nutsaansluitingen:  19.965 euro.

TOTAAL:  4.136.484 euro.

Over de financiering van dat bedrag is officieel nog niet veel geweten.
–  De inbreng van Stad bestaat uit de grond ter waarde van 550.000 euro plus 1 miljoen voor de bouw.  Dit bedrag wil men recupereren door de verkoop van het gebouw  van het Rijksarchief in de Guido Gezellestraat.  (In de gemeenteraad van komende maandag 14  november wil de CD&V die verkoop  beletten.)
– Voorts hoopt men op een subsidie van het Vlaams Fonds voor (bovenlokaal) Culturele  Infrastructuur.
(Het erfgoeddepot Potyze Sint-Andries kreeg een half miljoen.)

Vijf Alte Kameraden stellen tentoon in de Paardenstallen

Morgen (donderdag 10 november om 19u30) is de vernissage.
Zes  kunstenaars van divers allooi  exposeerden  33 jaar geleden  (1983)  in de vroegere galerij van de schouwburg (Waterpoort) hun werken  onder de titel “Kleur-zwart/wit”.
Het ging om Rik Vermeersch (zoon van José), Philippe Bouttens, Piet Moerman, Stefaan Roelstraete, Dirk Van Severen,  en Rik Sadet.  Ze kenden elkaar toen via de Kortrijkse Academie.

En nu zijn die gasten  daar weer, met vijf althans.  (Rik  Sardet is nu meer bezig met lay-out en drukwerk en heeft zijn huidige deelname beperkt tot het ontwerpen van de uitnodiging voor de tentoonstelling “Kleur-Zwart/Wit”.)

De expositie is geen retrospectieve.  Het gaat om recent werk.
Van Vermeersch mogen we beeldhouwwerk verwachten.  Van Bouttens keramische beelden en schilderijen.  Van Moerman woeste schilderijen.  Van Roelstraete een van zijn bizarre “installaties”.   Dirk Van Severen komt met foto’s die hopelijk weer (zoals ooit in Tielt) commotie veroorzaken.
Op de vernissage voeren de schepen van cultuur  (past niet goed in dit gremium) en  Stefaan Roelstraete het woord.

De tentoonstelling (die eigenlijk publiek pas op vrijdag 11 november begint) is enkel te bezoeken op  vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur.  En dit tot zondag 27 november. Gratis toegang.
De ingang van de Paardenstallen vindt u naast de Budatoren (vroeger Tacktoren genoemd).

Woonreglement Kortrijks Begijnhof fundamenteel gewijzigd

Zonder enige inspraak (consultatie) van de huidige bewoners en zelfs zonder enige voorafgaande kennisgeving op de bewonersvergadering heeft de OCMW-raad van 20 oktober het oude bewonersreglement op enkele punten totaal gewijzigd.
(Zowat ieder jaar krijgen bewoners van het begijnhof achteraf te horen wat er in de buurt al  of niet is beslist.)

In het kader van de actie “Kortrijk spreekt”:
Men zou dit toch best zo spoedig mogelijk uitgebreid kenbaar maken (in het Stadsmagazine) en aan eenieder uit de regio (ook buitenland) zodat nieuwe, potentiële kandidaten-huurders  weten hoe het nu zit.

– In het zeer oorspronkelijke reglement dienden kandidaat-huurders 55 jaar te worden in het jaar dat  van de onderschrijving van het contract .  (In de praktijk was hierbij stilzwijgend verondersteld – gehoopt – dat er geen kinderen of pubers zouden komen wonen . Dat was heus de bedoelingZeker geen brommers.)
Nu is er totaal geen sprake meer van een leeftijdsgrens.

– Oorspronkelijk was handel drijven, een beroep of ambacht uitoefenen of een drankslijterij uitbaten absoluut niet toegelaten.
Nu wel.  (Er is nu een “koffiehuis” in het begijnhof.)
Evenwel mits uitdrukkelijke toestemming van de OCMW-raad (dus niet enkel afhankelijk van de voorkeur van de OCMW-voorzitter)  voor zover de voorgestelde activiteiten niet indruisen tegen het beschermd karakter van het begijnhof en de rustige omgeving.
Tevens zal steeds overwogen worden dat het bewonersaspect primeert en dat andere activiteiten slechts selectief zullen worden toegelaten.

– Alle werkzaamheden, inclusief herschilderen, moeten vooraf ter goedkeuring aan de technische dienst van het OCMW voorgelegd.  (Op eigen houtje een zolder isoleren en er een kamer inrichten bijv. kan niet meer.)

– In het oorspronkelijke reglement kon het OCMW het hangen van kant of volle gordijnen opleggen voor alle zichtbare ramen.
Nu is enkel bepaald dat het buitenaanzicht van alle gordijnen steeds wit moet zijn.

– Vroeger stond in het reglement dat de verhuring van woningen uit de eerste gerestaureerde fase gebeurde door het voormalige Kortrijkse kantoor Immo op de Grote Markt, onder voorbehoud van aanvaarding door de eigenaar.  In het nieuwe reglement is niet eens gestipuleerd tot wie men zich moet wenden om in aanmerking te komen  als nieuwe huurder.  Om op de wachtlijst te staan.

Dit moet eens en voor goed uitgeklaard.
(Er is geen voorrang voor  inwoners van groot-Kortrijk.  Een oud en onveranderd reglement.  Enkel de chronologische plaats op de wachtlijst van het OCMW telt.  Maar hoe geraak je daar op?  Via een verhuurkantoor?  Waar?)

P.S.
De huurprijzen voor nieuwe bewoners zijn wel verhoogd.