Een agenda met hiaten

Morgen, maandag 13 mei alweer de traditionele maandelijkse zittinge van de gemeenteraad.
De agenda vertoont wat gaten.

Het is in Kortrijk (en in andere gemeenten) een aloude traditie dat het bestuur zijn begrotingsrekening en jaarrekening van het vorige jaar in mei (en ten laatste in mei) voorlegt aan de gemeenteraadsleden.
Dit jaar – en voor het eerst sinds vele jaren! – kan dat blijkbaar niet. Nochtans is ons wel eens gezegd dat de begroting 2013 (die ook al te laat was ingediend) gebaseerd is op cijfergegevens uit de rekening 2012. Vanwaar deze vertraging?

Politieke fracties krijgen van Stad (dat is van ons) jaarlijks een toelage voor hun werking. In ruil daarvoor moeten die fracties hun uitgaven verantwoorden mits een verslag van de gedane activiteiten en voorlegging van de facturen. Die documenten moeten aan het eind van het jaar voorgelegd aan de gemeenteraad. De stukken voor het jaar 2012 zijn nog altijd niet geagendeerd.

De nieuwe tripartite heeft in zitting van 25 maart twee totaal nieuwe belastingen ingevoerd. Die op het logies in hotels (“verblijfsheffing”) en nog een andere op het plaatsen van geldautomaten bij of van banken (“heffing op bank- en financieringsinstellingen” genaamd). Dit laatste belastingsreglement is nog altijd niet geagendeerd.

In de eerstkomende zitting van 13 mei is er al wel sprake van de jaarverslagen 2012 van de intercommunales Leiedal, IMOG (de verbrandingsoven) en de WIV (vliegveld). Maar waar blijven de jaarverslagen van andere intercommunales zoals Psilon (crematorium), Gaselwest, Figga (een financieringsmaatschappij). En waar blijven de resultatenrekeningen en jaarverslagen van onze gemeentelijke vzw’s en autonome gemeentebedrijven?

In het verleden was het hier ter stede vaak zo dat het schepencollege al in mei uitpakte met een eerste begrotingswijziging. Dit is nu niet het geval terwijl het wel nodig is.
De jaarlijkse investeringstoelage van 150.000 euro voor KVK (Guldensporenstadion) zal nu immers in één keer uitgekeerd voor de gehele bestuursperiode van zes jaar. De begrotingspost 76410/512-51 moet dus gewijzigd van 150.000 euro naar 900.000 euro. Hierdoor stijgt het totaal van de buitengewone uitgaven van 21,90 miljoen naar 22,75 miljoen euro.

P.S.
Bij de stadsadministratie is de koosnaam voor onze nieuwe burgemeester Vincent Van Quickenborne nu: Asap. Verdient hij nog wel deze geuzennaam?