Zal de Kortrijkse gemeenteraad zich bevoegd verklaren om te oordelen over vrijhandelsakkoorden? (2)

Om enige klaarheid te scheppen over de zaak lezen we nu altegader toch even het schriftelijk verslag van de voorbereidende raadscommissie die het op 27 juni had over het voorstel om Kortrijk uit te roepen tot “TTIP-vrije gemeente”.
Je weet maar nooit wat je daar kan uit  leren.

De tekst omvat drie ultra-korte alinea’s die we hierna letterlijk weergeven, met daarna  in cursieve letters enig commentaar van onze nu helemaal free-lance betaalde gemeenteraadwatcher.

1.
“Raadslid C. Waelkens  (vroeger N-VA, nu onafhankelijk) gaat akkoord om dit punt te laten agenderen, maar merkt op dat het gevraagde geen bevoegdheid van de gemeente uitmaakt.  Ook raadslid P. Jolie (CD&V) vreest voor een gevaarlijk precedent.”

Ja, het burgerinitiatief moet wel geagendeerd want is volkomen wettelijk ingediend met het vereiste aantal handtekeningen van Kortrijkzanen ouder dan 16 jaar.
De raadsleden Waelkens en Jolie (en wellicht nog anderen) zullen dus waarschijnlijk het punt 1 van het voorliggende raadsbesluit niet kunnen goedkeuren.
Dat luidt: “Zich bevoegd te verklaren ten aanzien van het in het verzoekschrift opgenomen voorstel.”

(Raadslid Jolie opperde dat de motie van bovengemeentelijke aard is en dat men zo ook een burgerinitiatief zou kunnen indienen met de vraag om allerhande bijv.  federale belastingen te verlagen.)

2.
“Raadslid M.  Vandemaele (Groen) merkt op dat reeds meer steden dit hebben gedaan en dat er in de motie enkel gevraagd wordt om bepaalde vragen aan de hogere overheid te stellen.”

De initiatiefnemers zeggen dat er zich al 2.300 Europese gemeenten “symbolisch” TTIP- en CETA en TISA- vrij hebben verklaard.
Er zijn in Vlaanderen ook gemeenteraden die zich onbevoegd verklaarden (Aalst) of de ingediende motie niet goedkeurden (Gent). 
De motie in Kortrijk omvat 12 punten.
En het is juist dat een aantal daarvan gewoon enkele vragen stellen aan hogere overheden om iets wel of niet te doen.  (Aan Europa bijv. – nog wel aan toe.)
Maar het 7de punt van de motie beoogt wel degelijk om een zéér verregaande verbintenis aan te gaan voor stad Kortrijk.  Onwaarschijnlijk.
Daarin staat: “De gemeenteraad neemt zich het recht voor juridische stappen te zetten als lokale overheid tegen een mogelijks instemmingsdecreet
met CETA, zoals ander steden al hebben aangekondigd.”
(Hier even zijdelings opmerken dat een gemeenteraad op eigen houtje geen rechtszaken kan inspannen…)

3.
Het onderwerp overstijgt inderdaad het gemeentelijk niveau, maar elke partij zal in  de gemeenteraad zijn mening kunnen  geven. ”

Dit zou een uitlating zijn van de burgemeester himself.
Amaai.  Betekent dit dat ook hij vindt dat de gemeenteraad ter zake onbevoegd is?
We vernemen intussen dat de raadsleden Philippe De Coene,  Marc Lemaitre, Matti  Vandemaele  het burgerinitiatief mede hebben ondertekend.  Mogen zij dan nog het woord nemen in de zitting en deelnemen aan de stemming?
De drie raadsleden behoren net tot die partijen (SP.A en Groen) die in het Europese parlement bijna obstinaat  hard gekant zijn tegen de handelsakkoorden met de VS en Canada.

Schepen Rudolphe  Scherpereel (N-VA) zou in de raadscommissie gezegd hebben dat hij zal stemmen zoals zijn partij het wil.
Welnu, de N-VA (Euro-parlementsleden Sandra Loones, Peter Luyckx)  is heel erg PRO de handelsverdragen TTIP en CETA.
Idem wat de CD&V (Ivo Belet) betreft.

We kunnen dus verwachten dat raadsleden van deze beide partijen de motie zullen verwerpen?  En de VLD is met voormalig Europees commissaris Karel De Gucht natuurlijk méér dan PRO de beide verdragen.
Zodus…
Slechts 1 (één) fractie van de Kortrijkse tripartite kan het voorstel  van het burgerinitiatief goedkeuren.  Voor zover de aanwezige leden ervan nog mogen deelnemen aan de stemming…

P.S.
Tot maandag, beste lezers.
Om half zeven is er een manifestatie aan het stadhuis, voorafgaand de zitting.