Gemeenteraadsvoorzitter krijgt opnieuw reprimande van de gouverneur (3)

Eigenlijk herinnert onze gemeenteraadswatcher zich (in heel zijn dertigjarige functie ) geheel niet dat een voorzitter van de Kortrijkse gemeenteraad al (zo vaak dan nog) fundamenteel door de hogere overheid werd terechtgewezen. We hebben het nu wel degelijk over klachten van raadsleden over het pure optreden van Helga Kints, haar manier van leiding geven in de zitting, en niet over een of ander opgeworpen juridisch geschil. De klachten komen er telkens weer op neer dat zij de controlerende rol van de raadsleden “op onaanvaardbare wijze” inperkt. (Zie nog ons vorig stuk over en met de gouverneursbrief van 5 juli 2022.)

In de laatste gemeenteraad van 13 februari was het weerom prijs.
Helga moest niet minder dan drie brieven van de gouverneur voorlezen als antwoord op klachten van de Groen-fractie, een burger, en het Vlaams Belang. Zoals gezegd, op die eerste twee klachten (overigens niet geweldig erg belangrijk) gaan we niet in omdat die handelden over technische procedurekwesties waarover men van mening kan verschillen, – niet over het politiek functioneren van de voorzitter. Helga in persoon als voorzitter is hier nu de punch-bal !
En even een detailkwestie tussendoor, om nog maar eens te illustreren hoe we van plan zijn om haar onaardig te behandelen.
Helga Kints leest die gouverneursbrieven traditioneel voor bij het begin van de zitting, en doet dit altijd zéér selectief, zeker als haar manier van optreden zelf hierbij in het gedrang komt. (Eigen commentaar laat zij voorzichtigheidshalve achterwege, en burgemeester Ruthie laat de kelk ook in rust en vrede aan haar voorbijgaan.) Daarbij komt het nog vaak voor dat de indiener van de klacht op de zitting nog niet eens zelf kon kennis nemen van de visie van de gouverneur, – dat het betrokken raadslid die brief nog moet opvragen. Toch niet te geloven?! Ook dat is natuurlijk tekenend voor de wijze waarop Helga omgaat met (de oppositie in) de gemeenteraad.

Allez, nu vlug over naar de laatste klacht, handelend over de aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in het bestuur van de Watergroep. Een agendapunt nr. 1 uit de gemeenteraad van 12 december vorig jaar.
De brief van 14/12/2022 (rechtstreeks gericht aan Vermeersch) komt van het Agentschap Binnenlands Bestuur (Afdeling Lokale Organisatie en Werking) en is ondertekend door Koen Surdiacourt, waarnemend gouverneur.
Aanklager is (wat dacht u?) fractieleider Wouter Vermeersch (VB) en het voorwerp van ongenoegen is tweeledig: 1° zijn tussenkomst bij dat punt werd door de voorzitter geweigerd, 2° alle informatie over de voorgestelde kandidaten ontbrak.
We citeren die brief van de toezichthoudende hogere overheid zo uitgebreid als precies nodig, en soms – cursief getypt – gevolgd door wat commentaar of uitleg van onzentwege.

M.b.t. de geweigerde tussenkomst
1. “Wanneer het gaat om een discussiepunt, is het evident dat raadsleden hierover het woord kunnen vragen – ook als zij zelf dit punt niet als discussiepunt hebben aangeduid. “
Ons Helga vond stellig dat dit niet kon en niet mocht.
2. “Het is niet duidelijk of u al dan niet het woord had gevraagd voordat de stemming geopend werd. (…) In elk geval probeerde u alsnog het woord te vragen bij handopsteking eens de stemming al geopend was. Wanneer de stemming al geopend is, kunnen raadsleden echter niet meer tussenkomen.”
Dat is juist en Helga wees daar ook op. Maar zie even verder.
“Het is voor mijn ambt niet mogelijk om uit te maken of u het woord al dan niet terecht werd geweigerd voordat de stemming geopend werd. Er was geen inleiding bij dit agendapunt vanuit het schepencollege zodat er heel snel tot de stemming werd overgegaan. Het is m.i. aan te bevelen dat (…) de voorzitster expliciet vraagt of er iemand wenst tussen te komen, alvorens de stemming effectief te openen (…)”
Ons Helga is een andere keer hierover ook al aangesproken. Wie het interesseert kan nog altijd de live-stream van de zitting bekijken. Vermeersch steekt zeker vier keer zijn hand op met de bedoeling om tussen te komen. Helga herhaalt dat dit niet kan, omdat de stemming nog loopt. Maar zij opent en sluit die stemmingen in een hels tempo zodat Vermeersch geeneens de kans krijgt. Het gaat allemaal bewust heel snel. Helga wil gewoon niet dat hij tussenkomt.

M.b.t. de informatie over de voorgestelde kandidaten die ontbrak
“Uit de informatie die de stad mij bezorgde, blijkt dat de raadsleden pas op het moment van de zitting zelf, bij het agendapunt in kwestie, wisten wie de kandidaten waren waarover zou gestemd worden.”
Dat is hier in Kortrijk immer zo, of toch ongeveer in 99,99 procent van de gevallen: de memorie van toelichting vermeldt wel wie ontslag neemt maar nooit wie de nieuwe kandidaat is. Tenzij het om een raadslid gaat. Het valt me dunkt evenwel te betwijfelen of de raadsleden van de meerderheid (of zeker hun fractieleiders!) niet weten om wie het gaat: het is toch altijd iemand uit hun midden, hun partij? Er zijn toch bestuursvergaderingen? En fractievergaderingen? Of niet soms??
“Het is dus maar logisch dat de gemeenteraadsleden ook effectief en tijdig weten wie de kandidaten zijn voor deze mandaten om een geïnformeerde en overwogen stem te kunnen uitbrengen. Zeker wanner het, zoals in casu, niet om gemeenteraadsleden gaat.”
De waarnemend gouverneur wijst nog ten overvloede naar een decreet en naar het huishoudelijk reglement waarin bepaald wordt wat er zoal in een agendapunt (een volledig dossier) moet omschreven worden.

P.S.
Naar aanleiding van die klachten en andere voorvallen wil raadslid Vermeersch dat het Bureau van Fractieleiders bijeenkomt om het functioneren van de gemeenteraadsvoorzitter te bespreken. Van ons Helga ! Nooit meegemaakt.
Kortrijkwatcher wil ook wel een duit in het zakje doen doen, maar dan om HEEL het functioneren van de gemeenteraad eens “in de groep” te gooien. Er doen zich waarlijk zaken en toestanden voor die echt niet meer kunnen. Om bloed te spuwen, jawel.