Over de oorspronkelijk onthutsend onoordeelkundige formulering van het vierde Kortrijkse “referendum” (1)

In een bepaalde week van oktober kunnen de Kortrijkzanen van 16+ opnieuw digitaal hun mening geven over een vraag waarvan de tripartite vindt dat die een publiek debat verdient. Het is de vierde “bevraging” (juridisch de enige juiste term!) uit de lopende bestuursperiode in het kader het project ‘Kortrijk Spreekt”. Dat slaat op allerhande vormen van lokale democratie, participatie in het beleid . Een materie die wel degelijk valt onder de bevoegdheid van burgemeester Ruth Vandenberghe, al uit de tijd dat zij nog schepen was.
Nu is het zo dat die bevraging als het ware dreigde ongeldig te worden of beter gezegd dat de uitslag in elk geval qua motivatie niet goed interpreteerbaar zou zijn indien er net niet door externe specialisten inzake lokale democratie op het nippertje (eigenlijk al te laat) was ingegrepen.
Dat zit zo.
Het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) keurde op 28 augustus de vragen goed of de openbare verlichting van zondag tot en met donderdag tussen 23 uur en 5 uur niet kon gedoofd worden om blijvend energie te besparen. De alternatieve vraag dan waarop de Kortrijkse kiesgerechtigden met een ja of een nee konden op antwoorden luidde vanzelfsprekend of men het niet goed vond om de verlichting de hele nacht te laten branden.

De bespreking en goedkeuring van de vragen was een agendapunt 7 in de gemeenteraad van maandag 11 september. Voor wie de live stream van de zitting nog een keer wil bekijken: volg de zaak van 21u51′ tot 22u26′.
Het belangrijkste incident deed zich voor om 22u09′.
Om een reden die we volstrekt niet goed begrijpen was dat uitgerekend schepen Wouter Allijns (VLD) constant over het agendapunt 7 (de bevraging) het woord voerde of moest voeren. De schepen is nu wel bevoegd voor bijv. zaken als economie, energie, facility maar het is verdorie toch wel degelijk onze burgemeester Ruthie (Team Burgemeester) die verantwoordelijk is voor niet enkel de actie “Kortrijk Spreekt” maar ook voor communicatie en veiligheid.
Zij verkoos evenwel te zwijgen, eigenlijk bij elke interventie van een raadslid. Slechts één keer heeft zij letterlijk één woordje gezegd, en wel na heel wat aandringen van (onafhankelijk) raadslid Demeersseman. (Daar is zij doorgaans wel het best in – in dat zwijgen als vermoord – dat weze even tussen haakjes aangestipt. )

Allijns is als schepen toch nog altijd een beetje nieuwbakken en gelukkig als persoon (karakter) nog enigszins de politieke onschuld zelve. (Hij moet nog leren zwijgen als dat politiek-tactisch beter uitkomt.)
Dus begon hij ietwat na 22 uur (“tot slot”!) met een ongebruikelijke vraag aan voorzitter Helga Kints om een amendement te mogen indienen. Hij wou namelijk in de eerste vraag van “het referendum” de zinsnede schrappen waarbij men het immers liet voorkomen alsof voorstanders van het doven van de verlichting dat uitsluitend motiveerden om “blijvend energie te besparen“.
Hierbij liet Allijns in al zijn argeloosheid weten dat hij echt niet op eigen houtje om die schrapping vroeg.
Hij had daartoe het advies gekregen “van mensen die zich enorm bezig hielden met bevragingen“, van profs-specialisten. Zo was hij te weten gekomen dat men in de vragen van een referendum geen toelichting(en) mag smokkelen die het antwoord erop kunnen aansturen.

VB-fractieleider Vermeersch was bij die toelichting van het amendement-Allijns in alle staten.
Vroeg zich (herhaaldelijk en met nadruk) af hoe het mogelijk was dat men zo’n onvoorstelbare, aartsdomme fout kon maken in de vraagstelling. Wie is hiervoor verantwoordelijk? (De vraag mét de toevoeging “om blijvend energie te besparen” was namelijk al verschenen op de website van Stad en in de media.)
En welke prof-specialist(en) had dan wel die kostbare wenk gegeven?
Schepen Allijns bewaart het stilzwijgen.
Burgemeester Vandenberghe geeft geen kik.
Voorzitter Helga Kints doet wat ze altijd doet: het College uit de nood helpen. Zij wil dat men onmiddellijk overgaat tot de stemming. Het is 22u25′. Allijns is gered door de gong. 11 raadsleden (op 38 aanwezigen) stemmen uit balorigheid tegen zijn amendement.
P.S.
Onze trouwe lezers hebben natuurlijk al een heus vermoeden, een niet geheel grove verdenking om welke “profs-specialisten” het gaat die het stadsbestuur hebben gered van een onwaarschijnlijk onthutsend foute vraagstelling in dat vierde “referendum”: met name het onderzoeksteam van de Ugent dat bezig is met het evalueren van de drie vorige Kortrijkse ‘referenda’, dat zgn. GOA-project waarover we het hier al uitgebreid hadden.
Waarom mogen de Kortrijkzanen daarover niets weten?

(Wordt vervolgd.)