De aandeelhouders van onze beide Lago-zwembaden “vragen” nu zelfs 3.673.578 euro van ons (5)

Onze regionale gazetten hebben nog geen tijd gevonden om het te berichten, gezien de wateroverlast.
Een drietal weken geleden konden ze wel melden dat “Lago” (dat is de commerciële benaming voor de NV S&R Kortrijk-Zwevegem) met stad onderhandelde (sinds wanneer?) over een financiële steun voor het opvullen van een kastekort van 3,4 miljoen. Dat is dus nu 3,6 miljoen geworden en we weten niet waarom, net zoals we nog altijd niet weten hoe dat management zo’n liquiditeitstekort heeft kunnen opbouwen. We zeiden het hier al: volgens de jaarrekening van 2022 bedraagt het eigen vermogen van de NV S&R
2.321.504 euro (MIN!) en het maatschappelijk kapitaal slechts 2 miljoen. Nettoverlieskapitaal volgens eigen berekening: – 1.424.447 euro. Schulden aan kredietinstellingen: 43.902.421 euro. Wat liquiditeit betreft berekenden we voor 2022 ook even de ‘current ratio’ en de ‘quick ratio’: resp. 0,69% en 0,68%. Dat is dus bar slecht.

In een raadscommissie ter gelegenheid van en voorafgaand aan de gemeenteraad van 13 december vroeg CD&V-raadslid Benjamin Vandorpe (goed ingevoerd in deze materie) zich af waarom de steunaanvraag en de belabberde kastoestand van de Lago-zwembadcomplexen niet was geagendeerd op die zitting. Zelf heeft hij wel geen interpellatie ter zake ingediend om de lopende onderhandelingen niet te storen. (In de media heeft hij wel een opvallende alarmkreet geslaakt.)
Een andere kenner van de materie (de stouterik!), VB-fractieleider Wouter Vermeersch, deed dat wel.
Hij had een viertal vragen.

In al zijn eenvoud wou Vermeersch het nu eindelijk eens weten: “Hoeveel vraagt Lago?
En het laconieke antwoord van Wouter Allijns, de schepen van Sport (!) luidde: 3.637.578 euro, te verdelen in 2.136.375 euro voor het Kortrijkse complex, en 1.537.203 euro voor dat van Zwevegem. Punt. De schepen van sport had geen zin om daarover wat uit te weiden. (Wij ook niet want beschikken niet over de nodige informatie over de zaak, die men als vertrouwelijk beschouwt. We kennen enkel de jaarverslagen van de S&R-Group en die van de andere ondernemingen-aandeelhouders. En daarover hadden we het hier al uitvoerig.)
Wat dat “vragen” van Lago inhoudt, dat weten we dus niet precies. Om wat voor soort ‘injectie’ gaat het eigenlijk? Wat we wél weten is dat “Lago” ook belust is op een vorm van additionele steun op lange termijn, maar de schepen van sport repte daar niet over.

Tweede, simpele vraag van de VB-fractieleider: “Kunnen de ‘partners’ van Lago dan geen inspanning leveren?”
Ja zeg, waarom zou Stad en Zwevegem moeten opdraaien voor een (adembenemende) liquiditeitsnood van de NV S&R Kortrijk-Zwevegem? En op lange termijn zelfs voor een permanente financiële tussenkomst?
De schepen van Sport negeert die problematiek. Wie een beetje het zgn. DBFMO-contract van Stad met de S&R GROUP (dd. 8 augustus 2016) betreffende de bouw en exploitatie van de twee zwembaden kent, weet zeer goed dat Lago eigenlijk geen juridische poot heeft om een steunvraag in te dienen omwille van bijvoorbeeld een energie- of een Covid-crisis, of nog wat anders. In die overeenkomst is zelfs sprake van een mogelijke winstverdeling! En bij verliezen moet de S&R Group maar zelf instaan voor een kapitaalsverhoging.
Ewel ja, dat wordt dan waarlijk een eindoplossing: S&R kan aan stad vragen om aandeelhouder te worden. Zou dat niet kunnen via een converteerbare lening?

Hier past wellicht even een overzichtje van de groepsstructuur van ‘Lago’.
De S&R Kortrijk-Zwevegem (onze Lago dus) kent twee aandeelhouders: de moedermaatschappij S&R Group (met 99,90% van de twee miljoen) en Innopa als beheerder (0,10%). De S&R Group omvat dan nog een consortium van aandeelhouders als daar zijn: de aannemers ACH Build en Lotec, de bouwmaatschappij Vanhout, Cegelec – nu overgenomen door VINO (voor hvca en elektra), én… Innopa (exploitatie).
Hebben die vennootschappen wel geld?
Wat we enkel kunnen vaststellen is dat het boekjaar van de S&R Group met een winst is afgesloten van 137.349 euro, maar Innopa kende als consoliderende vennootschap dan wel een verlies van 2.132.993 euro.
Nu, de schepen van Sport gaf in antwoord op de vraag van Vermeersch de indruk dat Stad (en Zwevegem??) overwoog om een lening (welke?) te verstrekken. Hij zei, heel kort: “Indien we een lening verstrekken moeten zij (sic) ons op enige wijze de zekerheid bieden dat zij die kunnen terugbetalen. We geven niet zomaar een blanco cheque!”
Waarvan akte.

Als derde bezorgdheid wou raadslid Vermeersch nog wat info over het aantal bezoekers, meer speciaal in de Kortrijkse Lago. Het is namelijk zo dat algemeen geoordeeld wordt dat de slechte resultaatcijfers te wijten zijn te kleine bezoekersaantallen, te hoge tarieven, slabbakkende horaca.
De vraag was: “Is het aantal bezoekers vorig jaar niet gedaald met 43 procent?”
De schepen van Sport beaamt: voor het zwembad Kortrijk ligt het bezoekersaantal 42% lager dan gebudgetteerd. (Over Zwevegem heeft men het niet.) Maar schepen Allijns heeft als lobbyist goed nieuws. Men mag niet vergeten dat dit jaar 2023 het eerste jaar is waarbij men kan spreken van een normaal exploitatiejaar. We zullen dit jaar de targets en het aangepaste budget halen!
Nog Allijns: “Lago wordt ten onrechte als slecht aanzien hé. Maar het is niet allemaal slecht hé! De cijfers van dit jaar zullen het bewijzen.”
Als antwoord op een tussenkomst van CD&V-raadslid Benjamin Vandorpe – die bezwaren had over de dure tickets – zei de schepen van Sport nog dat de tarieven zullen dalen als de energieprijzen dalen.
(Ha ja! Dat is juist…Kortrijkwatcher wees daar vroeger al op. De (enorm) verhoogde tarieven worden geacht tijdelijk te zijn, als compensatie voor de stijgende energiekost. Bedoeling was om die kost met 300.000 euro te verlichten.)
Vandorpe wijst ook graag op de “onderbenutting” van de horeca, het restaurant in het Kortrijkse zwembad. De schepen van Sport gaf hem onrechtstreeks groot gelijk: “We gaan daar betere mensen op zetten.”

Tot slot wou raadslid Vermeersch nog weten “hoe het nu verder moet“.
Schepen Allijns: “Als Lago de afspraak bevestigt zetten we volgende week de onderhandelingen verder.”
(Heb je me nou? Als Lago bevestigt!…)

Om af te ronden nog dit.
Matti Vandemaele van Groen wees er nog op dat het weerom zo is dat alle lasten voor Stad zijn en de baten voor de onderneming. Een structurele oplossing is nodig.

P.S.
Onze gazetten citeren nooit de operationele manager van Lago. Dat is niemand minder dan Tom Hillewaere, dezelfde die projectleider is van “Kortrijk, culturele hoofdstad van Europa”.