Naar een nieuwe, alternatieve gemeenteraad (2)

Onder dezelfde clickbait-titel als hierboven verscheen in de vorige editie van deze stadskrant een stuk dat eindigde met de drastische mededeling dat we geeneens zouden kunnen spreken van een gemeenteraad zonder het optreden van twee raadsleden uit de oppositie, met name Benjamin Vandorpe (CD&V) en Wouter Vermeersch (VB). Zij domineren de zittingen.
De eerst genoemde meer in het bijzonder door zijn gedegen tussenkomsten over gewichtige beleidskwesties (financies, grote projecten), alhoewel bijwijlen misschien ietwat te alarmistisch. En de fractieleider van het Vlaams Belang is een echte dossiervreter die het alle schepenen afzonderlijk bepaald lastig kan maken. Iemand als schepen Philippe De Coene kan zijn viscerale afkeer van de VB’er niet verbergen. Schepen Wout Maddens (nochtans een flamingant van geboorte) imiteert ongestraft Hitler als Vermeersch het woord neemt. Zo gaat dat hier dan. (En de enige repliek van de burgemeester is dat de VB’er weer eens liegt en mensen tegen mekaar opzet.)

Die boutade over de ongemene dominantie van twee raadsleden mag u gerust ernstig nemen.
– Bij de CD&V is fractieleider Hannelore Vanhoenacker voor haar taak niet helemaal uit het harde hout gesneden, verliest zich in nogal futiele onderwerpen. (Onbegrijpelijk. Zij complimenteert zelfs bij gelegenheid en met bloemen het optreden van Helga Kints, voorzitster van de gemeenteraad en hondstrouwe behoedster van het schepencollege.)
– Philippe Dejaegher van de N-VA is trouwens ook een nogal zacht gekookt ei. Hij ontpopt zich als een soort brave pater, een vredelievend moralist. Ja, als iemand die het echt goed meent met de maatschappij en uiteindelijk met alles. Kumbaya !
– David Wemel is met de jaren gaandeweg meer zen-monnik geworden. Hij getuigt als kopstuk van de Groen-fractie toch van een nogal fragmentarische kennis van de dossiers. Met zijn nobele, filosofisch getinte tussenkomsten beoogt hij evenwel ter compensatie de gemeenteraad op een hoger peil te brengen.
– En dan hebben we nog mademoiselle Nawal Maghroud. Hadden haar bijna vergeten! Een uiterst representatieve verschijning, dat wel, maar me dunkt zijn er ongetwijfeld niet veel mensen – of zelfs weinig raadsleden – die weten dat zij wel degelijk de fractieleidster is van de beweging “Vooruit”. Vermoedelijk heeft zij gedurende voorbije jaren van deze bestuursperiode al wel vier keer iets gezegd, met een totale spreektijd van evenveel minuten. En maar babbelen met haar gebuur!
– Ha ja, Koen Byttebier van de VLD. Een apparatsjik eerste klas terwijl hij duidelijk beoogt om tegelijk allemansvriend te zijn. Als handpop van Quickie speelt hij eigenlijk onder zijn niveau. Soms meen ik te merken dat hij tijdens de gemeenteraad via een rechtstreekse telefoonlijn (WhatsApp?) richtlijnen krijgt van de burgemeester.

U merkt, we zijn niet uiterst tevreden over de fractieleiders.
(We zijn geen negativo! In een vorig stuk – al vergeten? – spraken we ons lovend uit over de dossierkennis van onze schepenen. Ruthie Vandenberghe, de zgn. ‘superschepen’, moet zich wel nog ietwat bekwamen in haar nieuwe bevoegdheden zoals digitale transformatie en energie. En de burgemeester is een meester in ‘taqiyya’.)

Maar wat deprimeert ons als aloude gemeenteraadwatcher én ervaringsdeskundige finaal het meest?
Twee zaken die eigenlijk als een spiegelbeeld van elkaar zijn:
1. De politieke onkunde en het tekort aan politiek bewustzijn bij vele raadsleden;
2. Het volstrekt gedesinteresseerde gedrag van vele raadsleden tijdens de zitting.

Over de eerste ergernis zullen we het misschien later een keer uitvoeriger hebben. Maar we wezen in het verleden wel degelijk al meer dan een keer sporadisch op dit euvel. Er zijn bijvoorbeeld raadsleden die nu nog altijd niet weten hoe een interpellatie of een voorstel er moet uitzien. En als ervaringsdeskundige zijn we er zeker van dat een meerderheid van de raadsleden van een uiterst miniem deel van de agendapunten in de maandelijkse Raad op de hoogte zijn. Namelijk nauwelijks en enkel weet hebben van het bestaan van die punten die ter sprake komen in de voorbereidende Raadcommissie waar zij lid van zijn. De Collegebesluiten niet eens lezen. (Dat gaat soms om honderden bladzijden.) Triviale vragen stellen.
(Het is in dit verband ook dat we nog moeten uitpakken met ons voorstel voor een alternatieve gemeenteraad.)

Over het irritant gedrag van bepaalde raadsleden tijdens de zittingen zullen we het nog hebben in een volgende bijdrage. Tot op heden kwam in dat verband hier nog alleen Tiene Castelein (Team Burgemeester) met naam en toenaam ter sprake. Hoogst waarschijnlijk wijt zij dat aan het loutere feit dat zij in de live stream van de zittingen vanwege de stand van de camera op Tinternet als het ware (ongelukkig) in close up zichtbaar is. Je kunt bijna letterlijk zien wat op haar computerscherm staat. Wij hebben (of hadden) het evenwel in eerste instantie net op haar gemunt om twee redenen. Ten eerste is zij gewezen voorzitter van de Raad en vervangt zij Helga Kints indien nodig. Zij zou dus een voorbeeldig, oplettend gedrag kunnen tentoon spreiden. Maar neen, ten tweede is zij ongeveer het enige raadslid dat werkelijk continu op haar laptop en/of met haar smartphone actief bezig is met haar beroepswerk. Passief, maar ook actief aan het typen op het toetsenbord. (Het moet gezegd, zij kan dat goed.) Tegenwoordig camoufleert zij haar beroepswerkzaamheden door zich met de rug naar de camera te keren, of zelfs door zich met haar GSM te verbergen achter een grote mantel met dikke kraag (4 december). Lachwekkend triest is dat. In een andere recente zitting heeft zij daarenboven iets gepresteerd wat we enkel en ooit een zeldzame keer in raadszittingen van de vorige eeuw meemaakten: zij had haar boterhammen bij (!) en vond al om 19 uur (11 december) dat de schafttijd was aangebroken. Wel Tiene, we vinden dit getuigen van een ongeziene onbeschaamdheid, zelfs brutaliteit.
Maar blijf rustig. In een volgende editie hebben we het nog over andere raadsleden die beter zouden thuis blijven. Nooit meer deelnemen aan volgende verkiezingen. Ja, tijd voor “namen noemen”.

(Wordt vervolgd.)