Een stukje duiding bij het ontslag van Bral als voorzitter van Bruisende Stad

HIERNA EEN PLEIDOOI VOOR GOEDE SCHEPENEN

Schepen Stefaan Bral heeft ontslag genomen als voorzitter van de stedelijke vzw “Kortrijk Bruisende Stad” (KBS). Met hem zouden er ook wat van zijn trouwste acolieten uit het bestuur – die hijzelf zonder enige inspraak heeft aangesteld, gecoöpteerd – de brui aan geven.
Wat weinigen weten is dat er al in het nabije verleden een drietal bestuursleden ontslag hebben genomen, juist omwille van bepaalde gedragsvormen van de schepen.

Geplande activiteiten en budget

Alvorens in te gaan op enkele dieperliggende en psychologisch getinte achtergronden even kijken wat de vzw KBS dit jaar van plan was. Want volgens de gazetten zou men bepaalde evenementen uit handen nemen van de VZW, of zelfs schrappen.
Bijv. Kortrijk Strand(t). Dat onnozele, potsierlijke gedoe op de Grote Markt. Met dit zwemkommetje voor onze plaatselijke rekels. Maar dit evenement staat niet eens opgesomd in het overzicht van de geplande activiteiten voor dit jaar!
Wel is er dan curieus genoeg in de begroting een post voorzien genaamd “randactiviteiten strand”, met een uitgave van 5.000 euro. Wie organiseert er dan de activiteiten binnen de rand?
Eigenlijk is er voor dit jaar geen enkel nieuw initiatief genomen.
Dat is geen verwijt. In het actieplan zegt men dat de KBS zich wil concentreren op haar kerntaak, met name het organiseren en ondersteunen van evenementen en ankermomenten. Men wil gewoon voortbouwen op vroegere succesvolle projecten. Maar volgens de gazetten wil de burgemeester juist ook dat de KBS zich op kerntaken toespitst.

Daar is natuurlijk de Paasfoor. Een uitgave van 30.000 euro. Waarvoor? Waarom? Via KBS?
Sinksenfeesten: 140.000 euro. (Betekent dit dan dat Stad zelf hieromtrent geen kosten draagt?)
Boterhammen op het Plein (muziek): 5.000 euro. KortKan’t (concerten in het Begijnhofpark): 40.000 euro. Zomercarnaval (was toch wel beneden alle peil, voor wie al andere carnavals heeft mogen meemaken): 35.000 euro. Intrede Sinterklaas: 10.000 euro. Eiland van Licht (vuur! lichtjes! kaarsen!): 75.000 euro. Brand in Mokum.
Kortrijk Dans(t) gaat dit jaar niet door want die festiviteit is tweejaarlijks. Maar waar is Kortrijk Proeft gebleven? Nu we Stad van de Smaak zijn geworden?
Totaal van deze uitgaven: 399.000 euro.
Allemaal dingen gegund zonder openlijke offertes. Dat is niet normaal.

Daarnaast voorziet de vzw KBS nog een budget van 65.000 euro voor de ondersteuning van lokale organisatoren voor openluchtevenementen en kermissen, wijkbarbecues en straatfeesten. Meer speciaal dus in de deelgemeenten (Bissegem) en stadswijken. Dit budget wordt niet nader gespecifieerd of opgesplitst, maar in 2006 steunde men met dit geld een veertigtal organisatoren en een tiental wijkbarbecues of straatfeesten.

VZW KBS kent ook een aantal “structurele uitgaven”.
Bijvoorbeeld voor “algemene werkingskosten”: 35.000 euro. Toen ik nog lid was van de Algemene Vergadering kon daarover nooit een inzicht verkregen worden. Voor wie en waarvoor diende dit? Werd de penningmeester toendertijd betaald? Kregen ambtenaren die ook voor de vzw werkten hiermee een soort “weddeverhoging”? Tot 250 euro per maand? Nooit geweten, maar er waren sterke vermoedens.

Vanwaar nu de inkomsten van de vzw “Kortrijk Bruisende Stad”?
Er zijn inkomsten uit de evenementen zelf.
De Paasfoor brengt 15.000 euro op. Hoezo?
De Sinksenfeesten 10.000 euro. Hoe?
Er is een stadstoelage van 304.000 euro, plus nog een extraatje van 75.000 euro. Dat klopt alweer niet. In de stadsbegroting 2007 is een toelage vermeldt van 379.335 euro. Net hetzelfde bedrag als in de vorige jaren.
Vanuit het “cultuurbeleidsplan” krijgt men 20.000 euro.
Van de Vlaamse Gemeenschap (“Vlaanderen Feest”) verwacht men 5.000 euro.

Met de sponsoring gaat het al een tijdje helemaal niet goed. Dit jaar hoopt men op slechts 35.000 euro. Het is ooit méér geweest: 115.000 euro. Althans in theorie. Want soms was er veel “oninbare” sponsoring. Of een soort ruil in natura.
En aan de acquisitie van die sponsoring waren ook “kosten” verbonden. De schooier van dienst kreeg een bepaald percentage op de ingezamelde gelden. De vraag voor wie dat was bedoeld was regelrecht taboe.

Het totaal van het budget bedraagt dit jaar 464.000 euro. Het is ooit (2005) ca. 700.000 euro geweest.

Hoe de burgemeester het zal aanleggen om bepaalde evenementen van KBS te schrappen of over te hevelen naar zijn domein (soortement schepen van cultuur) is een juridisch raadsel.
Het jaaractieplan en de begroting 2007 zijn zowel door de besturen van KBS als de gemeenteraad (inbegrepen de burgemeester) goedgekeurd. En het mandaat van de bestuursleden van een stedelijke vzw vervalt pas zes maanden na de vernieuwing van de gemeenteraad.
Wil de burgemeester de KBS ontbinden en een nieuwe VZW maken? Met een nieuwe beheersovereenkomst?
Tussenvraag: hoeveel schulden heeft KBS?

Over de statuten en het ontslag van Bral cs.

Hoe en waar heeft Stefaan Bral ontslag genomen?
Statutair moet een persoonlijk ontslag schriftelijk ingediend worden bij de Raad van Beheer. Dat is dus bij zijn eigenste acolieten. Naar verluidt zouden zij niet uitkijken naar een plaatsvervanger en zelf ook ontslag indienen. Bij zichzelf. Dat is pure paragraaf, catch 22.
Hoog tijd voor een Algemene Vergadering ! Crisismanagement.

Schepen Bral is nog voorzitter van andere gemeentelijke VZW’s. Bij het nieuwe museum 1302 liet hij zichzelf stiekem tot voorzitter aanstellen, buiten alle regels om. Bral is ook nog voorzitter van de vzw Sportplus. Van de musea ook nog altijd officieel.
Dat is niet gezond, zo’n dubbele pet.
Een schepen moet geen voorzitter zijn van een aan Stad gelieerde instelling. Want binnen het Schepencollege is hij dan via de door hem bepleite subsidies kapitaalverschaffer voor zijn eigenste “bedrijf”. En die stadstoelage moet dezelfde schepen dan gaan verdedigen – of verwerpen – in zijn VZW. Dat heet: met twee voeten in een sok zitten. Dubbele pet ophebben.
En. In feite geldt dit bezwaar ook voor een eventueel gemeenteraadslid-voorzitter van een stedelijke vzw !

Achtergronden bij het ontslag

Van een amourette tussen Stefaan De Clerck en schepen Bral is er nooit sprake geweest. Het sluimerend conflict is nu helemaal tot uiting gekomen.
Bral is in het bezit van een weinig alledaags karakter. Oud-burgemeester Manu de Bethune weet er alles van.
Bral heeft niet altijd de tong op de juiste plaats. Benaamt de huidige burgemeester wel eens in meer besloten kring als “een kluchtespeelder“, een “fantasist”, en in het beste geval een “goochelaar”.
Men raakt gemakkelijk slaags met de schepen. Ook de horeca kan ervan meespreken. Herinner u de terrassenoorlog.

Bral heeft een beetje overal lak aan. Durft bij gelegenheid ook een loopje nemen met de waarheid. Ook voor de pers. Ligt goed bij mensen die van toeten noch blazen weten.
Ik herinner me nog goed dat hij in 2005 vond dat zijn vzw KBS geen stedelijke vzw was en dientengevolge geen verantwoording moest afleggen aan Schepencollege noch de gemeenteraad. Het duurde maanden vooraleer hij uiteindelijk toch de nodige documenten ter goedkeuring liet voorleggen aan de gemeenteraad.
Burgemeester kon ook node aanzien hoe Bral pseudo-belastingen oplegde aan de horeca, en met zijn KBS overging tot allerlei bezettingen van het openbaar domein.

Naar een professionele Bruisende Stad?

Naar verluidt vindt de burgemeester de huidige vzw KBS weinig professioneel.
Bestuurlijk gezien was (is) dit alleszins het geval.
Een vroegere penningmeester die niet uit zijn papieren geraakte. En trouwens vroeger ook ontslag heeft genomen of gekregen. Ik weet het niet meer. Uiterst slordige, niet transparante, zelfs onjuiste begrotingen en rekeningen. Windowdressing. (Ooit meegemaakt dat er twee rekeningen werden voorgelegd.) Gecensureerde verslagen van vergaderingen. Ontbrekende rapporten van de toezichthoudende boekhouder. Geheime vergaderingen van een ‘dagelijks bestuur’ dat op papier niet eens bestond. Sponsers én bestuursleden die resp. rechtstreeks en onrechtstreeks van de VZW profiteerden.
ALS HET NIET WAAR IS MOET MEN HET MAAR EEN KEER ZEGGEN.

Maar de burgemeester bedoelt waarschijnlijk dat KBS in zijn activiteiten niet al te professioneel tewerkgaat.
Moeilijk te beoordelen. (Je moet er wel bij geweest zijn, als er iemand puur gekwetst geraakt. Verbandkastjes niet te vinden. Ga naar café.)
Het is wel zo dat er bij het bestuur (de Raad van Beheer) van de vzw een misverstand bestaat. Leden daarvan menen concreet te moeten optreden als “vrijwilliger” bij het organiseren van activiteiten. Tafels aansleuren. Aan de tapkast staan. (Staan dan voor andere persoonlijke dingen – belangen – goed geplaatst bij Bral en het stadsbestuur.)

Met de acquisitie van de activiteiten liep (loopt) het ook niet erg professioneel. Persoonlijke smaken triomfeerden. Liesbeth List! Vuurwerk en nogmaals vuurwerk! En op basis van die persoonlijke voorkeuren werden dan op amusements- of evenementenvakbeurzen willekeurige acts aangekocht. Dure reisjes naar Londen.
Van veel fantasie kan men de aankopers van evenementen ook niet verdenken. Die olifanten van Antwerpen zijn hier nooit geraakt.
Ik stelde ooit voor om iets te doen rond het thema “de ontregelde stad”. Men begreep het niet.

P.S. (1)
Trouwe lezers weten dat kortrijkwatcher in de herfst van 2005 werd geroyeerd uit de Algemene Vergadering van KBS. Buiten mijn weten. Zonder motivering. Of met een valse drogreden. Totaal onwettelijk. Heel de procedure moest worden hernomen. Zie ondermeer stuk van 22 september 2005.

P.S. (2)
Volgens mij was schepen Bral hier en daar aan het verbeteren.
Nu moet hij nog zijn beroepswerk opgeven en als schepen voluit gaan voor Stad. Maar wil hij dat nog wel?