Gemeenteraadsleden gaan gebukt onder zelfcensuur

We hebben het over de gemeenteraad van laatstleden 24 september.

Het ontslag van “centrummanager” Moena Langenraedt

Dat is door geen enkel gemeenteraadslid ter sprake gebracht, ook niet in besloten zitting.
Terwijl sommige raadsleden de petitie die hieromtrent in Stad circuleerde hebben ondertekend.
Men kon het zelfs niet opbrengen om – zonder over de grond van de zaak te praten – te vragen of de geijkte procedure bij ontslag van een ambtenaar werd nageleefd.

Huishoudelijk reglement gemeenteraad. Aanpassing. Tweede fase.

Dat was agendapunt 1.4 van de gemeenteraad.
Een leek kan zelfs niet bevroeden dat onder zo’n titel eigenlijk een verhoging van de vergoedingen voor raadsleden en hun fracties schuilgaat. Plus schepenen.
Stond dus ook niet in de perse.
Kortrijkwatcher gaf hierover reeds d.d. 7 september duidelijkheid in het stuk “Er zijn geen civil servants meer”.
Voor het gebruik van Tinternet thuis krijgen raadsleden nu jaarlijks niet minder dan 500 euro. Of ze daar nu mee overweg kunnen of niet. Of ze de stukken die ze van Stad via e-mail krijgen nu lezen of niet.
En voor de werking van de fractie krijgt men 135 euro per raadslid. Of die fractie nu werkt of niet. (Sommige raadsleden weten niet eens waar de dossiers van de gemeenteraad liggen. Er is zelfs een tijd geweest dat raadsleden dachten dat men die niet mocht inzien.)
De gemeenteraad heeft zonder daar één woord aan te verspillen zijn eigen “loonsverhoging” goedgekeurd.
Niemand vroeg zich af er niet een keer kon gedacht worden aan een deontologische code waarbij gesteld wordt dat de toelage voor de fractie enkel en alleen kan dienen voor “politieke werking”. En enkel zou kunnen geïnd worden met bewijsstukken. Etentjes tellen niet ! (Daarover verscheen ooit een ministeriële circulaire.)
Philippe De Coene, fractieleider van SP.A – Spirit – Groen, vroeg zelfs om een (betaalde) medewerker.
Kijk, ik blijf ervan overtuigd dat dit niet echt nodig is. Tenminste als de fractie zijn werk doet, en er een beetje in slaagt om aan taakverdeling te doen. Ieder zijn ‘portefeuille’. Het is trouwens zo dat stadsambtenaren tegenwoordig zeer behulpzaam zijn voor wie tenminste de energie kan opbrengen om wat technische bijstand te vragen. En als men dan per se zo’n medewerker wil, kan die eventueel betaald met het fractiegeld.

Onder dat agendapunt 1.4 stak ook de bijkomende forfaitaire onkostenvergoeding voor burgemeester en schepenen goed verscholen. Ten bedrage van 100 euro per maand. Dat is 1.200 euro per jaar. Bovenop de reeds bestaande onkostenvergoedingen. Stond ook niet in de krant.
Het Vlaams Belang was daar – in een afzonderlijke behandeling – dan plotseling wel tegen. Wat dan weer bij voormalig schepen De Coene enige woede teweegbracht. Vond de klacht van Jan Deweer (VB) een manifestatie van anti-politiek.
Kijk, al geruime tijd is de wedde van burgemeesters en schepenen zéér fors opgetrokken, gerelateerd aan het bedrag dat Vlaamse parlementariërs opstrijken.
Achterliggende bedoeling daarvan was dat men met die verhoogde wedde bij verkiezingen betere kandidaat-mandatarissen zou kunnen aantrekken. En dat in de grotere steden de schepenen en burgemeesters van dat salaris zouden kunnen leven, zonder andere beroepsinkomsten.
Wel, onze Kortrijkse leden van het College kunnen dat. Zij krijgen daarbij in bepaalde gevallen nog vergoedingen voor neven-mandaten. Vraag het maar aan schepen Lieven Lybeer. Jean de Bethune is ook goed.
Anti-politiek is dat men daarover zwijgt. Zijn onze civil servants dan ietwat beschaamd om hierover wat helderheid te verschaffen?

Agendapunten verdaagd

Bij het begin van de gemeenteraad was er een incident.
Raadslid Maarten Seynaeve (Vlaams Belang) had een resem aanvullende agendapunten ingediend. En niet van de minste. Voorstel om zelfstandigen tijdens openbare werken beter te informeren. Een vraag over gratis parkeren. Vraag om de evalutie van de dienstverlening op zaterdag. Vraag over de private bewaking tijdens fuiven in de Kleizaal. Vraag over het uitwijzingsbeleid. Vragen over het zigeunerpark.
Allemaal goed voorbereid. De arme man kon bij de opmaak van zijn agendapunten niet vermoeden dat de gemeenteraad van september zou worden uitgesteld. En was dus afwezig, want op sinds lang geplande huwelijksreis…Hij kan zijn punten zelfs niet hernemen op de eerstkomende gemeenteraad van oktober, want is dan nog altijd op honeymoon.
Burgemeester zag dus de kans schoon om de toch wat netelige punten te verdagen. Ze zullen eventueel schriftelijk beantwoord worden. Dan is men ervan af en komen die antwoorden niet in de publiciteit.
De burgemeester, voorzitter van de Raad, vond niet dat een ander lid van de Vlaams-Blok-fractie in de plaats kon treden van de afwezige Seynaeve. Bijvoorbeeld Jan Deweer. Hoewel zo’n wisseling vroeger wel een keer kon.
Meer nog.
Diezelfde avond van 24 september was er politieraad. Onder voorzitterschap van de burgemeester (CD&V).
Toen heeft politieraadslid – dat is hij immers ook – Lieven Lybeer (CD&V) het woord kunnen nemen voor het afwezige politieraadslid Patrick Jolie (CD&V).
Niemand zag daar graten in.
Dit alles gebeurde nog geen half uur vóór de gemeenteraad van start ging. In hetzelfde lokaal.
Zelfcensuur gebood stadschepen Lybeer en andere gemeenteraadsleden – aanwezig op de politieraad – om dat te berde te brengen in de gemeenteraad, bij het schrappen van de agendapunten van het Vlaams Belang.
Heeft Jan Deweer (VB) dan niet geprotesteerd met dit precedent als argument?
Welneen. Niet uit zelfcensuur weliswaar, hij heeft er gewoon niet op gelet.
Dat is politiek.