Hoe staat het met de OCMW-financies ? (3)

Als er in de gemeenteraad dan toch een keer iets wordt gezegd over het OCMW-budget, dan gaat het gegarandeerd over de gemeentelijke bijdrage. Links vindt die bijdrage steevast te laag, rechts vindt die te hoog. Men vergelijkt dan het bedrag met dat van andere gemeenten. Flauwe kul toch?

Het gemiddelde van de bijdrage per inwoner in West-Vlaanderen bedroeg 109 euro in 2006. De cijfers schommelen van 23 euro (Ruiselede) tot bijvoorbeeld 170 euro (Menen). Kortrijk hield het in dat jaar bij 110 euro. Iedere gemeente heeft zo zijn eigen noden en problemen inzake “openbaren onderstand” en vooral bepaalt iedere gemeente- of OCMW-bestuur de draagwijdte van het gevoerde sociaal beleid. Ja, in die zin is de hoogte van de bijdrage wel ideologisch gekleurd en kan men daarover in discussie gaan. Maar, ik heb hier over de vraag wat nu echt de kerntaken zouden kunnen zijn van het OCMW nog nooit een debat weten voeren. (De oprichting van een Sociaal Huis verliep heel confuus.)
Moet het OCMW maaltijden bereiden en bedelen, instaan voor een poetsdienst en kinderopvang? Een klooster en begijnhof onderhouden? De ‘cliënten’ culturele activiteiten aanbieden? Kunnen we niet een keer een beetje tabula rasa houden in de sociale welzijnssector? (Men gaat maar door met het oprichten van overkoepelende organisaties. Synergiek!)
Over een kosten-batenanalyse en streven naar meer synergieën hoort men ook weinig. Ons OCMW koopt toch nog altijd zijn gas en elektriciteit los van Stad en de politiezone VLAS?

Dit komt ook nooit ter sprake.
Naast de gemeentelijke bijdrage (9.183.673 euro) kent het OCMW nog andere inkomsten. Bijvoorbeeld hier in Kortrijk 8 procent van het Gemeentefonds. Dat is voor dit jaar 2.184.917 euro. Samen geeft dit 11,36 miljoen euro oftewel 153,7 euro per inwoner.
Een OCMW kent naast de werkingstoelage van de gemeente theoretisch in het totaal nog acht financieringsbronnen. Stramien voor een goed debat zou kunnen zijn dat men die een keer systematisch onder de loupe neemt. Worden de OCMW-goederen wel goed beheerd? Die boerderijen bijvoorbeeld. Idem voor de exploitatie van de instellingen (de activiteitencentra). Worden de mogelijke terugvorderingen van particulieren (bijvoorbeeld van onderhoudsplichtigen) van de kosten van maatschappelijke dienstverlening voldoende toegepast?

Een mooie verrassing

Slepen we wel alle mogelijke federale en gemeenschapstoelagen in de wacht?
Vandaag bereikt ons het bericht dat federaal minister van Maatschappelijke Integratie Marie Arena (PS) op bezoek was bij het OCMW en bij die gelegenheid met een subsidie van 300.000 euro subsidie over de brug kwam om werkloze jongeren te activeren. Het persbericht spreekt over “een mooie verrassing”. Ja? Wist men nergens van? Hiermee kan men 50 leerwerknemers subsidiëren zegt voorzitster Franceska Verhenne. Mogen we hierbij de hoop uitspreken dat het OCMW bij die gelegenheid geen personeelsverhoging doorvoert?

Grote klacht ter linkerzijde is dat de gemeentelijke werkingstoelage sinds 2008 en tot en met 2010 ongewijzigd blijft. Hierbij eerst een detailbemerking. Het OCMW beschikt over reserves. Nu 3,8 miljoen euro en die worden voor een deel aangewend om het jaarlijks tekort in het exploitatiebudget aan te zuiveren. Heeft er daar iemand ter linkerzijde tegen dit mechanisme geprotesteerd?
Een bevriezing van de gemeentelijke bijdrage door aanwending van overschotten van voorgaande jaren brengt natuurlijk mee dat men op een bepaald moment onvermijdelijk komt tot een verhoging van die bijdrage. Die is voorzien voor 2011. Met een sprong van welgeteld 1 miljoen naar 10,18 miljoen.

En hier komen we tot een fundamentele kwestie of vraag.
Hoe kan het zijn dat men zomaar op voorhand een werkingstoelage van Stad kan bevriezen en daarna plots met een rond getal verhogen?
Gemeenten zijn verplicht om het werkingstekort in de exploitatie van een OCMW aan te vullen. Wiskundig gezien berekent men dit tekort als volgt. Het resultaat van het boekjaar + niet-kaskosten VERMINDERD met niet-kasopbrengsten + inkomsten zonder effect op de resultatenrekening VERMINDERD met uitgaven zonder effect op de resultatenrekening.

Ha !
Kan de OCMW-ontvanger (Franceska mag ook) nu een keer aan de gemeenteraad uitleggen hoe men allerhande kosten en opbrengsten manipuleert om jaarlijks tot die vaste gemeentelijke bijdrage te komen?
Beïnvloedt die vorm van hogere wiskunde nu al of niet het OCMW-beleid? Dat is de vraag. Laat het OCMW als proef een keer een budget opstellen (een beleid voeren) alsof de gemeentelijke bijdrage NUL euro bedraagt.

P.S.
Kreeg u vanwege Stad ook dat draaischijfje in de bus over de stadsfinancieën? Een soort abacus.
Daar vinden we in de rubriek “sociaal Kortrijk” een kost per inwoner van 161,01 euro.
(Mooi initiatief. Komen daar nog op terug.)