Stad gooit er 113.133 euro tegenaan, om druggebruik te voorkomen (2)

Een kwart van het jaar is voorbij en pas nu heeft de halve ambtenaar en de schepen (Alain Cnudde voor jeugd en gezinsbeleid, waarnemend burgemeester Lybeer voor welzijn) die daarvoor verantwoordelijk is een “actieplan drugspreventie 2009” ontwikkeld. Nu denkt u waarschijnlijk dat onze redactiesecretaresse gek is geworden. Gisteren pakte ze uit met een bedrag van 10.000 euro en vandaag gaat het om tien keer meer. Leg dat maar eens uit.

Er zijn acht soorten acties voorzien.

1. Aanbod opvoedingsondersteunende informatie m.b.t. drugs voor ouders (sic).
Daartoe zullen onder meer wat brochures verspreid worden. Budget 200 euro, want Stad krijgt die ook gratis.

2. Bekend maken van het bestaande aanbod in de drughulpverlening.
Hiertoe zal men 15.000 ROT-kaarten verspreiden en een info-vergadering beleggen. Budget: 3.500 euro.

3. Aanbieden drugspreventiemateriaal aan basisonderwijs.
De ‘trekker’ hiervoor is de preventiedienst centrumsteden. (HQ van KW wist daar het bestaan niet van.) Al dat sensibilisatiemateriaal zal aan Stad alleen al een budget van 1.000 euro opeisen.

4. Aanbieden aan secundaire scholen van een jaarlijks preventieaanbod inzake drugs, op maat per leeftijd en richting.
Er komt ondermeer opnieuw een toneelvoorstelling ‘Panda’. Budget 350 + 1.450 + 500 euro . De scholen zelf brengen 1.800 euro binnen.

5. Ondersteunen scholen bij het opstarten en handhaven van een drugbeleid op school.
Geen budget voorzien. (De ambtenaar doet dit tijdens zijn werkuren?)

6. Aandacht voor de drugproblematiek in de vrije tijd.
De dienst ‘welzijn’ zal net als raadslid-minister Q aanwezig zijn op evenementen zoals Student Welcome. Budget: 700 euro.

7. Lokaal overleg tussen de peilers repressie, hulpverlening en preventie.
Dat is DOK, het Drug Overleg Kortrijk. Budget: 100 euro.

8. Reguliere werking (sic).
Hier gaat het om algemene infovragen, ondersteuning van preventieacties, aankoop preventiemateriaal, ondersteunen drugbeleid in andere sectoren. Budget: 600 + 1.000 euro.

We hebben blijkbaar iets over het hoofd gezien. Het Collegebesluit komt uit op een totaal van 9.400 euro.
Maar nu kijken we eens naar de stadsbegroting, onder de post 84020, want die slaat op drugpreventie.
De werkingskosten bedragen 10.671 euro. Dat klopt dus ongeveer.
MaaRRR. Onze secretaresse komt nu ook op de proppen met de loonkost van de drugambtenaar. 104.993 euro.
De totale nettokost van het drugsbeleid kost aan Stad 113.133 euro.

Rest de vraag of het tot een kerntaak van een stad of gemeente behoort om een drugsbeleid te voeren.
Kijk eens op de zgn. “sociale kaart” (op Tinternet) om te zien hoeveel instanties ter stede daarmee bezig zijn.
Het actieplan nr. 2 alleen al is tekenend voor de overbodigheid van een gemeentelijk beleid op drugsgebied.