Dat persbericht van Stad over de perikelen met KVK

Eindelijk in handen gekregen. Er staat maar één fout in, maar enig aanvullend kommentaar komt niettemin van pas.
Het communiqué is op woensdag 30 juni per email verzonden naar een onvoorstelbaar lange en wonderlijke lijst van vertegenwoordigers van het plaatselijke, reguliere journaille, en pas ‘s anderendaags ook naar de fractieleiders van de gemeenteraad. Niet naar de raadsleden.
Tekenend voor de bestuurskracht en de interne samenhang van het schepencollege in deze kwestie is dat voor nadere informatie niet wordt verwezen naar de dienstdoende burgemeester Lybeer, noch naar de schepen van sport Stefaan Bral. Wel naar Yves Vanneste, dat is gewoon een ambtenaar. Nochtans is het Lieven Lybeer die het dossier naar zich heeft toegetrokken, en het intussen ook al heeft mismeesterd.

Interessant is dat in een inleidende “situering” eindelijk eens wordt gezegd hoeveel Stad spendeert aan de koninklijke voetbalclub: “gecumuleerd bereikten de investeringen in de laatste tien jaar een bedrag van 5.500.000 euro”. Waarschijnlijk zit hierin niet het bedrag van de investeringen die men voor dit jaar 2010 voorziet. Aan de hand van de ons beschikbare gegevens schatten we die op méér dan 1 miljoen euro. Het persbericht voegt er niet aan toe wat Stad zoal uitgeeft aan “gewone” toelagen. Voor terreinonderhoud, schoonmaak, energie (gas, elektriciteit, water) per jaar minstens 100.000 euro. Minstens hé, want de energiekosten zullen voor dit jaar hoog oplopen.
Supporters, zet dat allemaal maar eens om in BEF.

Heel de heibel tussen Stad en KVK is begonnen met de manier waarop flapuit en woelwater schepen Bral de vraag van de cvba Kortrijk Voetbalt naar een overbruggingskrediet van 450.000 euro heeft behandeld. Uiteindelijk stemde de gemeenteraad in met een toelage “in de vorm van sponsoring” van 300.000 euro, gespreid over tien jaar. (Dit laatste vergeet men altijd te vermelden.)
In ruil daarvoor heeft de Raad van Bestuur van de cvba op 2 maart toegestemd om tegen het eind van het jaar te voldoen aan zes (strenge) voorwaarden. Zes. Geen vier zoals het persbericht van de directeur communicatie en recht in het persbericht vermeld.

De twee vergeten voorwaarden houden in dat KVK zich engageert om het “sociaal perspectief” van zijn werking verder uit te breiden, plus alle bestaande contractuele engagementen en acties duidelijk formaliseert. Het gaat hier bijvoorbeeld om gratis toegangskaarten voor Stad (raadsleden), VIP-kaarten, publiciteit voor de Stad, enz.

Het heeft ons altijd sterk verbaasd dat de cvba Kortrijk Voetbalt heeft ingestemd met die andere vier voorwaarden.
* De aandeelhouderstructuur moet herschikt zodat er niet één iemand de plak kan zwaaien.
* De Raad van Bestuur wordt geëvalueerd en ingekrompen en geprofessionaliseerd.
* De club stel een degelijk businessplan op “waarbij de stad Kortrijk wordt betrokken”.
* De revisor/accountant van de Stad controleert per kwartaal de rekeningen en wordt ook ingeschakeld bij de opmaak van het businessplan.

Dat businessplan moest wel af zijn tegen 30 juni.
Hierover is tussen Stad en KVK een contramine ontstaan. Of het businessplan er nu is of niet, dat is vooralsnog onduidelijk. In elk geval verwijt de voetbalclub het stadsbestuur dat ze nooit enig revisor hebben gezien. Of dat er nooit een revisor is aangesteld. (Lybeer zou daar nochtans voor zorgen.) Een ambtenaar antwoordt daar dan op dat de voetbalclub toch weet wie de courante stadsrevisor is.
Het is Boes&Co, met kantoor op Plein 32. Heel Kortrijk weet dat.

Tweede verwijt van Stad is dat de club tot op heden de toelage van 300.000 euro niet “reglementair” heeft opgevraagd.
Moet dat eigenlijk wel? Als een gemeenteraad een subsidie goedkeurt, dan is het toch aan het College om het bedrag spontaan te gireren? En misschien vraagt de club deze som niet op om juist te ontsnappen aan de zes voorwaarden?

Bon. Volgende maandag 12 juli is het opnieuw gemeenteraadsdag.
Er komen ongetwijfeld vragen over de derby met verlengingen tussen Stad en KVK.

Dan is er nog de historie van de spelerstunnel.
KVK eist dat Stad die kosten moet dragen, verwijzend naar een overeenkomst waarbij Stad zorgt voor de infrastructuur conform de voetbalregelgeving voor een club die (NU) speelt in eerste klasse. Waarop Stad laconiek reageert met de mededeling dat zo’n tunnel niet nodig is om een nieuwe licentie te verkrijgen.

P.S.
In verband met een of andere actie rondom bomen planten heeft de vorige trainer Leekens beloofd om een match te organiseren tussen KVK en het stadsbestuur.