De onrechtmatige subsidie voor de vzw Novarock

Wij Рin deze volstrekt elektronische ̩n onafhankelijke burgerkrant Рhebben het hier nu louter en alleen over die ene 4.500 euro die het Kortrijkse ACW-middenveld via de vzw Novarock van Stad (van ons) krijgt voor het ACW-muziekfestival. Dit als tussenkomst voor de huur van hal 5 in de Xpo.
Over die andere 35.000 euro subsidie van ons allemaal (Stad) voor het festival zelf kan nog achteraf duiding en kommentaar opbollen. Stel u voor: dat relevante info over de besluitvorming om tot dit gigantische bedrag te komen naar boven komt… (Pro memorie, zo’n Vlasmuseum bijvoorbeeld krijgt voor een heel jaar werking 25.000 euroots.)

Jawel, er is sinds begin 2009 een Kortrijks reglement dat stelt dat jeugdorganisaties kunnen genieten van een stadstoelage van 4.500 euro als ze voor een of ander groot jeugdevenement gebruik maken van die Xpo-hal 5. Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Fundamenteel is dat de aanvraag moet komen van een – in en door – Kortrijk erkende jeugdvereniging. Voor groot-Kortrijk bestaat er een actuele lijst van 140 van dit soort verenigingen, waarvan 93 in Kortrijk-stad. De vzw Novarock is daar niet bij !
En toch krijgt die vzw dit jaar van Stad zonder verpinken opnieuw die 4.500 euro. Dat bedrag heeft de ACW-organisatie trouwens al een keer kunnen incasseren voor het festival van maart 2011 door een Collegebeslissing van 7 december 2011. (Nooit enige evaluatie achteraf gezien, wat is vereist.)

Arrogantie van de macht

Onvoorstelbaar in een administratie is dat de ACW-schepen van Jeugd – Alain Cnudde – het reglement over de organisatie van jeugdevenmenten in de Xpo via zijn Jeugdteam liet uitdokteren (“uitttesten”) door de bevriende tsjevenorganisatie uit Kuurne. Door Novarock!
Uitgangspunt was dat Stad zich 4.000 euro kon veroorloven, maar de test van Novarock vereiste als compensatie voor de uitbetaling van de “billijke vergoeding” van de zaal nogmaals 4.000 euro. (CBS van 4 november 2008, lees maar. Is die overschrijving van 8.000 euro waarlijk gebeurd? Ja, op rekeningnummer 778-5984392-22. Volkomen onterecht. Het reglement was nog niet goedgekeurd. Terug met die centen!)

Bij Collegebeslissing van 23 december 2009 heeft Novarock de toelage van 4.500 euro in de wacht gesleept door bedrog. Jawel. Bij die aanvraag deed de vzw zich namelijk voor als een studentenclub! In de lijst van studentenclubs zoals te vinden in het voorlaatste en laatste vigerende jeugdbeleidsplan komt Novarock geeneens voor. Ook niet in de overzichtstabel van de gefinancierde organisaties. In het verleden heeft Novarock ook andere (project)subsidies in de wacht gesleept door zich voor te doen als een “semi-professionele organisatie voor kunst- en cultuurspreiding” (2.200 euro in 2005) en een andere keer als een “socio-culturele vereniging met een vernieuwend project” (500 euro in 2009 voor Novarock KIKT!)

Overigens kan de vzw Novarock ter stede nooit erkend geraken als jeugdvereniging. Het bestuur van zo’n erkende vereniging moet immers voor minstens de helft bestaan uit Kortrijkzanen. Bij de vzw is er één bestuurslid van de vier woonachtig in Kortrijk…Vermoedelijk beantwoorden de bestuurleden ook niet aan de opgelegde leeftijdsgrens (minder dan 30 jaar). En tenslotte mag een gesubsidieerde erkende jeugdorganisatie geen toelagen krijgen van andere overheidsinstanties. Novarock krijgt nog 5.000 euro van de provincie.

De dienst Financiën gaf een negatief advies over het toekennen van die 4.500 euro. Waarschijnlijk omdat er een budgetwijziging voor nodig is. Of omdat Novarock al een subsidie krijgt van 35.000 euro, alreeds ingeschreven in de begroting. Die 35.000 euro kan pas toegekend als de gemeenteraad een samenwerkingsovereenkomst tussen Stad en Novarock heeft goedgekeurd. Dat zal niet zonder slag of stoot gebeuren. Bij de behandeling van dat punt in het schepencollege verliet Wout Maddens (VLD) de zitting. Stel u voor dat de VLD-fractie (coalitiepartner) tegenstemt!