Ook politie betreurt het tekort aan inspraak bij het nieuwe bestuur (1)

De vier erkende en representatieve vakbonden bij de politiezone VLAS (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) hebben een open brief gericht aan het politiecollege, de politieraad en de gemeenteraad.
Het gaat om volgende organisaties: de Algemene Centrale voor de Openbare Besturen (ACOD), het Algemeen Christelijk Vakverbond-Openbare Diensten (ACV), het Nationaal Syndicaat voor het Politie- en Veiligheidspersoneel (NSPV) en het Vrij Syndicaat Openbaar Ambt (VSOA).
Hierna de brief, bijna in extenso, met zo nodig tussen haakjes en cursief enige toelichting.

“De visie van het huidige bestuur inzake het “verbeter- en actieplan 2013-14″ voor de politiezone heeft geleid tot onzekerheid en onrust onder het personeel. De vakorganisaties hebben bij herhaling aangedrongen om betrokken te worden bij de besluitvorming. Tot nu toe tevergeefs.” (Dat nieuwe “verbeterplan” staat nog altijd niet te lezen op de site van de politiezone.)

“Het gemeenschappelijk vakbondsfront moet vaststellen dat de overheid de vakorganisaties niet wil kennen als officiële gesprekspartners en het Boc-Pol niet respecteert als officieel overlegorgaan.” (Boc-Pol is het BasisOverlegComité bij de Politie, waarvan de werking is geregeld bij ministeriële besluiten of omzendbrieven. Er zijn sites van politiezones die zelfs de agenda en/of verslagen van dit overlegorgaan publiceren.)
(…)
Volgende zaken worden aangeklaagd:

– “Het toekomstig kader zal 261 effectieven voorzien, dat slechts tot 241 zal ingevuld worden uit ‘besparingsoverwegingen’. Terwijl er in andere uitgaven niet gesnoeid wordt.” (Me dunkt voorziet de formatie bij het operationeel kader 271 ‘effectieven’. Nu – dat is op 23 oktober 2013 – telt men in werkelijkheid 250 personeelsleden. In VTE uitgedrukt: 245,1. Toen de SP.A nog in de oppositie zat wou de fractie niet weten van zo’n drastische daling van de effectieven. Men wou wel enige officieren kwijt. Het vakbondsfront zegt in de brief niet waar dan wel best gesnoeid wordt.)

– “De beperking van de bezetting van de permanentiedienst tot 72 inspecteurs is onaanvaardbaar, temeer daar dezelfde mensen ook nog ingezet worden voor andere opdrachten en er gevreesd wordt voor de toename van werkverlet door stress.”

– “Nog niet alle Calog-personeel werd gestatutariseerd.”
(Calog is ambtelijk jargon voor het burgerpersoneel bij de politie. Vreselijk woord hierbij is: “statutarisering”. Wil zeggen dat burgerpersoneel niet meer wil tewerk gesteld worden met een arbeidsovereenkomst maar voortaan wel wil onderworpen zijn aan een statuut. Voordeel is dat men dan inzake loon anders wordt “ingeschaald”, wat voor de betrokkene een nieuwe, virtuele anciënniteit oplevert. Personeel dat niet wordt gestatutariseerd kan soms elders meer verdienen en verlaat dan de dienst.)

– “Personeel wordt op louter arbitraire gronden verplaatst, zonder dat de vakorganisaties noch de betrokkenen gekend worden.”

– “Dienstroosters worden opgemaakt zonder het betrokken personeel daarin te kennen.”

– Alhoewel in het Boc-Pol d.d. 19/11 gezegd werd dat de herschikking van “Interne Zorg” nog kon besproken worden, is er toch nog verder gesnoeid, weeral zonder dat dit op de Boc-Pol gekomen is.

– “De deelnemers aan verschillende werkgroepen melden dat zij geen inspraak krijgen en dat met hun opmerkingen geen rekening wordt gehouden.” (Over welke werkgroepen het gaat weten we niet.)

– “Op verschillende werkgroepen verklaart de leiding dat alles gebeurt met instemming van de vakorganisaties, terwijl men op Boc-Pol beweert dat het voorgelegde ontwerp de goedkeuring meedraagt van de werkgroep.”

Wat is nu de eisenbundel van het vakbondsfront?
1. Volledige invulling van het personeelskader.
2. Statutarisering van het Calog-personeel op alle niveaus.
3. Herverdeling van de (rand)taken over het ganse korps.
4. Alle reorganisaties met personeelsverschuivingen dienen vooraf besproken op Boc-Pol.
5. Ontbinden van de verschillende werkgroepen.

P.S.
Volgens “Het Laatste Nieuws” van 2 januari overwegen de politievakbonden een staking voor meer inspraak. Althans, dat zegt Patrick Lecoutere van VSOA.
Men hoopt ook dat de grieven bij de politie ter sprake komen op de komende gemeenteraad van 13 januari. (Als een raadslid de zaak verkeerd aanpakt, zou het kunnen dat de voorzitter van de gemeenteraad de problematiek verwijst naar de politieraad.)