Nu 10 betoelaagde professionele cultuur- en kunstorganisaties

Dit jaar krijgt nu ook Vorming Plus voor het eerst een toelage, een zgn. “instappremie” ter waarde van 5.000 euro. Kan later verhoogd naar 7.000 euro. (We dachten nochtans dat Vorming Plus een semi-professionele organisatie is.) En aangezien Il Fondamente zijn maatschappelijke zetel heeft verhuisd van Brussel naar Kortrijk (Conservatoriumplein 1) ontvangt het ensemble nu ook een premie van 5.000 euro.

De toelagen voor de andere organisaties zijn al sinds jaren (al van onder het vorige bestuur) onveranderd gebleven, terwijl elkeen toch van oordeel is dat ze in al die tijd inhoudelijk en structureel steeds beter werkzaam zijn.

Het muziekcentrum “De Kreun” is inzake betoelaging een speciaal geval.
Op basis van een recente samenwerkingsovereenkomst met Stad krijgt de vzw als kunstorganisatie dan vanwege het beleidsdomein Cultuur jaarlijks en tot en met 2016 een onveranderlijk bedrag van 12.700 euro. Maar als specifieke jeugdorganisatie krijgt De Kreun vanwege het beleidsdomein Jeugd daarnaast nog 26.000 euro. (In de overeenkomst staat dat de subsidie voor 50 procent wordt uitbetaald in het voorjaar en voor de andere helft in het najaar. Dat klopt dus al niet. Het bedrag van 12.700 euro is betaalbaar gesteld in juli.)

Ook “De Unie der Zorgelozen” geniet op basis van een samenwerkingsovereenkomst van een jaarlijkse werkingstoelage van 14.000 euro. Maar de vzw krijgt daarnaast voor de restauratie en bouw van de Scala site een investeringssubsidie van niet minder dan 670.000 euro.

Met het kunstencentrum Buda is er iets speciaals aan de hand. De organisatie wordt net als vorig jaar slechts met 600 euro betoelaagd. Dat komt omdat Stad een keer met 75.000 euro is tussengekomen voor de aankoop van digitale projectoren voor de Budascoop. Stad wil dit bedrag recupereren door gedurende de periode 2012-2016 de toelage met 15.000 euro te verminderen.

Nieuwkomer in 2012 was de dansgroep Passerelle. Ontvangt sindsdien 7.000 euro. Intussen is de sociaal-artistieke werkgroep Wit.h verhuisd van Harelbeke naar hier. Krijgt dus 7.000 euro.

Andere toelage gaan naar:
– theater Antigone: 15.600 euro
– Festival van Vlaanderen: 12.000 euro
– Humorologie: 12.000 euro

Totaal (inbegrepen de uitkeringen op basis van een samenwerkingsverband): 90.900 euro.

Twee zaken begrijpen we niet zo goed.
– De toelagen blijven al jaren onveranderd terwijl de hoogte ervan afhankelijk is van een beoordeling na prospectie en op basis van een actieplan en een jaarverslag. Er zijn vier inhoudelijke criteria (creatie, sociaal-artistieke werking, publiekswerking, internationale uitstraling) en 2 structurele (schaalgrootte, periodiciteit van de werking).
– Dat jaarverslag moet ten laatste op 15 april bij de ambtenarij binnenlopen. Nochtans gebeuren de betaalbaarstellingen door het schepencollege al sinds jaren pas eind juli.

Maar goed.
In de toekomst zullen alle erkende professionele cultuur- en kunstorganisaties een samenwerkingsovereenkomst met Stad moeten aangaan.