Het negatief budgettair resultaat is verdubbeld

De oorspronkelijke begroting 2014 voorzag voor dit boekjaar een negatief resultaat van -22.245.884 euro.
Bij een budgetwijziging in juli liep het tekort op naar -38.035.144 euro. Geen gazet achtte het nodig om de Kortrijkzanen hierover in te lichten.
Er komt nu in oktober een derde budgetwijziging die het resultaat raamt op -46.563.082 euro. (Benieuwd of de gazetten dit zullen berichten na de gemeenteraad van 13 oktober.)

Stijgende exploitatie-uitgaven versus dalende ontvangsten
– Oorspronkelijk: 114,25 miljoen euro. Tegenover 122,68 miljoen. Een positief saldo van 4,7 miljoen.
– Nu: 117,55 miljoen tegenover 122,22 miljoen. Het saldo blijft positief: 4,6 miljoen.

Investeringsuitgaven stijgen geweldig
We gaan van 25,17 miljoen naar niet minder dan 39,93 miljoen euro. (Dat betekent niet dat men die investeringen nog in de loop van dit jaar zal realiseren.)

Netto periodieke leningsuitgaven
Oorspronkelijk 19,84 miljoen euro.
Nu 19,99 euro.
(Vanaf 2016 lopen die uitgaven geweldig op. In 2017 gaat het zelfs om 24 miljoen.)

Evolutie van de autofinancieringsmarge (AFM)
Een belangrijk gegeven want het zegt iets over ons financieel draagvlak. De AFM is het verschil tussen enerzijds de exploitatie-ontvangsten en anderzijds de exploitatie-uitgaven inclusief de leningslasten. Het bedrag geeft aan in welke mate we zelf (auto) investeringen kunnen bekostigen, ofwel rechtsreeks ofwel onrechtsreeks door terugbetalingen van nieuwe leningen.
Ons AFM blijft gedurende geheel deze legislatuur negatief! We behoren bij de weinige gemeenten (62) die pas in 2019 een positief AFM kunnen noteren, wat trouwens is verplicht.
We geven hierna de cijfers zoals die voorkomen in het meerjarenplan 2014-2019.
(Zeer eigenaardig is dat die bedragen fel afwijken van cijfers die het Agentschap van Binnenlands Bestuur in augustus heeft gepubliceerd. Kan de schepen van Financiën dat even uitleggen in de volgende gemeenteraad?)

2014: -10,4 miljoen
2015: -3,7
2016: -4,3
2017: -4,4
2018: -1,4
2019: +613.119 euro