Hoor en wederhoor over de stadfinancies

Volgende maandag bespreekt de gemeenteraad het budget 2015 van stad (en OCMW).
“Het Kortrijks Handelsblad” van 12 december (pag. 10) gaf bij die gelegenheid nu reeds het woord aan CD&V-raadslid Alain Cnudde, voormalig schepen van Financiën in de vorige CD&V-VLD coalitie.
Bravo ! Evenwel. Als reporters van onze lokale “embedded press” het woord verlenen aan een lid van de oppositie zullen zij het niet laten om daarbij onmiddellijk een schepen en/of de burgemeester om een wederwoord te vragen. Hoor en wederhoor, zo hebben ze dat geleerd op de journalistenschool zeker? (Verwacht inmiddels geen eigen inbreng van de reporter in kwestie.)

Het omgekeerde is bijna nooit (zeg maar: nooit) het geval.
Als het schepencollege weer eens met een of andere jubelende persbabbel enige plannen publiek maakt, dan komt geen persjongen even op de gedachte om prompt om een repliek te verzoeken bij een of ander raadslid van de oppositie.

De stadskas wordt geplunderd,” zo luidt de kop boven de bijdrage van raadslid Cnudde.
En hij vertelt hoe er aan het eind van de vorige bestuurspriode nog 35 miljoen in de stadskas zat, terwijl de huidige tripartite nu in een rotvaart (dit en vorig jaar) de reservefondsen aan het opsouperen is. Zelfs het Zilverfonds moet er dit jaar aan geloven. Voorts heeft Cnudde het nog over een aantal financiële meevallers, de schuldenlast en het feit dat er een “rancunebeleid” (schrappen vroeger geplande investeringen) wordt gevoerd.

Kop boven het wederwoord van Catherine Waelkens, de huidige N-VA-schepen van Financiën: “Totale schuld stijgt niet en wél structurele maatregelen“.
Kortrijkwatcher wil nu echt niet op alle slakken zout leggen, maar toch enkele bedenkingen maken bij wat Waelkens poneert.

Ja, zo zegt Waelkens: “De reserves zijn gedaald, maar de uitstaande schuld is evenveel gedaald.” (Zij geeft daarbij geen enkel cijfer.)
Kijk eens. Toen de tripartite aan de macht kwam stak er nog voor 26,9 miljoen euro in het gewoon en buitengewoon reservefonds samen. In de financiële verslaggeving bij het budget 2013 (pag. 38) gaf schepen Waelkens zelf te kennen dat de reserves als “rook voor de zon” verdwijnen. En waarlijk: in dat eerste bestuursjaar van de nieuwe coalitie alleen al werd daarvan al 19,2 miljoen opgesoupeerd.
Het Zilverfonds (om de stijgende pensioenlasten op te vangen) had 8,7 miljoen euro in kas. Daar haalt men volgend jaar 200.000 euro uit. In 2019 zal daar nog 4,5 miljoen van overblijven! Schepen Waelkens vindt dat er dan nog 60 procent in die pot zal steken. (60% van 8,7 is 5,2)

Is die daling van de reservefondsen met 19,2 miljoen nu gelijk aan de daling van de “uitstaande schuld”?
We gaan eens kijken.
Eind 2014 bedroegen de “financiële schulden” van Stad in het totaal (met de periodieke aflossingen) 142,8 miljoen. Voor 2015 wordt dat 148,8 miljoen. Er is dus gewoon geen daling van de schuld!

In de krant stelt schepen Waelkens in een ander verband nochtans nog een keer uitdrukkelijk vast dat de “totale schuld” van Kortrijk niet stijgt.
Ziehier de budgetcijfers, telkens aan het eind van het jaar.
-2014: 142,88 miljoen
-2015: 148,87
-2016: 159,84
-2017: 161,75
-2018: 156,37
(Waarom corrigeert de journalist dat niet in zijn vraagstelling?)

Nog in hetzelfde weekblad wil de burgemeester dan (want de pers vroeg ook hem om een repliek) kwijt dat er wel structurele (besparings)maatregelen worden genomen.
Het personeelsaantal vermindert van 850 naar 746, zonder naakte ontslagen“.
Die cijfers kennen we echt niet.
Volgens het meerjarenplan (derde aanpassing, pag. 30) is dit de evolutie in voltijdse equivalenten:
-2014: 794,12 VTE
-2015: 721,38 VTE
(Waarom corrigeert de journalist die cijfers niet?)

Mogen we hierbij nog opmerken dat het personeelsaantal niet enkel daalt door het niet vervangen van medewerkers die vertrekken (daarover krijgen we nooit cijfergegevens) maar ook door het uitbesteden van taken (kinderopvang, groendienst, poetsdienst).

De opmerking van de burgemeester over het schrappen van het geplande nieuwe politiekantoor op Kortrijk Weide is demagogisch. Een antwoord hierop vergt bladzijden. Overigens dalen de investeringen geweldig: van 39,9 naar 29,0 miljoen. Is dat wel een goede zaak?

Over de talloze financiële meevallers rept schepen Waelkens niet.
– Wij brengen graag nog eens in herinnering dat de totale belastingontvangsten en boeten stijgen van 63,4 miljoen euro naar 67,0 euro.
– De indexsprong zou 3,3 miljoen opleveren over een periode van vier jaar.
– Verkopen patrimonium (+ 2,2 miljoen).

P.S.
Is voor de schepen het begrip “uitstaande schuld” en “totale schuld” hetzelfde?
Bij “uitstaande schuld” hebben boekhouders het over de som van vier balansrubrieken. Maar waar is de balans?