Jaarrekening 2014: over de daling (en stijging) van de personeelskost

Nog onder het vorige bestuur (CD&V-VLD) bedroeg de personeelskost 45,36 miljoen euro in het jaar 2012. Sociale lasten en pensioenen inbegrepen.
De nieuwe tripartite (VLD, NV-A, SP.A) beloofde al meteen om “orde op zaken te stellen” door “een sober personeelsbeleid” te voeren. Er zouden namelijk in de gehele legislatuur 104 personeelsleden verdwijnen uit het bestand van 970 koppen, zonder afdankingen. Slechts één op drie vertrekkers zou men gaan vervangen. Aldus verwachtte men dat in het jaar 2013 het personeelsbestand met 17 koppen zou verminderen en in 2014 nog een keer met 10. In 2015: met 16.

Op een of andere manier zou dit “sober personeelsbeleid” financieel tot uiting moeten komen in de (lagere) personeelsuitgaven, zoals vermeld in de jaarrekeningen.
We bekijken dat even:
– jaarrekening 2012: 45,36 miljoen
– jaarrekening 2013: 47,70 miljoen (stijging: 5%)
– jaarrekening 2014: 46,88 miljoen (daling: 1,9%)

Merk op dat er voor het jaar 2014 wel degelijk een budget aan personeelsuitgaven was voorzien van 49,50 miljoen euro.
Vanwaar dan die “lage realisatiegraad”? (Zes procent minder dan geraamd.)
De schepen van Financiën legt dat heel simpel en laconiek uit. Zo is ze wel. Zij noteert: “De lagere realisatiegraad bij de bezoldiging is het gevolg van het doorschuiven van de responsabiliseringsbijdrage bij de RSZPP0 van 1,9 miljoen van 2014 naar 2015.”
Een bijzonder korte, pittige uitleg. Er wordt dus in het geheel niet gerefereerd naar mogelijke besparingen ten gevolge van het schrappen van jobs. (Het is overigens zo dat er in de voorbije jaren enkele dure vogels van A1-nivea zijn aangeworven, directeurs bijvoorbeeld.)

Ter info even dit.
Als pure bezoldigingen (zonder sociale lasten en pensioenen) is vorig jaar 29,7 miljoen aangerekend (budget was 30,2 miljoen). De werkgeversbijdrage voor de pensioenen bedroeg 9,9 miljoen (budget 12,1 miljoen).

En hoe zit het met de dalende personeelskost voor dit jaar 2015?
Het initieel voorziene bedrag was 43,37 miljoen euro. Een scherpe daling dus, maar in de volgende gemeenteraad van 29 juni wordt al een eerste budgetwijziging 2015 goedgekeurd waarbij de geraamde personeelsuitgaven toch weer enigszins stijgen naar 44,79 miljoen.
Niettemin gaat het tussen 2014 en 2015 voorlopig om een daling met zowat twee miljoen.

Hoe legt de schepen van Financiën dit nu uit?
Alweer helemaal niet door te verwijzen naar een vermindering van het aantal medewerkers.
De bevoegde schepen Catherine Waelkens (N-VA) stipt heel laconiek aan dat de personeelskost voor de brandweer en de dienst 100 letterlijk is verdwenen uit de begroting.
U moet weten dat de zone Fluvia nu betaald wordt met dotaties van de aangesloten gemeenten. Voor Kortrijk zou deze nieuwe gang van zaken dit jaar 2015 een besparing opleveren van minstens 4 miljoen!
De schepen van Financiën heeft het nog over de effecten van de gevoerde “ombuigingspolitiek”.
Onder die nogal hoogdravende term moet u gewoon verstaan dat de tripartite de laatste tijd naarstig bezig is met het uitbesteden van traditioneel gemeentelijke taken en diensten. Stad doet niet meer zelf aan kinderopvang, aan bepaalde vormen van groenonderhoud, en heeft voor het poetsen van de stadgebouwen een privé-firma ingeschakeld. Dat kost allemaal wel geld, maar die uitgaven zijn spoorloos verdwenen uit de post “bezoldigingen” in het stadsbudget én in de jaarrekening.

Ja,
zo fopt men Frederik

P.S.
Responsabiliseringsbijdrage??
Een lokaal bestuur waarvan de pensioenlast van de gewezen statutaire medewerkers groter is dan wat het lokaal bestuur betaalt als basispensioenbijdrage (via de lonen van de actieve statutairen) moet een bijkomende extra factuur betalen aan de RSZPPO. Die factuur is de responsabiliseringsbijdrage.