Het departement LNE vindt zelfs dat er aanleiding toe bestaat om de vergunning voor windturbines op Bellegem te weigeren

De Klimaatstad Kortrijk wil zich niet uitspreken over de milieuvergunningsaanvraag van Electrabel & Yard Energy Development voor de exploitatie van vier windturbine langs de A17 op grondgebied Bellegem.
Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (afdeling West-Vlaanderen) wel. Kortrijkwatcher kon het (niet-gedateerd) verslag van het onderzoek en het bijhorend tweeledig advies inkijken.

Het advies van LNE is “op dit ogenblik” ongunstig omdat er nog een reeks ONDUIDELIJKHEDEN (knelpunten) zijn vast te stellen.

1. Er is geen advies van de Directoraat-generaal Luchtvaart. (Het advies is wel al opgevraagd.)
De tiphoogte van de windturbines is 185 meter en er is een tamelijk nabijgelegen vlieveld in werking.
2. Er is niet duidelijk aangetoond op welke manier zal voldaan worden aan de geluidsnormen. (Zie verder.)
3. In het kader van de externe veiligheid voor de dichtstbijzijnde woningen is het aangewezen aantal in de veiligheidsstudie opgegeven turbinetypes te bepreken.
(De vier turbines zijn namelijk van hetzelfde type.)
4. Er dienen concrete maatregelen uitgewerkt in het kader van ijsworp en ijsval. (Zie verder.)

Overwegende dat gesteld kan worden dat allerhande RISICO’S (zelfs mits naleving van de milieuvergunningsvoorwaarden) niet tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt bestaat er voor het Departement LNE aanleiding toe om de gevraagde vergunning te WEIGEREN.
We bekijken even enkele van die aangegeven risico’s.

1. Geluidshinder.
De windturbine 1 ligt op ca. 500 m van een woongebied en de turbine 3 op ca. 750 m van natuurgebied.
– Overdag is er nergens een overschrijding van de richtwaarde. (Er is en vrij hoog omgevingsgeluid van de A17.)
– ‘s Avonds en ‘s nachts zijn er wel overschrijdingen. In het agrarisch gebied zijn er 9 woningen waar de norm van 43 dB(A) wordt overschreden en in woongebied 1 woning die de norm van 39 dB(A) overschrijdt.
De exploitant verklaart bereid te zijn de nodige reducties op te leggen de technische gegevens van de reductiemodes ontbreken.

2. Slagschaduw.
Er is een maximum van 8 uur effectieve slagschaduw per binnen een bewoonde woning aanvaardbaar geacht. Zonder reduceren meent het Departement LNE dat de norm bij ca. 40-45 woningen zal overschreden worden. Bij vier woningen is de verwachte slagschaduw zelfs 50 tot 60 uur op jaarbasis.

3. Externe veiligheid
Het gaat hier om risico’s bij zaken als bladbreuk, mastbreuk, ijsworp en ijsval.
De berekeningsresultaten zijn afhankelijk van de keuze van het windturbinetype. Maar de indiener van de aanvraag heeft in zijn veiligheidsstudie een heel reeks windturbines opgegeven. Men berekent maxima en minima. Er is geen touw aan vast te knopen.