Het Departement LNE kan geen gunstig advies geven aan de milieuvergunningsaanvraag voor de windturbines in Bellegem

Zonder al te veel concrete aanwijzingen van mogelijke geluidshinder, irritante slagschaduw en veiligheidsrisico’s lieten twee schepenen op 4 februari via een laconiek persbericht weten dat men zich niet kon uitspreken over de milieuvergunningsaanvraag van Electrabel & Yard Energy Development tot het exploiteren van vier windturbines langs de E17 op het grondgebied van Bellegem. Een heel uniek feit. Nooit meegemaakt dat bij zo’n aanvraag geen advies wordt gegeven aan de provincie, noch gunstig, noch ongunstig.
(De raadsleden kregen tot op heden geen zicht op het Collegebesluit van vorige week maandag.)

Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (afdeling West-Vlaanderen, met zetel te Brugge-St-Michiels) getuigde van meer moed.
Na onderzoek van de aanvraag vindt het Departement dat vanwege een aantal onduidelijkheden “op dit ogenblik” geen gunstig advies gegeven worden.
Méér zelfs: op grond van een aantal overwegingen (aanvaardbaar niveau van de risico’s) bestaat er aanleiding toe om de gevraagde vergunning te weigeren.

Om later te kunnen nagaan of ons Schepencollege zich liet inspireren door het Departement LNE geven we hierna – in een volgend stuk – wat uittreksels uit het verslag. (Datum van verzending aan de Provincie is niet vermeld.)