Aanslagvoeten blijven in 2006 onveranderd hoog

Om uw geduld niet verder op de proef te stellen zeggen we maar meteen wat u wil weten.
De aanslagvoeten voor 2006 zijn:
voor de APB: 7,9 procent,
en voor de OV: 1.750 opcentiemen.
En nu weer lectuur voor wie alles wenst te weten.

In de vorige bestuursperiode (meer speciaal in 1995) heeft burgemeester Manu de Bethune de tarieven van de aanvullende personenbelasting (APB) verhoogd van 6 naar 6,7 procent. We waren de enige centrumstad in Vlaanderen die dit deed. Tegelijk gingen de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV) van 1.400 naar 1.550. Alleen centrumstad Roeselare heeft het in die tijd ook gewaagd om zo’n maneuver uit te voeren, zij het met mate. En enkel voor de OV.

Burgemeester Stefaan De Clerck en zijn ploeg sloegen in 2002 evenwel alle records. Overigens niet met verve gesteund door de SP.A-coalitiepartner.
De APB steeg van 6,5 naar niet minder dan 8,5 procent. En de OV ging naar 1.750 opcentiemen.
Hiermee werden we toen de absolute kampioen van de centrumsteden.

De gevolgen waren niet min.
Een verhoging van het APB-tarief laat zich pas na het aanslagjaar voelen.
Welnu, de ontvangsten inzake personenbelasting stegen voor de Kortrijkse inwoners per kop van 181 euro (in 2001) naar 262 euro (in 2004). Per kop wil zeggen: baby’s inbegrepen.
En voor de onroerende voorheffing betaalden we per kop in 2004 302 euro terwijl dat in 2001 nog 261 euro bedroeg.

Waarom werd die fenomenale belastingverhoging in 2002 doorgevoerd?
Niemand die dat goed wist. De vroegere schepen van financiën (Hilde Demedts) zei indertijd ieder jaar opnieuw dat de financiële toestand van de stad gezond was. Ook de begrotingscommissie liet nooit een waarschuwing horen, tenzij over de stijging van de personeelskosten.
Maar plotseling hoorden we eind 2001 de toenmalige schepen van financiën Maria Danneels een noodkreet slaken. De zeven magere jaren zijn aangebroken“. Er was zelfs sprake van een structureel tekort dat evenwel nooit is uitgelegd. Volgens de burgemeester ging het om 12 miljoen euro en volgens de SP.A-schepen om 9,5 miljoen.

Schepen Philippe De Coene stak de schuld op de vorige ploeg.
En burgemeester Stefaan De Clerck vond dat de politiehervorming ons teveel geld zou gaan kosten. Nu blijkt dat de dotatie voor de politie in elk geval niet méér stijgt dan de inflatie.
Burgemeester heeft altijd beloofd dat hij een belastingverlaging zou overwegen wanneer zou blijken dat de eventueel bijkomende kosten voor politie door de hogere overheid werden gecompenseerd.

En werkelijk: de aanslagvoet van de aanvullende personenbelasting is intussen gedaald naar 7,9 procent. Zonder dat ook maar één reden daartoe werd aangegeven. Zonder op de vraag te antwoorden of het structureel tekort nu was weggewerkt. En de politiekosten voor de stad zijn ook niet gedaald.
Men deed over die belastingvermindering uiteindelijk weinig triomfantelijk. Mét reden dit keer. Want er werden intussen namelijk ook twee nieuwe belastingen ingevoerd: op reclamedrukwerk en op onbebouwde percelen.

Is Kortrijk een stad der belastingen?
In de rangschikking van de centrumsteden blijven we voor dit jaar althans een schitterende eerste plaats behouden bij de OV-tarieven.
Ziehier de volledige uitslag.
1 en 2. Kortrijk en Oostende (1750). 3. Roeselare (1625). 4. Brugge (1600). 5. Mechelen (1575). 6. Aalst (1500). 7. Gent (1450). 8. Leuven (1400). 9. Sint-Niklaas (1325). 10. Turnhout (1250). 11. Hasselt (1150). 12. Genk (1100).

Bij de APB-tarieven doen we het nu dit jaar wat minder goed met onze 7,9 procent. Vierde plaats bij de vergelijkbare steden.
1. Sint-Niklaas (8,5). 2. en 3. Roeselare en Leuven (8). 4. Kortrijk (7,9). 5. Mechelen (7,8). 6. Aalst (7,5). Van 7 t/m 10. Genk,Turnhout, Oostende, Hasselt (7). 11 en 12. Brugge en Gent (6,9).

Het gemiddelde van de APB voor alle Vlaamse gemeenten is nu 7,16 procent en voor de OV 1.304 opcentiemen.

Als we straks de stadsbegroting 2006 kennen wordt hier dan uitgerekend hoeveel de Kortrijkzanen volgend jaar per kop aan de stad zullen betalen aan belastingen. Niet enkel voor APB en OV maar ook voor de zogenaamde eigenlijke gemeentebelastingen. Riolen, leegstand en verkrotting, drukwerk, terrassen, parkeren, onbebouwde percelen, enzovoort.
Er zijn nog altijd mensen die bijvoorbeeld denken dat schepen Leleu de herstelde voetpaden uit eigen zak betaalt. Of dat het zand op de Grote Markt van schepen Bral gratis uit de lucht is komen te vallen.

P.S.
Over die belastingontvangsten komen begin volgend jaar mooie grafiekjes op de in produktie zijnde website www.kortrijkwatcher.be .