Voor een HABBEKRATS van 300.000 euro

Op de stadsbegroting van dit jaar 2006 verscheen er in de rubriek “Jeugd” volkomen onverhoeds een nieuwe stadstoelage van 40.000 euro voor ene vzw genaamd “Habbekrats” uit Gent.  Niemand die wist waarop dat sloeg, wat die vzw uitricht, waarom die hier plots opdook, en ook niemand van de gemeenteraad vroeg ernaar.

Nu blijkt dat die vzw niet enkel dit jaar nog vlug 40.000 euro zal krijgen maar dat de vzw voor de volgende drie jaren telkens nog met 100.000 euro zal gesubsidieerd worden. En die gift kan verlengd voor de volgende jaren, na 2009.
De gemeenteraad van aanstaande maandag 11 september wordt verzocht om die betoelaging, plus een vage samenwerkingsovereenkomst (geen resultaten vooropgezet) goed te keuren. (Kan dit eigenlijk wel? Zo’n verbintenis aangaan die ook het volgende gemeentebestuur vanaf 2007 tot het einde der tijden dan moet honoreren?)

Habbekrats is geen Kortrijkse vzw! De maatschappelijke zetel is gelegen in Gent: Edward Anseeleplein 3. Vlakbij is er nog een praatkaffee, maar dat is enkel open tijdens de kantooruren. Dat wil zeggen: TIJDENS schooluren. Of tijdens kantoor- en fabrieksuren van autofabrieken.
Voor zijn werking beschikt de Gentse vereniging in de Raffinaderijstraat nog over een ruime en mooie locatie genaamd “De Fabriek”. Daarbinnen is er een “kidschkaffeé”, een “eetkeet” (dagschotel voor leden en OCMW-cliënten: 2 euro), een klimmuur, een boksring, filmzaal, een cyberroom en een cultuurzolder met platenspelers. Een echte stage-fabriek dus.
De meer sociaalvoelenden onder ons beginnen al te ruiken waarmee de vzw Habbekrats bezig is.

Art. 3 van de statuten van de vzw zegt het: “De vereniging heeft tot doel jongeren wiens levenssituatie gekenmerkt is door structurele achterstelling of kansarmoede via ondersteuning op individueel groeps- of structureel vlak meer paricipatiekansen te bieden, hun weerbaarheid te vergroten en belemmerings- of achterstellingsmechanismen tegen te gaan of op te heffen.”

Nu stelt er zich toch al een eerste vraag. Gentse Habbekrats komt zijn werking naar Kortrijk toe uitbreiden. (Van andere steden heb ik geen weet.) WAAROM?

Het staat niet in de zgn. memorie van toelichting bij het gemeenteraadsbesluit maar de vereniging zal zich uiterlijk begin volgend jaar vestigen in de Heilige Geeststraat 19, en er zelfs het huis ernaast (nr.21) bij betrekken. Een prachtig gebouw is dat, daar op die hoek? Vlakbij is er ook een geschikte hangplek, aan de Leie. (Is dit complex nu door de vzw gekocht of gehuurd? Vorig jaar was er alleszins een openbare verkoop. En N.B.: vzw Habbekrats had eerst zijn oog laten vallen op wat nu het nieuwe café-Bistro “Modest” is, vlakbij het politiekantoor in de Persijnstraat. Waar haalt men het geld vandaan?) Stad subsidieert het gebouw zelf niet, maar wel de verloning van twee medewerkers, de werkingsmiddelen en overheadkosten. (“Er kan slechts betaald worden wat effectief wordt uitgegeven.”)

Ja, waarom moet er hier een Gentse vzw aan de slag met “jongeren uit de randgroepen”?

Dat we het niet weten! Stad zelf zegt: “gezien de specifieke methodiek van de vzw, hun geïntegreerde aanpak, de nood aan een rondhangplek, enz. betekent de komst van Habbekrats een belangrijke aanvulling op het bestaande aanbod en de bestaande voorzieningen.”

Een belangrijke aanvulling bij de bestaande voorzieningen? Dan zijn er nog niet genoeg? Specifiek aan Habbekrats is wel dat de vzw rijke sponsors heeft (de Lions, koninklijke hoogheden), naast openbare besturen.
Ons eigenste Kortrijkse OCMW krijgt een budget voor “kansarme jongeren” uit het federale Fonds van Sociale en Culturele Participatie niet eens opgesoupeerd. We hebben straathoekwerkers, (jeugd)buurtwerkers. Buurtheater Antigone. De Unie der Zorgelozen. Het jeugdhuis Bledi. Viva Vetex. “Uit de Marge”. Het JOC en het JAC. Een ongezien aantal jeugdverenigingen. Slachtofferhulp. SPEELPLEINEN. Speel-o-theek. De rolkombaan. Parken. Scholen! Taalcursussen. Rijk aan culturen. De Zypte. Ontmoetingscentra. Het jeugdhuis “De Kreun”. Integratieprojecten. Projecten in de sociale economie. Mentor. Kanaal 127. Integratieambtenaren. Noorzuidraden. Schoolopbouwwerkers.
En dan hebben we het nog niet over allerhande instanties die niet zozeer rechtstreeks met de Stad hebben te maken en zich toch ook met “probleemjongeren”  bemoeien. De vzw Stimulans. Kompas. Het Oranjehuis. Enzovoort, enzovoort. Bekijk nu maar eens de “sociale kaart” van Kortrijk op internet. U acht het niet voor mogelijk hoeveel instanties hier voor ons welzijn zorgen. SOKA.
Habbekrats heeft als “werklijnen”: onthaal en ontmoeting, sport en spel, vorming, animatie, individuele begeleiding. Welnu, voor al deze domeinen is er hier een overvloed aan verenigingen. Veel gasten die zich daarmee bezighouden. (Wie berekent er eens de kantoorruimte?)
Maar ja. Bestuurslid van de Gentse “Habbekrats” is ook Patricia Vlerick uit de Ronsevaalstraat 2 te Bellegem.

BERICHT VOOR TOEKOMSTIGE RAADSLEDEN

Om de grootte of de draagwijdte van dit jaarlijkse bedrag van 100.000 euro naar waarde in te schatten nog even dit. Men put dit geld uit de begrotingspost “jeugdzorg” (art. 761/332-03). Vergelijk ook met andere posten inzake jeugd.

Voor dit jaar staat daar ca. 283.000 euro op. Het leeuwenaandeel daarvan (ca. 200.000 euro) gaat naar jeugdverenigingen, en dat bedrag is zonder algehele opstand moeilijk te wijzigen. Als daar nu nog 100.000 euro zou vanaf moeten zal men integendeel het globale bedrag geweldig moeten verhogen, ofwel andere subsidies uit de post (De Kreun, Grabbepas, Students Welcome, jeugdaviseurs) moeten schrappen. Verstaan?

Het desbetreffende Collegebesluit is ook nog niet toegankelijk voor gemeenteraadsleden. Pas onlangs (28 augustus) op de agenda, en dat is nog niet officieel openbaar. Tenzij voor de reguliere pers, maar die rept er niet over.