Jaaractieplannen stedelijke vzw’s

Vandaag maandag leggen er 13 gemeentelijke vzw’s hun jaaractieplannen en begrotingen 2007 voor aan de gemeenteraad.
Een hele boom papier. Door traditioneel geen enkel raadslid geraadpleegd. Door geen enkele fractie ooit maar een ogenblik substantieel in ogenschouw genomen. (Het gaat in totaal om minstens 6 miljoen euro.)
Het gaat om de bibliotheken, de musea (waaronder ook nog het Vlasmuseum en Kortrijk 1302), de ontmoetingscentra (o.c.’s), de Schouwburg, het Muziekcentrum, Bruisende Stad, Sportplus, het Groeningeheem (dat zich ook een o.c. noemt), het Jeugdontmoetingscentrum, het speelplein De Warande, Jeugdinfra.

Let wel.
Naast die vzw’s zijn er nog andere pseudo-gemeentelijke vzw’s. Waar men niet over spreekt.
Ze krijgen ook significante toelagen van Stad (zouden anders niet kunnen bestaan) en worden soms mede bestuurd door mandatarissen. De vzw Jongereneducatie bijv. kreeg vorig jaar 178.622 euro. Fietsrijk: 121.362 euro. Mobiel: 60.000 euro. Van Clé kinderboerderij: 91.545 euro. Enzovoort.
Die bestuurders-schepenen zijn dan ipso facto stemmentrekkers.
Cf. schepen Lieben Lybeer. Honderden mandaten. Zie zijn weblog. Gaat daar zelfs fier over.

De vzw Buurt- en Nabijheidsdiensten, de meest raadselachtige, absurdistische vorm van sociale economie of dienst die ooit door onze plaatselijke christendemocratische ‘caritas calotica’ (schepen Lieben Lybeer, nu) is geschapen. Geen mens weet wat BND’s zijn. Zie onze vorige bijdragen via zoekmachine. Dankzij BND’s kun je een boormachine bestellen. Verhuizen. Boodschappen laten doen. Wist u niet?
Wat de vzw Buda Kunstencenrum zoal rechtstreeks of onrechtstreeeks ontvangt is gewoon niet te achterhalen.
Evenwel blijven al die vzw’s nog altijd in genendele door de gemeenteraad gcontroleerd. -En het is maar goed ook.

De jaaractieplannen 2007 van de echte stedelijke VZW’s ogen niet heel spectaculair.
2006 was een ietwat verlammend verkiezingsjaar en de onderscheiden vzw-besturen zijn aan het eind van de legislatuur ook wat vermoeid geraakt. (Stijgend absenteïsme in de Algemene Vergaderingen en zelfs in sommige Raden van Bestuur.)
Nieuw bloed is nodig.

Twee vzw’s zijn relatief nieuw, zodat we die even van naderbij willen bekijken.
Het gaat om “Kortrijk 1302”, het guldensporenmuseum in het Begijnhofpark. En het Muziekcentrum aan het Conservatoriumplein. Dat laatste is grotendeels ingepalmd – gemonopoliseerd – door de vzw De Kreun, subsidiair Happy New Ears. Die instellingen boeren goed. Krijgen een enrm veel subsidies, maar voorlopig nog niet van Stad. Niemand heeft zicht op het overspel met Buda.

(Wordt vervolgd. Gaan nu eerst even luisteren naar wat gemeenteraadsleden hierover zoal hebben aan te merken.)

___
(…)
Zoals voorspeld hadden de raadsleden nergens iets op aan te merken. “We zitten in een overgangsperiode.” Ja zeg. Dat is dan al zes jaar zeker? Tussenkomsten over begrotingen of rekeningen van stedelijke vzw’s in de loop van de voorbije legislatuur zijn op de verminkte hand van een Arabische dief te tellen.
___

Over de stand van zaken in en rond het Muziekcentrum (de bouw) dus ook geen woord.
We citeren nu even uit het jaarplan 2007.
De vzw onderschrijft voluit het beleidsplan van het Cultuurcentrum en de accenten die door de directie cultuur voor 2007 werden vooropgesteld. Waar mogelijk speelt de vzw dan ook in op gezamenlijke acties zoals de implementatie van het nieuwe zaalverhuursysteem en het kalendermanagement. Verder profileert de vzw zich als trekker in de reflectie over en de dynamisering van het Kortrijkse muziekleven en wil door de organisatie van een brede muziekhappening bruggen bouwen over diverse (muziek)genres en muzikanten heen. 2007 wordt uiteraard ook belangrijk in het kader van renovatie: de concertstudio wordt in een eerste fase aangepakt; de vzw wil dit van nabij opvolgen en zorgen voor een goede communicatie naar publiek en gebruikers.

Beloofd is beloofd!
De begroting sluit in evenwicht met een bedrag van 22.295 euro.
Vorig jaar was dat 17.320 euro. De verkoop van drank moest toen 11.000 euro opbrengen.

Kortrijk 1302 nu.
Niemand vroeg waarom dit museum zopas een nieuwe directrice heeft gekregen. (Ik weet waarom.)
Inkomsten : 72.000 euro.
Er is geen stadstoelage voorzien. Inkomsten geschat op het aantal bezoekers.
Uitgaven ook precies 72.000 euro. Voor de promotie van het museum is 45.000 euro weggelegd.
Wat zijn de drie grote strategische doelstellingen?
* Verschillende (verscheidene?) doelgroepen gericht benaderen.
* De uitbating van de shop en de ontwikkeling van de cafetaria tot een interessante en lucratieve nevenactiviteit.
* Het museum gebruiken om het imago van Kortrijk als Guldensporenstad op te krikken.

BEN ECHT VIES VANDAAG DINSDAG.
DOE NIET MEER VERDER HIEROVER.
GA LEKKER NAAR DE OPENINGSRECEPTIE VAN DE TENTOONSTELLING “DE GUSTIBUS”.

P.S.
De doorlichting van de musea door prof. De Brander zou op 15 februari moeten klaar zijn. Uitkijken!