Vooral de journalistiek bruist over onze bruisende stad

Die lokale persjongens schrijven soms maar wat, ook als het gaat om de perikelen binnen de gemeentelijke (stedelijke) vzw “Kortrijk Bruisende Stad” (KBS).
Die zoveelste vzw van voorzitter-schepen Stefaan Bral, die volgens de officiële website van Stad nog altijd bevoegd is voor evenementen. Wat dus in het geheel niet waar is. MELDEN ! Op het meldpunt.

Wat doen onze plaatselijke reporters?
Gewoon klakkeloos opschrijven wat ze horen. Zonder enige controle (getsjik). Doen zelfs de moeite niet om even kortrijkwatcher te raadplegen. Wat al bladzijden schreven we hier al niet over Bruisende Stad! Tot we daar zijn buiten gebonjourd door dezelfde kliek van sjoemelaars die zichzelf nu eervol hebben ontslagen.
Allez, genoeg leedvermaak.

Zo’n persjongen raadpleegt geeneens een of ander document. Weten niet eens dat ze bestaan.
Neem nu even samen met ons de jaarrekening 2006 van KBS door. Die naar het verluidt in de perse (via ene zegsman Frank Holvoet, KBS-bestuurslid van het volstrekt onnozele zomercarnaval) winst vertoont.

De balans

Die is zoals gebruikelijk in evenwicht: bijna 500.000 euro.
Het eigen vermogen bedraagt 19.511 euro. En de schulden 480.075 euro. De grootste liquide middelen (342.699 euro) staan op een BANK CW. Bank cw??

De resultatenrekening

De bedrijfsopbrengsten bedragen 551.711 euro.
Bedrijfskosten: 631.464 euro.
Het totale verlies van het boekjaar is – 91.153 euro. GROTER DAN HET EIGEN VERMOGEN.
Let op, hé! Een gemeentelijke vzw hoeft van ons geen winste te maken, maar de perse moet zich geen leugens laten wijsmaken.

Wat zijn nu de interessantste posten in die resultatenrekening bij de bedrijfsopbrengsten?

* Hier valt de stadstoelage op: 414.335 euro. Klopt niet met wat we lezen in de stadsbegroting, of in de jaarrekening van 2006. Zie art. 763/332-02, als u het – net als de revisor – juist wil weten.
(Zag u ooit dat toneelstuk: “De Revisor”? Lag je toen ook in een deuk? Geen politieker te bekennen in onze schouwburg, terwijl het spel oneindig veel dodelijk plezanter was dan wat we altoos meemaken in de Kortrijkse revue.)
* De zogenaamde structurele sponsoring (me dunkt Bockor?) bracht 73.953 euro in de lade, waarvan een onbekend bedrag ging naar de inzamelaar. Een ambtenaar? Of is het bedrag toch gekend? Bij de uitgaven merken we als “kosten sponsoringdossier'” 3.232 euro op.
* Meneer Rik van Roularta schonk 8.977 euro weg. Maar mocht ook wel 13.428 euro opstrijken voor ik weet niet wat.

En wat is wetenswaardig bij de bedrijfskosten?

* De revisor Bamelis vroeg voor het optellen van wat ongecontroleerde cijfers 13.419 euro. Wel. Als u het aan mij – dan wel als bestuurslid – zou vragen doe ik dat gratis. En vraag dan voor vijf frank de handtekening van een expert terzake. Maar is Bamelis nu wel de revisor voor alle stedelijke vzw’s, zoals ooit is afgesproken?
* Wat is “RMM”? ROULARTA alweer. Wat betekent “onkosten verg./persc”? En de CW is waarschijnlijk cultuurwinkel.
* Volgens de perse doen al die medewerkers-bestuursleden alles gratis. Krijgen hoogstens een broodje met kaas. We lezen.
– Vergoeding medewerkers: 13.419 euro.
– Onkosten medewerkers: 2.873 euro.
– Kledij: 1.887 euro.

Maar naar wie gingen deze bedragen?
– Toelagen aan derden: 43.147 euro.
– Vervoerskosten: 5.287 euro.
– Restaurantkosten: 4.557 euro.
– Catering: 13.664 euro. (Dat zijn zeker die broodjes?)
– Relatiegeschenken: 1.905 euro. (In de perse maakt men gewag van 1.800 euro. Dat is journalistiek.)

Laat dit nu toch eens duidelijk wezen, alhoewel de meningen uiteenlopen.
Als die medewerkers (civil servants) absoluut willen vergoed worden, mij geen zorg. Maar als het gaat om ambtenaren, die voor KBS werken tijdens hun normale uren, dan… Ja, wat dan? En als het gaat om bestuursleden, dan moet men het huishoudelijk reglement toepassen waarin staat dat bestuursleden geen vergoeding kunnen krijgen. Overigens: bestuursleden hoeven niet te werken in het veld. Moeten geen “veldwerkteam” vormen. Zij moeten besturen in plaats van bijvoorbeeld ergens aan de tapkast te gaan staan. Of inschrijvingen verrichten voor rommelmarkten.

Pff.
Aangezien ik geen deel meer uitmaak van de Algemene Vergaderinge zijn alle vragen hopeloos.
De uitgaven 2006 overschreden de begroting met 80.000 euro.
De sponsoring bracht minstens 30.000 euro minder op dan verhoopt. Enzovoort.
Hoe komt het dat de leden van de Algemene Vergaderinge geen verslagen krijgen van de Raad van Bestuur? Ook niet van de geheime bijeenkomsten van het officieel niet bestaande Dagelijks Bestuur? Waarom wordt er volgens de perse “geroepen en getierd” als men een vraag durft stellen aan de acolieten van schepen Bral?
Waar is die nota van evenementencoach Dries Vandenberghe? (Er waren er eerder nog. En het waren goeie. Bleven daarom zonder enige repliek.)
Ziet Bamelis het nog zitten om te revisoren?
Nu nog iets. Openbare aanbestedingen of offertes, daar waagt schepen Bral van de vzw KBS zich niet aan. Hotelkosten zijn voor de goeie kennissen.

Ach, ach. Zovele vragen die aan de perse totaal voorbijgaan.
Ik zoek nog naar een spreuk om dit heel bittere stuk te besluiten. Tot straks.
Maar hoelang kan schepen Bral zijn eigenste burgemeester nog schofferen, in de perse en daarbuiten? In Nederland zou zo’n infame wethouder mogen ophoepelen. Bral vindt de burgemeester een KLUCHTENSPEELDER.
Spreuk nu eindelijk gevonden. Vergt reflectie.
“Verscheurd is ‘t weefsel van bedrog: ontmomd de snoode hebzucht.” (Staring).
KBS moet wel blijven bestaan, maar dan wel niet als een privé-bedrijfje van BRAL, cs.

P.S.
Vanaf 1 juni verhoogt de bruto-wedde van onze burgemeester.
86.823,61 euro. Het weze hem gegund. Met zo’n schepen Bral die zegt: “Ze kunnen mij mijn bevoegdheden afpakken, maar geen wedde.”
Onvergeeflijk is dat. Maar het staat niet in de perse.