Een nieuwe serie neven-mandaten (3)

We proberen ze zo goed mogelijk bij te houden. Anders vergeet men die gemakkelijk. Zie nog stukken van 12 maart en 4 mei. Rubriek “mandaten”.
De plaatsvervangers worden niet vermeld.

In de gemeenteraad van mei was de oogst aan mandaten eerder mager.
* Vzw Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO): schepen Lieven Lybeer.
* NV Ondernemerscentrum: raadsleden Koen Byttebier en Christine Depuydt, en deskundige Stan Callens.
* VZW (dus niet NV) Ondernemerscentrum: schepen Jean De Béthune.
* Autonoom Gemeentebedrijf Buda: de burgemeester, de raadsleden Christine Depuydt, Elisabeth Vandamme, Bart Caron; Jan Deweer. Als deskundigen zijn daar aangesteld Ronald Bastiaens, Liesbeth Decan, Barbara Raes, Dirk Vanderstede.

Voor de lijst van mandaten van bestuurders of vertegenwoordigers uitgedeeld in de gemeenteraad van juni nog even wachten op het officiële verslag.
In de gemeenteraad van volgende maand juli kan men een stortvloed van mandaten verwachten. Voor de EVAP’s (stedelijke vzw’s) en adviesorganen.

Misschien een gelegenheid om hier wat schijnbare evidenties te benadrukken.
Kandidaten die rechtstreeks solliciteren of zich via een fractie of “het middenveld” laten aanstellen dienen vooraf een aantal dingen te weten.
Fundamenteel is dat men zelf weet wat men behoort te weten en te kunnen als bestuurder.
Liefst iets te vertellen hebben. Intern gemotiveerd zijn.

Men dient er tijd voor over te hebben. Tijd en kunde en kennis en nieuwsgierigheid om zich te informeren en te documenteren.
Het verschil kennen tussen een Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur. Civil servant zijn?
En het verschil tussen uitvoerende bestuurders met een operationele taak en niet-uitvoerende bestuurders. (Het debacle van de vzw Bruisende Stad is ondermeer daaraan te wiijten.)
Een Raad van Bestuur heeft drie functies: sturen (strategische richting), toezicht houden op de prestaties, verantwoording afleggen (aan de Algemene Vergadering, aan de gemeenteraad).

In de voorbije legislatuur zijn bij diverse stedelijke vzw’s allerhande mankementen aan het licht gekomen.
Grote plaag was na verloop van tijd het absenteïsme in de bestuursorganen.
Nogal wat leden starten namelijk met de gedachte van een soort notabele te worden. Binnen de partijen die een voordracht mogen doen wordt bijna gevochten om een plaatsje. En dan hoort men niets meer van de uitverkorenen. Dit is een gevolg van een misplaatste externe motivatie.

Er was ook een tekort aan openheid tussen de Raden van Bestuur en de Algemene Vergaderingen. Niet eens een rapportering van de verslagen van de Bestuursraden. Allerhande documenten kregen leden van de Algemene Vergaderingen pas staande de vergadering te zien. Beslissingen in ‘Dagelijkse Besturen’ die niet eens officieel bestaan.
Totaal ondoorzichtige boekhoudingen. Diverse soorten revisors.

Mag ik eens een zeer concreet en recent voorbeeld geven, betreffende de Musea?
De directrice van het Broelmuseum is onlangs naar New York getrokken. Als lid van de Algemene Vergadering heb ik dat per toeval kunnen vernemen, en nog weet ik niet juist wat zij daar is gaan doen. Naar het schijnt kadert deze expeditie in de voorbereiding van een tentoonstelling “Futurotextiel”, waarvan we met zijn allen ook niet eens weten wat het opzet is.

De relatie tussen de VZW’s en de directies van het stadsbestuur (ambtenaren) was ook niet altijd duidelijk. Wie doet wat? (Merk hoe geplande activiteiten van de vzw Bruisende Stad toch doorgaan, niettegenstaande al die ontslagen bij het Bestuur.)

Laten we hopen dat er bij de oprichting van de nieuwe EVAP’s een en ander verandert. Dat er verse krachten komen, nieuw talent, nieuwe daadkracht.
Fantasierijke voorstellen en plannen. Wat meer professionalisme.
Intrigerend is dit.
Voortaan hebben gemeenteraadsleden het voor het zeggen in de EVAP’s. ‘Het primaat van de politiek’. Ik ken geen gemeenteraad waarbij ooit eens grondig de problemen van een stedelijke vzw zijn besproken. Tenzij die ene keer over het speelplein De Warande.

P.S.
Wat is externe motivatie om iets te doen?
Voor een student bijvoorbeeld: blokken om het lief te behagen. Niet omwille van het vak.
Voor kandidaten bij gemeentelijke mandaten een soort al of niet vermeende belangenverstrengeling. Een reputatie verwerven. Opgang maken in de partij of bij het middenveld. Misschien zelfs zaken willen doen met Stad. Alles is mogelijk. Gek zijn van de burgemeester.
Je kunt het niet zo goed bedenken of het is waar. Hier in Kortrijk. Hoe het er elders aan toegaat??