Het slotmoment van het Woonregieboek (1)

Onze Kortrijkse raadsleden – ook al zijn ze enigzins betrokken bij het woonbeleid – zijn opnieuw niet helemaal ingelicht. Up to, date.
Wat is er nu weer aan de hand? Gewoon: een slotmoment. Rien ne va plus. Gedaan met spelen.

Morgen woensdag 20 februari wordt het Woonregieboek voorgesteld.
Het Woonregieboek. Ge moet er maar opkomen, om dit uit te vinden.
Iedereen in het zuiden van de provincie is er al een jaar mee bezig. Colloquiassen. Nu, het kan er nog mee door, in één jaar tijd. Proficiat, Frans, ongeacht de kosten. Het was een hels werk.

Om 19 uur begint het, in het nieuwe Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen, het kasteel aan de Doorniksesteenweg. Het kasteel van de oude Kortrijkse Middenstand. Syntra. De bowling. Tijden zijn aan het veranderen.
(Leiedal wil daar niet naartoe. Zit goed waar het zit.)

Er is een welkomstwoord van de burgemeester. Gewezen schepen Frans Destoop en Leiedalbaas brengt een toelichting bij het boek, want na zijn oppensioenstelling werd hij nog even procesbegeleider van het project. Moet kunnen.
Een andere sprekerd is Carl Decaluwé, raadslid en volksvertegenwoordiger en voorzitter van de werkgroep ‘Wonen’ binnen de praatbarak RESOC.
Het Kortrijks raadslid dat in onze gemeenteraad nog nooit ofte nooit een of ander beklijvend exposé heeft gegeven over wat er hier mogelijks kan beter worden, terzake woonbeleid. Nog nooit. Wel veel schriftelijke vragen stellen aan minister Keulen, en daar dan niets mee aanvangen, tenzij zijn krachttoeren melden aan de pers. Zo nu en dan vindt hij nog een persjongen die daarvoor gevoelig lijkt.

Daarenboven vragen stellen waarop al antwoorden te vinden zijn op de geijkte websites. Zoals voor iedereen ter inzage op Tinternet, van iedereen. Carl is totaal geen positivo, maar ‘t is hem electoraal gegeven. Weten “de mensen” veel.

Receptie om 20u10, en geen minuut later. Aantijden zijn.

Wie wordt allleszins verwacht op de slotbijeenkomst? Moment.
Schepen van wonen Lieven Lybeer en schepen Cnudde. Samen met bijna tien ACW-holding-militanten van de vakbondskassekassen hielden zij namelijk vorige zaterdag nog in Heule een prikactie voor de bouw van meer betaalbare sociale huur- en koopwoningen. Het gezelschap eiste daarbij 25 % sociale woningen. Dat is één op vier. Volgens de 25-procentregel die naar zij menen voorkomt in de “afsprakennota van de Vlaamse regering”. Naar mijn mening staat die regel in het richtgevend gedeelte van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan, en niet in het bindend gedeelte.

SCHEPENEN MET EEN UITVOEREND MANDAAT DIE EEN PRIKACTIE HOUDEN…
Over het gevoerde beleid. Hier kan toch even discreet over gepraat met een psychiater-politicoloog. Met de teksten (dagboeken van de patiënten) erbij, op de Freudiaanse zetel: het bestuursakkoord en het jaaractieplan van de huidige coalitie CD&V-VLD. De Kortrijkse (en andere uit de regio) alreeds goedkeurde begroting en financiële plannen voor de volgende jaren.
Luchtfoto’s op de vernieuwde gemeentelijke websites van hun woningen en van andere politici uit de regio. Over de geslaagde MIX in de wijk waar ze wonen.
Moet kunnen. En als het niet kan, dan moeten ze het maar weten.

Met het Woonregieboek beoogden RESOC, de provincie, de intercommunale Leidal en de dactylo’s van het Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen op het woonbeleid in onze regio. En dat is weerom goed, voor ons allen.
Er zijn zes thema’s vooropgesteld en één daarvan (thema 4) gaat juist over “Het realiseren van voldoende sociale huisvesting met goede spreiding”.
Dat is dan prioriteit 3 geworden: “Systematische en consequente opdrijving van sociale huurwoningen en maatregelen om goed beheer te bevorderen”.
In het tussentijds rapport van de Regionale Cel Woonbeleid (al van gehoord?) leest men nog dat de 25 procentregel omstreden is. Jawel, tot in de Raad van State toe. Schepen Lybeer moet daar iets aan doen. Een juridisch sluitend amendement via ons huisadvocatenkantoor indienen.
In prioriteit 3 (voorgelegd op een tussentijds ontmoetingsmoment van 13 september 2007) is “slechts” sprake van een streefcijfer van minimaal 11 procent sociale huurwoningen op het totaal aantal huishoudens.
Ter vergelijking: het aandeel sociaal huurpatrimonium ten overstaan van het totale woningbestand bedraagt in Vlaanderen gemiddeld 5,86 procent.
We streven in onze regio naar een verdubbeling. Wie rekent er dat eigenlijk allemaal uit?

Morgen zou de Kortrijkse schepen Lybeer ook een boom kunnen opzetten over het feit dat er hier absoluut geen gecoördineerd woonbeleid is. As such. Alleen al voor ons stedelijk grootgrondgebied zijn hier 4 of 5 huisvestingsmaatschappijen aan het werk. Als het niet vriest. Ben de tel kwijt.

De S.M. Goedkope Woning bewerkt Stad.
Eigen Haard, Goud Waard: Rollegem, Marke, Aalbeke.
S.M. Eigen Haard uit Zwevegem (!): Bellegem.
De Leie uit Wervik (!): Kooigem.
De Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij: Kortrijk, Heule, Bissegem.
Ook het OCMW, en het verhuurkantoor De Poort doen aan woonpolitiek. En het SOK. Straks nog de BID. Waar is onze woonwinkel?
Heel de Kortrijkse sector ‘sociale huisvesting’ wordt al sinds de geboorte van Christus (dat was in een stal) gedomineerd door het ACW (de Gilde). Vorige zaterdag hebben de ACW-betogers met hun actie voornamelijk zichzelf geprikt.

Onzer Burgemeester van Middenstand is er al lang een groot voorstander van om wat orde te scheppen in al dat kluwen van territoriumdrift, cliëntelisme, nepotisme, electoralisme, verwaandheid en flagrante onkunde.
Zal hij bij het slotmoment nog op de valreep een amendement indienen bij prioriteit 3 ? Ter bevordering van een beter beheer?

ACW-schepen Lybeer had bij zijn prikactie in Heule nog méér kritiek op zijn eigenste beleid en dat van zijn travaillistische geestesgenoten: de wachtlijsten zijn namelijk te lang. OF IS HET IS WEER ONS SCHULD?

Daarover een volgende keer meer.
En ook over de financiële situatie van de huisvestingsmaatschappijen. Want het Woonregieboek vertelt daar opvallend weinig over.