Raadslid Bart Caron wordt bejegend als een Vlaams Blokker

Vlaams Blokkers stonden indertijd bekend als antipolitiekers.
Ze bestempelden dan bijvoorbeeld het Parlement als een praatbarak. En politiekers zijn zakkenvullers.
Zoiets. Dingen verzieken. Niet willen dat er iets opgelost raakt.

In de laatste gemeenteraad van 9 juni werd raadslid Bart Caron (Vl.Pro) hard aangepakt door de burgemeester. Het is niet de eerste keer. Komt het nog wel goed, tussen die twee?
Het raadslid werd ervan beticht een sfeer van verdachtmaking te creëren. Te insinueren dat er wordt gefoefeld.
Burgemeester bleef erbij dat het bestuur (de ambtenaren) correct, objectief en integer handelt.

Waarmee had raadslid Caron dan die reprimande verdiend?
Wel, hij heeft het gewaagd om het even te hebben over de aanduiding van advocaten door de stad Kortrijk. Aan de hand van een lijst van rechtszaken en bijhorende raadslieden (sedert 1998) was het raadslid min of meer tot de conclusie gekomen dat Stad de wet op de overheidsopdrachten overtreedt, of minstens op een zeer elastische wijze interpreteert.

De wet op de overheidsopdrachten stipuleert namelijk dat ook bij offertes van diensten het principe van de mededinging moet worden toegepast. Openbare besturen moeten meerdere dienstverleners aanschrijven en de beste of de goedkoopste wint dan. Heel eenvoudig is dat.

In de periode vóór 2004 was er nog geen lijst met beurtrol voor advocaten voorzien.
Tussen 1998 en 2003 duiken voortdurend en het meest de namen Bruno Vandorpe (vooral) en (Monard-) D’hulst en Laga op. In 2004 is er door de balie (ja? met welk recht?) een lijst opgesteld van gespecialiseerde advocaten voor bepaalde rechtszaken.
Die keuzelijst is sindsdien niet meer vernieuwd. Dat brengt mee dat jonge (zelfstandige) advocaatjes geen kans krijgen, bijvoorbeeld voor het verwerken van een arbeidsongeval.

Maar wat zien we?
Ook in de periode 2004-2007 duiken herhaaldelijk dezelfde raadslieden op. Bruno Vandorpe, Monard-D’Hulst, Laga, Steve Ronse. En wat meer is: er duiken namen op van kantoren die niet eens op de lijst voorkomen ! Bijvoorbeeld: Snoeck&Partners, Deloitte, Publius, Gysen-Dekeyser, en jawel: Monard-D’Hulst.

In 2005 heeft Stad voor de afhandeling van meer complexe rechtszaken wel een keer een offerte uitgeschreven. Drie advocatenbureaus dongen toen mee bij de inschrijving en het kantoor Laga won, met de middelste prijs. Dat was in mei 2005. De gunning gold voor één jaar.
Huize Laga bleef evenwel rustig zaken doen, ook na het verstrijken van de termijn.

Pas in december 2006 werd een nieuwe procedure opgestart.
En – nu even goed opletten – de toewijzing (de nieuwe gunning) gebeurde pas in mei 2007. Meer dan een jaar te laat. Wie kreeg er de opdracht voor meer complexe zaken? Huize Laga ? Juist. En waarom?
Alleen dit advocatenbureau had zich ingeschreven voor de opdracht…Moet kunnen. Als er weinig geld of werk te verdienen valt.
Als men bij de balie toch weet hoe het wereldje in mekaar steekt. DIT IS EEN INSINUATIE, VOOR MIJN REKENING.
We zijn nu juni 2008. Er is voor de jaarlijks toe te kennen gunning nog altijd geen nieuwe offerte in de maak.

Denkt u nu dat de burgemeester heeft geantwoord op de vragen die Caron zich stelde ? Over de niet gevolgde beurtrol? Over het uitblijven van een nieuwe offerte?
Maar neen.
De burgemeester betreurde de “attitude” van het raadslid heel diep. Die stemmingmakerij.
Onze ambtenaren foefelen niet ! (Caron had het niet over ambtenaren, noch over gefoefel, wel over de in de praktijk toegepaste procedure van aanduidingen van advocaten door het Schepencollege.)

We moeten die sfeer van verdachtmakingen de kop indrukken ! Onze ambtenaren zijn integer ! Ze zijn correct !
Aldus onze bevlogen burgervader. (Ik overwoog toen even bij mezelf: ambtenaren correct, jaja, maar schepenen niet?)

En daarbij: die advocaten hebben de juiste expertise. (Ook waar hoor. Net omdat zij voortdurend zaken krijgen toegewezen, kunnen ze de nodige kennis opbouwen. Een fenomeen dat zich ook voordoet bij de keuze van architecten of landschapsarchitecten.)

Raadslid Bart Caron merkte nog op dat het kantoor Laga over de jaren heen al meer dan 80.000 euro kon aanrekenen voor de behandeling van de zaak CORA. (Stad verzet zich tegen de komst van het megawinkeldorp in Estampuis, nu met het bureau Publius. Hoort u daar nog iets over? Burgemeester kent zelfs niet de stand van zaken.)
Burgemeester zei dat daarbij ook gerechtskosten moeten ingecalculeerd, maar vertelde niet hoeveel. Hoe weinig.
(Hoeveel zou zo’n kantoor per uur aanrekenen? 175 euro of 125? Zonder administratie- en verplaatsingskosten ? Zonder BTW ?)

Aan het eind van zijn repliek bleek de burgemeester van mening dat de wet op de overheidsopdrachten niet van toepassing is bij individuele opdrachten voor individuele zaken.
Niemand die nog vroeg om dat even nader uit te leggen.
Iedereen was weer braaf. Na zo’n uitbrander…

Bart heeft weer de kaas opgegeten.
Hij doet er zeker om? Die vlaamblokker, aanhanger van de Nieuwe Politieke Cultuur?
Gewezen schepen Philippe De Coene (fractieleider van het kartel SP.A-Vl.Pro-Groen) zei niet veel maar is en was ‘not amused’. Komt er nog een staartje aan het incident? Mag een raadslid zo vernederd worden door de voorzitter van een gemeenteraad? Kan een burgemeester het zich veroorloven om totaal niet te antwoorden op diverse vragen? (Volgens mij wel, maar dan is hij geen burgemeester meer.)

P.S. (1)
Steeds meer blijkt het absoluut geen goede zaak dat een burgemeester tegelijk voorzitter is van de gemeenteraad. Een voorzitter leidt de debatten. De burgemeester krijgt dan het woord om zijn beleid verdedigen. En de schepens krijgen ook het woord, van de neutrale voorzitter van de Raad. Die debatleider-voorzitter dankt dan de sprekerds, zonder denigrerend of ander kommentaar.
Bij de vorming van de nieuwe Kortrijkse coalitie CD&V-VLD in 2006 hebben de liberalen de scheiding tussen het ambt of de functie van raadsvoorzitter/burgemeester zeker niet te berde gebracht. De aanduiding van 1,5 schepens wel.

P.S. (2)
Een gewone burger die de notulen van het Schepenscollege opvraagt krijgt niet eens meer de namen van de aangeduide raadslieden te zien.

Dit alles is politiek.