De gemeenteraad: de wat?

Het is onze onderzoeksjournalist Dieppe Throot die met deze kop ter redactie kwam aandraven. Afgekeurd door de eindredacteur van ‘kortrijkwatcher’ wegens te blasfemisch en niet academisch passend in deze kwaliteitsstadsblog.
Maar toen secretaresse fluisterde dat zijzelf deze ondertitel had gevonden in hoofdstuk 5 van een heuse doctoraatsthesis van socioloog Thomas Block, gingen zowel de seniorwriter als de eindredacteur en verantwoordelijke uitgever overstag.
Als een doctor in de politieke wetenschappen, verbonden aan de Gentse faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, zo’n lichtjes spottende kop gebruikt om zijn mening weer te geven over het bestaan en de werking van de Kortrijkse gemeenteraad, – dan wij ook. Aldus onze secretaresse.

Thomas Block heeft kortelings geleden de besluitvormingsprocessen en de beslissingsmachten in Kortrijk onderzocht bij drie grote stadsontwikkelingsprojecten alhier. Te weten: de Leiewerken, het Buda-eiland en de komst van het megawinkelcentrum “K in Kortrijk”. De algemene teneur is dat de gemeenteraad in dit alles niets had in de pap te brokkelen.

Zie nu eens wat doctor Thomas Block zoal poneert op bladzijde 172-173 van zijn proefschrift (maart 2009).

Over de gemeenteraad kunnen we relatief kort zijn, zo zegt hij.
De macht van de gemeenteraad wordt als (zeer) beperkt ingeschat door de Kortrijkse actoren. (Doctor heeft nogal wat burgemeesters en schepenen en ambtenaren en externe insiders geïnterviewd.) Enkelen stellen zelfs dat de vorige legislatuur de zwakste gemeenteraad was sinds lange tijd, zeker langs de kant van de oppositie. Een oorzaak zou liggen bij het feit dat de ‘mondige’ socialisten’ verhuisden van oppositie naar meerderheid. (…) Het evenwicht tussen college en gemeenteraad blijft momenteel ongezond. (Ha, momenteel ook!)

Enkele Kortrijkse politici en ambtenaren bestempelen de raad eenvoudig weg als een soort goedkeuringsmachine. Gewone raadsleden zouden amper op de hoogte zijn van veel lopende dossiers en er amper in slagen degelijke en kritische vragen te formuleren. (…) Voldoende ruimte, tijd, financiële middelen en inhoudelijke capaciteit ontbreken grotendeels. Fractieleiders zouden hier niet kunnen aan verhelpen.

We parafraseren nu wat.
Raadsleden van de meerderheid staan in de schaduw van het college en moeten op zoek gaan naar een interessante niche om vervolgens al dan niet samen met een schepen te scoren. Raadsleden uit de oppositie worden vaak vakkundig genegeerd en missen bovendien ondersteuning vanuit de de administratie. (…) Gemeenteraadsleden trachten zich dan maar te profileren door zorg te dragen voor hun deelgemeente. Andere methode om gehoord te worden is volgens ingewijden het beroep doen op de media met straffe verhalen. (Ja!)

En zo gaat dat maar verder.
Kortrijkwatcher is niet verantwoordelijk.

Het stadsbestuur zou er best aan doen om de doctoraatsthesis van Thomas Block cadeau te geven aan alle raadsleden, topambtenaren en journalisten. Het spreekt vanzelf dat kortrijkwatcher intussen – en voor lang – gretig zal putten uit de meesterproef van Thomas Block. U hoort er nog van.
Frappant is dat huidig schepen van stadsontwikkeling Wout Maddens niet werd geïnterviewd.