Politieke fracties krijgen opnieuw een toelage, maar waarom?

Alle partijen in de gemeenteraad krijgen sinds 1998 – los van de individuele presentiegelden – een toelage. Voor 2009 krijgen de fracties per lid 153 euro. Totaal 6.273 euro.
Het Vlaams Belang mag rekenen op 918 euro want onafhankelijk raadslid Eric Flo wordt geacht nog tot die fractie te behoren. Met zijn 18 zetels loopt de CD&V weg met 2.754 euro. Men kan daar al iets mee doen.
Probleem is of men er iets mee doet, en zo ja wat dan wel. Voor het dienstjaar 2007 diende de christelijke fractie een onkostennota in die sloeg op het opdragen van een Heilige Mis. En de VLD bracht een duur etentje in rekening onder het mom van een zaalhuur.

De bedoeling van die fractietoelage is heel nobel.
Men wil aan de leden als groep faciliteiten aanbieden om hun mandaat nog professioneler en kwaliteitsvoller uit te oefenen. Het bedrag mag dus uitsluitend dienen voor de werking van de fractie. Kan bijvoorbeeld niet besteed worden aan de verkiezing van een afdelingsvoorzitter, of de uitreiking van een Klauwaertprijs. Iets wat de CD&V in 2007 deed.

Een circulaire (BA-2004/01) van de Vlaamse Regering vraagt ook uitdrukkelijk dat na het verstrijken van het dienstjaar de nodige bewijsstukken worden ingeleverd om de toelage te verantwoorden. Bij oneigenlijk gebruik van de gelden kan het stadsbestuur zelfs bepaalde sommen terugvorderen.
(In Zutendaal hanteert men nog een bijkomend criterium voor het uitkeren van de toelage: de fracties krijgen 15 euro per lid, maar enkel als de betrokken raadsleden effectief aanwezig zijn in de zittingen.)

In Kortrijk vraagt het huishoudelijke reglement van de Raad dat de fracties op het einde van het werkjaar met bewijsstukken toelichten hoe ze de ontvangen middelen hebben gebruikt. Om praktische redenen loopt de indieningstermijn tot eind januari van het volgende dienstjaar.
Bij mijn weten heeft nog geen enkele fractie dit gedaan voor 2009.
Sterker nog.
Bewijsstukken voor het jaar 2008 nog nergens gezien.
De fracties weten nauwelijks hoe ze hun toelage zullen besteden. De grens tussen partij- en fractiewerking wordt overschreden.

Mogen we alweer een constructief en heel praktisch voorstel doen?
De conciërge van het stadhuis controleert voor de aanvang van een gemeenteraad de tassen van de raadsleden. Vindt hij een niet geopende grote witte enveloppe met de dossiers van de Raad, dan krijgt de fractie telkens een boete van 153 euro.

P.S (1).
Het bedrag van 6.273 euro is in de Kortrijkse begroting ondergebracht in art. 101/332-02. Maar voor “slechts” 6.025 euro.
Naam van die post: “subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen” ! Een werkgroep Financiën van de Vlaamse regering vindt dat men die toelage beter boekt op 435-01: “bijdragen in de werkingskosten van overheidsinstellingen”.
P.S. (2)
Voor de goede orde nog dit. De onkosten van 2007 werden behandeld in september 2008.