Lucht is viezer in drukke straten door bomen en struiken

De Kortrijkse Groen-fractie bepleit telkens opnieuw de aanplanting van bomen langs drukke verkeersaders in onze stad. Jawel, vegetatie zorgt voor een prettige leefomgeving, daar niet van. De foute achterliggende gedachte is wel dat vegetatie zorgt voor een betere luchtkwaliteit. (“Bomen zijn goede luchtzuiveraars.”)

Nou, dit gaat alleszins niet op voor binnenstedelijke situaties. Alle beschikbare studies, veldmetingen, windtunnelstudies concluderen dat concentraties van fijn stof en uitlaatgassen in straten met vegetatie hoger zijn dan zonder vegetatie. Wie dit niet gelooft, leze de recente studie die het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu liet uitvoeren: “Het effect van vegetatie op de luchtkwaliteit”.

De conclusie is dat bomen en planten de luchtkwaliteit in de straten niet significant verbeteren, ja – zelfs kan doen verslechteren. Dat komt gewoon omdat die vegetatie de windsnelheid doet afnemen. Als gevolg hiervan gaan de concentraties van alle stoffen die door het verkeer worden uitgestoten omhoog.

Grootschalige extra inzet van vegetatie kan de achtergrondconcentratie van stikstofdioxyde en fijn stof positief beïnvloeden,maar het effect is zeer beperkt. (Ja, in parken en bos rijden nu eenmaal weinig wagens.) In zgn. “street canyons” is het praktisch onmogelijk om zoveel bomen aan te planten opdat de positieve effecten de negatieve zouden compenseren. Er zou om de 2 à 3 meter een boom nodig zijn.
Men leze de studie, staat op Tinternet. Er is ook een hoofdstuk gewijd aan de luchtzuiverende werking van vegetatie.
Onthutsend.
Groen zal daarmee nooit uitpakken.