Het wordt een boeiende en woelige gemeenteraad

De agenda van de gemeenteraad van 12 december is nog niet gepubliceerd op de website van Stad, maar onze nijvere gemeenteraadwatcher kon al de dossiers gaan inkijken. Het is een nietsontziende durfal. (Je hoort er nog van.)
De memorie van toelichting alleen al beslaat meer dan 300 bladzijden; onze raadsleden gaan een drukke week tegemoet. Hoogte van de stapel dossiers bijna een halve meter.

Er zijn aantal punten die elk rechtgeaard Kortrijkzaan kan ter harte nemen.

* Er komt dus een derde begrotingswijziging voor dit jaar. Ongezien. We gaan voor de investeringen minder lenen en voor 9,8 miljoen euro méér putten uit het reservefonds. Hoe gaat dat dan met onze offertes van leningen aan ING?

* De begroting 2012 komt er pas in februari. Waarom dan niet in januari zult u zeggen? Omdat men de nieuwjaarszitting wil kort houden! Die is immers gevolgd door een receptie. De laattijdige opmaak van het budget 2012 zal nu de gemeenteraadsleden verplichten tot het goedkeuren van “voorlopige twaalfden”. Met andere woorden: de werking van Stad als bedrijf ligt voor twee maanden stil.

* De lokalen van de allochtonen rond de Veemarkt (de vzw’s Berkane, Candisky en Theehuiss) blijven nog voor zes maanden gesloten. Dat is tot halfweg juni.

* Het verslag van het overlegcomité Stad-OCMW leest bijna niemand. Er staan nochtans weer belangwekkende zaken in. (En dan hebben we het niet over het feit dat het OCMW een deel van de parking aan de Dam wil huren.)

* Er komen ook heel wat belangrijke wijzigingen in de algemene politieverordening. Zoekgedrag naar drugs is nu ook strafbaar met een gemeentelijke administratieve sanctie.

* We kopen eindelijk Kortrijk Weide! Het dossier loopt al van in 2005. De koopprijs is tot de helft herleid (nu 1,5 miljoen) maar we moeten nu wel zelf voor 1,2 miljoen euro de grond saneren. (Normaal gezien moet de verkoper – de NMBS – dit doen. Ze doen het slechts voor twee kleine percelen.)

* Zeven gemeentelijke vzw’s leggen hun jaaractieplan en budget 2012 neer. Dat van Feest in Kortrijk (FIK) is opnieuw nogal sober gehouden.

* Parko heeft nu toch wel zijn resultatenrekening en jaarverslag 2010 gereed gekregen zeer. Proficiat. Het gaat goed hoor met het bedrijf. (Heeft Parko alreeds de plaatsing van zijn camera’s gemeld aan de privacycommissie?)

* Schepen Wout Maddens haalt een slag thuis. De premie “Nu-of-Nooit” voor renovatie van woningen zoals die bestaat voor de Pluimstraat geldt nu ook voor Overleie.

* Eerst begrotingswijziging 2011 van het OCMW. Het centrum krijgt van Stad een crisisdotatie van 600.000 euro. Maar het exploitatieverlies is intussen gestegen met 2 miljoen tot 12,6 miljoen.

* Er zijn ook wat retributiereglementen gewijzigd.

* Allerhande belastingreglementen voor 1012 moeten goedgekeurd. Anders kunnen we die belastingen niet innen. De tarieven voor de opcentiemen OV en de APB blijven ongewijzigd.

* De dotatie voor de politiezone VLAS voor volgend jaar blijft staan op 13.136.798 euro, zijnde het bedrag van 2011. Nochtans was in een overlegvergadering van 13 oktober een bedrag overeengekomen van 13.394.382 euro.

* De raadsleden moeten nu op eigen houtje bepalen waar het geld van het Stedenfonds naartoe kan gaan. 2,5 miljoen is er nu te verdelen.

* En de raadsleden kunnen zich ook buigen over een nieuw Veiligheids- en Preventieplan.

Zo.
Het spreekt vanzelf dat kortrijkwatcher op een aantal zaken nog terugkomt.
En laat volgende week onze raadsleden maar wat met rust!